fbpx
Utorak, 16 Jula, 2024

ZAKONO IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Z A K O N

O IZMENAMA  I DOPUNAMA  ZAKONA O SISTEMU  PLATA ZAPOSLENIH  U JAVNOM  SEKTORU

Član 1.

U Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) član 39. stav 1. menja se i glasi:

„Do 1. jula 2017. godine doneće se, u skladu sa odredbama ovog zakona, zakon kojim se uređuju plate i  druga  primanja  zaposlenih  u  organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama koje je osnovala autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave a na koje se primenjuju propisi o radnim odnosima u autonomnim pokrajinama ili jedinicama lokalne samouprave.”

U stavu 2. broj: „2017” zamenjuje se brojem: „2018”, a reči: „a do 1. januara 2018. godine zakoni kojima se uređuju plate i druga primanja”, brišu se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Do 1. januara 2018. godine doneće se, u skladu sa odredbama ovog zakona, zakoni kojima se uređuju radnopravni status, plate i druga primanja zaposlenih u javnim službama, javnim agencijama i drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: „st. 1. i 2.” zamenjuju se rečima: „st. 1–3.”.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. broj „3” zamenjuje se brojem

 

„4”.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. reči: „st. 1. i 2.” zamenjuju se

 

rečima: „st. 1–3.”.

 

Član 2.

U članu 40. reči: „1. januara 2017. godine, odnosno od 1. januara 2018. godine – na policijske službenike, profesionalne pripadnike Vojske Srbije i zaposlene u organima u čijem su delokrugu bezbedonosni i obaveštajni poslovi” zamenjuju se rečima: „1. januara 2018. godine, odnosno od 1. jula 2017. godine – na zaposlene u organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave”.

 

Član 3.

Ovaj  zakon  stupa  na  snagu  narednog  dana  od  dana  objavlјivanja  u

„Službenom glasniku Republike Srbije”.

10.-Zakon-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-sistemu-plata-zaposlenih-u-javnom-sektoru

 

Povezani članci

Najnoviji članci