fbpx
Ponedeljak, 24 Juna, 2024

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĚAČA U UGOSTITELJSTVU

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR

 

ZA RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĚAČA U UGOSTITELJSTVU

 

(“Sl. glasnik RS”, br. 23/2015)

I OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Ovim posebnim kolektivnim ugovorom utvrđuju se prava i obaveze iz rada i po osnovu rada,

odnosno radno angažovanje lica koja obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture: izvođenje narodne, zabavne, džez, pop i rok muzike, folklornih i drugih igračkih programa (ples), odnosno ostalih muzičkih, govornih i scenskih izvođenja kulturnih programa, kao i poslova stručnjaka i saradnika u estradno-muzičkoj delatnosti (u daljem tekstu: izvođač estradno-muzičkog programa) i poslodavca u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu (u daljem tekstu: poslodavac).

Poslodavcem, u smislu ovog posebnog kolektivnog ugovora, smatraju se domaća i strana

pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost ugostiteljstva i turizma.

Ovaj poseban kolektivni ugovor odnosi se na poslodavce u Republici Srbiji.
Član 2
Ovaj poseban kolektivni ugovor odnosi se na izvođača iz člana 1. ovog kolektivnog ugovora

koji obavlja estradno-muzičku delatnost, što dokazuje uverenjem ili potvrdom izdatom od strane udruženja ili organizacije čija je reprezentativnost utvrđena u skladu sa zakonom, koja je potpisnik ovog ugovora.

Član 3
Ovaj poseban kolektivni ugovor neposredno se primenjuje.
Ugovorom o izvođačkom radu (delu) mogu se ugovarati veća prava i povoljniji uslovi rada od

prava i uslova utvrđenih ovim posebnim kolektivnim ugovorom.

II ANGAŽOVANJE IZVOĚAČA
Domaći izvođači
Član 4

 

Izvođač  može  biti  radno  angažovan  u  estradno-muzičkom  programu  kod  poslodavca  i

ostvarivati prava utvrđena ovim posebnim kolektivnim ugovorom, pod uslovom da ima uverenje – potvrdu iz člana 2. ovog ugovora, izdatih od nadležnih organizacija za tekuću godinu.

Izvođač je dužan da uverenje – potvrdu (kopiju) iz stava 1. ovog člana, dostavi poslodavcu,

odnosno posredniku – agenciji (u daljem tekstu: posrednik), prilikom zaključenja Ugovora o izvođačkom radu – delu u koji se upisuje broj uverenja – potvrde i ista se prilaže uz Ugovor.

Izvođač je dužan da uverenje – potvrdu (kopiju) iz stava 1. ovog člana i Ugovor o radnom

angažovanju stavi na uvid inspekcijskim službama i ovlašćenom predstavniku (kontroloru) reprezentativnog sindikata koji je zaključio ovaj poseban kolektivni ugovor.

Poslodavac je dužan da Sindikatu obezbedi pristup podacima i informacijama neophodnim za

obavljanje sindikalnih aktivnosti, a posebno vezanih za primenu odredaba ovog posebnog

kolektivnog ugovora (shodno članu 210. Zakona o radu).

Posrednik (agencija) u radnom angažovanju estradno-muzičkih izvođača kod poslodavca,

takođe ima obavezu, kao i poslodavac iz stava 4. ovog člana, ako neposredno isplaćuje honorar izvođaču.

Strani izvođači
Član 5
Strani izvođač može biti angažovan u estradno-muzičkom programu kod domaćeg poslodavca

u skladu sa odredbama ovog posebnog kolektivnog ugovora, pod uslovom da ima javnu ispravu o svom statusu izdatu od nadležne inostrane organizacije, koju je dužan da dostavi poslodavcu, odnosno posredniku (agenciji) i reprezentativnom sindikatu.

