STATUT SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 •    Opširnije

:

Preuzmite Statut (.pdf)

 

 

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

 

STATUT

SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

 

BEOGRAD

28.05.2015. godine

 

 

I OSNOVNA NAČELA

 

1.Savez samostalnih sindikata Srbije je interesna organizacija koja se angažuje na zaštiti, ostvarivanju i unapređenju prava  članova, zaposlenih i drugih lica koja samostalno obavljaju delatnost i njihovog materijalnog, socijalnog i društvenog položaja.

2. Kao interesna organizacija, Savez samostalnih sindikata Srbije je samostalan i nezavisan u odnosu na državne organe, političke partije, poslodavce i njihova udruženja.

 Savez samostalnih sindikata Srbije ostvaruje ulogu na osnovu svog Programa i ovog statuta.

3. Odnosi u Savezu samostalnih sindikata Srbije zasnivaju se na demokratskim principima odlučivanja i izbora, poštovanju i sprovođenju usvojenog, podeli nadležnosti i koordinaciji, odgovornosti i javnosti u radu, solidarnosti i uzajamnosti.

4. Savez samostalnih sindikata Srbije zalaže se za izgradnju demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava, socijalnoj pravdi i solidarnosti, parlamentarnoj demokratiji, jednakim mogućnostima, tržišno orijentisanoj privredi čiji se uticaj na položaj zaposlenih usklađuje kroz socijalni dijalog.     

U svom radu Savez samostalnih sindikata Srbije polazi od Ustava, zakona, kolektivnih ugovora, potvrđenih međunarodnih ugovora i opšte prihvaćenih pravila u sindikalnom pokretu.

5. Organizovanost Saveza samostalnih sindikata Srbije zasniva se na kombinaciji granskog i teritorijalnog principa.

6. Savez samostalnih sindikata Srbije konstituišu samostalni sindikati organizovani za zaposlene u granama i delatnostima za teritoriju Republike Srbije.

Zaposleni se dobrovoljno i  slobodno učlanjuju u samostalne sindikate Srbije, bez obzira na nacionalnu, versku, polnu, političku ili drugu pripadnost.

Sindikalna organizacija je osnovni oblik organizovanja članova u samostalne sindikate Srbije.

Samostalni sindikati Srbije svojim statutima i programima uređuju način organizovanja i delovanja.

Statuti i programi samostalnih sindikata Srbije ne mogu biti u suprotnosti sa ovim statutom i Programom Saveza samostalnih sindikata Srbije.

7. U Savezu samostalnih sindikata Srbije organizuju se savezi samostalnih sindikata pokrajina, grada Beograda, grada Novog Sada, Niša, Kragujevca i gradova u skladu sa odlukom Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Savez samostalnih sindikata Srbije formira saveze samostalnih sindikata za više opština i opštine.

Za opštine koje ne poseduju minimalne uslove za samostalan rad formiraju se povereništva.

8. Savez samostalnih sindikata Srbije sarađuje sa drugim sindikalnim centralama na ostvarivanju zajedničkih interesa za  zaposlene i sindikate.

Na realizaciji programskih ciljeva i zadataka Savez samostalnih sindikata Srbije može uspostavljati saradnju sa društvenim i nevladinim organizacijama.

9. Savez samostalnih sindikata Srbije razvija saradnju sa sindikatima iz evropskih i drugih zemalja i članica je međunarodnih sindikalnih organizacija čime doprinosi razvoju međunarodnog sindikalnog pokreta.

10. Savez samostalnih sindikata Srbije svoju ulogu ostvaruje koristeći sva demokratska, legalna i legitimna sredstva i metode sindikalnog rada i borbe.

 

II PODRUČJE DELOVANjA, SEDIŠTE I OBELEŽJA

 

Član 1.

Savez samostalnih sindikata Srbije organizuje se i deluje na području Republike Srbije.

Sedište Saveza samostalnih sindikata Srbije je u Beogradu, Trg Nikole Pašića 5/III.

 

Član 2.

Savez samostalnih sindikata Srbije ima svojstvo pravnog lica.

Pečat Saveza samostalnih sindikata Srbije je okruglog oblika, prečnika tri cm i sadrži tekst: ,,Savez samostalnih sindikata Srbije, Beograd”, a u sredini pečata je amblem Saveza samostalnih sindikata Srbije. Tekst pečata je na srpskom jeziku i ispisan je ćirilicom.

Štambilj je pravougaonog oblika, dužine šest cm i širine dva cm, sa zaglavljem na kome su ispisani naziv „Savez samostalnih sindikata Srbije“, rubrika za delovodni broj i datum i Beograd.

 

Član 3.

Savez samostalnih sindikata Srbije ima svoj amblem, zastavu, svečanu pesmu i dan Saveza.

Amblem Saveza samostalnih sindikata Srbije je tamno plave boje. Amblem čine dva slova „S“ plave boje. Jedno slovo „S“ je bele boje i nalazi se između dva slova „S“ plave boje. Drugo slovo „S“ plave boje je manje i na krajevima isprekidano sa dva kvadrata koji su graničnici četvrtog slova „S“ bele boje.

Zastava Saveza samostalnih sindikata Srbije je tamno plave boje, proporcija dva prema jedan, sa amblemom Saveza samostalnih sindikata Srbije i tekstom: Savez samostalnih sindikata Srbije bele boje.

Svečana pesma Saveza samostalnih sindikata Srbije je „Internacionala“ (Internationala).

Dan Saveza samostalnih sindikata Srbije je 27. april.

 

Član 4.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije svojstvo pravnog lica imaju: sindikalna organizacija, samostalni sindikat Srbije i savez samostalnih sindikata na teritoriji.

 

Samostalni sindikati Srbije u sastavu pristupnice, članske karte i memoranduma moraju imati amblem Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Savezi samostalnih sindikata na teritoriji moraju imati amblem Saveza samostalnih sindikata Srbije na memorandumu i u sredini pečata.

Tekst pečata je ispisan na srpskom jeziku, ćirilicom.

U nacionalno mešovitim sredinama tekst pečata je ispisan na srpskom jeziku, ćirilicom i na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

 

III SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

Član 5.

Savez samostalnih sindikata Srbije angažuje se na ostvarivanju i zaštiti prava na rad, iz rada i po osnovu rada i materijalnih, socijalnih, profesionalnih, kulturnih i drugih kolektivnih i pojedinačnih interesa članova samostalnih sindikata Srbije.

U ostvarivanju zadataka iz stava 1. ovog člana Savez samostalnih sindikata Srbije koristi sva raspoloživa zakonska, demokratska i sindikalna sredstva i metode delovanja.

 

Član 6.

Osnovne nadležnosti Saveza samostalnih sindikata Srbije su da:

- učestvuje u tripartitnom socijalnom dijalogu na nivou Republike;

- pregovara i zaključuje Opšti kolektivni ugovor;

- definiše osnove razvoja sistema kolektivnih ugovora;

- učestvuje u radu Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije;

- ostvaruje socijalni dijalog i pregovora sa udruženjima poslodavaca Republike;

- odlučuje o organizovanju i vodi generalni štrajk;

- odlučuje o  organizovanju i vodi proteste na nivou Republike;

- zastupa radno-socijalne interese zaposlenih u odnosima sa zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlasti;

- učestvuje u radu organa upravljanja fondova socijalnog osiguranja i drugih fondova u skladu sa zakonom;

- učestvuje u radu organa i tela na nivou Republike u kojima se razmatraju i donose odluke od značaja za položaj zaposlenih;

- ostvaruje međunarodnu sindikalnu saradnju.

 

Član 7.

