Uvodna strana

 

prečišćen tekst                                                                                                           odluka o izmenama i dopunama .pdf

 preuzmite tekst  Statuta u .pdf

S T A T U T

SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

                Na osnovu člana 65. stav 1. Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije, Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije, imajući u vidu tekst Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije usvojen na XII kongresu Saveza samostalnih sindikata Srbije, održanom 18. i 19. aprila 2002. godine, izmene i dopune Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije usvojene na XIII kongresu, održanom 30. juna 2006. godine, i Odluku o izmenama i dopunama Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije usvojenu na Veću Saveza samostalnih sindikata Srbije, održanom 21. maja 2009. godine, utvrdilo je na sednici, 21. maja 2009. godine, prečišćen tekst

 

S T A T U T A

SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

I. OSNOVNA NAČELA

 

1. Savez samostalnih sindikata Srbije je interesna organizacija koja ostvaruje i štiti radne, ekonomske, socijalne i profesionalne interese i prava članova samostalnih sindikata koji su organizovani u Savez.

2. Savez samostalnih sindikata Srbije je nezavisan i samostalan u odnosu na poslodavce, udruženja poslodavaca, organe vlasti, političke partije i stranke.

3. Delovanje Saveza samostalnih sindikata Srbije zasniva se na principima demokratičnosti u radu, podele rada i nadležnosti, na odlučivanju i izborima, ravnopravnosti polova, solidarnosti, koordinaciji u radu, efikasnosti, odgovornosti i javnosti rada.

Osnove delovanja Saveza samostalnih sindikata Srbije jesu Program, ovaj statut, Ustav, zakoni, kolektivni ugovori i ratifikovane međunarodne konvencije koje se odnose na svet rada.

Savez samostalnih sindikata Srbije u svom delovanju zalaže se za vladavinu prava, i dalju izgradnju pravne i socijalno pravične države, i tržišne privrede zasnovane na ravnoteži i partnerstvu rada i kapitala.

4. Organizovanost Saveza samostalnih sindikata Srbije zasniva se na kombinaciji granskog i teritorijalnog principa.

5. Savez samostalnih sindikata Srbije organizuju samostalni sindikati Srbije, odnosno sindikati Srbije.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije samostalni sindikati Srbije dogovaraju, planiraju, koordiniraju i sprovode zadatke i akcije koje su od zajedničkog interesa za ukupno članstvo.

Samostalni sindikati Srbije, polazeći od zahteva i interesa članstva, statutima uređuju svoju organizovanost na teritoriji.

Statuti i programi samostalnih sindikata Srbije ne mogu da budu u suprotnosti sa Programom Saveza samostalnih sindikata Srbije i ovim statutom.

6. Sindikalna organizacija samostalnih sindikata je osnovni oblik organizovanja članova u samostalne sindikate Srbije.

Članovi sindikalno organizovani kod poslodavaca iz srodnih grana i delatnosti organizuju samostalni sindikat Srbije.

Pripadnost članova određenom samostalnom sindikatu određuje se prema šifri pretežne delatnosti, grane, odnosno grupacije poslodavca kod koga su zaposleni.

7. U Savezu samostalnih sindikata Srbije organizuju se savezi samostalnih sindikata pokrajina, grada Beograda i gradova koje konstituišu sindikati organizovani u pokrajinama, gradu Beogradu i gradovima.

Savez samostalnih sindikata Srbije formira saveze samostalnih sindikata za više opština i opština u kojima se nalaze sedišta sindikata za odgovarajuću teritoriju.

Za opštine koje ne poseduju minimalne uslove za samostalan rad formiraju se povereništva.

U ostvarivanju određenih zajedničkih interesa članstva Savez samostalnih sindikata Srbije može da ostvaruje saradnju i zajednički da deluje sa drugim sindikalnim centralama i sindikatima van Saveza, sa društvenim i nevladinim organizacijama.

8. Savez samostalnih sindikata Srbije može da pristupa međunarodnim sindikalnim organizacijama.

Savez samostalnih sindikata Srbije ostvaruje i unapređuje saradnju sa sindikalnim centralama drugih zemalja.

9. U ostvarivanju interesa i zaštiti prava članstva, Savez samostalnih sindikata Srbije koristi sva demokratska, legalna i legitimna sredstva i metode sindikalnog delovanja i borbe.

 

II. PODRUČJE DELOVANjA, SEDIŠTE I OBELEŽJA

 

Član 1.

Savez samostalnih sindikata Srbije deluje na području Republike Srbije.

Sedište Saveza samostalnih sindikata Srbije je u Beogradu, Trg Nikole Pašića 5/III.

 

Član 2.

Savez samostalnih sindikata Srbije ima svojstvo pravnog lica.

Savez samostalnih sindikata Srbije ima pečat, štambilj, amblem i zastavu.

Pečat Saveza samostalnih sindikata Srbije je okruglog oblika, prečnika tri cm i sadrži tekst: ,,Savez samostalnih sindikata Srbije, Beograd”, a u sredini pečata je amblem Saveza samostalnih sindikata Srbije. Tekst pečata je na srpskom jeziku i ispisan je ćirilicom.

Štambilj je pravougaonog oblika, dužine 6 cm i širine 2 cm, sa zaglavljem u kome je ispisan naziv „Savez samostalnih sindikata Srbije“ i sa rubrikama za delovodni broj i datum.

Amblem Saveza samostalnih sindikata Srbije je plave boje. Amblem  čine dva slova „S“  plave boje. Jedno slovo „S“ je bele boje i nalazi se između dva slova „S“ plave boje.  Drugo slovo „S“ plave boje je manje i na krajevima isprekidano sa dva kvadrata koji su graničnici četvrtog slova „S“ bele boje.

Zastava Saveza samostalnih sindikata Srbije je tamnoplave boje, dimenzija  dva prema jedan, sa amblemom Saveza samostalnih sindikata Srbije i tekstom: Savez samostalnih sindikata Srbije bele boje.

 

Član 3. Briše se.

 

Član 4.

Sindikalna organizacija samostalnih sindikata Srbije, samostalni sindikati Srbije i savezi samostalnih sindikata na teritoriji imaju svojstvo pravnog lica.

Subjekti, odnosno pravna lica iz stava 1. ovog člana, u sastavu memoranduma moraju imati amblem Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Pečati Saveza samostalnih sindikata na teritoriji i samostalnih sindikata Srbije sadrže reči: ,,Savez samostalnih sindikata Srbije”.

Tekst pečata je ispisan na srpskom jeziku, ćirilicom.

U nacionalno mešovitim sredinama tekst pečata je ispisan na srpskom jeziku, ćirilicom i na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

 

III. SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

Član 5.

Savez samostalnih sindikata Srbije angažuje se na zaštiti radnih, ekonomskih, socijalnih i profesionalnih interesa i ostvarivanju i unapređivanju prava članova samostalnih sindikata Srbije.

