fbpx
Ponedeljak, 24 Juna, 2024

ZAKON O PRIVATIZACIJI

Z A K O N

O PRIVATIZACIJI

 

 1. OSNOVNE ODREDBE

 

Predmet uređivanja zakona

 

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak promene vlasništva društvenog i javnog kapitala i imovine.

 

Definicije

 

Član 2.

Pojedini izrazi upotreblјeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

 1. Privatizacija, u smislu ovog zakona, je promena vlasništva kapitala i imovine pravnih lica koja posluju društvenim i javnim kapitalom. Privatizacija, u smislu ovog zakona, je i:
 • prodaja akcija, odnosno udela koji su preneti Agenciji za privatizaciju (u dalјem tekstu: Agencija) posle raskida ugovora o prodaji kapitala zaklјučenog između Agencije i kupca;
 • prodaja imovine u preduzećima kod kojih je raskinut ugovor o prodaji kapitala;
 • prodaja akcija, odnosno udela Akcionarskog fonda, kao i Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kada se prodaju zajedno sa akcijama, odnosno udelima Akcionarskog fonda;
 1. Javni kapital je kapital Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;
 2. Predmet privatizacije je:
 • društveni, odnosno javni kapital i imovina u preduzećima i drugim pravnim licima, uklјučujući i javna preduzeća i javni kapital iskazan u akcijama ili udelima;
 • akcije, odnosno udeli posle raskida ugovora o prodaji kapitala;
 • imovina u preduzećima kod kojih je raskinut ugovor o prodaji kapitala;
 • akcije odnosno udeli Akcionarskog fonda, kao i Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje a kada se prodaju zajedno sa akcijama, odnosno udelima Akcionarskog fonda;
 1. Subjekti privatizacije su preduzeća, privredna društva, i druga pravna lica u kojima se vrši promena vlasništva, uklјučujući i javna preduzeća, a za koja je pokrenuta inicijativa za privatizaciju;
 2. Modeli privatizacije su prodaja kapitala, prodaja imovine, strateško partnerstvo i prenos kapitala bez naknade;

 

 

 

 1. Metodi privatizacije su javno prikuplјanje ponuda sa javnim nadmetanjem i javno prikuplјanje ponuda;
 2. Učesnik u postupku privatizacije je lice koje je dostavilo prijavu za učestvovanje u postupku privatizacije;
 3. Kupac je domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje je proglašeno kupcem, odnosno lice sa kojim je zaklјučen kupoprodajni ugovor;
 4. Strateški investitor je domaće ili strano pravno lice koje je sa subjektom privatizacije, odnosno Republikom Srbijom zaklјučilo ugovor o strateškom partnerstvu;
 5. Sredstva plaćanja su dinar i strana sredstva plaćanja (devize i efektivni strani novac);
 6. Pismo o zainteresovanosti je iskazivanje interesa za određeni subjekt i model privatizacije, sa osnovnim podacima o zainteresovanom kupcu odnosno strateškom investitoru i predlogom indikativne cene, investicionog programa, okvirnog plana poslovanja i broja zaposlenih na neodređeno vreme, kao i drugim podacima od značaja određenim javnim pozivom;
 7. Fer tržišna vrednost je fer vrednost definisana Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja 13 – Odmeravanje fer vrednosti;
 8. Metod javnog prikuplјanja ponuda sa javnim nadmetanjem je metod privatizacije za prodaju kapitala i imovine subjekta privatizacije podnošenjem ponuda i javnim nadmetanjem učesnika;
 9. Metod javnog prikuplјanja ponuda je metod privatizacije podnošenjem ponuda za izbor strateškog investitora;
 10. Početna cena za prodaju kapitala, odnosno imovine iznosi najmanje jednu polovinu od procenjene vrednosti kapitala, odnosno imovine, a nova početna cena na drugom prikuplјanju ponuda i javnom nadmetanju najmanje jednu trećinu od procenjene vrednosti kapitala odnosno imovine;
 11. Prodaja kapitala je model privatizacije čiji je predmet prodaje javni kapital ili društveni kapital koji se privatizuje, akcije, odnosno udeli posle raskida ugovora o prodaji kapitala zaklјučenog između Agencije i kupca, kao i akcije, odnosno udeli Akcionarskog fonda, kao Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kada se prodaju zajedno sa akcijama, odnosno udelima Akcionarskog fonda;
 12. Prodaja imovine je model privatizacije kojim se u postupku privatizacije prodaje imovina ili deo imovine subjekta privatizacije;
 13. Program za prodaju imovine je program o prodaji imovine koji donosi subjekt privatizacije a prihvata Agencija za privatizaciju, u rokovima predviđenim ovim zakonom;
 14. Strateško partnerstvo je model privatizacije kroz institucionalni odnos domaćih ili stranih pravnih lica sa subjektom privatizacije odnosno Republikom Srbijom, koje se sprovodi kroz zajedničko ulaganje putem osnivanja novog privrednog društva ili dokapitalizacijom postojećeg subjekta privatizacije;
 15. Osnivanje novog privrednog društva je osnivanje društva čiji su osnivači Republika Srbija i strateški investitor tako što je ulog Republike Srbije imovina koju je Republika Srbija stekla po osnovu potraživanja koje

 

 

 

ima  prema  subjektu privatizacije  za  koji  je  donela  odluku  o  strateškom partnerstvu, putem zamene ispunjenja;

 1. Dokapitalizacija postojećeg subjekta privatizacije je povećanje osnovnog kapitala subjekta privatizacije za koji je Vlada donela odluku o strateškom partnerstvu;
 2. Ugovor o strateškom partnerstvu je ugovor o dokapitalizaciji postojećeg subjekta privatizacije koji zaklјučuju Republika Srbija, strateški investitor i subjekt privatizacije, kao i ugovor o osnivanju novog društva koji zaklјučuju Republika Srbija i strateški investitor;
 3. Prenos kapitala bez naknade zaposlenima je prenos kapitala u subjektu privatizacije sa društvenim kapitalom koji se privatizuje modelom prodaje kapitala, tako što se do 30% kapitala prenosi zaposlenima, bez naknade, u akcijama, odnosno udelima;
 4. Prenos kapitala bez naknade strateškom investitoru je prenos kapitala investitoru u slučaju pozitivnih rezultata poslovanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje podsticaj za investicije, a na osnovu odluke Vlade;
 5. Mere za pripremu i rasterećenje obaveza subjekta privatizacije su mere koje može doneti Vlada kada se subjekat privatizacije privatizuje prodajom kapitala ili sprovodi dokapitalizacija postojećeg subjekta privatizacije, pod uslovima iz ovog zakona;
 6. Uslovni otpis duga je mera za pripremu i rasterećenje obaveza subjekata privatizacije kojom se državni poverioci subjekta privatizacije obavezuju da otpišu dug sa stanjem na dan decembar 2013. godine prema subjektu privatizacije koji posluje u celini ili većinskim društvenim ili javnim kapitalom. Otpis duga je punovažan ukoliko je prodat kapital subjekta privatizacije, odnosno zaklјučen ugovor o dokapitalizaciji;
 7. Pretvaranje duga subjekta privatizacije u trajni ulog (konverzija) je mera za pripremu i rasterećenje obaveza subjekta privatizacije kojom se potraživanja poverilaca konvertuju u trajni ulog u kapitalu subjekta privatizacije;
 8. Državni poverioci su: javno preduzeće, Poreska uprava, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republička direkcija za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije i drugi republički organi i organizacije, uklјučujući i Autonomnu pokrajinu Vojvodinu i jedinice lokalne samouprave.

Državnim poveriocem smatra se i Agencija za osiguranje depozita kada vrši funkciju stečajnog upravnika nad bankama u stečaju i kada upravlјa u ime i za račun Republike Srbije potraživanjima Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza;

 1. Založni poverioci jesu poverioci koji imaju potraživanja obezbeđena hipotekom ili zalogom na imovini subjekta privatizacije, kao i poverioci koji su u izvršnom postupku stekli pravo namirenja na pokretnim i nepokretnim stvarima subjekta privatizacije;
 2. Obustava postupka se primenjuje u slučaju saznanja za okolnosti za koje se nije znalo u vreme pokretanja postupka, a koje u potpunosti onemogućavaju prodaju kapitala, odnosno imovine, subjekta privatizacije;
 3. Kontrola izvršenja obaveza kupca iz ugovora je kontrola koju vrši Agencija kojom proverava da li kupac izvršava ugovorene obaveze;

 

 

 

 1. Stečaj radi okončanja privatizacije je stečaj koji pokreće Agencija u odnosu na subjekt privatizacije kada se steknu razlozi za pokretanje stečaja u skladu sa odredbama ovog zakona i Zakona o stečaju, a u cilјu okončanja privatizacije.

 

Odnos prema drugim zakonima i primena odredaba ovog zakona

 

Član 3.

Odredbe ovog zakona primenjuju se na subjekte privatizacije koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije.

Ako je ovim zakonom uređeno pitanje koje je drugim zakonom na drukčiji način regulisano, primenjuju se odredbe ovog zakona.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, odredbe ovog zakona ne primenjuju se na sportske organizacije, izdavače medija, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošlјavanje osoba sa invaliditetom i preduzeća koja su registrovana za proizvodnju naoružanja i vojne opreme, osim ukoliko je zakonima koji uređuju položaj tih preduzeća, predviđena primena odredaba ovog zakona.

U postupku privatizacije ne primenjuju se odredbe zakona koje uređuju privredna društva o raspolaganju imovinom velike vrednosti i ne donose se posebne odluke o prodaji imovine.

 

Načela privatizacije

 

Član 4.

Privatizacija se zasniva na sledećim načelima:

 • stvaranje uslova za razvoj privrede;
 • smanjenje negativnih fiskalnih efekata;
 • obezbeđenje javnosti i transparentnosti;
 • onemogućavanje korupcije;
 • formiranje prodajne cene prema fer tržišnim uslovima;
 • stvaranje uslova za socijalnu stabilnost.

 

Predmet  privatizacije

 

 

 

 

Predmet privatizacije je:

Član 5.

 

 • društveni, odnosno javni kapital ili imovina u preduzećima i drugim pravnim licima uklјučujući i javna preduzeća;
 • javni kapital iskazan u akcijama ili udelima;
 • akcije i udeli koji su preneti Agenciji posle raskida ugovora o prodaji kapitala zaklјučenog između Agencije i kupca;
 • imovina u preduzećima iz tačke 3) ovog stava;
 • akcije, odnosno udeli Akcionarskog fonda, kao i Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kada se prodaju zajedno sa akcijama, odnosno udelima Akcionarskog fonda.

 

 

 

Predmet privatizacije može biti zemlјište koje je upisano u nadležnim registrima za upis prava na nepokretnostima kao društvena, mešovita ili svojina subjekta privatizacije.

Predmet privatizacije ne mogu biti prirodna bogatstva, dobra u opštoj upotrebi, dobra od opšteg interesa, kao i kulturna dobra u javnoj svojini upisana u registar kulturnih dobara, koji se vodi u skladu sa zakonom koji uređuje kulturna dobra.