Zajedničke nadležnosti koje Savez samostalnih sindikata Srbije ostvaruje neposredno ili preko organa saveza samostalnih sindikata na teritoriji za samostalne sindikate Srbije su:

- usklađivanje interesa i koordiniranje aktivnosti samostalnih sindikata Srbije;

- posredovanje u rešavanju sporova između  samostalnih sindikata Srbije i formiranje arbitraže za njihovo rešavanje;

- obezbeđenje radno-pravne zaštite članovima za ostvarivanje prava iz rada i po osnovu rada i pomoći sindikalnim organizacijama i poverenicima samostalnih sindikata Srbije;

- obezbeđivanje uslova za odmor, rekreaciju, prevenciju radne invalidnosti u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i drugim aktima;

- pružanje usluga kod učlanjavanja u samostalne sindikate Srbije;

- osposobljavanje i obrazovanje aktivista za rad u samostalnim sindikatima Srbije i Savezu samostalnih sindikata Srbije;

- informisanje javnosti o sindikalnim aktivnostima;

- formiranje fonda solidarnosti i štrajkačkog fonda;

 - dodeljivanje priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama;

- upravljanje i raspolaganje imovinom Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- osnivanje sindikalnih privrednih društava;

- marketinška i izdavačka delatnost;

- obavljanje stručno-analitičkih (pravnih, ekonomskih, i dr.), administrativno-tehničkih i računovodstveno-knjigovodstvenih poslova;

- i druge za koje samostalni sindikati Srbije iskažu interes.

 

Organi

 

Član 8.

Organi Saveza samostalnih sindikata Srbije su:

- Kongres,

- Veće,

- Nadzorni odbor,

- Statutarni odbor,

- Predsedništvo, i

- Predsednik.

 

Kongres

 

Član 9.

Kongres je najviši organ Saveza samostalnih sindikata Srbije i održava se svake pete godine.

Odluku o sazivanju i predlogu dnevnog reda Kongresa donosi Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije najkasnije tri meseca pre održavanja.

 

Član 10.

Dve trećine delegata Kongresa biraju najviši organi samostalnih sindikata Srbije, a jednu trećinu delegata biraju savezi samostalnih sindikata na teritoriji.

Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije donosi odluku kojom se bliže određuje broj, sastav i način izbora delegata Kongresa.

Kod određivanja broja delegata, iz stava 2. ovoga člana, polazi se od broja plaćajućih članova u godini pre održavanja Kongresa. Svojstvo delegata Kongresa imaju članovi Veća, Nadzornog i Statutarnog odbora Saveza samostalnih sindikata Srbije iz predhodnog mandata i novoizabrani članovi Veća.

 

Član 11.

Kongres Saveza samostalnih sindikata Srbije:

- verifikuje izbor delegata Kongresa;

- imenuje radna tela Kongresa;

- usvaja poslovnik o radu Kongresa;

- usvaja izveštaj o radu Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- usvaja izveštaj o radu Nadzornog odbora Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- usvaja izveštaj o radu Statutarnog odbora Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- usvaja program Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- donosi rezolucije i deklaracije Kongresa;

- donosi Statut i odluku o izmenama i dopunama Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- verifikuje izbor članova Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- bira predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- bira članove Nadzornog i Statutarnog odbora Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- daje razrešnicu članovima organa Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Kongres punovažno radi ako je prisutno više od polovine delegata, a odluke donosi ako se za njih izjasni više od polovine prisutnih.

 

Član 12.

Između dva redovna može se održati vanredni kongres Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Odluku o sazivanju i predlogu dnevnog reda vanrednog kongresa donosi Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Vanredni kongres mora se sazvati na obrazložen zahtev najviših organa polovine samostalnih sindikata Srbije u kojima je učlanjena najmanje polovina od ukupnog broja članova ili najviših organa polovine saveza samostalnih sindikata na teritoriji koja obuhvataju najmanje polovinu članstva.

Odluku o sazivanju i predlogu dnevnog reda vanrednog kongresa,  Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije može doneti i na sopstvenu inicijativu, ako se za nju izjasni više od polovine članova Veća.

Odluku o broju, sastavu i načinu izbora delegata kongresa donosi Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Veće

 

Član 13.

Veće je najviši organ Saveza samostalnih sindikata Srbije između dva kongresa.

Veće čine predstavnici samostalnih sindikata Srbije i saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

 

Članovi Veća po funkciji su predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, predsednici samostalnih sindikata Srbije i saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije donosi odluku kojom bliže određuje broj, sastav i način izbora članova, srazmerno broju plaćajućih članova u godini pre izbora.

 

Član 14.

Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije:

- usvaja Poslovnik o radu Veća;

- realizuje Program, rezolucije i odluke kongresa;

- prati materijalni i socijalni položaj zaposlenih i upućuje predloge nadležnim državnim organima za preduzimanje mera iz njihove nadležnosti;

- zastupa interese zaposlenih u pripremi izrade strategije i politike ekonomskog i socijalnog razvoja;

- donosi odluku o pregovorima i zaključivanju Opšteg kolektivnog ugovora;

- razmatra nacrt, inicira i predlaže donošenje i izmene i dopune zakona i drugih akata kojima se uređuju prava i položaj zaposlenih;

- angažuje se na zaštiti položaja i prava nezaposlenih lica, penzionisanih radnika i invalida rada;

- imenuje predstavnike Saveza samostalnih sindikata Srbije u Socijalno-ekonomski savet Republike i razmatra jednom godišnje izveštaj o njihovom radu;

- usvaja godišnji plan rada Veća;

- usvaja izveštaj o aktivnosti Predsedništva između dve sednice Veća;

- donosi plan prihoda i rashoda organa Saveza samostalnih sindikata Srbije i fondova pri Savezu i usvaja godišnji finansijski izveštaj Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- donosi pravilnik o radu nadzornih odbora u Savezu samostalnih sindikata Srbije;

- donosi odluku o organizovanju generalnog štrajka, ako se za nju izjasni više od polovine članova Veća;

- donosi odluku o organizovanju i vođenju protesta, ako se za nju izjasni više od polovine članova Veća;

- ostvaruje međunarodnu sindikalnu saradnju Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- donosi odluku o pristupanju Saveza samostalnih sindikata Srbije  međunarodnim sindikalnim organizacijama;

- utvrđuje predlog Programa, Statuta i drugih kongresnih dokumenata;

- usvaja izmene i dopune Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- odlučuje o organizovanju rasprave o dokumentima koje razmatra i usvaja;

- donosi odluku o osnivanju privrednih društava i drugih pravnih lica;

- donosi odluku o osnivanju fondova Saveza samostalnih sindikata Srbije i akte kojima se uređuje njihov rad i upravljanje;

- usvaja akte kojima se uređuju uslovi i kriterijumi za dodeljivanje sindikalnih priznanja;

- formira komisije, savete i druga radna tela i utvrđuje njihov sastav i delokrug rada;

- donosi i druge odluke, stavove i zaključke i druga akta od značaja za ostvarivanje uloge Saveza samostalnih sindikata Srbije u skladu sa ovim statutom.

 

Član 15.

Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije kao najviši organ između dva kongresa bira predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije i članove Nadzornog i Statutarnog odbora Saveza samostalnih sindikata Srbije u slučaju prevremenog prestanka njihovog mandata, u skladu sa ovim statutom.

 

Član 16.

Sednice Veća saziva predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Sednica se mora sazvati na zahtev trećine članova Veća, Predsedništva, Nadzornog i Statutarnog odbora, najkasnije 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Predsednici Nadzornog i Statutarnog odbora, organizacije primljene za kolektivnog člana i sekcije formirane pri Savezu samostalnih sindikata Srbije pozivaju se na sednice Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Nadzorni odbor

 

Član 17.