U ostvarivanju uloge, osnovne nadležnosti Saveza samostalnih sindikata Srbije su da:

1.      učestvuje u tripartitnom socijalnom dijalogu na nivou Republike;

2.      pregovara i zaključuje Opšti kolektivni ugovor;

3.      učestvuje u radu Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije;

4.      ostvaruje socijalni dijalog i pregovora sa udruženjem poslodavaca Republike;

5.      odlučuje o organizovanju i vodi generalni štrajk;

6.      odlučuje o  organizovanju i vodi proteste na nivou Republike;

7.      predstavlja i zastupa radno-socijalne interese u odnosima sa zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlasti;

8.      učestvuje u radu, upravljanju i raspolaganju sredstvima fondova socijalnog osiguranja i drugim fondovima;

9.      učestvuje u radu organa i tela na nivou Republike u kojima se razmatraju i donose odluke koje utiču na položaj zaposlenih;

10.   usklađuje interese i koordinira aktivnosti samostalnih sindikata;

11.  posreduje u rešavanju sporova koji nastanu između pojedinih samostalnih sindikata Srbije i formira arbitražu za rešavanje tih sporova;

12.  obezbeđuje i organizuje u Savezu samostalnih sindikata Srbije besplatnu radno-pravnu zaštitu članstvu u ostvarivanju prava iz rada i po osnovu rada i pružanje pravne pomoći sindikalnim organizacijama samostalnih sindikata;

13.  ostvaruje međunarodnu sindikalnu saradnju; i

14.  dodeljuje priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama.

 

Član 5a.

Zajedničke nadležnosti koje Savez samostalnih sindikata Srbije ostvaruje neposredno ili preko organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji  za  samostalne sindikate su:

1.      utiče na obezbeđenje uslova za odmor, oporavak i rekreaciju radi sprečavanja nastupanja invalidnosti i smanjene radne sposobnosti članova sindikata;

2.      angažovanje na učlanjavanju novih članova u samostalne sindikate;

3.      osposobljavanje članstva i kadrova za sindikalni rad;

4.      informisanje sindikalne i društvene javnosti o svojim akcijama, stavovima i odlukama;

5.      osnivanje na načelima uzajamnosti i solidarnosti fondova za pružanje materijalne pomoći članovima koji su privremeno nezaposleni, invalidi rada, bolesni i u štrajku;

6.      upravljanje i raspolaganje sindikalnom imovinom;

7.      osnivanje privrednih društava i unapređenje materijalne osnove Saveza samostalnih sindikata Srbije;

8.      organizovanje marketinške i izdavačke delatnosti;

9.      obavljanje stručno-analitičkih poslova (pravnih, ekonomskih i dr.);

10.  obavljanje administrativno-tehničkih poslova;

11.  vršenje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova; i

12.  drugim pitanjima od interesa za samostalne sindikate i članstvo.

 

Član 6.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije kolektivni članovi mogu biti republičke organizacije penzionera, invalida rada, nezaposlenih i druge organizacije koje prihvataju Statut i Program Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 7.

Organi Saveza samostalnih sindikata Srbije su:

1.      Kongres,

2.      Veće,

3.      Nadzorni odbor,

4.      Statutarni odbor, i

5.      Predsedništvo.

 

Član 8.

Kongres je najviši organ Saveza samostalnih sindikata Srbije i održava se najmanje jednom u pet godina.

Odluku o sazivanju i predlogu dnevnog reda Kongresa donosi Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije najkasnije tri meseca pre održavanja.

 

Član 9.

Dve trećine delegata Kongresa biraju najviši organi samostalnih sindikata Srbije a jednu trećinu delegata Kongresa biraju savezi samostalnih sindikata na teritioriji, srazmerno brojnosti članstva, u skladu sa Odlukom Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Broj delegata Kongresa utvrđuje Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije na osnovu broja članova Sindikata koji plaćaju članarinu u godini pre donošenja Odluke, iz stava 1. ovog člana.

Svojstvo delegata Kongresa imaju i članovi Veća, Nadzornog i Statutarnog odbora Saveza samostalnih sindikata Srbije iz prethodnog saziva.

               

Član 10.

Kongres:

1.      verifikuje izbor delegata Kongresa;

2.      imenuje svoja radna tela;

3.      usvaja Poslovnik o radu;

4.      usvaja Izveštaj o radu Saveza samostalnih sindikata Srbije između dva kongresa;

5.      usvaja izveštaj Nadzornog odbora o rezultatima nadzora;

6.      usvaja izveštaj Statutarnog odbora;

7.      usvaja Program Saveza samostalnih sindikata Srbije;

8.      donosi Statut, odnosno izmene i dopune Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije;

9.      daje razrešnicu članovima organa Saveza samostalnih sindikata prethodnog saziva;

10.  verifikuje izbor članova Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije;

11.  bira predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije;

12.  bira Nadzorni i Statutarni odbor Saveza samostalnih sindikata Srbije;

13.  rešava žalbe i molbe upućene Kongresu.

 

Član 11.

Kongres punovažno odlučuje ako je prisutno više od polovine delegata, a odluke Kongresa donete su ako se za njih izjasni više od polovine prisutnih delegata.

 

Član 12.

Između dva redovna može se održati vanredni kongres radi razmatranja ili donošenja odluka o pojedinim pitanjima iz njegove nadležnosti.

Vanredni kongres saziva se na obrazloženi zahtev najviših organa polovine samostalnih sindikata Srbije u kojima je organizovana najmanje polovina od ukupnog broja članova ili najviših organa polovine Saveza samostalnih sindikata na teritoriji koja obuhvata najmanje polovinu članstva.

Odluku o sazivu, sastavu i dnevnom redu vanrednog kongresa, donosi Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Odluku iz stava 3. ovog člana Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije može da donese i na sopstvenu inicijativu, ako se za nju izjasni više od polovine članova Veća.

 

Član 12a.

                     Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije, radi razmatranja pitanja od značaja za materijalni i socijalni položaj zaposlenih, razmatranja predloga akata kojima se regulišu prava zaposlenih, opredeljivanja strategije pregovornja sa socijalnim partnerima, izjašnjavanja o organizovanju protesta i generalnog štrajka i sl., može doneti odluku o održavanju  konvencije.

                     Odlukom Veća bliže se određuje dnevni red, broj i sastav učesnika konvencije.

                      

Član 13.

Veće je najviši organ Saveza samostalnih sindikata Srbije između dva kongresa.

                Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije čine dve trećine predstavnika samostalnih sindikata Srbije i jedna trećina predstavnika Saveza samostalnih sindikata na teritoriji, srazmerno brojnosti članstva.

Pri utvrđivanju broja članova Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije polazi se od broja članova sindikata koji plaćaju članarinu u godini pre donošenja odluke o sazivanju Kongresa.

                     U broj članova iz stava 3. ovog člana ubrajaju se i članovi koji iz opravdanih razloga nisu uplaćivali članarinu.

                     Predsednik organizacije koja je kolektivni član Saveza samostalnih sindikata Srbije po funkciji je član Veća.

Odluku o broju i strukturi članova Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije donosi Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

 

 

 

 

 

Član 14.

Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije u ostvarivanju nadležnosti koje proizlaze iz člana 5. i 5a.  ovog statuta:

1.       usvaja Poslovnik o radu i druga normativna akta neophodna za rad Veća i ostvarivanje funkcija Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije;

2.       utvrđuje strateške pravce delovanja na realizaciji programa;

3.       usvaja godišnje planove rada i izveštaje o aktivnostima Predsedništva između dve sednice Veća;

4.       zaključuje Opšti kolektivni ugovor;

5.       pokreće inicijative, izgrađuje stavove i upućuje zahteve nadležnim organima povodom pitanja bitnih za ekonomski i socijalni položaj ukupnog članstva, koja se uređuju sistemskim i drugim propisima;

6.       utvrđuje osnovne stavove za sprovođenje aktivne politike zapošljavanja;

7.       imenuje predstavnike Saveza samostalnih sindikata Srbije u Socijalno-ekonomskom savetu i drugim organima i telima na nivou Republike u kojima se donose odluke o pitanjima koja su od značaja za materijalni i socijalni položaj članstva i razmatra jednom godišnje izveštaj o njihovom radu;

8.       donosi Odluku o organizovanju generalnog štrajka većinom članova Veća;

9.       donosi odluku o organizovanju i vođenju protesta većinom članova Veća;

10.     utvrđuje predloge Programa, Statuta i drugih kongresnih dokumenata;

11.     vrši pojedinačne izmene i dopune ovog statuta na predlog Statutarnog odbora, Predsedništva i jedne trećine članova Veća;

12.     donosi odluke o organizovanju javne rasprave o dokumentima koja razmatra i usvaja;

13.     donosi odluku o formiranju i prestanku rada Saveza samostalnih sindikata i povereništava na teritoriji u skladu sa ovim statutom;

14.     donosi odluku o raspuštanju organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji kada taj organ deluje suprotno Programu i ovom statutu;

15.     donosi odluku o prijemu sindikata u Savez samostalnih sindikata Srbije i njegovom isključivanju iz Saveza samostalnih sindikata Srbije ako se za nju izjasni većina članova Veća;

16.     donosi odluke o pristupanju Saveza samostalnih sindikata Srbije međunarodnim sindikalnim organizacijama;

17.     bira, na predlog Predsedništva, predstavnike u organe međunarodnih sindikalnih organizacija i razmatra izveštaj o njihovom radu;

18.     bira predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije između dva kongresa;

19.     ostvaruje međunarodnu sindikalnu saradnju Saveza samostalnih sindikata Srbije sa sindikalnim centralama drugih zemalja;

20.     donosi akt o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza samostalnih sindikata Srbije;

21.     donosi plan prihoda i rashoda organa Saveza samostalnih sindikata Srbije i fondova pri Savezu i usvaja godišnje izveštaje o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza samostalnih sindikata Srbije;

22.     donosi odluku o osnivanju privrednih društava i drugih pravnih lica kao osnivač i suosnivač,

23.     formira komisije, savete i druga radna tela i utvrđuje delokrug njihovog rada;

24.     donosi i druge odluke, stavove i zaključke koji su od posebnog interesa za ostvarivanje uloge Saveza samostalnih sindikata Srbije u skladu sa ovim statutom.

 

Član 15.

Sednice Veća saziva predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, a saziva ih i na zahtev trećine članova Veća ili na zahtev Predsedništva, Nadzornog i Statutarnog odbora.

 

Član 16.

Nadzorni odbor Saveza samostalnih sindikata Srbije vrši pregled, kontrolu i nadzor nad zakonitošću materijalno-finansijskog poslovanja, raspodelom i upotrebom sredstava sindikalne članarine i drugih prihoda i sredstava.

Nadzornom odboru moraju biti dostupna sva dokumenta neophodna za njegov rad.

U vršenju nadzora Nadzorni odbor:

1.       pregleda godišnje obračune organa u Savezu samostalnih sindikata Srbije i ostvaruje uvid u godišnje obračune i izveštaje organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa Zakonom;

2.       izveštava Veće o računovodstvenim godišnjim iskazima i izveštajima o poslovanju organa u Savezu samostalnih sindikata Srbije i Savezu samostalnih sindikata na teritoriji.

3.       vrši kontrolu raspodele i uplate članarine i predlaže mere u skladu sa Statutom;

4.       daje mišljenje o raspodeli prihoda;

5.       donosi  Pravilnik o svom radu  i radu nadzornih odbora Saveza samostalnih sindikata na teritoriji;

6.       obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama nadležnih organa Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Nadzorni odbor broji šest članova i iz svog sastava bira predsednika.

Dve trećine članova Nadzornog odbora biraju se po granskom principu, a jedna trećina po teritorijalnom principu, s tim da članovi Veća ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora prisustvuje sednicama Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 17.

Statutarni odbor Saveza samostalnih sindikata Srbije:

1.       prati primenu ovog statuta i usaglašenost statuta samostalnih sindikata Srbije i statutarnih dokumenata Saveza samostalnih sindikata na teritoriji sa ovim statutom;

2.       daje tumačenje ovog statuta;

3.       daje mišljenje o inicijativama i predlozima za izmenu i dopunu Statuta;

4.       predlaže Veću pojedinačne izmene i dopune ovog statuta;

5.       priprema za Kongres Statut, odnosno izmene i dopune Statuta.

Statutarni odbor daje mišljenje, zauzima stavove, usvaja zaključke i donosi odluke.

Statutarni odbor broji šest članova i iz svog sastava bira predsednika.

Dve trećine članova Statutarnog odbora biraju se po granskom principu, a jedna trećina po teritorijalnom principu, s tim što članovi Veća ne mogu biti članovi Statutarnog odbora.

Predsednik Statutarnog odbora prisustvuje sednicama Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 18.

Predsedništvo je organ Saveza samostalnih sindikata Srbije i za svoj rad odgovorno je Veću.

Veće svojom odlukom utvrđuje broj, strukturu i članove Predsedništva Veća.

Po funkciji članovi Predsedništva su:

1.       predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije,

2.       sekretar Veća,

3.       potpredsednici Veća,

4.       predsednici samostalnih sindikata, koje utvrdi Veće, i

5.       predsednici veća Saveza samostalnih sindikata pokrajina, grada Beograda i gradova, koje utvrdi Veće.

U sastavu Predsedništva obezbeđuje se zastupljenost dve trećine članova iz samostalnih sindikata i jedna trećina članova iz Saveza samostalnih  sindikata  na  teritoriji.

 

Član 19.

Predsedništvo:

1.       razmatra pitanja iz nadležnosti Veća i predlaže Veću donošenje odluka i zaključaka, zauzimanje stavova i usvajanje odgovarajućih akata;

2.       sprovodi stavove, odluke i zaključke Veća;

3.       upućuje predloge nadležnima za preduzimanje mera u oblasti politike ekonomskog razvoja, zarada, cena, potrošnje, zapošljavanja,  bezbednosti na radu i zdravstvene zaštite kojima se štiti materijalni i socijalni položaj i prava zaposlenih;

4.       pregovara sa državnim organima i asocijacijama poslodavaca i upoznaje Veće s pregovorima;

5.       predlaže Veću predstavnike Saveza samostalnih sindikata Srbije u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije i drugim organima i telima na nivou Republike, daje uputstva za rad i redovno razmatra njihove izveštaje;

6.       angažuje se na humanizaciji i poboljšanju uslova rada;

7.       pokreće inicijative, izgrađuje stavove i upućuje zahteve nadležnim organima povodom pitanja bitnih za ekonomski i socijalni položaj ukupnog članstva, koja se uređuju sistemskim i drugim propisima;

8.       organizuje, razvija i unapređuje rekreativni odmor i prevenciju radne invalidnosti zaposlenih – članova sindikata;

9.       donosi odluku o formiranju i prati rad Stručne službe Saveza samostalnih sindikata Srbije;

10.     angažuje se na zaštiti materijalnog i socijalnog položaja penzionisanih radnika, invalida rada i privremeno nezaposlenih radnika – članova sindikata;

11.     pokreće inicijative za izmene i dopune Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije;

12.     donosi odluku o formiranju sindikalne škole Saveza samostalnih sindikata Srbije i drugim oblicima osposobljavanja za sindikalni rad;

13.     donosi odluke o informativnoj delatnosti, izdavaštvu, naučno - istraživačkom radu i drugom stručnom radu za potrebe Saveza samostalnih sindikata Srbije;

14.     preduzima mere za pravovremeno i istinito informisanje članstva i javnosti o radu organa Saveza samostalnih sindikata Srbije;

15.     ostvaruje međunarodnu saradnju sa sindikalnim centralama drugih zemalja u skladu sa programskim zadacima Saveza samostalnih sindikata Srbije;

16.     odlučuje o uspostavljanju saradnje sa drugim sindikalnim centralama, sindikatima van Saveza, društvenim i nevladinim organizacijama;

17.     stara se o materijalno-finansijskom poslovanju, fondovima i imovini Saveza samostalnih sindikata Srbije;

18.     bira predstavnike u organe pravnih lica koje osnivaju organi Saveza samostalnih sindikata Srbije i najmanje jednom godišnje razmatra njihove izveštaje;

19.     formira stalna i povremena radna tela;

20.     donosi odluke o organizovanju javnih rasprava o aktima iz svoje nadležnosti;

21.     imenuje članove, predsednike i sekretare stalnih i povremenih radnih tela;

22.     donosi odluke i usvaja akta u okviru svoje nadležnosti; i

23.     podnosi Veću izveštaj o svom radu između dve sednice Veća.