 

Obaveznost i rok za sprovođenje privatizacije

 

Član 6.

Privatizacija je obavezna za subjekte privatizacije sa društvenim kapitalom.

Društveni kapital subjekata privatizacije se mora privatizovati najkasnije do 31. decembra 2015. godine.

Privatizacija javnog kapitala i imovine subjekata koji posluju javnim kapitalom sprovodi se na osnovu odluke Vlade, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Smatra se da je postupak privatizacije sproveden ako je zaklјučen ugovor o prodaji kapitala i ako su ispunjeni svi uslovi za prenos vlasništva nad kapitalom koji su predviđeni ugovorom o prodaji (uplata kupoprodajne cene, dostavlјanje bankarske garancije, upis promene vlasništva u nadležni registar), odnosno ostvaren Program za prodaju imovine (u dalјem tekstu: Program).

 

Subjekti nadležni za sprovođenje privatizacije

 

Član 7.

Agencija za privatizaciju je pravno lice koja sprovodi i kontroliše postupak privatizacije u skladu sa zakonom.

Ministarstva, registar nadležan za depo i kliring hartija od vrednosti, registar nadležan za upis privrednih subjekata i zaloge, registri nadležni za upis prava na nepokretnostima i drugi organi i organizacije, u okviru svoje nadležnosti a polazeći od delatnosti pojedinih subjekata privatizacije, dužni su da na zahtev Agencije pruže stručnu, tehničku i drugu pomoć u cilјu efikasnog sprovođenja postupka privatizacije i da bez naknade dostave podatke i dokumentaciju iz svoje nadležnosti.

 

Modeli  privatizacije

 

 

 

 

Modeli privatizacije su:

 • prodaja kapitala;
 • prodaja imovine;

Član 8.

 

 • prenos kapitala bez naknade;
 • strateško partnerstvo.

 

 

 

Metodi  privatizacije

 

Član 9.

Metod  prodaje  kapitala  i imovine je  javno prikuplјanje  ponuda  sa javnim nadmetanjem.

Kapital subjekta privatizacije izražen u acijama može se prodavati i:

 • u skladu sa zakonom koji uređuje tržište hartija od vrednosti;
 • prihvatanjem ponude za preuzimanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava.

Metodi privatizacije putem prenosa kapitala bez naknade su:

 • prenos zaposlenima;
 • prenos strateškim  investitorima  u  skladu sa  ovim  zakonom  i propisima koji uređuju podsticaj direktnih investicija.

Metod     privatizacije      putem     strateškog     partnerstva     je     javno prikuplјanje ponuda.

 

Kombinacija više modela i metoda

 

Član 10.

U postupku privatizacije moguće je primeniti kombinaciju više metoda i modela privatizacije u cilјu efikasnijeg sprovođenja ovog postupka.

 

Mere za pripremu i rasterećenje obaveza subjekta privatizacije

 

 

 

 

 

biti:

Član 11.

Mere za pripremu i rasterećenje obaveza subjekta privatizacije mogu

 

 • uslovni otpis duga;
 • pretvaranje duga subjekta privatizacije u trajni ulog (konverzija). Mere iz stava ovog člana mogu se odrediti samo u slučaju prodaje

 

kapitala,     odnosno    strateškog     partnerstva     dokapitalizacijom      subjekta privatizacije.

 

Kupci u postupku privatizacije

 

Član 12.

Kupac, u smislu odredaba ovog zakona, može biti domaće ili strano pravno ili fizičko lice. Samo domaće pravno ili fizičko lice može biti kupac polјoprivrednog zemlјišta.

Domaća ili strana pravna ili fizička lica mogu da se udruže radi kupovine subjekta privatizacije ili strateškog partnerstva (u dalјem tekstu: Konzorcijum) i da ovlaste jedno lice za zastupanje.

Kupac, odnosno član konzorcijuma, ne može biti:

 • domaće pravno lice koje posluje većinskim društvenim kapitalom;

 

 

 

 • fizičko lice, pravno lice i osnivač pravnog lica, koji prema subjektu privatizacije ima dospele neizmirene obaveze do dana objavlјivanja javnog poziva;
 • fizičko lice, pravno lice i osnivač pravnog lica sa kojim je raskinut ugovor o prodaji, odnosno strateškom partnerstvu zbog neizvršenja ugovorenih obaveza;
 • fizičko lice koje je osuđivano za krivična dela protiv života i tela, krivična dela protiv imovine, krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv službene dužnosti, krivična dela protiv zdravlјa lјudi i krivična dela protiv javnog reda i mira, za koja je zaprećena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna ili protiv koga je pokrenut krivični postupak za ta krivična dela;

Kupac kontrolnog, odnosno zavisnog društva u kojem se sprovodi privatizacija ne može da bude njegovo zavisno, odnosno kontrolno društvo koje posluje društvenim kapitalom.

Učesnik u postupku privatizacije koji je proglašen kupcem, odnosno strateškim investitorom, a koji ne preduzme sve potrebne radnje i ne zaklјuči ugovor u skladu sa ovim zakonom, gubi svojstvo kupca odnosno strateškog investitora, i pravo da učestvuje u budućim postupcima privatizacije, kao i pravo na vraćanje depozita.

Pravo da učestvuje u postupku privatizacije nema ni član porodice učesnika koji je izgubio svojstvo kupca, kao ni pravno lice čiji je on osnivač.

Članovima porodice u smislu stava 6. ovog člana smatraju se potomci, bračni ili vanbračni drug i roditelјi učesnika.

Kupac ne može biti ni privredno društvo u kojem se lice iz stava 3. tač. 2), 3) i 4) i stava 4. ovog člana smatra kontrolnim članom ili kontrolnim akcionarom, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva.

Kupac ne može biti ni subjekt privatizacije, odnosno zavisno društvo.

Ograničenja iz  st. 3.- 9. ovog  člana primenjuju se i na strateškog investitora.

Kupac, odnosno strateški investitor, u smislu odredaba ovog zakona, ne može biti ni fizičko lice, pravno lice i osnivač pravnog lica koje je izgubilo svojstvo kupca u skladu sa Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – dr. zakon, 30/10 – dr. zakon, 93/12 i 119/12, 51/14 i 52/14- US), kao ni član porodice kupca u smislu stava 7. ovog člana.

 

Pribavlјanje mišlјenja i saglasnosti

 

Član 13.

Agencija pre zaklјučenja ugovora pribavlјa od nadležne organizacije za sprečavanje pranja novca mišlјenje o nepostojanju smetnji na strani kupca, odnosno strateškog investitora za zaklјučenje ugovora.

Mišlјenje iz stava 1. ovog člana mora se dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva Agencije.

Agencija najkasnije tri dana po zaklјučenju ugovora dostavlјa nadležnoj organizaciji za sprečavanje pranja novca pismeno obaveštenje o zaklјučenom ugovoru sa kupcem i najkasnije u roku od tri dana po uplati kupoprodajne cene pismeno obaveštenje o izvršenoj uplati.

 

 

 

Agencija je dužna da na zahtev nadležnog organa za sprečavanje pranja novca bez odlaganja stavi na uvid, odnosno dostavi svu dokumentaciju kojom raspolaže, a koja je nastala u postupku zaklјučenja ugovora, odnosno u postupku realizacije ugovora i postupi po instrukcijama dobijenih od nadležnog organa.

 

Pravo prigovora

 

Član 14.

Učesnik u postupku privatizacije ima pravo prigovora na zakonitost sprovedenog postupka, u roku od osam dana od dana održavanja postupka.

Prigovor se podnosi ministrastvu nadležnom za poslove privrede preko Agencije, a nadležno ministarstvo je dužno da o prigovoru odluči u roku od osam dana od dana prijema prigovora.

Akt kojim se odlučuje o prigovoru konačan je.

Protiv akta iz stava 3. ovog člana može se voditi upravni spor.

 

Sredstva plaćanja u privatizaciji

 

Član 15.

Sredstva plaćanja u privatizaciji su dinar i strana sredstva plaćanja (devize i efektivni strani novac).

 

Troškovi  privatizacije

 

Član 16.

Troškovima privatizacije smatraju se stvarni troškovi nastali u sprovođenju postupka privatizacije u skladu sa ovim zakonom.

Agencija ima pravo na naknadu troškova iz stava 1. ovog člana, najviše do 5% prodajne cene.

Ministar nadležan za poslove privrede propisuje visinu i vrstu troškova koji se priznaju u visini stvarnih troškova iz stava 1. ovog člana.

 

Sredstva ostvarena prodajom u postupku privatizacije

 

Član 17.

Sredstva ostvarena prodajom kapitala ili imovine u postupku privatizacije uplaćuju se na račun Agencije.

Sredstva od prodaje društvenog kapitala prenose se budžetu Republike Srbije.

Sredstva iz stava 1. ovog člana ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja.

Sredstva iz stava 1. ovog člana, koja su ostvarena prodajom kapitala subjekta privatizacije posle izmirivanja troškova privatizacije, prenose se na uplatni račun budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne  samouprave.

Sredstva od prodajne cene društvenog kapitala koriste se i raspoređuju na sledeći način:

 

 

 

 • 10% sredstava uplaćuje se Republičkom fondu nadležnom za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 • 50% sredstava izdvojiće se za finansiranje restrukturiranja i razvoja privrede na teritoriji Republike Srbije.

Ako se sedište subjekta privatizacije nalazi na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, 50% sredstava izdvojiće se za finansiranje restrukturiranja i razvoja privrede na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

 • 5% sredstava izdvojiće se za isplaćivanje naknade licima čija je imovina nacionalizovana;
 • 5% sredstava izdvojiće se za finansiranje razvoja infrastrukture lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
 • 30% sredstava izdvojiće se za druge namene, koje posebnom odlukom određuje Vlada Republike Srbije.

Sredstva iz stava 1. ovog člana, koja su ostvarena prodajom imovine subjekta privatizacije, posle izmirivanja troškova privatizacije, koriste se u skladu sa Programom.

Sredstva iz stava 1. ovog člana, koja su ostvarena prodajom akcija i udela u vlasništvu Akcionarskog fonda, kao i Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a kada se prodaju zajedno sa akcijama, odnosno udelima Akcionarskog  fonda, posle izmirivanja troškova privatizacije, prenose se na uplatni račun vlasnika kapitala.

 

 1. PRIPREMA ZA PRIVATIZACIJU

 

Javni poziv za prikuplјanje pisama o zainteresovanosti

 

Član 18.

Agencija objavlјuje javni poziv za prikuplјanje pisama o zainteresovanosti za sve subjekte privatizacije iz portfelјa Agencije najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno u roku od 30 dana od dana pokretanja inicijative za privatizaciju za subjekte privatizacije za koje do dana stupanja na snagu ovog zakona nije bila podneta inicijativa, odnosno u roku od 30 dana od dana raskida ugovora o prodaji kapitala.

