fbpx
Ponedeljak, 24 Juna, 2024

Obaveze sindikalnih organizacija Prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti i Pravilniku o vođenju evidencije i izveštavanju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

  • Обавезе синдикалних организација Према Закону о родној равноправности и Правилнику  о вођењу евиденције и извештавању о остваривању родне равноправности :
    • На сваке 4 године доношење Плана деловања са посебним мерама за подстицање и унапређење родне равноправности, који мораju да објавe на својој интернет страници у року од 5 дана од доношења, односно усвајања. Уколико синдикалана организација нема интернет страницу препорука је да План достави надлежном Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог – Групи за унапређење родне равноправности, у писменој форми или електронски на e mail адресуrodna@minljmpdd.gov.rs
    • Извештај o остваривању родне равноправности Образац 5, припрема се након сваког редовног или ванредног избора или именовања и обавезно се доставља Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог – Групи за унапређење родне равноправности, у писменој форми или електронски на e mail адресуrodna@minljmpdd.gov.rs., у року од петнаест дана од дана завршетка избора кандидата или именовања кандидата, као и на захтев Министарства. Синдикалне организације могу Периодичне извештаје на Oбрасцу 5 да постављају на свој сајт, односно интернет страницу са линком.

I Zakon o rodnoj ravnopravnosti (Sl. glasnik RS”, br. 52/202)

Rodna ravnopravnost u političkim strankama, sindikalnim organizacijama i udruženjima

Član 48.

Pravo na učlanjenje u političku stranku, sindikalnu organizaciju i udruženje, i aktivno učešće u radu političke stranke,sindikalne organizacije i udruženja, i radu njihovih organa, uklјučujući i pogodnosti koje obezbeđuju, ostvaruju se bez bilo kog vida diskriminacije na osnovu pola, odnosno roda, u skladu sa aktima te organizacije.

Političke stranke i sindikalne organizacije dužne su da na svake četiri godine donose plan delovanja koji sadrži posebne mere za podsticanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti i uravnotežene zastuplјenosti polova u svojim organima i obezbeđivanje aktivnog učešća manje zastuplјenog pola u sastavu i radu tih organa.

Političke stranke i sindikalne organizacije plan delovanja sa posebnim merama za unapređenje rodne ravnopravnosti objavlјuju na svojoj internet stranici u roku od pet dana od dana donošenja.

Neće se smatrati diskriminacijom ako je osnivanje, učlanjenje i aktivnosti udruženja isklјučivo ili prevashodno namenjeno licima i grupama lica istog pola ili roda, opravdano zakonitim cilјem, a sredstva za ostvarivanje toga cilјa su primerena i nužna.

Izveštavanje o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

Član 66. stav 5

Organi javne vlasti i poslodavci dužni su da sačinjavaju godišnje izveštaje o ostvarivanju rodne ravnopravnosti, koji, pored popunjenog obrasca iz člana 65. stav 5. ovog zakona, sadrži ocenu stanja u pogledu ostvarene rodne ravnopravnosti u organu javne vlasti, odnosno kod poslodavca, uklјučujući i razloge zbog kojih nije ostvarena propisana ravnopravna zastuplјenost žena i muškaraca u sastavu organa javne vlasti, odnosno poslodavca, ako ta zastuplјenost nije ostvarena i izveštaj o sprovođenju plana upravlјanja rizicima, kada je podnosilac izveštaja obveznik donošenja plana upravlјanja rizicima.

Tela za rodnu ravnopravnost u jedinicama lokalne samouprave dužna su da o evidentiranim podacima na obrascu iz člana 65. stav 5. ovog zakona, sastave godišnji izveštaj, koji pored podataka iz člana 65. st. 2. i 3. ovog zakona sadrži i ocenu stanja rodne ravnopravnosti u jedinici lokalne samouprave za čiju teritoriju su obrazovana tela za rodnu ravnopravnost.

Izveštaj iz stava 2. ovog člana telo za rodnu ravnopravnost dostavlјa organu jedinice lokalne samouprave, koji ga je osnovao, najkasnije do kraja godine u kojoj se završava izveštajni period, koji nakon donošenja postaje sastavni deo izveštaja tog organa iz stava 1. ovog člana.

Izveštaje iz stava 1. ovog člana organi javne vlasti i poslodavci dužni su da dostave Ministarstvu najkasnije do 15. Januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Političke stranke i sindikalne organizacije dužne su da pripremaju izveštaje sa podacima o broju žena i muškaraca u organima upravlјanja, organima nadzora i njihovim telima i da ih dostavlјaju Ministarstvu nakon svakog redovnog ili vanrednog izbora, odnosno imenovanja, kao i na zahtev Ministarstva.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana naročito sadrže podatke o:

1) vrsti organa i tela;

2) propisanom ukupnom broju članova organa i tela;

3) procentualnom odnosu muškaraca i žena, članova organa i tela.