Izuzetno Predsedništvo može između dve sednice Veća donositi odluke i zauzimati stavove iz nadležnosti Veća, ali je dužno da na prvoj narednoj sednici dostavi ih na verifikaciju Veću.

 

Član 19a.

Izvršni odbor je izvršni organ Predsedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije.

                Izvršni odbor čine predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, sekretar i potpredsednici Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Izvršni odbor:

1.       angažuje se na pripremi sednica Predsedništva i Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije;

2.       stara se o realizaciji stavova i odluka koje donose Predsedništvo i Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije;

3.       prati rad u organima Saveza samostalnih sindikata Srbije i aktivnosti u samostalnim sindikatima Srbije i savezima samostalnih sindikata na teritoriji,

4.       koordinira rad organa Saveza samostalnih sindikata Srbije, samostalnih sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata na teritoriji i obezbeđuje jedinstveno funkcionisanje Saveza samostalnih sindikata Srbije;

5.       obavlja i druge poslove koji proizilaze iz ovog statuta i stavova i odluka Veća i Predsedništva.

Za svoj rad Izvršni odbor odgovoran je Predsedništvu.

    

 

Član 20.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije predstavlja i zastupa Savez samostalnih sindikata Srbije.

Predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije bira Kongres na osnovu predloga najmanje:

1.       tri najviša organa samostalnih sindikata Srbije, odnosno

2.       tri najviša organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji, ili

3.       50 odbora sindikalnih organizacija samostalnih sindikata.

Predlog kandidata za predsednika dostavlja se u pisanoj formi u roku koji odredi Veće.

 

Član 20a.

Predsednik je odgovoran za sprovođenje politike Saveza samostalnih sindikata Srbije.  

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije:

1.       predsedava sednicama Veća, Predsedništva i Izvršnog odbora;

2.       donosi, na predlog Predsedništva, akte kojima se uređuje organizacija i sistematizacija poslova u Stručnoj službi:

3.       formira radna tela za pregovore sa socijalnim partnerima;

4.       usmerava rad potpredsednika Veća;

5.       koordinira rad predsednika samostalnih sindikata i Saveza samostalnih sindikata na teritoriji;

6.       donosi odluke i obavlja poslove koji proističu iz zakona i ovog statuta kada je Savez samostalnih sindikata Srbije poslodavac;

7.       obavlja i druge poslove koji proizilaze iz ovog statuta.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije po funkciji je član Veća.

Za svoj rad odgovoran je Veću i kongresu.

 

Član 21.

Veće iz svog sastava na predlog predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije bira sekretara.

Sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije organizuje rad i izvršava odluke, zaključke, stavove i akta Veća, Predsedništva i drugih organa Saveza, rukovodi radom Stručne službe, radi po nalogu predsednika Saveza i zamenjuje ga u slučaju sprečenosti i odsutnosti, obavlja i druge poslove u skladu sa ovim statutom.

Sekretar je za svoj rad odgovoran Veću i predsedniku.

 

Član 22.

Veće iz svog sastava, na predlog predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije, imenuje potpredsednike.

Broj potpredsednika utvrđuje Veće svojom  odlukom.

Potpredsednici Veća prate stanje i probleme u određenim oblastima delovanja i angažuju se na realizaciji stavova i odluka koje donose Veće i Predsedništvo, rade po nalogu predsednika i odgovorni su za područje svog rada Predsedniku i Veću.

Odlukom predsednika određuju se oblasti za koje se zadužuju potpredsednici.

Prestankom funkcije predsednika Saveza prestaje i funkcija potpredsednika.

 

 

Član 22a.

Kao oblik delovanja u Savezu samostalnih sindikata Srbije formira se sekcija.

Sekcija se formira radi sagledavanja, praćenja i unapređenja društvenog položaja i zaštite interesa odrećenih kategorija članova i potencijalnih članova.

U Savezu samostalnih sindikata formira se Sekcija žena i Sekcija mladih.

Odluku o formiranju sekcije donosi Veće.

Odlukom Veća mogu se formirati i sekcije za penzionere, invalide, nezaposlene i druge.

Sekcije svojim pravilima, u skladu sa ovim statutom i odlukom Veća, bliže uređuju organizovanost, organe, sadržaj i način rada.

Predsedništvo imenuje predsednika sekcije i daje saglasnost na tekst pravila sekcije.

 

IV. SAMOSTALNI SINDIKATI SRBIJE

 

Član 22 b.

Samostalni sindikat organizuje se za određene grane i delatnosti.

Osnovni oblik organizovanja članova samostalnog sindikata kod poslodavca po pravilu je sindikalna organizacija.

Sindikalna organizacija  može da bude organizovana za članove kod jednog ili više poslodavaca ili za određenu teritoriju, u skladu sa statutom samostalnog sindikata.

 

Član 23.

Samostalni sindikati Srbije statutima, u skladu s osnovnim načelima i odredbama ovog statuta, bliže uređuju učlanjavanje, prava i obaveze člana,  prestanak članstva, oblike organizovanja i delovanja kod poslodavca, organizovanost, sadržaj i način rada samostalnog sindikata, organe i njihove nadležnosti, delovanje u preduzećima koja su u stečaju, izbor članova organa i nosilaca funkcija u samostalnom sindikatu i sindikalnoj organizaciji, formiranje fondova, prestanak rada i druga pitanja bitna za ostvarivanje njegove uloge i zadataka.

 

Član 24.

                Organi Saveza samostalnih sindikata Srbije dužni su da razmatraju predloge i zahteve samostalnih sindikata i po njima zauzimaju stavove i donose odluke.

                O predlogu i zahtevu iz stava 1 ovog člana, organ Saveza samostalnih sindikata Srbije treba da se izjasni i o zauzetim stavovima i mišljenju obavesti samostalni sindikat u roku od 60 dana. 

Samostalni sindikati Srbije obavezni su da sprovode stavove i odluke organa Saveza samostalnih sindikata Srbije koje donose u skladu sa ovim statutom.

 

Član 25.

Odluku o prijemu novog sindikata u Savez samostalnih sindikata Srbije donosi Veće.

U Savez samostalnih sindikata Srbije može biti primljen sindikat koji ostvaruje redovne prihode od članarine i ima materijalno-finansijsku stabilnost, ispunjava uslove reprezentativnosti i profesionalno angažuje predsednika ili sekretara.