Nadzorni odbor Saveza samostalnih sindikata Srbije:

- pregleda godišnji finansijski izveštaj Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- ostvaruje uvid u godišnje finansijske izveštaje saveza samostalnih sindikata na teritoriji;

- izveštava Veće o godišnjim finansijskim izveštajima Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- sprovodi kontrolu uplate i raspodele članarine u proporcijama utvrđenim ovim statutom;    

- kontroliše primenu odredbi člana 79. ovog statuta u samostalnim sindikatima Srbije u vezi sa uplatom pripadajućeg dela članarine Savezu samostalnih sindikata Srbije;

- daje mišljenje o namenskom korišćenju prihoda iz članarine i drugih izvora;

- daje mišljenje o zakonitosti u korišćenju i raspolaganju imovinom Saveza samostalnih sindikata Srbije i saveza samostalnih sindikata na teritoriji;

 

- daje uputstva za rad nadzornim odborima saveza samostalnih sindikata na teritoriji;

- ostvaruje i druge nadležnosti u skladu sa ovim statutom i odlukom ovlašćenog organa Saveza samostalnih sindikata Srbije za raspolaganje materijalno-finansijskim sredstvima.  

Nadzorni odbor radi na osnovu zakona, ovog statuta, Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza samostalnih sindikata Srbije i Pravilnika o radu nadzornih odbora u Savezu samostalnih sindikata Srbije.

Nadzornom odboru moraju biti dastupna sva dokumenta i akta neophodna za njegov rad.

 

Član 18.

Nadzorni odbor Saveza samostalnih sindikata Srbije ima šest članova.

Odlukom Veća bliže se uređuje sastav i način izbora članova Nadzornog odbora.

Član Veća ne može biti i član Nadzornog odbora.

Za člana Nadzornog odbora po pravilu se predlažu kandidati koji poseduju odgovarajuće stručno znanje i profesionalno iskustvo.

Nadzorni odbor bira iz svog sastava predsednika.

 

Statutarni odbor

 

Član 19.

Statutarni odbor Saveza samostalnih sindikata Srbije:

- daje tumačenje odredbi ovog statuta;

- prati primenu i pokreće inicijativu za izmene i dopune ovog statuta;

- priprema tekst predloga Statuta i njegovih izmena i dopuna za Kongres Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- ocenjuje usaglašenost statuta samostalnih sindikata Srbije sa ovim statutom;

- ocenjuje usaglašenost statutarnih dokumenata saveza samostalnih sindikata na teritoriji sa ovim statutom;

- ocenjuje inicijative i predloge za donošenje novog i izmene i dopune ovog statuta;

- razmatra žalbe, prigovore i zahteve po pitanjima koja se uređuju ovim statutom.

Statutarni odbor daje mišljenja, zauzima stavove, usvaja zaključke i donosi odluke.

Na odluke Statutarnog odbora može se izjaviti žalba kongresu, s tim što žalba ne odlaže izvršenje.

 

Član 20.

Statutarni odbor Saveza samostalnih sindikata Srbije ima šest članova.

 

 

Odlukom Veća bliže se uređuje sastav i način izbora članova Statutarnog odbora.

Član Veća ne može biti i član Statutarnog odbora.

Za člana Statutarnog odbora po pravilu se predlažu kandidati koji poseduju odgovarajuće stručno znanje i profesionalno iskustvo.

Statutarni odbor bira iz svog sastava predsednika.

 

Predsedništvo

 

Član 21.

Predsedništvo je organ Saveza samostalnih sindikata Srbije odgovoran za rad Veću.

Članovi Predsedništva po funkciji su:

- predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- potpredsednici u Veću Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- predsednici samostalnih sindikata Srbije, koje odredi Veće;

- predsednici saveza samostalnih sindikata pokrajina, grada Beograda i gradova, koje odredi Veće.

Broj i sastav članova Predsedništa bliže se reguliše odlukom koju donosi Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 22.

Predsedništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije:

- razmatra pitanja iz nadležnosti Veća i predlaže Veću zauzimanje stavova, usvajanje zaključaka, donošenje odluka i davanje mišljenja;

- priprema predlog dokumenata i akata koje donosi Veće;

- realizuje stavove, zaključke, odluke Veća i aktivnosti koje odredi Veće;

- predlaže nadležnim državnim organima preduzimanje mera u oblasti: zarada, cena, troškova života, uslova i bezbednosti na radu, zapošljavanja, poreza i doprinosa, javne potrošnje, restrukturiranja i prodaje preduzeća, investicija, proizvodnje i društvenog razvoja;

- pokreće inicijative i daje predloge za donošenje i izmene i dopune zakona i drugih propisa kojima se uređuju: pravo na rad i iz rada, socijalna i zdravstvena zaštita, penzijsko i invalidsko osiguranje, kolektivno pregovaranje i zaključivanje ugovora, inspekcijski nadzor i zaštita, socijalni dijalog i partnerstvo, sindikalno organizovanje i delovanje i dr.;

- pregovara sa državnim organima i udruženjima poslodavaca i upoznaje Veće sa pregovorima;

- predlaže Veću predstavnike Saveza samostalnih sindikata Srbije u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije;

- imenuje predstavnike Saveza smostalnih sindikata Srbije u organe i tela na nivou Republike, daje uputstvo za njihov rad i razmatra  izveštaj o radu;

- u izuzetnim slučajevima može donositi odluku o organizovanju štrajka i protesnih skupova, većinom od ukupnog broja članova Predsedništva, i dostaviti je na verifikaciju Veću;

- organizuje, razvija i unapređuje rekreativni odmor i prevenciju radne invalidnosti za članove;

- prati materijalni i socijalni položaj penzionera, nezaposlenih lica i invalida rada i pokreće aktivnosti na ostvarivanju i zaštiti njihovih prava;

- angažuje se na ostvarivanju rodne ravnopravnosti i unapređenju položaja žena u društvu;

- ostvaruje međunarodnu sindikalnu saradnju polazeći od programskih opredeljenja Saveza samostalnih sindikata Srbije i zadataka Veća;

- imenuje predstavnike u organe međunarodnih sindikalnih organizacija;

- stara se o materijalno-finansijskom poslovanju, fondovima i imovini Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- inicira i predlaže izmene i dopune Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- odlučuje o uspostavljanju i oblicima saradnje sa drugim sindikalnim centralama u Republici, nevladinim i društvenim organizacijama;

- donosi odluku o formiranju sindikalne škole i programu osposobljavanja i obrazovanja članova i aktivista za sindikalni rad;

- donosi odluku o formiranju i prati rad Stručne službe Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- stara se o funkcionisanju sistema unutrašnjeg informisanja i obaveštavanja javnosti o radu organa Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- razvija marketinšku i izdavačku delatnost i uspostavlja saradnju sa naučno-istraživačkim i stručnim institucijama za potrebe Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- imenuje predstavnike u organe pravnih lica koje osnivaju organi Saveza samostalnih sindikata Srbije i najmanje jednom godišnje razmatra njihov izveštaj o radu;

- formira stalna i povremena radna tela i imenuje njihove članove;

- odlučuje i realizuje aktivnosti o drugim pitanjima koja proizilaze iz ovog statuta.

Sednice Predsedništva saziva predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Predsedništvo u hitnim slučajevima, po pitanjima koja ne trpe odlaganje, može donositi odluke i zauzimati stavove iz nadležnosti Veća i dužno je da ih, za prvu narednu sednicu, dostavi Veću na verifikaciju.

 

Član 23.

Kolegijum je izvršno-operativno telo Predsedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Članovi Kolegijuma su: predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, sekretar i potpredsednici u Veću Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

 

Kolegijum analizira aktuelna pitanja i probleme iz položaja zaposlenih, delovanja Saveza i rada njegovih organa, priprema sednice Predsedništva i Veća i neposredno se angažuje na realizaciji stavova, zaključaka i odluka koje donose.

 

Predsednik

 

Član 24.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (u daljem tekstu: predsednik Saveza) predstavlja i zastupa Savez samostalnih sindikata Srbije.

Predsednik Saveza bira se na predlog:

- tri najviša organa samostalnih sindikata Srbije; odnosno

- tri najviša organa saveza samostalnih sindikata na teritoriji; ili

- 50 odbora sindikalnih organizcija samostalnih sindikata.