Strani izvođač može biti radno angažovan u estradno-muzičkom programu kod poslodavca u

skladu sa zakonskim propisima koji, za strane izvođače, regulišu pitanje zasnivanja radnog odnosa i zaključivanja ugovora o radu, privremenih i povremenih poslova i ugovora o delu, odnosno u skladu sa posebnim opštim aktom koji zajednički donesu organi potpisnika ovog posebnog kolektivnog ugovora u skladu sa zakonskim propisima, koji će se objaviti u “Službenom glasniku RS”.

III UGOVARANJE CENE RADA – HONORARA
Član 6
Ovim posebnim kolektivnim ugovorom utvrđuje se minimum prava izvođača koja se moraju

poštovati prilikom ugovaranja cene rada, odnosno honorara za izvođače estradno-muzičkih

programa.

CENA RADA – HONORARA ZA IZVOĚAČE ESTRADNO-MUZIČKIH PROGRAMA
Član 7
Cena rada za mesečno angažovanje izvođača estradno-muzičkih programa ugovara se:

 

– za vokalnog umetnika;
– za instrumentalnog umetnika;
– za vokalnog izvođača;
– za instrumentalnog izvođača;
– za folklornog igrača i igrača modernih igara;
– za voditelja i voditelja u diskoteci (di-džeja);
– za ostale izvođače kulturnih programa;
– za stručnjaka u kulturi koji obavlja poslove u estradno-muzičkoj delatnosti (organizator,

producent, menadžer i sl.);

– za saradnika u kulturi koji obavlja stručno-tehničke poslove za potrebe izvođenja estradno-

muzičkih programa (realizator tona, svetla i sl.).

Član 8
Cena  rada  u  smislu  člana  7.  ovog  posebnog  kolektivnog  ugovora  za  mesečno  radno

angažovanje izvođača određuje se najmanje u iznosu zarade obračunate primenom utvrđene minimalne cene rada po satu na pun fond radnih sati u mesecu u kojem se zaključuje ugovor sa izvođačem. Minimalnu cenu rada po satu utvrđuje Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije, odnosno Vlada Republike Srbije, u skladu sa zakonom, a koja se objavljuje u “Službenom glasniku RS”.

Cena rada za povremeno radno angažovanje izvođača za jedan muzički dan (do četiri dana u

nedelji) ne može biti niža od 5% iznosa utvrđenog u stavu 1. ovog člana.

Član 9
Obaveza poslodavca je, da u ime i za račun izvođača, uplati pripadajući porez na dohodak

građana, u skladu sa Zakonom.

Član 10
Poslodavac je dužan da izvođaču omogući jedan slobodan dan u nedelji u slučaju mesečnog

angažmana.

IV PRAVA I OBAVEZE POSLODAVACA, IZVOĚAČA I POSREDNIKA (AGENCIJE)
Član 11
Poslodavac i izvođač uređuju međusobna prava i obaveze Ugovorom o izvođačkom radu –

delu u skladu sa ovim posebnim kolektivnim ugovorom i drugim pozitivnim propisima.

 

Ugovorom o izvođačkom radu – delu mogu se utvrditi i druga prava i obaveze poslodavca i

izvođača,  koji  nisu  predviđeni  ovim  posebnim  kolektivnim  ugovorom,  ako  to  nije  u

suprotnosti sa Zakonom.

Član 12
Ugovor o izvođačkom radu – delu zaključuju izvođač i poslodavac neposredno ili putem

posrednika.

Član 13
Obrazac Ugovora o izvođačkom radu – delu utvrđuju potpisnici ovog posebnog kolektivnog

ugovora, i čini njegov sastavni deo.

Obrazac iz stava 1. ovog člana utvrđen je u Prilogu 1. ovog posebnog kolektivnog ugovora i

objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 14
Bitni elementi Ugovora o izvođačkom radu – delu su sledeći: cena rada, rok isplate, vrsta i

obim posla koji je izvođač dužan da obavi za ugovorenu cenu rada, vremenski period za koji je Ugovor zaključen, uslovi za raskid Ugovora, elementi bezbednosti i zdravlja na radu, osiguranje i materijalna odgovornost.

Poslodavac je dužan da obezbedi adekvatnu zaštitu muzičkih instrumenata i drugih rekvizita

koje izvođač koristi.