Registrovanje samostalnog sindikata Srbije u sedištu Saveza samostalnih sindikata Srbije vrši se uz pisanu saglasnost Veća.

Odluku o prijemu samostalnog sindikata Srbije koji je nastao od najmanje jedne trećine članova samostalnog sindikata organizovanog u Savez samostalnih sindikata Srbije donosi Veće uz prethodno pribavljenu saglasnost odgovarajućeg samostalnog sindikata.

 

Član 25a.

Osnovne nadležnosti samostalnog sindikata su da:

1.       ostvaruje socijalni dijalog i pregovara sa Udruženjem poslodavaca na nivou grane u Republici i odgovarajućoj teritoriji;

2.       pregovara i zaključuje poseban kolektivni  ugovor na nivou Republike i odgovarajuće teritorije;

3.       odlučuje o organizovanju i vodi štrajk u grani, odnosno delatnosti;

4.       odlučuje o organizovanju i vodi protest  u grani, odnosno delatnosti;

5.       ostvaruje  komunikaciju sa nadležnim ministarstvom;

6.       osniva i upravljava sindikalnim fondovima (fond solidarnosti i štrajkački fond);

7.       pruža pomoć sindikalnim organizacijama kod primene statuta samostalnog sindikata, pregovaranja, zaključivanja i poštovanja kolektivnog ugovora kod poslodavca; i

8.       ostvaruje međunarodnu sindikalnu  saradnju.

 

Član 26.

Odluku o istupanju samostalnog sindikata Srbije iz Saveza samostalnih sindikata Srbije donosi najviši organ (kongres, konferencija, odnosno skupština) samostalnog sindikata.

Na sednicu organa iz stava 1. ovog člana na kojoj se raspravlja i donosi odluka o istupanju obavezno se poziva i ovlašćeni predstavnik Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Odluka o istupanju samostalnog sindikata Srbije iz Saveza samostalnih sindikata Srbije mora biti doneta najmanje tri meseci pre dana istupanja, a stupa na snagu istekom tog roka.

Samostalni sindikat Srbije koji je istupio iz Saveza ima obavezu da izmiri sve materijalno-finansijske obaveze prema Savezu do dana stupanja na snagu odluke iz prethodnog stava.

 

Član 27.

Samostalni sindikat Srbije koji ne sprovodi odluke organa Saveza samostalnih sindikata Srbije, deluje suprotno Programu i ovom statutu, ne izvršava materijalno-finansijske obaveze prema Savezu, deluje sa stranačkih pozicija i protiv interesa Saveza i ne prihvata odluke arbitraže može biti isključen iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Odluku o isključenju iz prethodnog stava donosi Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije, ako je za nju glasala većina članova Veća, a odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

Pre donošenja odluke o isključenju Veće je dužno da upozori nadležni organ samostalnog sindikata o postojanju razloga za isključenje, zatraži da se izjasni o spornim pitanjima i o tome obavesti svoje članstvo.

Predsednik samostalnog sindikata dužan je da na zahtev predsednika Saveza sazove sednicu nadležnog organa samostalnog sindikata u roku od 15 dana i omogući učešće u njegovom  radu.

Ukoliko predsednik samostalnog sindikata ne postupi u skladu sa stavom 4. ovog člana, predsednik Saveza zakazaće sednicu nadležnog organa samostalnog sindikata.

Nadležni organ samostalnog sindikata može odlučiti da sa predstavnicima Veća nađe rešenje za pitanja koja su predmet spora u roku od 60 dana.

Ukoliko u predviđenom periodu ne dođe do sporazumnog rešavanja spornog pitanja ili ako se ne održi sednica organa sindikata, Veće donosi odluku iz stava 2. ovog člana.

Samostalni sindikat Srbije koji je isključen iz Saveza dužan je da izmiri sve dospele materijalno-finansijske obaveze prema Savezu do dana stupanja na snagu odluke iz stava 2 ovog člana.

 

Član 28.

Danom stupanja na snagu odluke o istupanju, odnosno isključenju, samostalni sindikat gubi pravo na korišćenje imovine, usluga i obeležja Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Na odluku o isključenju samostalni sindikat ima pravo žalbe kongresu.

Pravo žalbe ne odlaže izvršenje odluke o isključenju.

 

Član 29.

Spor između dva samostalna sindikata organizovana u Savezu samostalnih sindikata Srbije rešava se arbitražom.

Svaka strana u sporu daje po jednog arbitra, a tri arbitra imenuje Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Odluka arbitraže je obavezujuća za strane u sporu.

 

V. SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA NA TERITORIJI

 

Član 30.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije organizuju se savezi samostalnih sindikata pokrajina, grada Beograda, grada Kragujevca, Niša, Novog Sada  i gradova u skladu sa odlukom Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 31.

Osnovne nadležnosti Saveza samostalnih sindikata iz člana 30. su da:

1.       učestvuje u tripartitnom socijalnom dijalogu;

2.       pregovara i zaključuje posebne kolektivne ugovore za teritoriju;

3.       učestvuje u radu socijalno-ekonomskog saveta na nivou pokrajine i grada;

4.       ostvaruje socijalni dijalog i pregovara sa udruženjem poslodavaca,

5.       predstavlja i zastupa interese zaposlenih u odnosima sa organima vlasti teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;

6.       učestvuje u radu fondova socijalnog osiguranja formiranih na teritoriji pokrajine i gradova;

7.       obezbeđuje pružanje radno-pravne zaštite članovima samostalnih sindikata i pomoći organima samostalnih sindikata i sindikalnim organizacijama na teritoriji,

8.       pruža stručnu i tehničku pomoć, u saradnji sa samostalnim sindikatima, na učlanjavanju i organizovanju novih članova; i

9.       obavlja i druge poslove koji proizlaze iz ovog statuta.

 

 

 

Član 32.

Organi Saveza samostalnih sindikata Pokrajine su:

1.       Konferencija,

2.       Veće,

3.       Nadzorni odbor,

4.       Statutarni odbor, i

5.       Predsedništvo.

Organe iz stavova 1. ovog člana čine: dve trećine članova biranih u organima sindikata, a jednu trećinu članova biraju organi saveza samostalnih sindikata na teritoriji pokrajine.

Organi Saveza samostalnih sindikata grada Beograda i gradova iz člana 30. su:

1.       Izborna skupština,

2.       Veće,

3.       Nadzorni odbor,

4.       Statutarni odbor, i

5.       Predsedništvo.

 

Član 33.

Polazeći od odredaba ovog statuta, savezi samostalnih sindikata pokrajina, grada Beograda i gradova iz člana 30. svojim statutima bliže uređuju organizovanost, sadržaj i način delovanja u ostvarivanju nadležnosti iz člana 31. ovog statuta.

 

Član 34.

Savez samostalnih sindikata Srbije formira saveze samostalnih sindikata Srbije sa sedištem u gradovima i opštinama za područje više opština koje prema njima gravitiraju kao administrativnom, ekonomskom i kulturnom centru.

Za opštine koje su izvan sedišta iz stava 1 ovog člana mogu se formirati  povereništva Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Izuzetno, i kada postoje posebni razlozi Savez samostalnih sindikata Srbije može formirati Savez samostalnih sindikata Srbije za opštinu.

Odluku o formiranju Saveza samostalnih sindikata Srbije na teritoriji i povereništava u opštinama u Republici donosi Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Odluku iz stava 4. ovog člana Veće donosi na osnovu prethodno obavljenih konsultacija sa organima Saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

Veće Saveza samostalnih sindikata pokrajine donosi odluku o formiranju Saveza samostalnih sindikata na teritoriji i povereništava za opštine u pokrajini u skladu sa ovim i statutom Saveza samostalnih sindikata pokrajine i upućuje je na verifikaciju Veću Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 34a.