Javni poziv sadrži:

 • poslovno ime subjekta privatizacije;
 • podatke o strukturi i vrednosti kapitala;
 • opis i vrednost imovine;
 • druge podatke od značaja o subjektu privatizacije.

Rok za dostavlјanje pisama zainteresovanosti je 30 dana od dana objavlјivanja javnog poziva.

Javni poziv objavlјuje se na internet stranici Agencije, a obaveštenje o javnom pozivu najmanje u jednom dnevnom, visokotiražnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Pismo o zainteresovanosti sadrži:

 

 

 

 • osnovne podatke o zainteresovanom kupcu, odnosno strateškom investitoru;
 • iskazivanje interesa za određeni subjekt i model privatizacije;
 • predlog indikativne cene, investicionog programa, okvirnog plana poslovanja i broja zaposlenih na neodređeno vreme;
 • druge podatke od značaja određene javnim pozivom.

 

Pokretanje postupka privatizacije

 

Član 19.

Postupak privatizacije subjekta privatizacije sa društvenim kapitalom pokreće se inicijativom ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Postupak privatizacije subjekta privatizacije koje posluje javnim kapitalom pokreće se inicijativom Vlade, nadležnog organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Nadležni organi iz st. 1. i 2. ovog člana dužni su da inicijativu za pokretanje postupka privatizacije dostave Agenciji u roku od pet dana od dana donošenja  inicijative.

Agencija je dužna da subjektu privatizacije dostavi inicijativu iz stava 1. ili iz stava 2. ovog člana u roku od 5 dana od dana kada je nadležni organ dostavi Agenciji.

 

Popis i procena

 

Član 20.

Subjekt privatizacije dužan je da izvrši popis i procenu fer tržišne vrednosti celokupne imovine i obaveza i kapitala sa stanjem na dan 31. decembar poslednje poslovne godine, u skladu sa zakonima kojim se uređuje računovodstvo i međunarodnim računovodstvenim standardima, u roku od 45 dana od dana objave javnog poziva za prikuplјanje pisama o zainteresovanosti iz člana 18. ovog zakona, kao i da u tom roku podatke dostavi Agenciji.

Za subjekte privatizacije za koje se pokrene postupak privatizacije posle stupanja na snagu ovog zakona, rok iz stava 1. ovog člana počinje da teče od dana dostavlјanja inicijative subjektu privatizacije.

Ako se utvrdi da postoji imovina subjekta privatizacije koja nije prikazana u privatizacionoj dokumentaciji, Agencija će radi procene te imovine angažovati ovlašćenog procenitelјa.

Troškove procene iz stava 3. ovog člana snosi subjekt privatizacije.

Ako je sa kupcem zaklјučen ugovor o prodaji kapitala, a naknadno se pronađe imovina subjekta privatizacije koja nije bila prikazana u privatizacionoj dokumentaciji, kupac će na račun Agencije uplatiti iznos koji se utvrđuje množenjem sledećih elemenata:

 • procenjene vrednosti novopronađene imovine (umanjene za vrednost zaloge, u slučajevima kada je novopronađena imovina opterećena zalogom pre prodaje kapitala) i
 • količnika kupoprodajne cene za kapital i procenjene vrednosti kapitala koja je korišćena u postupku prodaje kapitala.

 

 

 

Iznos iz stava 5. ovog člana kupac je dužan da uplati Agenciji u roku od 30 dana od dana kada ga je Agencija obavestila o visini iznosa.

Ako kupac ne izrazi interesovanje za kupovinu imovine iz stava 3. ovog člana imovina se prenosi na Republiku Srbiju.

Sredstva iz stava 5. ovog člana Agencija prenosi u skladu sa članom 17. stav 4. ovog zakona.

 

Odluka o modelu i metodu privatizacije, početnoj ceni i merama za pripremu i rasterećenje subjekta privatizacije

 

Član 21.

Agencija predlaže ministarstvu nadležnom za poslove privrede model i metod privatizacije, mere za pripremu i rasterećenje subjekta privatizacije, u roku od 45 dana od dana isteka roka za dostavlјanje pisma zainteresovanosti.

Agencija predlaže donošenje odluke o modelu, metodu i merama za pripremu i rasterećenje subjekata privatizacije, ako je iskazano interesovanje investitora prihvatlјivo i ako je održivost poslovanja subjekta privatizacije (okvirni plan poslovanja) pozitivno ocenjena.

Ako su ispunjeni uslovi iz stava 2. ovog člana, Agencija pri predlaganju odluke o modelu, metodu i merama za pripremu i rasterećenje subjekata privatizacije ceni sledeće kriterijume:

 • vrednost kapitala i imovine;
 • strateški značaj subjekta privatizacije;
 • broj zaposlenih.

Za subjekte privatizacije za koje nije iskazano prihvatlјivo interesovanje investitora ili  nije pristiglo ni  jedno pismo zainteresovanosti u roku iz stava 1. ovog člana, Agencija će u roku od 30 dana od isteka roka iz stava 1. ovog člana obavestiti ministarstvo nadležno za poslove privrede.

Na osnovu predloga iz stava 1. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove privrede donosi odluku kojom određuje model i metod privatizacije, početnu cenu,  i predlaže  mere  za pripremu i rasterećenje subjekta privatizacije (u dalјem tekstu: odluka o modelu i metodu), u roku od 30 dana od dana dostavlјanja predloga Agencije.

Za subjekte privatizacije koji posluju većinskim kapitalom Republike Srbije, odluku o modelu i metodu donosi Vlada na osnovu predloga ministarstva nadležnog za poslove privrede u roku iz stava 5. ovog člana.

Za subjekte privatizacije koji posluju većinskim kapitalom autonomne pokrajine odnosno jedinice lokalne samouprave, odluku o modelu i metodu donosi nadležni organ autonomne pokrajine odnosno jedinice lokalne samouprave, na osnovu predloga ministarstva nadležnog za poslove privrede, u roku iz stava 5. ovog člana.

Agencija obaveštava subjekt privatizacije o odluci o modelu i metodu u roku od pet dana od dana dostavlјanja te odluke Agenciji.

Za subjekte privatizacije razvrstane kao mikro pravno lice u skladu sa zakonima kojim se uređuje računovodstvo, kod kojih je ugovor o prodaji kapitala

 

 

 

raskinut, Agencija donosi odluku o modelu i metodu privatizacije, odnosno odluku o pokretanju stečaja.

Vlada donosi odluku o primeni modela strateškog partnerstva i načinu njegovog sprovođenja.

 

Izmena odluke o modelu i metodu

 

Član 22.

Ako u sprovođenju postupka privatizacije nastupe okolnosti iz kojih proizilazi da sprovođenje odluke o modelu i metodu nije moguće, Agencija može predložiti izmenu odluke o modelu i metodu subjekta privatizacije.

Na donošenje novih odluka o modelu i metodu, primenjuje se postupak iz člana 21. ovog zakona.

 

III.  METODI PRIVATIZACIJE

 

Metod javnog prikuplјanja ponuda sa javnim nadmetanjem

 

Član 23.

Metod javnog prikuplјanja ponuda sa javnim nadmetanjem je metod privatizacije za prodaju kapitala i imovine subjekta privatizacije.

Metod iz stava 1. ovog člana sprovodi se podnošenjem ponuda i javnim nadmetanjem učesnika u skladu sa ovim zakonom i prodajnom dokumentacijom.

 

Prodajna  dokumentacija

 

Član 24.

Prodajnu dokumentaciju u postupku javnog prikuplјanja ponuda sa javnim nadmetanjem čine:

 • ugovor o čuvanju poverlјivih podataka;
 • privatizaciona dokumentacija;
 • uputstvo za ponuđače;
 • obrazac prijave za učestvovanje u postupku javnog prikuplјanja ponuda sa javnim nadmetanjem;
 • nacrt ugovora o prodaji.

Privatizacionu dokumentaciju iz stava 1. tačka 2) ovog člana, priprema subjekt privatizacije i dostavlјa je Agenciji u roku od 30 dana od dana kada je Agencija dostavila odluku o modelu i metodu subjektu privatizacije.

Za tačnost i sveobuhvatnost dostavlјene privatizacione dokumentacije odgovorno je lice ovlašćeno za zastupanje subjekta privatizacije pod krivičnom, moralnom i materijalnom odgovornošću.

 

Kriterijumi za učestvovanje u javnom prikuplјanju ponuda sa javnim  nadmetanjem

 

Član 25.

Kriterijume za učestvovanje u javnom prikuplјanju ponuda sa javnim nadmetanjem, uslove prodaje, kao  i obaveze kupca (investicija, socijalni

 

 

 

program,  kontinuitet  poslovanja  itd.)  određuje  Agencija,  uz  saglasnost ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede saglasnost iz stava 1. ovog člana daje u roku od 15 dana od dana dostavlјanja kriterijuma, odnosno uslova prodaje od strane Agencije.

Ako ministarstvo nadležno za poslove privrede nije saglasno sa predlogom Agencije, odrediće kriterijume, uslove prodaje i obaveze kupca i o tome obavestiti Agenciju u roku od 15 dana od dana dostavlјanja kriterijuma, odnosno uslova prodaje od strane Agencije.

Ako ministarstvo nadležno za poslove privrede u roku iz stava 2. ovog člana ne dostavi saglasnost, postupak se nastavlјa u skladu sa predlogom Agencije.

 

Javni poziv

 

Član 26.

Agencija priprema i objavlјuje javni poziv za prodaju kapitala, odnosno imovine subjekta privatizacije.

Javni poziv sadrži poslovno ime subjekta privatizacije, podatke o strukturi i vrednosti kapitala, opis i vrednost kapitala i imovine, početnu cenu za prodaju kapitala, odnosno imovine, rok za podnošenje prijave za učešće, kao i druge podatke od značaja za sprovođenje postupka.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana objavlјuje se najmanje u jednom dnevnom visokotiražnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na interent stranici Agencije, najkasnije 30 dana pre dana koji je određen za dostavlјanje prijava.

 

Otkup prodajne dokumentacije

 

Član 27.

Lice koje izrazi interes za učešće u postupku javnog prikuplјanja ponuda sa javnim nadmetanjem dužno je da otkupi prodajnu dokumentaciju.

Ministar nadležan za poslove privrede određuje cenu prodajne dokumentacije iz stava 1. ovog člana.

 

Komisija za sprovođenje postupka javnog prikuplјanja ponuda sa javnim  nadmetanjem

 

Član 28.

Javno prikuplјanje ponuda sa javnim nadmetanjem sprovodi Komisija za sprovođenje postupka javnog prikuplјanja ponuda sa javnim nadmetanjem (u dalјem tekstu: Komisija), koju obrazuje Agencija.

Komisija ima tri člana i čine je: predstavnik Agencije, predstavnik zaposlenih u subjektu privatizacije i predstavnik ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Za člana Komisije može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

 • pet godina radnog iskustva  na poslovima privrede  ili privatizacije;

 

 

 

 • visoku stručnu spremu.

Lice iz stava 3. ovog člana obavezno je da da izjavu da nije akcionar u subjektu privatizacije ili kupac subjekta privatizacije.