Predlog kandidata za predsednika dostavlja se u pisanoj formi u roku koji odredi Veće.

 

Član 25.

Predsednik Saveza:

- predstavlja i zastupa Savez samostalnih sindikata Srbije;

- saziva i predsedava sednicama Veća i Predsedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- rukovodi radom Veća i Predsedništva, polazeći od Programa Saveza i ovog statuta i angažuje se na realizaciji stavova i odluka koje donose;

- formira radna tela (komisije i savete) radi razmatranja, davanja mišljenja i predloga o pitanjima od posebnog značaja za delovanje Saveza i zaštitu prava i interesa zaposlenih, za koja predlaže zauzimanje stavova i donošenje odluka na Veću i Predsedništvu, o kojima pregovara sa socijalnim partnerima i istupa u javnosti;

- imenuje, iz sastava članova Veća, i razrešava potpredsednike;

- sarađuje i koordinira aktivnost sa predsednicima samostalnih sindikata Srbije;

- prati i usmerava rad predsednika saveza samostalnih sindikata na teritoriji i može predlagati njihovo razrešenje i opoziv u skladu sa ovim statutom;

- donosi odluke i akte i vrši poslove koje Savez samostalnih sindikata Srbije kao poslodavac ima u skladu sa zakonom i ovim statutom;

- obavlja i druge poslove.

Za svoj rad predsednik Saveza je odgovoran Veću i Kongresu Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

 

 

 

Sekretar

 

Član 26.

Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije iz svog sastava, na predlog predsednika Saveza, bira sekretara.

Sekretar Veća angažuje se na pripremi sednica Veća i Predsedništva, ostvaruje saradnju sa organima samostalnih sindikata Srbije i saveza samostalnih sindikata na teritoriji na realizovanju stavova i odluka organa Saveza, radi po nalogu predsednika Saveza i zamenjuje ga u slučaju sprečenosti i odsutnosti, obavlja i druge poslove koji proizilaze iz ovog statuta.

Po ovlašćenju predsednika Saveza organizuje i rukovodi radom Stručne službe.

Sekretar je za svoj rad odgovoran Veću i predsedniku Saveza.

 

Potpredsednik

 

Član 27.

Predsednik Saveza imenuje potpredsednike u Veću.

Potpredsednici u Veću prate stanje i probleme u određenim programskim oblastima delovanja Saveza samostalnih sindikata Srbije (kolektivni ugovori, radno-pravna zaštita, ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih, obrazovanje i osposobljavanje članova i dr.), predlažu stavove i odluke Veću i Predsedništvu iz delokruga svoga rada i angažuju se na njihovoj realizaciji, rade po nalogu i ovlašćenju predsednika Saveza.

Broj i zaduženja potpredsednika utvrđuje Veće.

Prestankom funkcije predsednika Saveza prestaje i funkcija potpredsednika u Veću.

              

Oblici delovanja

 

Član 28.

U Savezu samostalnih sindikata formira se Sekcija žena i Sekcija mladih.

Sekcija se formira kao oblik delovanja koji prati posebne i specifične interese mladih i žena i angažuje na ostvarivanju prava i zaštiti njihovog društvenog položaja.

Sekcija svojim pravilima bliže reguliše organizovanost, zadatke i način delovanja, u skladu sa ovim statutom. Pravila sekcije stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti od Predsedništva.

Predsedništvo verifikuje izbor predsednika sekcije.

Sekcija se može formirati i za druge kategorije članova ili potencijalnih članova: invalide rada odnosno lica sa posebnim potrebama, nezaposlene, penzionere i druge.

Odluku o formiranju nove sekcije donosi Veće.

 

 

 

Član 29.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije mogu kao kolektivni članovi biti primljene republičke društvene organizacije koje su osnovane radi ostvarivanja radnih, profesionalnih i sličnih interesa i prihvataju Statut i Program Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi Veće.

 

IV SAMOSTALNI SINDIKATI SRBIJE

 

Član 30.

Samostalni sindikat Srbije organizuje se za zaposlene u određenim ili srodnim granama i delatnostima.

 

Član 31.

Registrovanje samostalnog sindikata Srbije u sedištu Saveza samostalnih sindikata Srbije vrši se uz pisanu saglasnost Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 32.

Sindikat može biti konstitutivni deo Saveza samostalnih sindikata Srbije ako:

- ima najmanje 5000 članova;

- ostvaruje redovne prihode od članarine;

- ima reprezentativan položaj;

- profesionalno angažuje predsednika ili sekretara;

- prihvata i poštuje Program i ovaj statut.

Odluku o prijemu novog sindikata u Savez samostalnih sindikata Srbije donosi Veće većinom od ukupnog broja članova.

Odluku o prijemu sindikata koji je nastao od najmanje jedne polovine članova samostalnog sindikata Srbije koji konstituiše Savez samostalanih sindikta Srbije donosi Veće uz predhodno pribavljenu saglasnost odgovarajućeg samostalnog sindikata.

 

Član 33.

Osnovne nadležnosti samostalnog sindikata Srbije su da:

- zastupa interese zaposlenih i pregovora sa udruženjem poslodavaca na nivou Republike;

- ostvaruje socijalni dijalog sa nadležnim ministarstvom;

- zaključuje poseban kolektivni ugovor za granu i delatnost;

- odlučuje o organizovanju i vodi štrajk u grani i delatnosti;

- odlučuje o organizovanju i vodi protest u grani i delatnosti;

- osniva i upravljava sindikalnim fondovima;

- pruža pomoć u radu sindikalnim organizacijama; i

- ostvaruje međunarodnu sindikalnu  saradnju.

 

Član 34.

Samostalni sindikati Srbije u Savezu samostalnih sindikata Srbije pokreću, predlažu, dogovaraju i ostvaruju aktivnosti od zajedničkog interesa za članstvo.

Organi Saveza samostalnih sindikata Srbije dužni su da razmatraju predloge i zahteve samostalnih sindikata Srbije i po njima zauzimaju stavove, donose odluke i daju mišljenja.

Samostalni sindikati Srbije su obavezni da sprovode stavove i odluke organa Saveza samostalnih sindikata Srbije donete u skladu sa ovim statutom.

 

Član 35.

Sindikat koji ne ispunjava uslove iz člana 32. ovog statuta može postati konstitutivni deo Saveza samostalnih sindikata Srbije ako:

-pristupi samostalnom sindikatu Srbije koji je konstitutivni deo Saveza, ili

- sa drugim sindikatom, odnosno sindikatima organizuje samostalni sindikat Srbije radi sticanja uslova konstitutivnosti.

 

Član 36.

Sindikat koji ne ispunjava uslove za prijem, iz člana 32. i 35. ovog statuta, ima položaj pridruženog člana u Savezu samostalnih sindikata Srbije.

Pridruženi član ne može biti sindikat koji je nastao od članova koji su istupili iz samostalnog sindikata Srbije u Savezu samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 37.

Pridruženi član u Savezu samostalnih sindikata Srbije ima prava i obaveze da:

- koristi ime i obeležja Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- izjašnjava se o pitanjima iz nadležnosti Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- podnosi predloge organima Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- poštuje i sprovodi stavove i odluke organa Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- koristi usluge stručne službe u Savezu samostalnih sindikata Srbije;

- vrši raspodelu i uplatu članarine u skladu sa ovim statutom.

Pridruženi član iz stava 1. ovog člana ne učestvuje u izboru članova organa Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 38.

Samostalni sindikat Srbije može istupiti iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Odluku o istupanju samostalnog sindikata Srbije iz Saveza samostalnih sindikata Srbije donosi najviši organ (kongres, skupština, konferencija ili konstitutivna sednica organa) samostalnog sindikata Srbije.