Savez samostalnih sindikata Srbije može formirati Savez samostalnih sindikata Srbije na  teritoriji ako:

1.       ima  zajedničku stručnu službu u skladu sa odredbama ovog statuta i odlukom Predsedništva kojom se utvrđuju kriterijumi za određivanje broja zaposlenih u stručnim službama Saveza i njihova tehnička opremljenost;

2.       ostvaruje prihode od članarine iz kojih se mogu izvršavati obaveze u skladu sa odredbama ovog statuta;

3.       profesionalno angažuje najmanje jedno izborno lice.

 

Član 35.

Organi Saveza samostalnih sindikata Srbije formiranog na teritoriji su: veće i nadzorni odbor.

U sredinama sa većim brojem članova, može se formirati predsedništvo kao organ Saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

U sastavu organa Saveza samostalnih sindikata Srbije formiranog na teritoriji obezbeđuje se srazmerna zastupljenost predstavnika sindikalnih organizacija iz grana i delatnosti za koje su organizovani samostalni sindikati u Savezu samostalnih sindikata Srbije.

U pripremi izbora, veća donose odluke o broju, sastavu i načinu izbora članova organa Saveza samostalnih sindikata Srbije formiranog na teritoriji u skladu sa pravilima o radu.

 

Član 35a.

Osnovne nadležnosti Saveza samostalnih sindikata formiranog na teritoriji su da :

1.       učestvuje u radu lokalnog socijalno-ekonomskog saveta;

2.       učestvuje u tripartitnom socijalnom dijalogu na teritoriji;

3.       ostvaruje socijalni dijalog i pregovora sa udruženjem poslodavaca na nivou odgovarajuće teritorije;

4.       pregovara i zaključuje poseban  kolektivni  ugovor za teritoriju;

5.       učestvuje u radu lokalnog saveta za zapošljavanje;

6.       obezbeđuje pružanje radno-pravne zaštite; 

7.       pruža pravnu i drugu stručnu pomoć organima sindikalnih organizacija;

8.       pruža besplatnu radno - pravnu zaštitu članovima samostalnih sindikata;

9.       pruža stručnu i drugu pomoć organima samostalnih sindikata;

10.    pruža stručnu i tehničku pomoć, u saradnji sa samostalnim sindikatima, na učlanjavanju i organizovanju novih članova.

 

Član 36.

Zajedničke nadležnosti Saveza samostalnih sindikata na teritoriji su da:

1.       sprovodi odluke viših organa Saveza samostalnih sindikata i vodi zajedničke akcije;

2.       upućuje predloge, zahteve i inicijative višim organima Saveza samostalnih sindikata za zauzimanje stavova, donošenje odluka i vođenje akcija;

3.       angažuje se na osposobljavanju kadrova i članstva za sindikalni rad;

4.       stara se o informisanju članstva i javnosti o svom radu i radu organa Saveza samostalnih sindikata Srbije;

5.       stara se o organizovanju rekreativnog odmora članstva radi sprečavanja nastupanja invalidnosti i smanjene radne sposobnosti;

6.       organizuje rad stručnih službi;

7.       angažuje u propagandnim i marketinškim aktivnostima;

8.       stara se o imovini Saveza samostalnih sindikata na teritoriji;

9.       osniva sindikalne fondove;

10.     predlaže odgovarajućem sindikatu da donose odluku o raspuštanju organa samostalne sindikalne organizacije ukoliko taj organ deluje suprotno Programu i Statutu Saveza i tog samostalnog sindikata;

11.     predlaže odgovarajućem sindikatu da sazove sednicu organa samostalne sindikalne organizacije ukoliko to ne učini predsednik samostalne sindikalne organizacije na zahtev ovlašćenih predlagača;

12.     donosi akta neophodna za svoj rad i ostvarivanje uloge utvrđene ovim statutom;

13.     obavlja i druge poslove koji proizlaze iz uloge utvrđene ovim statutom.

 

Član 37.

Povereništvo realizuje poslove iz nadležnosti Saveza samostalnih sindikata na teritoriji za koju je formirano.

Poverenik:

1.       predstavlja i zastupa Savez pred organima lokalne samouprave i udruženjima poslodavaca;

2.       učestvuje u radu socijalno-ekonomskog saveta u opštini;

3.       obezbeđuje radno - pravnu zaštitu članu samostalnog sindikata u ostvarivanju prava iz rada i po osnovu rada;

4.       pruža pomoć sindikalnoj organizaciji kod zaključivanja  kolektivnog ugovora;

5.       učestvuje u radu lokalnog saveta za zapošljavanje;

6.        angažuje se na učlanjavanju i organizovanju novih sindikalnih organizacija u saradnji sa organima samostalnih sindikata;

7.       stara se o ostvarivanju uslova za rad sindikalnih organizacija kod poslodavca;

8.       prati uslove rada i pokreće inicijative za preduzimanje mera kojima se obezbeđuje poštovanje utvrđenih merila i standarda zaštite na radu;

9.       neposredno se angažuje na realizaciji aktivnosti samostalnih sindikata i Saveza samostalnih sindikata u sindikalnim organizacijama;

10.     obavlja i druge operativne, stručne i savetodavne poslove koji proizilaze iz odredbi ovog statuta i statuta, odnosno pravila Saveza samostalnog sindikata na teritoriji.

Veće Saveza samostalnih sindikata na teritoriji na predlog sindikalnih organizacija donosi odluku o imenovanju poverenika.

Za poverenika se može imenovati lice koje raspolaže stručnim i sindikalnim sposobnostima za obavljanje poverenih poslova.

Poverenik je profesionalno angažovano lice na radu u veću koje ga je imenovalo.

U skladu sa odlukom o imenovanju, poverenik može volonterski obavljati poslove.

                   

Član 38.

Svake pete godine održava se izborna skupština Saveza samostalnih sindikata formiranog na teritoriji, u skladu s odlukom Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije o izborima.

Izbornu skupštinu čine članovi veća i nadzornog odbora prethodnog i novog saziva.

Izborna skupština verifikuje izbor članova veća i nadzorni odbor, razmatra i usvaja izveštaj o radu veća između dve skupštine, izveštaj nadzornog odbora, programske zadatke za naredni petogodišnji period i pravila o radu i daje razrešnicu članovima veća i nadzornog odbora prethodnog saziva.

Članovi veća i nadzornog odbora prethodnog saziva nemaju pravo odlučivanja prilikom njihovog razrešavanja.

Član 39.

Savezi samostalnih sindikata formirani na teritoriji pravilima o radu bliže uređuju svoju organizovanost, sadržaj i način rada, u skladu sa ovim statutom.

 

Član 40.

Nadzorni odbor Saveza samostalnih sindikata na teritoriji vrše nadzor nad ostvarivanjem politike finansiranja, raspodele i upotrebe sredstava sindikalne članarine, sredstava po drugim osnovama i nad korišćenjem i raspolaganjem imovinom, najmanje jednom godišnje upoznaje veće s rezultatima nadzora i predlaže mere koje treba preduzeti radi poboljšanja stanja.

Nadzorni odbori iz stava 1. ovog člana ima najmanje tri člana.

Nadzorni odbor iz svog sastava bira predsednika.

Odluku o broju, sastavu i načinu izbora nadzornog odbora donosi odgovarajuće veće Saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

 

Član 41.

