fbpx
Ponedeljak, 24 Juna, 2024

ODGOVARAJUĆI POSLOVI I POSLOVI ZA KOJE JE KAO USLOV PREDVI-ĐEN RAZLIČIT STEPEN STRUČNE SPREME

Za­po­sle­nom je uči­nje­na ne­za­ko­ni­ta po­nu­da ka­da su mu po­nu­đe­ni po­slo­vi za ko­je je kao uslov pred­vi­đen u al­ter­na­ti­vi raz­li­čit ste­pen struč­ne spreme i ako je on po za­klјu­če­nom ugo­vo­ru o ra­du pret­hod­no bio ras­po­re­đen na po­slo­ve gde se zah­te­va is­klјu­či­vo naj­vi­ši ste­pen struč­ne spre­me iz da­te al­ter­na­ti­ve

Po­štu­ju­ći ove prav­ne nor­me tu­ži­o­cu je uči­nje­na ne­za­ko­ni­ta po­nu­da iz­me­ne ugo­vo­re­nih uslo­va ra­da. Ovo za­to što je tu­ži­lac bio ras­po­re­đen na po­slo­ve sa­vet­ni­ka za raz­voj sa osmim ste­pe­nom struč­ne spre­me – ma­gi­s­tar teh­nič­kih na­u­ka. To je sve ugo­vo­re­no bi­lo u ugo­vo­ru o ra­du broj 6753 od 26.09.2002. go­di­ne. Ra­di to­ga u smi­slu sta­va 2. čl. 171. ZOR (“Sl. gla­snik RS”, broj 24/05….) od­go­va­ra­ju­ći po­sao ko­ji je mo­gao bi­ti po­nu­đen tu­ži­o­cu je bio is­klјu­či­vo po­sao sa osmim ste­pe­nom struč­ne spre­me. Ovo za­to jer je to po­sao za či­je se oba­vlјa­nje zah­te­va ista vr­sta i ste­pen struč­ne spre­me ko­ji su utvr­đe­ni ugo­vo­rom o ra­du.

Me­đu­tim, ta­kva po­nu­da tu­ži­o­cu ni­je uči­nje­na jer je ne­spor­no da je tu­ži­o­cu po­nu­dom broj 7360 od 20.11.2006. go­di­ne po­nu­đe­no za­klјu­če­nje Anek­sa Ugo­vo­ra o ra­du pre­me­šta­njem na rad­no me­sto teh­nič­kog ru­ko­vo­di­o­ca objek­ta za ko­je je pro­pi­san ste­pen struč­ne spre­me VII/VI . Ra­di to­ga to ni­su po­slo­vi za ko­je je pro­pi­san ste­pen struč­ne spr­e­me utvr­đen na­zna­če­nim ugo­vo­rom o ra­du. To či­ni po­nu­du ne­za­ko­ni­tom pa je nje­no od­bi­ja­nje od stra­ne tu­ži­o­ca bi­lo oprav­da­no. Ka­da za­po­sle­ni oprav­da­no od­bi­je po­nu­du za pre­me­šta­nje na neo­d­go­va­ra­ju­će po­slo­ve ta­da ne­ma oprav­da­nog raz­lo­ga za ot­kaz ugo­vo­ra o ra­du na ini­ci­ja­ti­vu po­slo­dav­ca u smi­slu od­red­be čla­na 179 stav 1. tač­ka 7. ZOR. Ra­di to­ga, su­prot­no raz­lo­zi­ma iz po­bi­ja­ne pre­su­de, po shva­ta­nju ovog su­da po­bi­ja­no re­še­nje je ne­za­ko­ni­to. Ra­di to­ga pre­i­na­če­na je po­bi­ja­na pre­su­da u sta­vu je­dan iz­re­ke i usvo­jen u tom de­lu tu­žbe­ni zah­tev tu­ži­o­ca.

(Pre­su­da Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du Gž1. 2367/12 od 03.04.2013. go­di­ne)

Autor sen­tence: Oli­ve­ra Vuj­čić,
vi­ši su­dij­ski po­moć­nik Apelacionog suda u Beogradu

 

Povezani članci

Najnoviji članci