 

 

 

 

Odluka o istupanju samostalnog sindikata Srbije iz Saveza samostalnih sindikata Srbije mora biti doneta najmanje šest meseci ranije a stupa na snagu danom isteka tog roka.

Samostalni sindikat Srbije koji je istupio iz Saveza samostalnih sindikata Srbije dužan je da izmiri sve materijalno-finansijske obaveze prema Savezu do dana stupanja na snagu odluke iz stava 2. i 3. ovoga člana.

 

Član 39.

Samostalni sindikat Srbije koji ne sprovodi odluke organa Saveza samostalnih sindikata Srbije, deluje suprotno Programu i ovom statutu, ne izvršava materijalno-finansijske obaveze saglasno ovom statutu, deluje protiv interesa Saveza ili ne prihvata odluke arbitraže, može biti isključen iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Kada nadležni organ Saveza samostalnih sindikata Srbije utvrdi postojanje razloga za isključenje iz stava 1. ovog člana, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije dužan je da upozori nadležni organ samostalnog sindikata Srbije o postojanju razloga za isključenje.

Organ samostalnog sindikata Srbije dužan je da se o upozorenju izjasni u roku od 30 dana od dana dostavljanja.

Ako nadležni organ samostalnog sindikata Srbije ne razmotri ili odbije upozorenje iz stava 3. ovoga člana, Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije donosi odluku kojom se:

- utvrđuje rok za otklanjanje razloga za isključenje;

- privremeno isključuju iz Veća i Predsedništva članovi samostalnog sindikata Srbije.

Sa odlukom Veća, iz stava 4. ovog člana, upoznaje se članstvo samostalnog sindikata Srbije preko saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

Ukoliko se u datom roku, iz stava 4. alineja 1, ne otklone razlozi za isključenje, Veće donosi odluku o isključenju samostalnog sindikata Srbije iz Saveza većinom od ukupnog broja članova.

Odluka, iz stava 6. ovog člana, stupa na snagu mesec dana od dana donošenja.

Samostalni sindikat Srbije koji je isključen iz Saveza dužan je da izmiri sve materijalno-finansijske obaveze prema Savezu do dana stupanja na snagu odluke o isključenju.

Na odluku o isključenju samostalni sindikat Srbije ima pravo žalbe kongresu.

Žalba ne odlaže izvršenje odluke o isključenju.

 

Član 40.

Danom stupanja na snagu odluke o istupanju, odnosno isključenju samostalni sindikat Srbije gubi pravo na korišćenje imovine, usluga i obeležja Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 41.

Spor između dva samostalna sindikata Srbije organizovana u Savezu samostalnih sindikata Srbije rešava se arbitražom.

Svaka strana u sporu daje po jednog arbitra, a tri arbitra imenuje Predsedništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Odluka arbitraže je obavezujuća za strane u sporu.

 

Član 42.

Samostalni sindikati Srbije svojim statutom, koji ne može biti u suprotnosti sa Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije, bliže uređuju: učlanjavanje, prava i obaveze člana i prestanak članstva; formiranje sindikalne organizacije i imenovanje poverenika kod poslodavca; organizovanost i organe samostalnog sindikata Srbije; nadležnosti i način delovanja, izbor članova organa i nosilaca funkcija u samostalnom sindikatu Srbije i sindikalnoj organizaciji; i druga pitanja od značaja za ostvarivanje njihove uloge.

 

Član samostalnog sindikata Srbije u

Savezu samostalnih sindikata Srbije

 

Član 43.

Sindikalna organizacija je osnovni oblik organizovanja članova samostalnog sindikata Srbije kod poslodavca.

Kod poslodavca kod koga ne postoje uslovi za organizovanje ili rad sindikalne organizacije imenuje se poverenik.

Sindikalna organizacija i poverenik, iz stava 1. i 2. ovoga člana, mogu se organizovati, odnosno imenovati za članove samostalnog sindikata Srbije kod više poslodavaca na teritoriji.

Sedište poverenika određuje se odlukom o imenovanju, koju donosi nadležni organ samostalnog sindikata Srbije.

 

Član 44.

Zaposleni se učlanjuje u samostalni sindikat Srbije potpisivanjem pristupnice.

O članstvu u samostalnom sindikatu Srbije vodi se evidencija.

 

Član 45.

Član samostalnog sindikata Srbije ima pravo u Savezu samostalnih sindikata Srbije na:

- obezbeđivanje zarade u skladu sa kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu i zakonom;

- radno-pravnu zaštitu;

- ostvarivanje bezbednosti i zaštite zdravlja na radu i uslove rada u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom;

- prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom;

- korišćenje pomoći iz sindikalnih fondova;

- predlaganje, biranje i da bude biran u organe Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- informisanje; i

- obrazovanje i osposobljavanje za sindikalni rad.

 

Član samostalnog sindikata Srbije ima obavezu u Savezu samostalnih sindikata Srbije da:

- poštuje Program Saveza samostalnih sindikata Srbije i ovaj statut;

- učestvuje u aktivnostima koje se vode u Savezu samostalnih sindikata Srbije, i

- plaća sindikalnu članarinu.

 

Član 46.

Član samostalnog sindikata Srbije koji je dobio otkaz i podneo tužbu sudu zadržava prava i obaveze člana do pravosnažnosti sudske presude.

Član samostalnog sindikata Srbije koji je penzionisan ima pravo na radno-pravnu zaštitu u ostvarivanju prava po osnovu rada i ne može biti predlagan i biran za člana i nosioca funkcije u organima Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Član samostalnog sindikata Srbije koji je izabran, odnosno imenovan na poslovodnu funkciju, funkciju u državnim organima i političkim strankama ili na drugu javnu funkciju koja može dovesti do sukoba interesa dok obavlja tu funkciju ne može biti član organa, nosilac funkcije i predsednik u Savezu samostalnih sindikata Srbije.

Pravo člana da bude biran u organe Saveza samostalnih sindikata Srbije stiče se godinu dana nakon učlanjenja u samostalni sindikat Srbije.

 

V SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA NA TERITORIJI

 

Član 47.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije organizuju se savezi samostalnih sindikata pokrajina, grada Beograda, grada Novog Sada, Niša, Kragujevca i gradova u skladu sa odlukom Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Savez samostalnih sindikata iz stava 1. ovog člana ostvaruje nadležnosti iz člana 6. i 7. ovog statuta na teritoriji za koju se organizuje.

 

Član 48.

Organi Saveza samostalnih sindikata pokrajine, grada Beograda grada Novog Sada, Niša, Kragujevca i gradova u skladu sa odlukom Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije su:

- Konferencija,

- Veće,

- Nadzorni odbor,

- Statutarni odbor,

- Predsedništvo, i

- Predsednik.

 

 

 

Član 49.

Polazeći od ovog statuta Savez samostalnih sindikata pokrajine, grada Beograda, grada Novog Sada, Niša, Kragujevca i gradova u skladu sa odlukom Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, statutarnom odlukom bliže uređuju organizovanost,  nadležnosti i delovanje.

 

Član 50.

Savez samostalnih sindikata Srbije formira saveze samostalnih sindikata za više opština i opštine.

Savez iz stava 1. ovog člana može se formirati za grad za koji nije organizovan savez samostalnih sindikata iz člana 47. stav 1. ovog statuta.

Za opštine koje ne poseduju minimalne uslove za samostalan rad formiraju se povereništva.

 

Član 51.

Savez samostalnih sindikata na teritoriji, iz člana 47. i 50. ovog statuta, može se organizovati odnosno formirati ako ima:

- najmanje 4000 članova samostalnih sindikata Srbije;

- prihode od članarine u iznosu potrebnom za finansiranje nadležnosti poverenih ovim statutom;

- stručnu službu formiranu u skladu sa ovim statutom;

- profesionalno angažovanog najmanje jednog nosioca funkcije.

 

Član 52.