Izvođač je dužan da profesionalno obavlja svoju delatnost, da se odgovorno i savesno odnosi

prema ugovorenom poslu i poslodavcu, kao i da doprinosi kvalitetnom izvođenju estradno- muzičkih programa.

Član 15
Ugovorna strana odgovorna za raskid Ugovora, dužna je da drugoj strani nadoknadi štetu u

skladu sa Zakonom.

V NAČIN REŠAVANJA SPOROVA
Član 16
U slučaju spora u postupku primene, izmene i dopune ovog posebnog kolektivnog ugovora,

spor se rešava arbitražom i drugim metodama u skladu sa Zakonom.

Član 17
Arbitraža odlučuje u Arbitražnom veću koje ima pet članova, od kojih po dva člana imenuju

potpisnici ovog posebnog kolektivnog ugovora i jednog sporazumno.

Odluka Arbitražnog veća je obavezujuća, ako se učesnici spora sa njom saglase pre početka

rada Arbitraže.

 

Arbitražni postupak traje osam dana od formiranja Arbitražnog veća, a odluka se donosi

većinom glasova i u pisanoj formi dostavlja strankama u sporu.

Strane u sporu sporazumno određuju naknadu za rad arbitara.
Član 18
Potpisnik  ovog  posebnog  kolektivnog  ugovora  kome  je  upućena  obrazložena,  pisana

inicijativa za izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora, dužan je da, u roku od 15 dana od podnošenja inicijative, pristupi pregovorima o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora.

Član 19
Potpisnici ovog posebnog kolektivnog ugovora obrazuju Odbor za socijalni dijalog.
Odbor iz stava 1. ovog člana ima šest članova, od kojih svaki potpisnik ovog posebnog

kolektivnog ugovora imenuje po tri člana, i ima obavezu da:

– prati primenu ovog posebnog kolektivnog ugovora;
– predlaže izmene i dopune ovog posebnog kolektivnog ugovora;
–  daje  mišljenja  o  primeni  odredaba  ovog  posebnog  kolektivnog  ugovora  i  uputstva  za

njegovu primenu i

–  razmatra  aktuelna  pitanja  materijalno-socijalnog  položaja  izvođača  i  poslodavaca  u

estradno-muzičkoj delatnosti.

Odbor iz stava 1. ovog člana radi u skladu sa Poslovnikom o radu koji donosi Odbor, a

troškove njegovog rada snose Samostalni sindikat i Unija poslodavaca Srbije.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 20
Ovaj poseban kolektivni ugovor zaključuje se na period od tri godine.
Član 21
Ovaj poseban kolektivni ugovor stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u “Službenom

glasniku Republike Srbije”.

Prilog 1.
OBRAZAC UGOVORA O IZVOĚAČKOM RADU (DELU) ZA ESTRADNO-MUZIČKI

PROGRAM U UGOSTITELJSTVU

 

UGOVOR

Opšte odredbe

O
IZVOĚAČKOM
RADU
(DELU)
Ugovorne strane
1. Poslodavac (agencija)*                                                                                                         
iz
                                                          ,
ul.

broj račun

                                                                                    ,
matični
                                                      ,
opština
                                        ,
tekući
                                                  , PIB                             .
Izvođač
                                                                                   
2.
iz

opština

                                                    ,    ul.                                                                          ,
                                                    ,    tekući    račun                                                                        ,
status                                                                       , JMBG                                             .
Ugovorne strane su se dogovorile o sledećem:
Član 1
Poslodavac – agencija* radno angažuje izvođača za izvođenje estradno-muzičkog programa
pod
nazivom
u
svojstvu*:

mesto

                                                                                                                    ,
                                                          , objekat – sala                                                                    ,
dan – period                                         , od sati                     do                  sati.
Slobodan dan u nedelji je                                                 .
Član 2
U slučaju da agencija zaključuje ugovor sa izvođačem u obavezi je da obaveže poslodavca

kod kog se angažuje izvođač na poštovanje ovog ugovora.

