fbpx
Utorak, 16 Jula, 2024

UGOVOR O RADU I SUDSKA NADLEŽNOST

Ne spada u sudsku nadležnost izricanje obaveze poslodavcu da sa zaposlenim zaklјuči ugovor o radu.

Iz obrazloženja:

Ožalbena presuda je morala biti ukinuta i tužba odbačena u odnosu na tužbeni zahtev u delu obaveze tuženog da sa tužilјom zaklјuči ugovor o radu prema stručnoj spremi tužilјe. Ugovor o radu je rezultat saglasne volјe ugovornih strana i sud nije ovlašćen da obavezuje poslodavca da sa zaposlenim zaklјuči ugovor o radu. Normativni osnov za ovaj zaklјučak sadržan je u odredbi člana 30. stav 2. Zakona o radu. Radi toga ožalbena presuda je u ovom delu morala biti ukinuta i odbačena tužba tužilјe u odnosu na ovaj deo tužbenog zahteva primenom pravila iz odredbe člana 16. ZPP. Ovo zato što je u tom delu pobijana presuda zahvaćena bitnim povredama parničnog postupka iz člana 361. stav 2. tačka 2. ZPP na koju povredu odredaba parničnog postupka sud žalbe pazi po službenoj dužnosti primenom stava 2. člana 372. ovog zakona.

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 5997/10 od 19.11.2010. godine)

Autor sentence: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

 

Povezani članci

Najnoviji članci