Odlukom Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, iz člana 47. ovog statuta, jedinstveno se sa organizovanjem saveza samostalnih sindikata u gradovima uređuje formiranje saveza samostalnih sindikata za više opština i opštine i formiranje povereništava u opštinama u Republici Srbiji.

Odluku iz stava 1. ovog člana Veće donosi na osnovu prethodno obavljenih konsultacija sa organima saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

Veće Saveza samostalnih sindikata pokrajine, polazeći od ovog statuta i statutarne odluke Saveza samostalnih sindikata pokrajine, donosi odluku iz  stava 1. ovog člana za teritoriju pokrajine i dostavlja je na verifikaciju Predsedništvu Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Odluku o prestanku rada saveza i povereništava iz stava 1. ovog člana donosi Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 53.

Savez samostalnih sindikata na teritoriji:

- upućuje predloge, zahteve i inicijative organima Saveza samostalnih sindikata Srbije za preduzimanje mera i aktivnosti iz njihove nadležnosti;

- realizuje aktivnosti koje se jedinstveno vode u Savezu samostalnih sindikata Srbije i sprovodi stavove, odluke i zaključke organa Saveza samostalnih sindikata Srbije;

 

- učestvuje u tripartitnom dijalogu i radu lokalnih socijalno-ekonomskih saveta;

- pregovara sa udruženjem poslodavaca na teritoriji;

- zaključuje poseban kolektivni ugovor za teritoriju;

- učestvuje u radu saveta za zapošljavanje i organa fondova socijalnog osiguranja na teritoriji;

- obezbeđuje radno-pravnu zaštitu članovima i pruža pravnu pomoć sindikalnim organizacijama i poverenicima samostalnih sindikata Srbije;

- pruža pomoć samostalnim sindikatima Srbije na učlanjavanju i privlačenju novih članova;

- obezbeđuje uslove za korišćenje rekreativnih odmora radi zaštite zdravlja i očuvanja radne sposobnosti članova;

- obrazuje i osposobljava aktiviste za rad u organima Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- pruža stručnu pomoć i obezbeđuje administrativno-tehničke i prostorne uslove za rad organa i poverenika samostalnih sindikata Srbije;

- informiše članstvo i javnost o svom radu i radu organa Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- upravlja i raspolaže imovinom Saveza samostalnih sindikata Srbije na teritoriji;

- organizuje rad stručne službe;

- donosi akte neophodne za svoj rad i ostvarivanje uloge utvrđene ovim statutom;

- obavlja i druge poslove koji proizilaze iz ovog statuta.

 

Član 54.

Organi Saveza samostalnih sindikata na teritoriji su veće, nadzorni odbor i predsednik.

U sredinama sa većim brojem članova, može se formirati predsedništvo kao organ Saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

U sastavu organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji obezbeđuje se srazmerna, prema broju plaćajućih članova, zastupljenost predstavnika samostalnih sindikata Srbije.

U skladu sa odredbama ovog statuta, veće donosi odluku o broju, sastavu i načinu izbora članova organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

 

Član 55.

Izborna skupština Saveza samostalnih sindikata na teritoriji održava se svake pete godine u skladu sa odlukom o održavanju izbora u Savezu samostalnih sindikata Srbije.        

Izbornu skupštinu čine članovi veća i nadzornog odbora predhodnog i novog saziva.

 

 

 

 

 

Izborna skupština verifikuje izbor članova veća i nadzornog odbora, razmatra i usvaja izveštaje o radu veća i nadzornog odbora, usvaja programske zadatke za naredni petogodišnji period, donosi pravila o radu, bira predsednika i daje razrešnicu članovima veća i nadzornog odbora prethodnog saziva.

 

Član 56.

Nadzorni odbor Saveza samostalnih sindikata na teritoriji vrši nadzor nad materijalno-finansijskim poslovanjem, izveštava veće o godišnjim finansijskim izveštajima Saveza samostalnih sindikata na teritoriji, daje mišljenje o korišćenju prihoda iz članarine i drugih izvora i raspolaganju sindikalnom imovinom.

Po nalogu Nadzornog odbora Saveza samostalnih sindikata Srbije vrši kontrolu uplate članarine u skladu sa članom 79. ovog statuta.

Nadzorni odbor iz stava 1. ovog člana ima najmanje tri člana i bira predsednika iz svog sastava.

 

Član 57.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata na teritoriji predstavlja i zastupa Savez, saziva sednice veća, rukovodi radom i odgovoran je za rad veća, prati i usmerava rad poverenika, donosi akte za koje je ovlašćen na osnovu zakona i obavlja i druge poslove koji proizilaze iz odredbi ovog statuta.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata na teritoriji bira se na predlog:

- jedne trećine organa samostalnih sindikata Srbije na teritoriji, odnosno

- jedne četvrtine sindikalnih organizacija, odnosno

- va Saveza samostalnih sindikata na teritoriji, ili

- organa Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata na teritoriji po funkciji je član veća.

 

Član 58.

Na predlog predsednika, veće Saveza samostalnih sindikata na teritoriji iz svog satava bira sekretara.

U sredinama sa većim brojem članova, predsednik Saveza samostalanih sindikata na teritoriji može imenovati potpredsednika u veću.

Sekretar veća se angažuje na pripremi sednica i sprovođenju stavova i odluka veća, radi po nalogu predsednika i zamenjuje ga u slučaju njegove sprečenosti i odsutnosti.

Potpredsednik u veću obavlja poslove shodno odredbama ovog statuta.

Sekretar i potpredsednik u veću za svoj rad odgovorni su veću i predsedniku.

 

 

 

Član 59.

Izbor predsednika Saveza samostalnih sindikata na teritoriji verifikuje Predsedništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Ukoliko izbor predsednika, iz stava 1. ovog člana, nije izvršen u skladu sa ovim statutom i odlukom o održavanju izbora u Savezu samostalnih sindikata Srbije, Predsedništvo može imenovati poverenika.

Poverenik je dužan da u roku od 90 dana sprovede nove izbore.

Ovlašćenja i obaveze poverenika, iz stava 2. ovog člana, bliže se utvrđuju odlukom o njegovom imenovanju.

 

Član 60.

Organ Saveza samostalnih sindikata na teritoriji koji deluje suprotno Programu i ovom statutu, ne poštuje i ne sprovodi odluke organa Saveza samostalnih sindikata Srbije može  biti raspušten.

Odluku o raspuštanju organa saveza samostalnih sindikata na teritoriji donosi Predsedništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Odlukom iz stava 2. ovog člana imenuje se privremeni organ i određuje rok za sprovođenje izbora.

 

Član 61.

Povereništvo Saveza samostalnih sindikata u opštini:

- predstavlja i zastupa Savez samostalnih sindikata Srbije u dijalogu sa socijalnim partnerima i radu tripartitnih tela na nivou lokalne samouprave;

- pruža pomoć sindikalnim organizacijama i poverenicima samostalnih sindikata Srbije kod zastupanja i ostvarivanja pojedinačnih i kolektivnih prava i interesa zaposlenih;

- stara se o ostvarivanju prava člana samostalnog sindikata Srbije na radno-pravnu zaštitu;

- pruža pomoć samostalnim sindikatima Srbije i angažuje se na privlačenju i učlanjavanju novih članova;

- pruža administrativno-tehničke i druge uslove za rad poverenika samostalnih sindikata Srbije koji su imenovani sa sedištem pri Savezu samostalnih sindikata na teritoriji odnosno povereništvu;

- stara se o imovini poverenoj na korišćenje;

- sprovodi stavove i odluke nadležnih organa Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- sarađuje sa organima samostalnih sindikata Srbije;

- angažuje se i na drugim pitanjima koja proizilaze iz ovog statuta i akata Saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

Veće Saveza samostalnih sindikata na teritoriji imenuje poverenika Saveza samostalnih sindikata u opštini.

Poverenik je po pravilu profesionalno angažovano lice na radu u veću iz stava 2. ovog člana.