Član 3
Šef orkestra muzičkog ansambla – grupe (u daljem tekstu: orkestar) može zaključiti ugovor u

ime članova orkestra, s tim da se ime i prezime članova orkestra, sa pojedinačnim iznosom honorara, naznači u odeljku posebne odredbe ovog ugovora i svakom članu se dostavlja kopija ovog ugovora.

Obaveze izvođača
Član 4
Izvođač se obavezuje:
1. Da dostavi kopiju javne isprave o svom statusu (uverenje – potvrdu), u smislu člana 2. i

člana 4. st. 1. i 2. Posebnog kolektivnog ugovora, koja se prilaže uz ovaj ugovor, i da je da na uvid ovlašćenom predstavniku (kontroloru) Sindikata i Inspekciji, zajedno sa ovim ugovorom o delu,

 

2.  da  bude  na  mestu  izvođenja  programa  u  zakazano  vreme,  odnosno  da  prisustvuje  i

zakazanim probama,

3. da kvalitetno i profesionalno izvodi estradno-muzički program za koji je angažovan, u

skladu sa koncepcijom – scenarijem programa, odnosno u skladu sa dogovorom izvođača i

poslodavca,

4. da po dogovoru dostavi svoj reklamni materijal (slike, plakate, postere i dr.), ako je to

potrebno za reklamiranje programa,

5. da bude jednoobrazovno odeven, ako se to predvidi za članove orkestra ili izvođača,

odnosno u odgovarajućoj garderobi,

6.  da  poštuje  odluke  rukovodioca  ansambla  –  orkestra,  rukovodioca  programa,  odnosno

drugog ovlašćenog lica, poslodavca-agencije zaduženog za realizaciju muzičkog programa,

7. da se disciplinovano i dolično ponaša i poštuje poslovni kućni red kod poslodavca,
8. da sve nesporazume i sporove u vezi sa izvršenjem ovog ugovora rešava sporazumno preko

ovlašćenih predstavnika – rukovodioca programa kojeg odredi agencija – poslodavac*, a ako

to ne uspe može se obratiti reprezentativnom Sindikatu potpisniku ovog PKU.

Obaveze poslodavca – agencije
Član 5
Poslodavac – agencija* se obavezuje:
1. da obezbedi sve neophodne uslove za normalno odvijanje estradno-muzičkog programa u

kojem učestvuje izvođač,

2. da izvrši odmah, a najkasnije u roku od osam dana, isplatu izvođaču za izvedeni estradno-

muzički program i to:

a)    na    ime    izvođačko-autorskog    honorara
(cena
rada
za    mesečno
angažovanje)
                                    dinara*, odnosno ukupno                                       dinara za izvedeni
program za muzičke dane,
b) da obračuna i plati pripadajuće poreze u skladu sa zakonom,
v) dnevnice u skladu sa zakonom u iznosu od                               dinara,
g) putne troškove, ako je to predviđeno kolektivnim ugovorom u iznosu od                         
dinara,
3.  da  izvođaču  obezbedi  zdrave  i  bezbedne  uslove  rada,  što  podrazumeva  odgovarajuće

opremljen prostor za izvođenje programa, kao i adekvatnu zaštitu od bilo koje vrste ataka na ličnost izvođača, odnosno njegovog psihičkog ili fizičkog maltretiranja,

 

4.  da  obezbedi  adekvatnu  zaštitu  muzičkih  instrumenata  i  drugih  rekvizita  koje  izvođač

koristi.

U slučaju da agencija zaključuje ugovor sa izvođačem, isplatu iz tačke 2. izvršiće u roku od tri

dana od dana naplate sredstava od poslodavca.

Zajedničke odredbe
Član 6
U slučaju da izvođač izostane iz programa, koji je predmet ovog ugovora usled više sile (smrt

u porodici, nesreća, teža bolest i sl.) dužan je da dostavi dokaze o razlogu izostanka iz

programa poslodavcu – agenciji*, kao i blagovremeno da ga o tome obavesti.