Veća Saveza samostalnih sindikata formirana na teritoriji iz svog sastava biraju predsednika.

Na predlog predsednika, va Saveza samostalnih sindikata na teritoriji  iz svog sastava biraju  sekretara veća.

U sredinama sa većim brojem članova, veća mogu da imaju i potpredsednike čije imenovanje se vrši u skladu sa odredbama ovog statuta.

Predsednik veća predstavlja i zastupa Savez, predsedava sednicama veća i predsedništva, ukoliko je obrazovano, i odgovoran je za sprovođenje donetih odluka, stavova i zaključaka na Veću i drugim organima Saveza samostalnih sindikata na teritoriji, donosi akte kojima se uređuje organizacija i sistematizacija poslova u stručnoj službi, usmerava rad poverenika, obavlja i druge poslove u skladu sa odredbama  ovog statuta.

Sekretar veća organizuje rad na izvršavanju donetih odluka, stavova i zaključaka veća, rukovodi i odgovoran je za rad stručne službe veća, radi po nalogu predsednika i zamenjuje ga u slučaju sprečenosti i odsutnosti.

Potpredsednik veća prati stanje i probleme u određenim oblastima delovanja veća, predlaže donošenje odluka i vođenje akcija i angažuje se na njihovoj realizaciji. Radi po nalogu predsednika i odgovoran je za područje svoga rada.

Sekretar i potpredsednik veća za svoj rad odgovorni su veću i predsedniku.

 

VI. ZAJEDNIČKE ODREDBE O RADU ORGANA SAVEZA

 

Član 42.

Rad organizacija i organa Saveza samostalnih sindikata je javan.

Članovi organa Saveza samostalnih sindikata imaju jednaka prava i odgovornosti i lično i kolektivno odgovorni su za rad organa čiji su članovi, srazmerno funkciji koju obavljaju.

Prava i dužnosti člana organa Saveza su da:

1.       učestvuje u radu organa i zastupa interese organa i organizacija koji su ga birali;

2.       sprovodi stavove i odluke organa i realizuje zaduženja koja mu  poveri;

3.       predlaže razmatranje, traži objašnjenja i dobija informacije o pitanjima iz nadležnosti organa;

4.       redovno informiše organe i organizacije koji su ga birali o  radu organa čiji je član i doprinosi afirmaciji stavova i odluka koje donosi;

5.       rukovodi načelima solidarnosti i demokratskim principima kod izgrađivanja stavova  i  donošenja odluka;

6.       ocenjuje rad drugih i pokreće pitanje njihove odgovornosti.

 

Član 43.

                        Organi Saveza samostalnih sindikata punovažno rade ako sednici prisustvuje više od polovine članova organa, a odluke donose većinom glasova prisutnih.

 

Član 44.

Mandat članova organa i nosilaca funkcija u Savezu samostalnih sindikata Srbije i samostalnim sindikatima Srbije traje pet godina i može se ponoviti još jednom.

Datum prestanka mandata utvrđuje se odlukom o raspisivanju izbora za naredni mandatni period.

U slučajevima prestanka članstva u organu, odnosno prestanka funkcije u toku mandata, novoizabranim članovima organa i nosiocima funkcije mandat traje do redovnih izbora.

 

Član 45.

Organi Saveza samostalnih sindikata mogu da formiraju radna tela kao stalne ili povremene oblike svoga delovanja.

Sastav i delokrug radnih tela iz stava 1. ovog člana uređuje se odlukom odgovarajućeg organa Saveza samostalnih sindikata.

 

VII. PRAVA I OBAVEZE ČLANA SAMOSTALNOG SINDIKATA U SAVEZU SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

Član 46. Briše se.

 

Član 47. Briše se.

 

Član 48.

Osnovna prava i obaveze člana samostalnog sindikata u Savezu samostalnih sindikata Srbije jesu:

1.       pravo na besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju prava iz rada i po osnovu rada;

2.       pravo na osnovnu zaradu i zaradu u skladu sa kolektivnim ugovorom;

3.       pravo na bezbednost i zdravlje na radu i uslove rada u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom;

4.       pravo na ostvarivanje prava na prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor;

5.       pravo na korišćenje pomoći iz sindikalnih fondova;

6.       pravo na pomoć za vreme štrajka u skladu sa Pravilnikom štrajkačkog fonda;

7.       pravo da predlaže, bira i da bude biran u organe samostalnog sindikata i Saveza samostalnih sindikata;

8.       pravo da bude informisan;

9.       pravo i obaveza da se obrazuje i osposobljava za sindikalni rad;

10.     obaveza da poštuje statute, programe i odluke samostalnog sindikata i Saveza samostalnih sindikata Srbije i

11.     obavezu da uredno plaća sindikalnu članarinu.

                     Članovi samostalnih sindikata u Savezu samostalnih sindikata Srbije koji su ostali bez posla (privremeno nezaposleni) ostvaruju prava kroz posredovanje i pomoć pri zapošljavanju i pružanje radnopravne zaštite u skladu sa statutom odgovarajućeg samostalnog sindikata Srbije.

                     Član samostalnog sindikata Srbije koji je dobio otkaz i  podneo tužbu sudu zadržava prava člana do dobijanja pravosnažne i izvršne sudske presude.

Član samostalnog sindikata koji je penzionisan zadržava pravo na besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju prava po osnovu rada i ne može biti predlagan i biran za člana i nosioca funkcije u organima Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 48a.

Član samostalnog sindikata koji je izabran, odnosno imenovan na poslovodnu funkciju ili funkciju u državnim organima i političkim strankama, dok obavlja tu funkciju ne može biti biran za člana organa i nosioca funkcije u Savezu samostalnih sindikata Srbije.

 

VIII. ODREDBE O IZBORIMA

 

Član 49.

Izbori za članove organa i nosioce funkcija u samostalnim sindikalnim organizacijama, samostalnim sindikatima Srbije, savezima samostalnih sindikata na teritoriji i u Savezu samostalnih sindikata Srbije, obavljaju se svake pete godine na osnovu odluke Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Izuzetno, izbori se mogu obaviti i u toku trajanja mandata ukoliko je to neophodan uslov za rad organizacija i organa iz stava 1. ovog člana.

 

Član 49a.

Član samostalnog sindikata može biti predlagan za člana i nosioca funkcije  u organu Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Organi sindikalnih organizacija, samostalnih sindikata i Saveza samostalnih sindikata imaju pravo da predlažu članove organa i nosioce funkcija u Savezu samostalnih sindikata Srbije u skladu sa Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Za članove organa i nosioce funkcija u Savezu samostalnih sindikata Srbije i Savezu samostalnih sindikata na teritoriji mogu se predlagati kandidati iz sindikalnih organizacija i samostalnih sindikata koji poštuju obaveze utvrđene Statutom  Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 49b.

Kandidatom za člana organa Saveza samostalnih sindikata smatra se svaki kandidat koga je predložio ovlašćeni predlagač iz člana 49a.

                Kandidatom za predsednika Saveza samostalnih sindikata na teritoriji smatra se onaj kandidat koga su predložili:

1.       jedna trećina organa samostalnih sindikata, odnosno

2.       jedna trećina organa sindikalnih organizacija, odnosno

3.       veće Saveza samostalnih sindikata ili

4.       viši organ Saveza samostalnih sindikata.

 

 

 

 

 

 

Član 49v.

Izbor predsednika Saveza samostalnih sindikata formiranih na teritoriji se verifikuje.