Izuzetno, poverenik se može volonterski angažovati u skladu sa odlukom o imenovanju.

 

 

Član 62.

Savez samostalnih sindikata za više opština i opštinu svojim pravilima bliže uređuje organizovanost, organe, nadležnosti i delovanje u skladu sa ovim statutom.

 

VI ODREDBE O RADU ORGANA, IZBORU I ODGOVORNOSTI

 

Član 63.

Rad organa Saveza samostalnih sindikata Srbije i saveza samostalnih sindikata na teritoriji je javan.

Organi Saveza samostalnih sindikata Srbije i saveza samostalnih sindikata na teritoriji punovažno rade ako sednici prisustvuje više od polovine članova organa, a odluke donose većinom glasova prisutnih, ako ovim statutom nije drugačije određeno.

 

Član 64.

Organi Saveza samostalnih sindikata Srbije i saveza samostalnih sindikata na teritoriji mogu formirati radna tela kao stalne ili privremene oblike delovanja, čiji se sastav i delokrug rada određuje odlukom o formiranju.

U organima Saveza samostalnih sindikata Srbije i saveza samostalnih sindikata na teritoriji obezbeđuje se odgovarajuća zastupljenost žena i mladih.

 

Član 65.

Mandat članova organa i nosilaca funkcija u Savezu samostalnih sindikata Srbije, samostalnim sindikatima Srbije i savezima samostalnih sindikata na teritoriji traje pet godina i može se ponoviti još jednom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana mandat članova organa i nosilaca funkcija u sindikalnim organizacijama može se ponoviti.

Prestanak mandata utvrđuje se odlukom o raspisivanju izbora.

U slučaju prestanka članstva u organu i funkcije, iz stava 1. ovog člana, u toku mandata, novoizabranima članovima organa i nosiocima funkcije mandat traje do redovnih izbora.

 

Član 66.

Izbori u sindikalnim organizacijama i za članove organe i nosioce funkcija u samostalnim sindikatima Srbije, savezima samostalnih sindikata na teritoriji i Savezu samostalnih sindikata Srbije obavljaju se svake pete godine na osnovu odluke Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Izuzetno, izbori se mogu obaviti i u toku trajanja mandata ukoliko je to neophodan uslov za rad organizacija i organa iz stava 1. ovog člana.

 

 

 

 

 

Član 67.

Izbor članova i nosilaca funkcija u organima i predsednika Saveza i saveza samostalnih sindikata na teritoriji (u daljem tekstu: predsednik saveza na teritoriji) vrši se tajnim glasanjem, po pravilu, od više kandidata.

Izuzetno, za nosioce funkcija i predsednika, iz stava 1. ovog člana, ukoliko nije predloženo više kandidata, izbor se vrši od jednog kandidata.

Svaki predloženi kandidat je dužan da se izjasni o prihvatanju kandidature čime stiče pravo da bude na kandidatskoj listi.

Kandidati za predsednika Saveza i saveza na teritoriji mogu biti samo na jednoj kandidatskoj listi.

Lista kandidata utvrđuje se po azbučnom redu prezimena i imena kandidata.

Ukoliko je utvrđeno više kandidata, izabran je onaj kandidat koji dobije više od polovine glasova prisutnih članova organa.

Za kandidate koji nisu dobili potreban broj glasova, iz stava 6. ovog člana, sprovodi se drugi krug glasanja.

Za drugi krug glasanja utvrđuju se kandidati koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova, i to za jednog kandidata više od broja koji se bira.

Lista kandidata za drugi krug glasanja utvrđuje se prema redosledu dobijenih glasova u prvom krugu.

U drugom krugu izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova. Kada u drugom krugu glasanja dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izabran je kandidat koji se po redosledu na glasačkom listiću nalazi prvi.

Ako je na listi utvrđen jedan kandidat, on je izabran ako dobije više od polovine glasova ukupnog broja članova organa.

Ukoliko kandidat ne dobije potrebnu većinu, iz stava 11. ovog člana, izbori se ponavljaju sa drugim kandidatom odnosno kandidatima.

 

Član 68.

Članovi organa Saveza samostalnih sindikata Srbije i saveza samostalnih sindikata na teritoriji imaju jednaka prava i odgovornosti i lično su odgovorni za rad organa čiji su članovi.

Članu i nosiocu funkcije u organu i predsedniku Saveza i saveza na teritoriji funkcija odnosno članstvo u organu prestaje:

- prestankom članstva u samostalnom sindikatu Srbije;

- istekom mandata;

- odlaskom u penziju;

- prestankom radnog odnosa po osnovu viška zaposlenih;

- davanjem ostavke;

- izborom, odnosno imenovanjem na poslovodnu funkciju, funkciju u državnim organima i političkim strankama ili na drugu javnu funkciju, u skladu sa članom 46.;

- razrešenjem; i

- opozivom.

 

Član 69.

Predsednik Saveza i saveza na teritoriji ostavku podnose veću.

Član i nosilac funkcije u organu Saveza samostalnih sindikata Srbije i saveza samostalnih sindikata na teritoriji ostavku podnose organu čiji su član, odnosno nosilac funkcije.

Ostavka se konstatuje.

 

Član 70.

Razrešenje iz člana 68. stav 2. alineja 7. ovog statuta vrši se u slučajevima:

- dugotrajne bolesti i druge objektivne sprečenosti;

- neopravdanog odsustvovanja sa sednica, najmanje tri sednice za redom;

- neuplaćivanja članarine koja pripada Savezu samostalnih sindikata Srbije i savezu samostalnih sindikata na teritoriji u skladu sa ovim statutom;

- neizvršavanja poverenih nadležnosti i zadataka u skladu sa ovim statutom;

- ponašanja i delovanja koje izabranog čini nedostojnim dužnosti.

 

Član 71.

Razrešenje predsednika Saveza i saveza na teritoriji vrši veće, na predlog veća.

Predlog za razrešenje predsednika saveza na teritoriji može dati i organ Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Razrešenje nosioca funkcije u organu Saveza samostalnih sindikata Srbije i saveza samostalnih sindikata na teritoriji vrši organ koji ga je birao odnosno u kojem obavlja funkciju.

Razrešenje člana organa Saveza samostalnih sindikata Srbije i saveza samostalnih sindikata na teritoriji vrši organ u samostalnom sindikatu odnosno savezu samostalnih sindikata na teritoriji ili sindikalnoj organizaciji koji ga je birao.

Predlog za razrešenje nosioca funkcije i člana organa iz stava 3. i 4. ovog člana može dati organ u kome obavlja funkciju odnosno čiji je član ili koji ga je birao.

Odluka o razrešenju u organima Saveza samostalnih sindikata Srbije i savezima samostalnih sindikata na teritoriji donosi se u skladi sa članom 63. stav 2. ovoga statuta a u samostalnim sindikatima Srbije i sindikalnim organizacijama u skladu sa statutom sindikata.

 

Član 72.

Opoziv iz člana 68. stav 2. alineja 8. ovog statuta vrši se u slučajevima:

- nepoštovanja programskih opredeljenja Saveza samostalnih sindikata Srbije;

- nepoštovanja ovog statuta;

- nepoštovanja i ne sprovođenja odluka organa Saveza samostalnih sindikata Srbije i saveza samostalnih sindikata na teritoriji;

- kada svojim delovanjem nanosi štetu Savezu samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 73.

- Opoziv predsednika Saveza i saveza na teritoriji vrše veća.

- Predlog za opoziv predsednika Saveza mogu dati:

- jedna trećina članova Veća;

- organi samostalnih sindikata Srbije u kojima je organizovana najmanje polovina članstva;

- organi saveza samostalnih sindikata na teritoriji koji obuhvataju najmanje polovinu članstva.