Komisija donosi  odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Komisije.

Komisija o svom radu sačinjava zapisnik.

 

Početna cena

 

Član 29.

Početna cena za prodaju kapitala, odnosno imovine, iznosi najmanje jednu polovinu od procenjene vrednosti kapitala, odnosno imovine, koji se nudi na prodaju.

Ako kapital, odnosno imovina, ne budu prodati za cenu iz stava 1. ovog člana, Agencija može objaviti uz saglasnost nadležnog organa, u smislu člana

 1. ovog zakona, novi javni poziv u roku od 15 dana od dana proglašenja postupka prodaje neuspešnim, a nova početna cena iznosi najmanje jednu trećinu od procenjene vrednosti kapitala, odnosno imovine.

 

Podnošenje prijave za učešće

 

Član 30.

Prijava za učešće podnosi se Agenciji u roku  utvrđenom u  javnom pozivu, koji ne može biti kraći od 30 niti duži od 90 dana od dana objavlјivanja javnog poziva.

Ponude moraju biti jednake ili veće od početne cene.

Depozit može da se uplati u gotovom novcu ili polaganjem prvoklasne bankarske garancije.

Visina depozita je 10% od procenjene vrednosti kapitala, odnosno imovine.

Prijava učesnika koja ne sadrži dokaz o uplati depozita neće se razmatrati.

 

Javno nadmetanje

 

Član 31.

Javno nadmetanje se održava odmah nakon otvaranja ponuda, pod uslovom da je najmanje dva ponuđača dostavilo ponudu koja je jednaka ili viša od početne cene.

Najviša ponuđena cena predstavlјa početnu cenu na javnom nadmetanju, a prodajna cena je najviša ponuđena cena na javnom nadmetanju.

U slučaju da samo jedan ponuđač dostavi ponudu, ne sprovodi se javno nadmetanje, već se zaklјučuje ugovor o prodaji, a prodajna cena je ponuđena cena koja mora biti jednaka ili viša od početne cene.

 

 

 

Gublјenje svojstva kupca i drugih prava

 

Član 32.

Ako učesnik na javnom prikuplјanju ponuda sa javnim nadmetanjem, koji je proglašen kupcem ili koji istakne drugu najvišu ponudu, ne potpiše zapisnik, ne zaklјuči ugovor o prodaji ili ne izvrši plaćanje u predviđenom roku, gubi svojstvo kupca i pravo da učestvuje u postupku privatizacije, kao i pravo na vraćanje depozita.

 

Metod javnog prikuplјanja ponuda

 

Član 33.

Javno prikuplјanje  ponuda  vrši se objavlјivanjem javnog poziva  za izbor strateškog investitora.

Vlada određuje kvalifikacione uslove koje mora da ispunjava strateški  investitor.

Agencija objavlјuje javni poziv iz stava 1. ovog člana.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana objavlјuje se najmanje u jednom dnevnom, visokotiražnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet stranici Agencije, najkasnije 30 dana pre dana koji je određen za dostavlјanje prijava.

 

Utvrđivanje sadržaja prijave

 

Član 34.

Sadržaj prijave za strateško partnerstvo, kao i visinu depozita utvrđuje Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove privrede.

 

Ovlašćenja Vlade za donošenje podzakonskih akata

 

Član 35.

Vlada bliže propisuje uslove, postupak i način prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikuplјanja ponuda sa javnim nadmetanjem, kao i model strateškog partnerstva.

 

 1. PRODAJA KAPITALA

 

Predmet prodaje

 

Član 36.

Predmet prodaje je 70% društvenog kapitala koji se privatizuje, osim ako ovim zakonom ili propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih subjekata, odnosno uslovi i način obavlјanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti, nije drukčije uređeno.

Procenat javnog kapitala koji se privatizuje određuje Vlada, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Ako posle  prodaje društvenog kapitala  i prenosa  kapitala zaposlenima, ostane kapital koji nije prodat, taj kapital prenosi se Akcionarskom fondu.

 

 

 

Ugovor o prodaji kapitala

 

Član 37.

Ugovor o prodaji kapitala je ugovor po pristupu i može da sadrži odredbe o: ugovornim stranama, predmetu prodaje, ugovorenoj ceni i roku plaćanja, iznosu i roku investiranja kupca, obavezi poslovanja subjekta privatizacije, ograničenju raspolaganja imovinom i kapitalom subjekta privatizacije putem otuđenja i zaloge, zabrani smanjenja broja zaposlenih koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme, obavezi isplate redovne zarade zaposlenima, sredstvima obezbeđenja urednog izvršenja ugovornih obaveza i druge odredbe.

Agencija za privatizaciju i kupac kapitala, kao ugovorne strane, potpisuju zapisnik koji sadrži specifikaciju imovine, prava i obaveza subjekta privatizacije, koji čini sastavni deo ugovora o prodaji kapitala.

Ugovorne obaveze po pravilu traju dve godine.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, zbog značaja očuvanja delatnosti, na predlog resornog ministarstva u čijoj je nadležnosti delatnost subjekta privatizacije, period ugovornih obaveza može se ugovorom o prodaji kapitala odrediti u trajanju od tri godine.

Ugovor o prodaji kapitala smatra se zaklјučenim kad ga potpišu kupac i Agencija i overava se od strane nadležnog organa.

Ugovor o prodaji kapitala Agencija dostavlјa ministarstvu nadležnom za poslove finansija, radi evidentiranja, u roku od tri dana od dana njegovog zaklјučenja.

Ugovor o prodaji kapitala objavlјuje se na zvaničnoj internet stranici Agencije, u roku od tri dana od dana njegovog zaklјučenja.

Danom overe ugovora o prodaji kapitala, Agencija stiče zakonsko založno pravo na kapitalu koji je bio predmet prodaje, a nadležni organ dužan je da po službenoj dužnosti to pravo registruje.

Agencija je dužna da u roku od 15 dana od dana izvršenja poslednje ugovorne obaveze kupca, obavesti nadležni registar radi brisanja zakonskog založnog prava iz stava 8. ovog člana.

 

Ustupanje ugovora o prodaji kapitala

 

Član 38.

Kupac kapitala (u dalјem tekstu: ustupilac) može da ustupi ugovor o prodaji kapitala, trećem licu (u dalјem tekstu: prijemnik), pod uslovima propisanim ovim zakonom i zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, po prethodno pribavlјenoj saglasnosti Agencije.

Prijemnik može biti jedino lice koje ispunjava propisane uslove za kupca kapitala.

Ustupanjem ugovora o prodaji kapitala, prijemnik postaje nosilac svih prava i obaveza iz ugovora o prodaji.

Ustupilac će Agenciji biti solidarno odgovoran sa prijemnikom za izvršenje obaveza iz ustuplјenog ugovora o prodaji kapitala.

 

 

 

Sopstvene akcije

 

Član 39.

Na povećanja kapitala i nove emisije akcija po osnovu povećanja kapitala subjekta privatizacije, za vreme izvršenja ugovorenih obaveza, primenjuju se propisi koji uređuju povećanje kapitala privrednih društava i tržište kapitala, osim pitanja koja su drukčije uređena ovim zakonom.

Registar nadležan za depo i kliring hartija od vrednosti i registar privrednih subjekata, upisaće povećanje kapitala subjekta privatizacije po osnovu ugovorene investicije, kada kupac dostavi potvrdu Agencije o izvršenoj ugovornoj obavezi investiranja.

Povećanje kapitala subjekta privatizacije iz novih emisija od strane trećih lica za vreme važenja ugovornih obaveza nije dozvolјeno.

Akcije koje stiče kupac iz novih emisija po osnovu povećanja kapitala subjekta privatizacije za vreme izvršenja ugovorenih obaveza smatraju se sopstvenim akcijama subjekta privatizacije koje su u potpunosti plaćene.

Kada kupac kapitala izvrši obaveze iz ugovora o prodaji kapitala, što se dokazuje potvrdom Agencije, subjekt privatizacije koji je stekao sopstvene akcije iz stava 4. ovog člana, dužan je  da ih bez naknade  prenese kupcu kapitala od koga ih je stekao.

Agencija dostavlјa registru nadležnom za vođenje računa hartija od vrednosti rešenje na osnovu kojeg se vrši upis sopstvenih akcija na subjekt privatizacije, kao i rešenje na osnovu kojeg se vrši prenos sopstvenih akcija na kupca, radi upisa po službenoj dužnosti.

Agencija dostavlјa registru nadležnom za evidenciju privrednih subjekata rešenje na osnovu kojeg se vrši upis sopstvenog udela na subjekt privatizacije, kao i rešenje na osnovu kojeg se vrši prenos sopstvenog udela na kupca, radi upisa po službenoj dužnosti.

 

Uslovi za raskid ugovora o prodaji kapitala

 

Član 40.

Ugovor o prodaji kapitala smatra se raskinutim zbog neispunjenja ugovornih obaveza ako, ni u naknadno ostavlјenom roku za ispunjenje ugovorne obaveze, kupac ne otkloni sledeće povrede ugovornih obaveza:

 • neplaćanje ugovorene cene u skladu sa ugovorom o prodaji;
 • raspolaganje imovinom subjekta privatizacije suprotno odredbama ugovora;
 • raspolaganje kapitalom subjekta privatizacije suprotno odredbama ugovora;
 • nedostavlјanje garancije u skladu sa ugovorom o prodaji.

Kupcu se mogu ostaviti najviše tri uzastopna naknadna roka za ispunjenje jedne ugovorne obaveze, ako se oceni da je kupac u prethodno ostavlјenom naknadnom roku dostavio dokaze da je preduzeo aktivnosti u cilјu izvršenja ugovorne obaveze.

Sredstva obezbeđenja urednog izvršenja ugovorne obaveze aktiviraju se u skladu sa ugovorom.

 

 

 

Pravni posao zaklјučen bez saglasnosti Agencije, suprotno odredbama ugovora o prodaji, ništav je.

 

Pravne posledice raskida ugovora o prodaji kapitala

 

Član 41.

U slučaju raskida ugovora zbog neispunjenja ugovornih obaveza kupca kapitala, radi zaštite opšteg interesa, kupac kapitala gubi pravo na:

 • povraćaj plaćenog iznosa na ime ugovorene cene;
 • celokupan kapital subjekta privatizacije koji je kupac posredno ili neposredno stekao po osnovu obaveze iz ugovora o prodaji, kao i bilo kakvu naknadu ili obeštećenje po osnovu istih, osim akcija stečenih kupovinom na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.

U slučaju raskida ugovora o prodaji kapitala, celokupni kapital iz stava 1. ovog člana, uklјučujući i sopstvene akcije stečene po osnovu povećanja kapitala novim ulozima, prenose se na Agenciju.

Sredstva ostvarena od prodaje sopstvenih akcija neće se isplatiti kupcu kapitala sa kojim je ugovor o prodaji raskinut, a kupac kapitala gubi pravo i na bilo kakvu naknadu ili obeštećenje po osnovu unetih stvari i prava u subjekt privatizacije kojim je povećan kapital subjekta privatizacije.