U slučaju da izvođač izostane iz programa koji je predmet ovog ugovora usled zastoja u

javnom saobraćaju, dužan je da o tome odmah obavesti poslodavca – agenciju.

Član 7
U slučaju da izvođač izostane iz programa svojom krivicom, platiće penale u iznosu od

                    % ugovorenog honorara, kao i iznos nastale štete zbog njegovog neučestvovanja

u programu koji se objektivno utvrdi.
Član 8
U slučaju da se program ne održi krivicom poslodavca – agencije*, isti se obavezuje da

izvođaču  nadoknadi                  %  od  ugovorenog  honorara  –  cene  rada  iz  člana  5.  ovog

ugovora i isplati pripadajuće poreze i druge naknade, ako je putovanje izvršeno.
U slučaju da se program ne održi zbog više sile (vanredna situacija, nesreća, obustava rada i

štrajk i sl.) bez krivice poslodavca, izvođaču pripadaju samo putni troškovi, ako je putovanje izvršeno.

Član 9
Ovaj ugovor se može raskinuti sporazumno. Sporazum se sačinjava u pisanoj formi.
Član 10
Ugovor se može raskinuti jednostrano.
Izvođač može raskinuti ugovor ako poslodavac odnosno agencija* ne izvršava svoje obaveze

utvrđene članom 5. ovog ugovora.

Poslodavac odnosno agencija može raskinuti ovaj ugovor ako izvođač ne izvršava svoje

obaveze utvrđene članom 4. ovog ugovora.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, izvođač prestaje sa radom danom raskida ugovora.
Raskid ugovora se dostavlja drugoj strani u pisanoj formi.

 

Član 11
Poslodavac  odnosno  agencija  je  dužna  da  u  slučaju  iz  člana  10.  stav  2.  ovog  ugovora,

izvođaču isplati honorar-cenu rada iz stava 5. ovog ugovora, srazmerno vremenu izvedenog

programa, sa pripadajućim porezima, kao i druge naknade, ako je putovanje izvršeno.

Član 12
Izvođač je dužan da u slučaju iz člana 10. stav 3. ovog ugovora nadoknadi poslodavcu stvarnu

štetu, ako se strane sporazumno drugačije ne dogovore.

Član 13
Poslodavac, odnosno agencija i izvođač mogu pokrenuti postupak arbitraže u slučaju iz člana

10. ovog ugovora.

Arbitraža ima tri člana, od kojih po jednog imaju poslodavac i Sindikat, a trećeg sporazumno

određuju.

Arbitraža je dužna da donese odluku u roku od osam dana od dana pokretanja spora.
Odluka arbitraže ima snagu sudskog poravnanja.
Posebne odredbe
Član 14
Ugovarači,  u  smislu  člana  3.  stav  2.  Posebnog  kolektivnog  ugovora,  utvrđuju
odnosno

prava

ugovaraju
posebno
sledeće
uslove
i
                                                                                            .
Član 15
U slučaju da šef orkestra – grupe zaključuje ugovor u ime izvođača utvrđuje se:
Članovi orkestra – grupe su:
Ime i prezime

1.                                           

Iznos honorara
2.                                           
3.                                           
4.                                           
5.                                           
Šef orkestra – grupe je dužan da dostavi poslodavcu – agenciji uverenja – potvrde izvođača.
Član 16

 

U slučaju spora ugovara se nadležnost suda po sedištu poslodavca – agencije* koja angažuje

izvođača.

Član 17
Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka od kojih se dva nalaze kod poslodavca –

agencije*, jedan primerak se dostavlja reprezentativnom Sindikatu potpisniku PKU čiji je član izvođač i jedan primerak zadržava izvođač.

Ugovor je zaključen dana                                     godine.
Izvođač

ili

šef orkestra

Za poslodavca – agenciju*
(potpis ovlašćenog lica)
Broj i datum uverenja – potvrde

o   svojstvu   izvođača   i   naziv

organizacije – udruženja

* nepotrebno precrtati

09_pku_estrada

Povezani članci

Najnoviji članci