 

Predlog za opoziv predsednika saveza na teritoriji može dati:

- jedna trećina članova veća;

- jedna trećina organa samostalnih sindikata Srbije na teritoriji;

- jedna trećina sindikalnih organizacija;

- viši organ Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Predlog za opoziv mora biti obrazložen.

Po predlogu iz stava 2. i 3. ovog člana, sednica veća mora se sazvati u roku od 30 dana od dana podnošenja.

O predlogu za opoziv otvara se rasprava na sednici veća.

Sa prihvatanjem predloga sprovodi se postupak opoziva.

Opoziv se vrši tajnim glasanjem.

Odluka o opozivu predsednika Saveza doneta je ako se za nju izjasni najmanje dve trećine članova Veća.

Odluka o opozivu predsednika saveza na teritoriji doneta je ako se za nju izjasni više od polovine članova veća.

U slučaju neizglasavanja odluke o opozivu novi predlog po istom osnovu može se podneti posle godinu dana.

 

Član 74.

Opoziv člana i nosioca funkcije u organu Saveza samostalnih sindikata Srbije i saveza samostalnih sindikata na teritoriji vrše organi koji su ih birali.

Predlog za opoziv člana organa i nosioca funkcije može dati organ koji ga je birao i čiji je član, odnosno u kome obavlja funkciju.

Predlog za opoziv nosioca funkcije u Veću Saveza samostalnih sindikata Srbije i saveza samostalnih sindikata na teritoriji može dati i predsednik Saveza.

Opoziv člana organa Saveza iz samostalnog sindikata Srbije vrši se po postupku izbora.

Opoziv nosilaca funkcija u organu Saveza samostalnih sindikata Srbije i saveza samostalnih sindikata na teritoriji vrši se po postupku utvrđenim u članu 73. stav 4, 5, 6, 7, 8. i 10. ovog statuta.

 

Član 75.

Prestankom članstva prestaje i funkcija u organu Saveza samostalnih sindikata Srbije i saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

 

 

VII IMOVINA I MATERIJALNO-FINANSIJSKA SREDSTVA

 

Član 76.

Imovinu Saveza samostalnih sindikata Srbije čini sva nepokretna i pokretna imovina, novčana sredstva, hartije od vrednosti i imovinska prava.

Izvori prihoda Saveza samostalnih sindikata Srbije su: članarina, prihodi od imovine, prihodi od poslovanja i marketinga, pokloni, legati, prilozi i sredstva iz drugih izvora.

 

Član 77.

Na samostalni sindikat Srbije koji je istupio i organizovao se van Saveza samostalnih sindikata Srbije ne može se prenositi imovina ili deo imovine iz člana 76. stava 1 ovog statuta.

Imovina saveza samostalnih sindikata na teritoriji koji se ukine ili prestane da postoji prenosi se neposredno višem Savezu.

 

Član 78.

Savez samostalnih sindikata Srbije, samostalni sindikati Srbije i savezi samostalnih sindikata na teritoriji samostalno finansiraju svoju aktivnost.

Savez samostalnih sindikata Srbije, samostalni sindikati Srbije i savezi samostalnih sindikata na teritoriji stiču nepokretnu imovinu i njome upravljaju.

Savez samostalnih sindikata Srbije i savezi samostalnih sindikata na teritoriji raspolažu nepokretnom imovinom uz saglasnost Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 79.

Članarina u Savezu samostalnih sindikata Srbije je jedinstvena i iznosi 1% zarade člana.

Članarina iz stava 1. ovog člana raspoređuje se prema sledećim proporcijama i uplaćuje se na tekuće račune korisnika utvrđenih članom 4. stav 1. ovog statuta, i to:

A) Na teritoriji Republike Srbije izvan pokrajina i grada Beograda:

- 50% na tekući račun sindikalne organizacije,              

- 28% na tekući račun saveza samostalnih sindikata na teritoriji,

- 22% na tekući račun samostalnog sindikata Srbije;

B) Na teritoriji grada Beograda:

- 50% na tekući račun sindikalne organizacije,

- 33% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata Beograda,

- 17% na tekući račun samostalnog sindikata Srbije;

V) Na teritoriji pokrajina:

- 50% na tekući račun sindikalne organizacije,

- 10% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata pokrajine,

- 28% na tekući račun saveza samostalnih sindikata na teritoriji,

- 12% na tekući račun samostalnog sindikata Srbije.

 

Samostalni sindikati Srbije dužni su da svakog radnog dana od  sredstava, iz stava 2. alineja A3, B3. i V4. prenesu 25% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Pravo uvida i kontrole u primenu stava 2. ovog člana ima revizor koga imenuje Nadzorni odbor.

U slučaju uočenih nepravilnosti, Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije i veća saveza samostalnih sindikata na teritoriji preduzimaju mere u skladu sa ovim statutom.

 

Član 80.

U slučaju neizvršavanja obaveze urednog plaćanja sindikalne članarine, nepostupanja ili nepridržavanja Statutom utvrđenih proporcija u raspodeli sindikalne članarine iz člana 79. ovog statuta, sindikalna organizacija, samostalni sindikat Srbije, savez samostalnih sindikata na teritoriji i Savez samostalnih sindikata Srbije ima pravo da u sudskom postupku ostvari naknadu štete na ime duga zbog neuplaćene sindikalne članarine.

 

Član 81.

Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije donosi Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju u Savezu samostalnih sindikata Srbije, Pravilnik o načinu korišćenja, raspolaganja i upravljanja imovinom i druga opšta akta u vezi sa materijalno-finansijskim poslovanjem Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

VIII STRUČNA SLUŽBA

 

Član 82.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije i savezima samostalnih sindikata na teritoriji formiraju se stručne službe.

Stručne službe za organe saveza iz stava 1. ovog člana obavljaju poslove:

- radno-pravne zaštite,

- stručno-analitičke,

- obrazovanja i osposobljavanja,

- informisanja i marketinga,

- računovodstveno-knjigovodstvene, i

-administrativno-tehničke.

 

Član 83.

U stručnim službama Saveza samostalnih sindikata Srbije i saveza samostalnih sindikata na teritoriji formira se pravna služba za poslove radno-pravne zaštite.

Pravna služba pruža radno-pravnu zaštitu i zastupa članove,  pruža pravnu pomoć poverenicima, sindikalnim organizacijama i samostalnim sindikatima Srbije na ostvarivanju prava zaposlenih iz rada i po osnovu rada, učestvuje u izradi i pregovorima kod zaključivanja kolektivnih ugovora i donošenja drugih akata kojima se bliže regulišu prava zaposlenih i angažuje na obezbeđenju njihove primene i poštovanja.

Savez samostalnih sindikata Srbije i savezi samostalnih sindikata na teritoriji mogu obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova poveriti drugim pravnim i fizičkim licima.

Stručne službe mogu za potrebe samostalnih sindikata Srbije i sindikalnih organizacija, obavljati i druge poslove o čemu odluku donosi nadležni organ Saveza.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije donosi Pravilnik  o organizaciji i sistematizaciji u Stručnoj službi uz prethodno pribavljeno mišljenje Predsedništva.

 

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 84.

Izmene i dopune ovog statuta vrši Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Izmenama i dopunama iz stava 1. ovog člana ne mogu se menjati Osnovna načela.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primenjuju se opšta akta i  odluke Veća i Predsedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 85.

               Samostalni sindikati i savezi samostalnih sindikata na teritoriji izvršiće usklađivanje svojih akata sa ovim statutom u roku od 180 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

               Po isteku roka iz stava 1. ovog člana odredbe akata samostalnih sindikata i saveza samostalnih sindikata na teritoriji koje su u suprotnosti sa ovim statutom ništavne su i ne proizvode pravno dejstvo.

 

Član 86.

Statut Saveza samostalnih sindikata Srbije, usvojen na XV Kongresu, 28.05.2015. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

                         

           

PREDSEDNIK

SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

           Ljubisav Orbović s.r.