 

Zastupnik  kapitala

 

Član 42.

U subjektu privatizacije za koji je raskinut ugovor o prodaji u skladu sa odredbama ovog zakona, Agencija uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove privrede, imenuje privremenog zastupnika kapitala (u dalјem tekstu: zastupnik kapitala), radi upravlјanja subjektom privatizacije do okončanja postupka privatizacije subjekta privatizacije.

Za zastupnika kapitala može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

–       visoka stručna sprema;

 • najmanje pet godina radnog iskustva u delatnosti subjekta privatizacije ili u privredi;
 • da nije akcionar u subjektu privatizacije ili kupac subjekta privatizacije;
 • da nije osuđivano za krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora ili drugo kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim za obavlјanje poslova zastupnika;
 • da nije poverilac ili dužnik subjekta privatizacije.

Zastupnik kapitala upravlјa subjektom privatizacije srazmerno učešću kapitala koji je prenet na Agenciju.

Zastupnik kapitala dužan je naročito da:

 • preduzima neophodne mere za zaštitu imovine i kapitala subjekta privatizacije;

 

 

 

 • stara se kao dobar privrednik o poslovanju subjekta privatizacije, kao i poslovima koji su potrebni da bi se sprečilo nastupanje štete nad sredstvima subjekta privatizacije;
 • preduzima mere za omogućavanje okončanja postupka privatizacije;
 • obavlјa po potrebi i druge poslove.

Zastupnik kapitala obavlјa poverene poslove samostalno i sa pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa ovim zakonom.

Zastupnik kapitala odgovara neposredno svojom ličnom imovinom za štetu nanetu subjektu privatizacije, ako je do štete došlo namerno ili krajnjom nepažnjom.

Potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva u roku od pet godina od kada je šteta nastala.

 

Izveštaj zastupnika kapitala

 

Član 43.

Zastupnik kapitala podnosi Agenciji sledeće izveštaje:

 • mesečne izveštaje o stanju imovine i poslovanju subjekta privatizacije;
 • druge izveštaje, na zahtev Agencije.

Sadržaj izveštaja propisuje ministar nadležan za poslove privrede. Svi izveštaji se objavlјuju na zvaničnoj internet stranici Agencije. Mesečni izveštaj, koji je u obavezi da dostavlјa zastupnik kapitala,

predstavlјa     pregled     uspešnosti     poslovanja     i    rezultata     poslovanja

posmatranog perioda (meseca), kao i poređenje istog sa prethodnim periodom (mesecom), odnosno sa istim periodom (mesecom) u prethodnoj godini.

 

Naknada zastupnika kapitala

 

Član 44.

Zastupnik kapitala ima pravo na naknadu za rad i naknadu stvarnih troškova.

Troškove za naknadu za rad i naknadu stvarnih troškova zastupnika kapitala snosi subjekt privatizacije u visini koju propisuje ministar nadležan za poslove privrede.

 

Razrešenje zastupnika kapitala

 

Član 45.

Agencija će razrešiti zastupnika kapitala ako utvrdi da ne ispunjava obaveze propisane ovim zakonom i drugim aktima kojima se reguliše njegovo postupanje.

Zastupnik kapitala može biti razrešen i na lični zahtev.

 

 

 

Obezbeđivanje uslova za trgovanje akcijama

 

Član 46.

U slučaju da se donese odluka o prodaji akcija na organizovanom tržištu u skladu sa članom 9. stav 2. tačka 1) ovog zakona, zastupnik kapitala je dužan  da u roku od 90 dana od donošenja odluke, obezbedi uslove za trgovanje akcijama subjekta privatizacije organizovanog kao akcionarsko društvo, na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.

Ako zastupnik kapitala ne obezbedi uslove za trgovanje akcijama, Agencija će poslati nalog Beogradskoj berzi da uklјuči akcije na tržište Beogradske berze. Beogradska berza će po nalogu Agencije bez naknade uklјučiti akcije subjekta na tržište.

Agencija će ponuditi akcije subjekta privatizacije na prodaju u skladu sa trenutnim tržišnim uslovima. Akcije će biti ponuđene na prodaju u najdužem roku od 90 dana.

Kapital iz člana 41. st. 1. i 2. ovog zakona koji je izražen u udelima prodaje se metodom javnog prikuplјanja ponuda sa javnim nadmetanjem.

 

Dužnosti organa upravlјanja subjekta privatizacije

 

Član 47.

Organ upravlјanja subjekta privatizacije, dužan je da preduzme sve pravne i faktičke radnje sa cilјem da se zastupniku kapitala omogući upravlјanje subjektom privatizacije, kao i da sprovede sve radnje neophodne za upis promena u registar nadležan za privredne subjekate i druge nadležne registre.

U slučaju da organ upravlјanja ne postupa na način iz stava 1. ovog člana, na zastupnika kapitala se prenose sva prava, obaveze i nadležnosti organa upravlјanja, uklјučujući i pravo na sazivanje skupštine subjekta privatizacije na način i u rokovima predviđenim zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Nakon raskida ugovora o prodaji kapitala, organi upravlјanja subjekta privatizacije ne mogu, do izbora novih organa upravlјanja, da donose odluke o:

 • smanjenju, odnosno povećanju kapitala privrednog društva;
 • sticanju, odnosno raspolaganju nepokretnom imovinom ili imovinom velike vrednosti;
 • reorganizaciji privrednog društva;
 • zalaganju stvari, uspostavlјanju hipoteke i drugom načinu opterećivanja imovine;
 • davanju ili uzimanju imovine u zakup;
 • poravnanju sa poveriocima.

Odluka doneta suprotno stavu 3. ovog člana ništava je.

Predstavnike u organima upravlјanja subjekta privatizacije predlaže ministarstvo nadležno za poslove privrede, srazmerno učešću kapitala koji je prenet na Agenciju u ukupnom kapitalu subjekta privatizacije, u roku od 15 dana od dana raskida ugovora o prodaji kapitala.

 

 

 

 1. PRODAJA IMOVINE

 

Predmet prodaje

 

Član 48.

U postupku privatizacije može se prodati imovina ili deo imovine subjekta  privatizacije.

Prodaju imovine organizuje i sprovodi Agencija.

 

Program za prodaju imovine

 

Član 49.

Program donosi nadležni organ subjekta privatizacije.

Subjekt privatizacije dužan je da Program dostavi Agenciji u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o modelu i metodu.

Agencija može produžiti rok za dostavlјanje Programa najduže za 30 dana, na zahtev subjekta privatizacije, ako za to postoje opravdani razlozi.

Agencija je dužna da u roku od najduže 30 dana od dana prijema Programa donese odluku o prihvatanju, odbijanju, vraćanju na ispravku ili o izmeni Programa.

Subjekt privatizacije dužan je da ispravku ili izmenu Programa izvrši u roku koji odredi Agencija, koji ne može da bude duži od 30 dana od dana dostavlјanja odluke iz stava 4. ovog člana.

Program se smatra donetim kada Agencija donese odluku o prihvatanju tog programa.

Program donet u skladu sa ovim zakonom je izvršna isprava.

 

Sadržina  Programa

 

Član 50.

Program sadrži naročito: podatke o poslovanju subjekta privatizacije, vrednosti imovine, socijalnom programu, odnosno obavezama prema zaposlenima, programu zaštite životne sredine, kao i druge podatke od značaja za sprovođenje prodaje imovine subjekta privatizacije.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana Program sadrži i podatke o:

 • imovini koja je predmet prodaje;
 • imovinskim pravima i teretima na imovini koja je predmet prodaje;
 • potraživanjima koja se namiruju prodajom imovine;

– procentualnom učešću založene imovine u predmetu prodaje i procentualnom učešću namirenja založnih poverilaca iz sredstava dobijenih prodajom založene imovine;

–       uslovima prodaje;

 • nameni sredstava preostalih nakon namirenja troškova privatizacije i namirenja založnih poverilaca;
 • mogućnosti dalјeg poslovanja subjekta privatizacije ili prestanka subjekta privatizacije;

 

 

 

 • druge podatke od značaja za prodaju imovine.

Program sadrži potpisanu izjavu svih založnih poverilaca koji imaju založno pravo na imovini koja je predmet prodaje, da su saglasni sa Programom.

 

Shodna primena

 

Član 51.

Odredbe ovog zakona o prodaji imovine, shodno se primenjuju i u slučaju prodaje imovine u skladu sa Programom subjekta privatizacije, koji u strukturi kapitala ima akcije ili udele Akcionarskog fonda.

 

Ugovor o prodaji imovine

 

Član 52.

Ugovor o prodaji imovine je ugovor po pristupu i može da sadrži odredbe o: ugovornim stranama, predmetu prodaje, ugovorenoj ceni i roku plaćanja, iznosu i roku investiranja kupca, obavezi poslovanja, ograničenju raspolaganja imovinom putem otuđenja i zaloge, zabrani smanjenja broja zaposlenih koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme, obavezi isplate redovne zarade zaposlenima, sredstvima obezbeđenja urednog izvršenja ugovornih obaveza i druge odredbe.

Ugovorne obaveze kupca iz ugovora o prodaji imovine po pravilu traju dve godine.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, zbog značaja očuvanja delatnosti, na predlog resornog ministarstva u čijoj je nadležnosti delatnost subjekta privatizacije, period ugovornih obaveza može se ugovorom o prodaji imovine odrediti u trajanju od tri godine.

Kupac je dužan da dostavi prvoklasnu bankarsku garanciju, bezuslovnu, neopozivu, na prvi poziv naplativu, kojom garantuje izvršenje ugovornih obaveza, u skladu sa ugovorom o prodaji imovine.

Kupac stiče pravo svojine nakon uplate ugovorene cene i dostavlјanja garancije, u skladu sa ugovorom o prodaji imovine.

Po zaklјučenju ugovora o prodaji imovine, Agencija donosi zaklјučak o sprovedenoj prodaji, na osnovu kojeg nadležni registar po službenoj dužnosti i bez naknade upisuje zabeležbu zabrane raspolaganja imovinom bez saglasnosti Agencije, za vreme trajanja ugovornih obaveza.

Agencija je dužna da, u roku od 15 dana od dana izvršenja poslednje ugovorne obaveze kupca, obavesti registre iz stava 6. ovog člana radi brisanja zabeležbe zabrane raspolaganja.

Pravni posao zaklјučen bez saglasnosti Agencije, suprotno odredbama ugovora o prodaji imovine, ništav je.

 

Ustupanje ugovora o prodaji imovine

 

Član 53.

Odredbe člana 38. ovog zakona koje se odnose na ustupanje ugovora o prodaji kapitala, shodno se primenjuju i na ustupanje ugovora o prodaji imovine.

 

 

 

Uslovi za raskid ugovora o prodaji imovine

 

Član 54.

