fbpx
Ponedeljak, 24 Juna, 2024

PONIŠTAJ PONUDE ANEKSA UGOVORA O RADU I SUDSKA NADLEŽNOST

Po­nu­da za aneks ugo­vo­ra o ra­du ne mo­že bi­ti pred­met sud­ske za­šti­te, jer je ona jed­no­stran akt po­slo­dav­ca i stvar nje­go­ve od­lu­ke i pro­iz­vo­di dej­stvo sa­mo na osno­vu pri­hva­ta po­nu­de.

Iz obrazloženja:

 

Ovaj za­klјu­čak ožal­be­ne pre­su­de se ni­je mo­gao pri­hva­ti­ti. Pret­hod­no, po­bi­ja­na pre­su­da je u po­gle­du od­lu­ke sa­dr­ža­ne u sta­vu je­dan nje­ne iz­re­ke i de­lu sta­va dva iz­re­ke ko­ji se od­no­si na ras­po­red na dru­go od­go­va­ra­ju­će me­sto za­hva­će­na bit­nim po­vre­da­ma od­re­da­ba par­nič­nog po­stup­ka iz čla­na 374. stav 2. tač­ka 2, u ve­zi čla­na 16. i sve u ve­zi čla­na 386. stav 3. ZPP, a o ko­joj po­vre­di od­re­da­ba par­nič­nog po­stup­ka sud vo­di ra­ču­na po slu­žbe­noj du­žno­sti. Na­i­me, po­nu­da za aneks ugo­vo­ra o ra­du broj 23085 od 01.08.2012. go­di­ne, ne mo­že bi­ti pred­met sud­ske za­šti­te, jer je ona jed­no­stran akt po­slo­dav­ca i stvar nje­go­ve od­lu­ke i pro­iz­vo­di dej­stvo sa­mo na osno­vu pri­hva­ta po­nu­de u smi­slu od­red­bi čla­na 36.-45. Za­ko­na o obli­ga­ci­o­nim od­no­si­ma.

 

(Re­še­nje Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du Gž1 82/15 od 21. ja­nu­a­ra 2015. go­di­ne)

autor sen­tence: Bo­ri­vo­je Živ­ko­vić,
su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du

Povezani članci

Najnoviji članci