Ministarstvo, na osnovu primlјenih izveštaja, u saradnji sa telima za rodnu ravnopravnost i licima zaduženim za rodnu ravnopravnost priprema zbirni izveštaj o stanju u oblasti ostvarivanja rodne ravnopravnosti i dostavlјa ga Vladi, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu, radi usvajanja.

Zbirni izveštaj o stanju u oblasti rodne ravnopravnosti nakon donošenja, objavlјuje se na internet stranici Vlade i Ministarstva.

Izveštaji iz stava 8. ovog člana i podaci iz člana 12. stav 2. ovog zakona dostavlјaju se republičkom organu nadležnom za poslove statistike i deo su redovnog godišnjeg statističkog praćenja stanja rodne ravnopravnosti.

Republički organ nadležan za poslove statistike objavlјuje svake godine na svojoj internet stranici godišnje statističke podatkeo stanju rodne ravnopravnosti i publikuje ih svake treće godine u posebnom štampanom izdanju.

Ministarstvo bliže propisuje sadržinu izveštaja iz st. 1, 2. i 5. ovog člana, kao i način dostavlјanja izveštaja iz st. 1. i 5. ovog

Prekršaji sindikalnih organizacija

Član 70.

Novčanom kaznom od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniće se sindikalna organizacija kao pravno lice ako:

1) ne postupi po obavezama iz člana 48. st. 2. i 3. ovog zakona;

2) ne dostavi Ministarstvu izveštaj iz člana 66. stav 5. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.

Rokovi za donošenje i primenu podzakonskih akata

Član 74

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donose se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1. ovog člana primenjuju se podzakonski akti doneti do stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Političke stranke i sindikalne organizacije prvi plan delovanja sa posebnim merama donose najkasnije 1. januara 2022. godine.

 

II Pravilnik o vođenju evidencije i izveštavanju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti (SL.Glasnik RS, br. 67/22)

Izveštaji

Član 4.

Organi javne vlasti i poslodavci, kao i tela za rodnu ravnopravnost, dužni su da

sačinjavaju i dostavlјaju godišnji izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti, dok

političke stranke i sindikalne organizacije sačinjavaju periodične izveštaje i

dostavlјaju ih Ministarstvu u skladu sa Zakonom.

Član 7.

Političke stranke i sindikalne organizacije dužni su da pripremaju izveštaje

koji sadrže:

1) opšte podatke o političkoj stranci, odnosno sindikalnoj organizaciji (naziv,

sedište i adresa, broj telefona, elektronska adresa, veb sajt, matični broj);

2) podatke o broju žena i muškaraca u organima upravlјanja, organima nadzora i

njihovim telima;

3) podatak o aktima organizacije, kojima je propisano da se pravo na učlanjenje i

aktivno učešće u radu ostvaruje bez bilo kog vida diskriminacije na osnovu pola,

odnosno roda;

4) podatak o donetom planu delovanja, koji sadrži posebne mere za unapređivanje

rodne ravnopravnosti i o tome da li je javno objavlјen;

5) podatak o osnivanju, učlanjenju i aktivnostima organizacije ukoliko je

isklјučivo ili prevashodno namenjeno licima i grupi lica istog pola ili roda.

Političke stranke i sindikalne organizacije sačinjavaju izveštaje iz stava 1.

ovog člana na Obrascu 5, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Način dostavlјanja izveštaja

Član 8.

Izveštaji iz čl. 4-7. ovog pravilnika sačinjavaju se na srpskom jeziku ćiriličkim

pismom, a latiničkim pismom u skladu sa zakonom, kojim se uređuje službena upotreba

jezika i pisma.

Godišnji izveštaj iz člana 5. ovog pravilnika dostavlјa se elektronski ili u

pismenoj formi Ministarstvu najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu

godinu.

Godišnji izveštaj tela za rodnu ravnopravnost iz člana 6. ovog pravilnika

dostavlјa se elektronski ili u pismenoj formi organu teritorijalne autonomije ili

jedinice lokalne samouprave, koji ga je osnovao, najkasnije do kraja godine u kojoj se

završava izveštajni period.

 

Periodični izveštaj političke stranke ili sindikalne organizacije iz člana 7.

ovog pravilnika dostavlјaju se elektronski ili u pismenoj formi Ministarstvu, nakon svakog redovnog ili vanrednog izbora, odnosno imenovanja, u roku od petnaest dana od dana završetka izbora kandidata ili imenovanja kandidata, kao i na zahtev Ministarstva.

 

Stručni saradnik za pravna pitanja
Nađa Gojović

 

2022-11_Smernice_za_sindikate_za_primenu_Zakona_o_rodnoj_ravnopravnosti

Obaveze rodna ravnopravnost u sindikatima 

Obrazac 5 izvestaj politickih stranaka i sindikata

Plan delovanja-rodna ravnopravnost-BLANKO 

Povezani članci

Najnoviji članci