Ugovor o prodaji imovine smatra se raskinutim zbog neispunjenja ugovornih obaveza ako, ni u naknadno ostavlјenom roku za ispunjenje ugovorne obaveze, kupac ne otkloni sledeće povrede ugovornih obaveza:

 • neplaćanje ugovorene cene;
 • nedostavlјanje garancije u skladu sa ugovorom o prodaji;
 • raspolaganje imovinom subjekta privatizacije suprotno odredbama ugovora.

Kupcu se mogu ostaviti najviše tri uzastopna naknadna roka za postupanje po jednoj ugovornoj obavezi, ako se oceni da je kupac u prethodno ostavlјenom naknadnom roku, dostavio dokaze da je preduzeo aktivnosti u cilјu izvršenja ugovorne obaveze.

Sredstva obezbeđenja urednog izvršenja ugovorne obaveze, aktiviraju se u skladu sa ugovorom.

Pravni posao zaklјučen bez saglasnosti Agencije, suprotno odredbama ugovora o prodaji, ništav je.

U slučaju raskida ugovora o prodaji imovine, kupac nema pravo na povraćaj plaćenog iznosa na ime ugovorene cene, radi zaštite opšteg interesa i Agencija protestvuje bankarsku garanciju.

Sredstva ostvarena naplatom bankarske garancije prenose se na uplatni račun budžeta Republike Srbije.

U slučaju raskida po osnovu stava 1. tačka 3) ovog člana, imovina koja je bila predmet prodaje ostaje u vlasništvu kupca ili novoosnovanog privrednog društva.

 

Zaklјučak o namirenju založnih poverilaca

 

Član 55.

Založni poverilac, čije je potraživanje obezbeđeno na imovini koja je predmet prodaje, ima pravo da se naplati u celosti, pre ostalih poverilaca iz cene ostvarene prodajom tog dela imovine.

Ako poverilac iz stava 1. ovog člana ne naplati svoje potraživanje u celosti, preostali iznos potraživanja namiruje kao poverilac čije potraživanje nije obezbeđeno.

Po završetku postupka prodaje imovine, odnosno kada su se stekli svi uslovi predviđeni ugovorom o prodaji za prenos vlasništva nad imovinom koja je bila predmet prodaje, Agencija donosi zaklјučak o namirenju založnih poverilaca.

Zaklјučak iz stava 3. ovog člana je konačan i Agencija ga dostavlјa nadležnim registrima za evidenciju založnih prava, radi brisanja tereta sa imovine koja je bila predmet prodaje.

Nadležni registri dužni su da izvrše brisanje tereta sa imovine koja je bila predmet prodaje po službenoj dužnosti i bez naknade.

 

 

 

Okončanje postupka prodaje imovine i pokretanje postupka likvidacije

 

Član 56.

Ukoliko je prodata celokupna imovina subjekta privatizacije koja je bila predmet prodaje u skladu sa Programom, Agencija podnosi predlog za pokretanje stečaja subjekta privatizacije, ako postoje stečajni razlozi u skladu sa ovim zakonom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako su se stekli uslovi za likvidaciju subjekta privatizacije, Agencija pokreće postupak likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Postupak likvidacije sprovodi se u skladu sa zakonom o privrednim društvima.

U odluci o pokretanju Agencija imenuje likvidacionog upravnika, koji mora da ispunjava sledeće uslove:

 • visoka stručna sprema;
 • najmanje pet godina radnog iskustva u delatnosti subjekta privatizaciji ili u privredi;
 • da nije osuđivan za krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora ili drugo kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim za obavlјanje poslova likvidacionog upravnika;
 • da nije poverilac ili dužnik subjekta privatizacije. Likvidacioni upravnik podnosi Agenciji sledeće izveštaje:
 • mesečne izveštaje o toku likvidacionog postupka;
 • druge izveštaje, na zahtev Agencije.

Svi izveštaji objavlјuju se na zvaničnoj internet stranici Agencije. Sadržaj izveštaja propisaće Agencija.

Agencija će razrešiti likvidacionog upravnika ako utvrdi da ne ispunjava obaveze propisane ovim zakonom i drugim aktima kojima se reguliše njegovo postupanje.

Likvidacioni upravnik može biti razrešen i na lični zahtev.

Višak likvidacione mase, u delu koji je srazmeran učešću društvenog kapitala u ukupnom kapitalu subjekta privatizacije, uplaćuje se na račun budžeta Republike Srbije.

 

 1. POSTUPAK I NAČIN KONTROLE IZVRŠENјA OBAVEZA IZ UGOVORA O PRODAJI KAPITALA ILI IMOVINE

 

Kontrola izvršenja ugovornih obaveza

 

Član 57.

Agencija kontroliše ispunjenje ugovornih obaveza kupca koje su predviđene ugovorom o prodaji.

Kontrola iz stava 1. ovog člana, vrši se na osnovu izveštaja ovlašćenog revizora, koji kupac dostavlјa Agenciji za vreme trajanja ugovora, kao i na osnovu procene sudskog veštaka za predmet investiranja.

 

 

 

Vlada bliže propisuje postupak kontrole izvršenja ugovornih obaveza.

Za tačnost i potpunost dokumentacije i podataka koji se dostavlјaju Agenciji, radi sprovođenja postupka kontrole izvršenja ugovornih obaveza, odgovorni su, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću,  kupac i lice ovlašćeno za zastupanje subjekta privatizacije.

 

VII.  PRODAJA AKCIJA I UDELA

 

Primena propisa i kriterijumi za prodaju

 

Član 58.

Na prodaju akcija i udela shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na prodaju kapitala.

Akcije se mogu prodavati i u skladu sa zakonom koji reguliše tržište hartija od vrednosti i u skladu sa zakonom koji reguliše preuzimanje akcionarskih  društava.

Kriterijum za prodaju akcija van tržišta hartija od vrednosti ili na tržištu hartija od vrednosti je postizanje najveće prodajne cene, a polazeći od procenjene fer tržišne vrednosti kapitala akcionarskog društva i cene akcije na berzi.

Kriterijum za prodaju akcija ponudom za preuzimanje je postizanje najveće prodajne cene, uzimajući u obzir procenjenu fer tržišnu vrednost kapitala akcionarskog društva, cenu akcije na berzi i cenu po akciji ponuđenu u ponudi za preuzimanje.

Odluku o metodu prodaje akcija, odnosno udela u vlasništvu Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave donosi Vlada, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

 

Prodaja akcija prenetih na Agenciju

 

Član 59.

Akcije subjekta privatizacije, koje su nakon raskida ugovora o prodaji kapitala prenete na Agenciju, Agencija može prodati metodom javnog prikuplјanja ponuda sa javnim nadmetanjem, metodom javnog prikuplјanja ponuda u slučaju strateškog partnerstva, na tržištu hartija od vrednosti ili ponudom za preuzimanje.

Ministar nadležan za poslove privrede propisuje način za određivanje cene akcija subjekta privatizacije iz stava 1. ovog člana, kada se prodaju na tržištu hartija od vrednosti ili prihvatanjem ponude za preuzimanje.

 

Istovremena prodaja akcija pojedinačnih akcionara

 

Član 60.

U postupku privatizacije metodom javnog prikuplјanja ponuda sa javnim nadmetanjem istovremeno sa ponudom za prodaju akcija koje su prenete Akcionarskom fondu, odnosno Agenciji posle raskida ugovora o prodaji, mogu se nuditi na prodaju i akcije pojedinačnih akcionara, radi prodaje većinskog paketa akcija.

 

 

 

VIII.  PRENOS KAPITALA BEZ NAKNADE

 

Prenos kapitala bez naknade zaposlenima

 

Član 61.

U subjektu privatizacije sa društvenim kapitalom koji se privatizuje modelom prodaje kapitala, deo kapitala prenosi se zaposlenima bez naknade u akcijama.

Zaposlenima u smislu stava 1. ovog člana smatraju se državlјani Republike Srbije koji su:

 • zaposleni ili su ranije bili zaposleni u subjektu privatizacije;
 • zaposleni u kontrolnom, odnosno zavisnom preduzeću, ako je subjekt privatizacije zavisno, odnosno kontrolno preduzeće.

Licem koje je ranije bilo zaposleno u smislu stava 2. ovog člana smatra se i penzioner.

Zaposleni imaju pravo na sticanje akcija bez naknade za svaku punu godinu vremena provedenog u radnom odnosu u subjektu privatizacije.

Pravo na sticanje akcija bez naknade može se ostvariti najviše za 35 godina vremena provedenog u radnom odnosu.

Pravo na sticanje akcija bez naknade ne ostvaruje se:

 • kada se akcije ili imovina subjekta privatizacije prenose bez naknade na Republiku Srbiju, autonomnu pokrajinu ili jedinicu lokalne samouprave;
 • kada je pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu ostvareno u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu.

 

Odluka o izdavanju akcija

 

Član 62.

Subjekt privatizacije donosi odluku o izdavanju akcija bez naknade i javnim pozivom obaveštava zaposlene o tome.

Odluku o izdavanju akcija bez naknade subjekt privatizacije dužan je da donese u roku koji odredi Agencija.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o: datumu, vremenu i mestu upisa akcija, broju akcija, nominalnoj vrednosti akcija, kao i druge podatke u skladu sa odlukom o izdavanju akcija bez naknade.

Javni poziv se objavlјuje na oglasnoj tabli subjekta privatizacije i u

„Službenom glasniku Republike Srbije” i jednom dnevnom, visokotiražnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Rok za upis akcija bez naknade počinje da teče od dana objavlјivanja javnog poziva u dnevnom listu iz stava 4. ovog člana.

 

 

 

Sticanje akcija bez naknade

 

Član 63.

Kapital za sticanje akcija bez naknade u postupku prodaje kapitala ne može biti veći od 30% društvenog kapitala koji se privatizuje.

Zaposleni imaju pravo na sticanje akcija bez naknade u skladu sa članom 61. ovog zakona, čija je ukupna nominalna vrednost 200 evra u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu dinara na dan objavlјivanja javnog poziva iz člana 18. ovog zakona, za svaku punu godinu rada u radnom odnosu.

Ako je vrednost kapitala za sticanje akcija bez naknade, manja od ukupne nominalne vrednosti akcija koje zaposleni stiču bez naknade, zaposleni stiču pravo na manji broj akcija, srazmerno odnosu tih vrednosti.

 

Pravna priroda akcija bez naknade

 

 

 

 

 

ime.

Član 64.

Akcije koje su prenete zaposlenima bez naknade jesu obične i glase na

 

 

Prenos kapitala bez naknade strateškom investitoru

 

Član 65.

Uslovi i način prenosa kapitala bez naknade na strateškog investitora utvrđuju se u skladu sa propisima kojima se uređuje podsticaj za investicije, a na osnovu odluke Vlade.

 

 1. STRATEŠKO  PARTNERSTVO

 

Pojam strateškog partnerstva

 

Član 66.

Strateško partnerstvo je model privatizacije kroz institucionalni odnos domaćih ili stranih pravnih lica (u dalјem tekstu: strateški investitor), sa subjektom privatizacije, odnosno Republikom Srbijom, radi:

 • obezbeđenja finansiranja;
 • povećanja produktivnosti i zaposlenosti;
 • profesionalizacije menadžmenta;
 • stvaranja uslova za proizvodnju ili pružanje usluga krajnjim korisnicima;
 • drugih razloga koji će omogućiti obavlјanje delatnosti.

 

Način sprovođenja

 

Član 67.

Strateško partnerstvo sprovodi se:

 • zajedničkim ulaganjem putem osnivanja novog privrednog društva;
 • dokapitalizacijom postojećeg subjekta privatizacije.

 

 

 

Ugovor o strateškom partnerstvu

 

Član 68.

Ugovorne obaveze strateškog investitora, kao i uslove, način i pravne posledice raskida ugovora, ugovorne strane sporazumno uređuju ugovorom o strateškom  partnerstvu.

Ugovor o strateškom partnerstvu objavlјuje se na zvaničnim internet stranicama Agencije za privatizaciju i Vlade Republike Srbije u roku od tri dana od dana potpisivanja.

 

Kontrola izvršenja ugovornih obaveza

 

Član 69.

Agencija kontroliše ispunjenje ugovornih obaveza strateškog investitora koje su predviđene ugovorom o strateškom partnerstvu.

Kontrola iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu izveštaja ovlašćenog revizora koji strateški investitor dostavlјa Agenciji za vreme trajanja ugovora, kao i na osnovu procene sudskog veštaka za predmet investiranja.

Agencija dostavlјa izveštaj  o izvršenoj kontroli ministarstvu nadležnom za poslove privrede.

Na osnovu izveštaja iz stava 3. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove privrede  utvrđuje ispunjenost ugovornih obaveza i predlaže odgovarajuće mere Vladi.

Za tačnost i potpunost dokumentacije i podataka koji se dostavlјaju Agenciji, radi sprovođenja postupka kontrole izvršenja ugovornih obaveza, odgovorni su pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, strateški investitor i lice ovlašćeno za zastupanje subjekta privatizacije.

 

Donošenje odluke Vlade

 

Član 70.

Odluku o strateškom partnerstvu osnivanjem novog privrednog društva donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove privrede.

 

Osnivanje novog privrednog društva

 

Član 71.

Republika Srbija i strateški investitor osnivaju novo privredno društvo, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Ulog Republike Srbije u novo privredno društvo je imovina koju je Republika Srbija stekla po osnovu potraživanja koje ima prema subjektu privatizacije za koji je donela odluku o strateškom partnerstvu.

Republika Srbija stiče vlasništvo nad imovinom iz stava 2. ovog člana putem zamene ispunjenja u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Vrednost imovine koju Republika Srbija pribavlјa u vlasništvo utvrđuje se u iznosu od 100% procenjene fer tržišne vrednosti.

 

 

 

Ulog strateškog investitora u novoosnovano privredno društvo može biti u novcu, stvarima ili pravima.

Ugovor o osnivanju novog privrednog društva iz stava 1. ovog člana potpisuju predstavnik Republike Srbije i strateški investitor.

Republika Srbija, u skladu sa stavom 3. ovog člana, stiče imovinu srazmerno učešću potraživanja državnih poverilaca u ukupnim potraživanjima prema subjektu privatizacije, kada je kapital subjekta privatizacije  negativan.

Ako postoji zaloga na imovini koja je predmet uloga u tom društvu, pribavlјa se saglasnost svih založnih poverilaca.

Stvarna prava upisana u registar nadležan za upis prava na nepokretnostima ili drugim javnim registrima, brišu se po zahtevu Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

 

Odluka o privatizaciji preostale imovine ili kapitala

 

Član 72.

Odluku o dalјem postupku privatizacije imovine ili kapitala preostale nakon osnivanja novog privrednog društva, u skladu sa članom 71. ovog zakona, Vlada će doneti u skladu sa odredbama ovog zakona.

 

Dokapitalizacija postojećeg subjekta privatizacije

 

Član 73.

Dokapitalizacija, u smislu ovog zakona, je povećanje osnovnog kapitala subjekta privatizacije, za koje je Vlada donela odluku o dokapitalizaciji.

Ulog strateškog investitora može biti u novcu, stvarima ili pravima. Ugovor o dokapitalizaciji zaklјučuju predstavnik Republike Srbije,

subjekt privatizacije i strateški investitor, u skladu sa zakonom kojim se

uređuje položaj privrednih društava.

 

Organizovanje  dokapitalizovanog  društvenog preduzeća

 

Član 74.

Po donošenju odluke o dokapitalizaciji, društveno preduzeće organizuje se kao akcionarsko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću.

Agencija za privatizaciju dužna je da strateškom investitoru, najkasnije tri meseca pre isteka roka za privatizaciju društvenog kapitala iz člana 6. stav 2. ovog zakona, ponudi otkup preostalog društvenog kapitala.

Ako strateški investitor ne otkupi društveni kapital iz stava 2. ovog člana, taj kapital se prenosi na Akcionarski fond.

 

 

 

 1. MERE ZA PRIPREMU I RASTEREĆENјE OBAVEZA SUBJEKATA  PRIVATIZACIJE

 

Kriterijumi za rasterećenje obaveza subjekta privatizacije

 

Član 75.

Vlada može da donose odluku o merama za pripremu i rasterećenje obaveza subjekta privatizacije, kada subjekat privatizacije ispunjava najmanje jedan od sledećih kriterijuma:

 • strateški značaj za region;
 • veličina imovine;
 • broj zaposlenih;
 • veličine prihoda iz registrovane pretežne delatnosti;
 • tržišni potencijal.

 

Otpis duga (uslovni)

 

Član 76.

Vlada može da donese odluku da državni poverioci subjekta privatizacije otpišu dug sa stanjem na dan 31. decembar 2013. godine prema subjektu privatizacije koji posluje u celini ili većinskim društvenim ili javnim kapitalom.

Državni poverioci dužni su da otpišu dug i prema podređenom (zavisnom) društvu:

 • koje u strukturi kapitala ima većinski kapital kontrolnog (matičnog) društva koje posluje većinskim društvenim ili javnim kapitalom;
 • u kojem je društveni ili javni kapital većinski zajedno sa kapitalom kontrolnog društva.

Odluka o otpisu duga iz stava 1. ovog člana, može se doneti kada se subjekt privatizuje prodajom kapitala ili strateškim partnerstvom kroz dokapitalizaciju ili kao mera unapred pripremlјenog plana reorganizacije (u dalјem tekstu: UPPR), u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Otpis duga punovažan je u slučaju ako je prodat kapital subjekta privatizacije, izvršena dokapitalizacija od strane strateškog investitora ili ukoliko je doneto pravnosnažno rešenje kojim se potvrđuje usvajanje UPPR subjekta  privatizacije.

 

Pretvaranje duga subjekta privatizacije u trajni ulog (konverzija)

 

Član 77.

U postupku privatizacije, može se sprovesti konverzija potraživanja poverilaca u trajni ulog subjekta privatizacije, ako Vlada donese odluku o konverziji potraživanja državnih poverilaca u trajni ulog subjekta privatizacije.

Državni poverioci su dužni da konvertuju potraživanja u kapital ako je Vlada donela odluku iz stava 1. ovog člana.

 

 

 

Odluka o konverziji može se doneti kada je doneta odluka o modelu privatizacije prodajom kapitala ili strateškim partnerstvom putem dokapitalizacije ili kao mera UPPR, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

 

Odlučivanje o konverziji potraživanja

 

Član 78.

Nadležni organ subjekta privatizacije donosi odluku  o konverziji potraživanja poverilaca u trajni ulog u kapitalu subjekta privatizacije.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o osnovu i visini potraživanja koje se konvertuje u osnovni kapital društva i strukturi kapitala nakon konverzije.

Uz odluku  iz stava 1. ovog člana, dostavlјa se posebno mišlјenje revizora, koje se odnosi na reviziju bilansnih pozicija, koje su predmet konverzije i predstavlјa obavezni deo dokumentacije koja se dostavlјa Agenciji i Vladi.

Nadležni organ subjekta privatizacije donosi odluku o povećanju kapitala, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju privredna društva.

Predmet konverzije mogu biti potraživanja dospela najmanje šest meseci pre donošenja odluke Vlade i  moraju biti iskazana u godišnjim finansijskim izveštajima koji su predmet razmatranja i usvajanja od strane skupštine društva.

Konverziju potraživanja poverilaca u trajni ulog subjekta privatizacije ne mogu da vrše lica koja u smislu člana 12. ovog zakona ne mogu biti kupci kapitala.

 

 1. PRIVATIZACIJA DRUŠTVENOG KAPITALA IZ SUKCESIJE

 

Način  privatizacije

 

Član 79.

Kapital u društvenim preduzećima u Republici Srbiji, koja su osnovana od preduzeća čije je sedište na teritoriji republika bivše SFRJ, privatizovaće se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Sredstva ostvarena od prodaje preduzeća iz stava 1. ovog člana, ostaju na posebnom računu Agencije i koristiće se u skladu sa sporazumima koji regulišu pitanja sukcesije.

 

XII.  POKRETANјE STEČAJA RADI OKONČANјA PRIVATIZACIJE

 

Stečajni razlozi

 

Član 80.

Agencija može podneti predlog za pokretanje postupka stečaja subjekata privatizacije ukoliko je ispunjen jedan od sledećih stečajnih razloga:

 • neobavlјanja delatnosti u periodu dužem od šest meseci;

 

 

 

 • nepostojanja interesa za privatizaciju;
 • da u periodu dužem od šest meseci nema zaposlenih;
 • ako nije doneta odluka o modelu i metodu privatizacije po isteku roka iz člana ovog zakona;
 • ako nije usvojen Program zbog nepostojanja saglasnosti poverilaca u skladu sa članom ovog zakona;
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o stečaju.

Agencija će podneti predlog za pokretanje postupka stečaja subjekta privatizacije u slučaju da nije sprovedena privatizacija subjekta privatizacije sa većinskim društvenim kapitalom u roku iz člana 6. stav 2. ovog zakona.

 

XIII.  PRIVATIZACIJA SUBJEKATA PRIVATIZACIJE SA MANјINSKIM KAPITALOM

 

Privatizacija manjinskog  kapitala

 

Član 81.

Ako je predmet privatizacije kapital koji čini manje od 50% od ukupnog kapitala subjekta privatizacije, ne primenjuju se odredbe ovog zakona o prodaji imovine, strateškom partnerstvu, merama za pripremu i rasterećenje, pokretanju likvidacije i pokretanju stečaja radi okončanja privatizacije.

 

XIV.  POSEBNE ODREDBE

 

Troškovi trećih lica pred Agencijom

 

Član 82.

Troškove privatizacije koje snose treća lica, odnosno subjekti privatizacije, zadruge i kupci u postupku privatizacije, kao i druga pravna i fizička lica Agencija naplaćuje u visini stvarnih troškova.

Pod stvarnim troškovima iz stava 1. ovog člana smatraju se troškovi:

 • za postupanje po zahtevima za davanje saglasnosti preduzeća koja posluju većinskim društvenim kapitalom, u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju privredna društva;
 • za postupanje po zahtevima za davanje saglasnosti subjekata privatizacije, u skladu sa članom ovog zakona;
 • za postupanje po zahtevima za davanje saglasnosti privrednih društava u kojima je Agencija imenovala zastupnika kapitala;
 • za postupanje po zahtevima za davanje saglasnosti zadruga, u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju zadruge;
 • za anekse ugovora;
 • ostali troškovi.

Ministar nadležan za poslove privrede propisuje visinu i vrstu troškova koji se priznaju u visini stvarnih troškova iz stava 1. ovog člana.

 

 

 

Zaštita životne sredine

 

Član 83.

Sredstva za otklanjanje štete koju je subjekt privatizacije naneo životnoj sredini pre zaklјučenja ugovora o prodaji, odnosno ugovora o dokapitalizaciji obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Vlada bliže propisuje način i uslove korišćenja sredstava iz stava 1. ovog člana.

 

 1. NADZOR NAD PRIMENOM ZAKONA

 

Nadležnosti i sadržaj

 

Član 84.

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši ministarstvo nadležno za poslove privrede.

Vlada sprovodi nadzor nad postupanjem ministarstva u primeni odredbi ovog zakona.

Ministarstvo je dužno da nadležnom odboru Narodne skupštine podnosi redovne mesečne izveštaje o stanju postupka privatizacije, zaklјučenim ugovorima o prodaji kapitala, odnosno imovine, sa priloženim ugovorima, pokrenutim postupcima privatizacije, radu subjekata nadležnih za sprovođenje postupka privatizacije navedenih u članu 7. ovog zakona, kao i da pruža sve potrebne podatke i informacije po zahtevu nadležnog odbora.

Nadzor iz stava 1. ovog člana obuhvata nadzor nad poslovima prodaje akcija iz postupka privatizacije koja se obavlјa preko regulisanog tržišta kao i nadzor nad poslovima prodaje akcija iz postupka privatizacije putem prihvatanja ponuda za preuzimanje.

 

XVI.  KRIVIČNO DELO

 

Odgovornost odgovornog lica

 

Član 85.

Odgovorno lice u subjektu privatizacije iz člana 20. stav 1. ovog zakona, koje ne dostavi podatke u propisanom roku, kao i odgovorno lice u subjektu privatizacije iz člana 24. stav 3. i člana 57. stav 4. ovog zakona koje Agenciji dostavi neistinite ili nepotpune podatke o imovini i obavezama subjekta privatizacije ili dostavi netačnu i nepotpunu dokumentaciju, kazniće  se  zatvorom od  tri meseca do  pet godina i novčanom  kaznom od

100.000 do 1.000.000 dinara.

 

XVII.  SHODNA PRIMENA ZAKONA I OBUSTAVA POSTUPKA

 

Shodna primena

 

 

 

 

 

udele.

Član 86.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na akcije shodno se primenjuju i na

 

 

 

Obustava postupka

 

Član 87.

Agencija obustavlјa postupak privatizacije u slučaju saznanja za okolnosti koje u potpunosti onemogućavaju prodaju kapitala, odnosno imovine, subjekta  privatizacije.

Agencija obustavlјa postupak privatizacije ukoliko se utvrdi da se subjekti privatizacije ne nalaze na adresi, nemaju delatnost, zaposlene ni zakonskog zastupnika ili da iz drugih, objektivnih razloga, nije moguće sprovesti postupak privatizacije.

Odluku o obustavi postupka privatizacije iz stava 2. ovog člana, Agencija dostavlјa nadležnom registru privrednih subjekata, koji je dužan da izvrši brisanje ovih društava bez naknade.

 

XVIII.  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Nastavlјanje započetih postupaka i postupanje sa sredstvima na računu Agencije

 

Član 88.

Postupci privatizacije pokrenuti po Zakonu o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – dr. zakon, 30/10

– dr. zakon, 93/12, 119/12, 51/14 i 52/14 – US) nastaviće se po odredbama ovog zakona.

Za subjekte privatizacije za koje je pokrenuta inicijativa u skladu sa zakonom iz stava 1. ovog člana, ne pokreće se inicijativa u skladu sa odredbama ovog zakona.

Ugovori o prodaji kapitala, odnosno imovine, zaklјučeni do dana stupanja na snagu ovog zakona, u slučaju neizvršenja ugovornih obaveza kupca, raskidaju se u skladu sa propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanjem na snagu ovog zakona, privremeni zastupnici kapitala nastavlјaju da obavlјaju svoju dužnost u skladu sa aktom o imenovanju i ovim zakonom.

Sredstva ostvarena od prodaje imovine subjekata privatizacije u postupku restrukturiranja u skladu  sa odredbama Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – dr. zakon, 30/10

– dr. zakon, 93/12, 119/12, 51/14 i 52/14 – US), koja se na dan stupanja na snagu ovog zakona nalaze na privremenom računu Agencije, u skladu sa Uredbom o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima („Službeni glasnik RS”, br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), ostaju na privremenom računu Agencije i ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja do okončanja ili obustave postupka privatizacije, nakon čega se prenose na račun subjekta privatizacije.

 

 

 

Privatizacija preostalog kapitala privatizovanog po ranijim propisima

 

Član 89.

Ako se privredno društvo, koje je do dana stupanja na snagu ovog zakona, izvršilo privatizaciju više od 50% društvenog kapitala, prema odredbama Zakona o društvenom kapitalu („Službeni list SFRJ”, br. 84/89 i 56/90) i Zakona o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine („Službeni glasnik RS”, br. 48/91, 75/91, 48/94 i 51/94), kao i privredno društvo koje je do dana stupanja na snagu ovog zakona izvršilo privatizaciju dela kapitala prema odredbama Zakona o svojinskoj transformaciji („Službeni glasnik RS”, br. 32/97 i 10/01), ne privatizuje u roku propisanom članom 6. ovog zakona, danom isteka tog roka, 70% neprivatizovanog dela društvenog kapitala prenosi se na Akcionarski fond a 30% neprivatizovanog dela društvenog kapitala prenosi se zaposlenima bez naknade, u skladu sa odredbama čl. 61.- 64. ovog zakona.

Ako je za privredno društvo iz stava 1. ovog člana doneta odluka o prenosu kapitala na Akcionarski fond, privredno društvo je dužno da akcije ili udele prenese Akcionarskom fondu, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja te odluke.

Ako privredno društvo iz stava 1. ovog člana ne prenese akcije, odnosno udele Akcionarskom fondu u roku iz stava 2. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove privrede doneće rešenje o prenosu tih akcija, odnosno udela.

Rešenje iz stava 3. ovog člana konačno je.

Akcionarski fond podnosi prijavu za upis u nadležne registre, koji su dužni da izvrše upis bez naknade u roku od osam dana od dana donošenja rešenja iz stava 4. ovog člana.

 

Neprimenjivanje zakona na određene subjekte privatizacije

 

Član 90.

Odredbe ovog zakona neće se primenjivati na subjekte privatizacije za koje je do dana stupanja na snagu ovog  zakona Agencija donela odluku da zastupnik kapitala preduzme mere u cilјu pokretanja stečajnog postupka.

 

Obaveštavanje nadležnog registra

 

Član 91.

U roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Agencija će obavestiti registar nadležan za upis privrednih subjekata o subjektima privatizacije koji su se na dan stupanja na snagu ovog zakona nalazili u postupku  restrukturiranja.

Nadležni registar iz stava 1. dužan je da po službenoj dužnosti izvrši brisanje oznake „u restrukturiranju” iz poslovnog imena subjekta privatizacije.

 

 

 

Rok za donošenje podzakonskih akata

 

Član 92.

Podzakonski akti, koji se donose na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, doneće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Prestanak važenja drugih zakona

 

Član 93.

Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje da važi Zakon o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – dr. zakon, 30/10 – dr. zakon, 93/12, 119/12, 51/14 i 52/14 – US) i propisi doneti na osnovu tog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ostaje na snazi član 11. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 52/05, 96/08, 98/09, 44/13 i 59/13) do sprovođenja postupka prodaje subjekata privatizacije koji su na dan stupanja na snagu ovog zakona bili u restrukturiranju.

Subjekti privatizacije iz stava 2. ovog člana, ne mogu bez saglasnosti Agencije da donose odluke iz člana 11. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 52/05, 96/08, 98/09, 44/13 i 59/13).

Odluke donete suprotno stavu 3. ovog člana ništave su.

 

Naplata potraživanja poverilaca

 

Član 94.

Zahteve za isplatu potraživanja poverilaca, koji su podneti u skladu sa Zakonom o izmenama Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 51/14), Agencija će u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o modelu privatizacije u smislu ovog zakona, evidentirati i utvrditi visinu potraživanja za svakog poverioca i sačiniti predlog za namirenje potraživanja koje će dostaviti poveriocima.

Postupci prinudnog izvršenja i prinudne naplate protiv subjekta privatizacije koji su bili u restrukturiranju na dan stupanja na snagu ovog zakona, koji su prekinuti na osnovu člana 20ž Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – dr. zakon, 30/10

– dr. zakon, 93/12 i 119/12), mogu se nastaviti po isteku roka od 180 dana od dana isteka roka za donošenje odluke o modelu privatizacije subjekta privatizacije.

Postupci prinudnog izvršenja i prinudne naplate protiv subjekata privatizacije koji su bili u restrukturiranju na dan stupanja na snagu ovog zakona, a koji nisu pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog zakona, mogu se pokrenuti po isteku roka iz stava 2. ovog člana.

Postupci prinudnog izvršenja i prinudne naplate protiv preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošlјavanje osoba sa invaliditetom koja su bila u restrukturiranju na dan stupanja na snagu ovog  zakona, koji su prekinuti na osnovu člana 20ž Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – dr. zakon, 30/10 – dr. zakon, 93/12 i 119/12), mogu se nastaviti po donošenju propisa koji uređuje položaj ovih preduzeća, a najkasnije po isteku roka iz stava 2. ovog člana.

 

 

 

Postupci prinudnog izvršenja i prinudne naplate protiv preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošlјavanje osoba sa invaliditetom koja su bila u restrukturiranju na dan stupanja na snagu ovog zakona, a koji nisu pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog zakona, mogu se nastaviti po donošenju propisa koji uređuje položaj ovih preduzeća, a najkasnije po isteku roka iz stava 2. ovog člana.

Odredbe ovog člana neće se primenjivati na subjekte privatizacije za koje Agencija, na osnovu akta Vlade, donese odluku o pokretanju stečaja, kao i na subjekte privatizacije za koje je Agencija dala saglasnost na UPPR.

 

Stupanje na snagu

 

Član 95.

Ovaj  zakon  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objavlјivanja  u

„Službenom glasniku Republike Srbije”.

11.-Zakon-o-privatizaciji

 

Povezani članci

Najnoviji članci