                Verifikaciju izbora predsednika Saveza samostalnih sindikata na teritoriji, iz stava 1. ovog člana, vrši Predsedništvo Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Ukoliko za organe i nosioce funkcija u Savezu samostalnih sindikata na teritoriji nisu sprovedeni izbori ili nisu izvršeni u skladu sa ovim statutom i odlukom o održavanju izbora u Savezu samostalnih sindikata Srbije, Predsedništvo može imenovati poverenika Saveza samostalnih sindikata na teritoriji.

                Poverenik je dužan da u roku od 90 dana od dana stupanja na dužnost sprovede izbore u skladu sa ovim statutom.

                Prava, obaveze, odgovornosti poverenika iz stava 3. ovog člana utvrđuju se bliže odlukom o njegovom imenovanju.

                 

Član 50.

Izbor predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije, članova organa i nosilaca funkcija u organima Saveza samostalnih sindikata vrši se tajnim glasanjem, po pravilu, od više kandidata.

Izuzetno, za nosioce funkcija, ukoliko nije predloženo više kandidata izbor se vrši od jednog kandidata.

Svaki predloženi kandidat je dužan da se izjasni o prihvatanju kandidature čime stiče pravo da bude na kandidatskoj listi.

Kandidati za nosioce najodgovornijih funkcija mogu biti samo na jednoj kandidatskoj listi.

Lista kandidata utvrđuje se po azbučnom redu prezimena i imena kandidata.

Ukoliko je utvrđeno više kandidata, izabran je onaj kandidat koji dobije više od polovine glasova prisutnih članova organa.

Za kandidate koji nisu dobili potreban broj glasova iz stava 6. ovog člana, sprovodi se drugi krug glasanja.

Za drugi krug glasanja utvrđuju se kandidati koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova, i to za jednog kandidata više od broja koji se bira.

U drugom krugu izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova. Kada u drugom krugu glasanja dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izabran je kandidat koji se po redosledu na glasačkom listiću nalazi prvi.

Ako je na listi utvrđen jedan kandidat, izabran je ako dobije više od polovine glasova ukupnog broja članova organa.

Ukoliko utvrđeni kandidat ne dobije potrebnu većinu, iz stava 10. ovog člana, izbori se ponavljaju sa više kandidata.

 

Član 51.

Svojstvo člana organa Saveza samostalnih sindikata Srbije prestaje zbog:

1.       prestanka članstva u sindikatu,

2.       odlaska u penziju,

3.       davanja ostavke,

4.       razloga iz člana 48a,

5.       razrešenja,

6.       opoziva, i

7.       isteka mandata organa.

 

 

 

Član 52.

Nosiocima funkcija u organima Saveza samostalnih sindikata funkcija prestaje zbog:

1.       davanja ostavke,

2.       odlaska u penziju,

3.       razloga iz člana 48a,

4.       razrešenja,

5.       opoziva, i

6.       isteka mandata organa.

 

Član 52a.

                Član i nosilac funkcije u organima Saveza samostalnih sindikata ostavku podnose organu čiji je član, odnosno nosilac funkcije.

                Ostavka može biti obrazložena.

                Ostavka se konstatuje.

 

Član 52b.

                Razrešenje člana i nosioca funkcije u organima Saveza samostalnih sindikata vrši se u slučajevima:

1.       protivpravnog  ponašanja;

2.       neopravdanog odsustvovanja sa sednica, najmanje tri sednice uzastopno;

3.       dugotrajne bolesti i druge objektivne sprečenosti.

                Odluku o razrešenju donosi organ Saveza samostalnih sindikata čiji je član i nosilac funkcije ako se za nju izjasni većina prisutnih članova.

                Predlog za razrešenje člana može dati organ koji ga je birao ili organ Saveza samostalnih sindikata u kome je član.

                Predlog za razrešenje nosioca funkcije može dati organ Saveza samostalnih sindikata koji ga je birao ili viši organ Saveza samostalnih sindikata.

               

Član 53.

Opoziv članova organa i nosilaca funkcija u organima Saveza samostalnih sindikata Srbije vrši se u slučajevima:

1.       nepoštovanja Programa Saveza samostalnih sindikata Srbije;

2.       nepoštovanja ovog statuta;

3.       nesprovođenja odluka organa;

4.       kada svojim delovanjem nanose štetu Savezu.

 

Član 54.

Predlog za opoziv nosioca funkcije u organu Saveza samostalnih sindikata može dati:

1.       jedna trećina organa samostalnih sindikata koji su konstitutivni članovi Saveza;

2.       jedna trećina organa Saveza samostalnih sindikata na teritoriji;

3.       jedna trećina organa sindikalnih organizacija samostalnih sindikata,

4.       jedna trećina članova organa u kome se vrši funkcija;

5.       viši organ Saveza samostalnih sindikata.

O predlogu za opoziv raspravlja se na sednici organa u kome se vrši funkcija.

Prihvatanjem predloga za opoziv sprovodi se tajno izjašnjavanje.

Odluka o opozivu je doneta ako se za opoziv izjasni više od polovine ukupnog broja članova organa.

Odluka o opozivu dostavlja se na dalji postupak organu koji je opozvanog nosioca funkcije izabrao za člana organa.

U slučaju neizglasavanja odluke iz stava 4 ovog člana, novi predlog za opoziv, iz istih razloga, može se podneti posle šest meseci.

 

Član 55.

                     Opoziv člana i nosioca funkcije u organu Saveza samostalnih sindikata  vrše organi  koji su ih  birali.

 

Član 55a.

Opoziv članova organa Saveza samostalnih sindikata vrši se na predlog člana organa čiji je član i organa koji ga je birao.

Odluka o opozivu donosi se u skladu sa statutom i pravilima kojima se reguliše rad organa koji glasa o opozivu.

 

Član 56.

O prestanku članstva i funkcije u organu Saveza samostalnih sindikata donosi se odluka.

Istovremeno sa donošenjem odluke o prestanku funkcije u organu Saveza samostalnih sindikata donosi se i odluka o imenovanju vršioca dužnosti do izbora novog nosioca funkcije.

 

Član 57.

Između dva kongresa, funkcija predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije može da prestane:

1.       podnošenjem ostavke;

2.       razrešenjem u slučaju iz člana 52b. stav 1. tačka jedan i tri;

3.       iz razloga iz člana 48a, i

4.       opozivom.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije ostavku podnosi Veću Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Odluku o razrešenju predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije donosi Veće u skladu sa članom 52b. stav 2.

Opoziv predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije može se sprovesti u slučajevima utvrđenim članom 53. ovog statuta na obrazloženi predlog:

1.       jedne trećine članova Veća;

2.       organa samostalnih sindikata Srbije u kojima je organizovana najmanje polovina članstva;

3.       organa saveza samostalnih sindikata na teritoriji koji obuhvataju najmanje polovinu članstva.

O predlogu za opoziv predsednika raspravlja se na sednici Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Prihvatanjem predloga za opoziv sprovodi se tajno izjašnjavanje.

Odluka o opozivu doneta je ako se za opoziv izjasni više od dve trećine ukupnog broja članova Veća.

 

 

 

 

 

 

 

IX. IMOVINA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE I MATERIJALNO-FINANSIJSKA SREDSTVA

 

Član 58.

Imovinu Saveza samostalnih sindikata Srbije čini sva nepokretna i pokretna imovina, novčana sredstva, hartije od vrednosti i imovinska prava.

Izvori prihoda Saveza samostalnih sindikata Srbije su: članarina, prihodi od imovine, prihodi od poslovanja i marketinga, donacije, legati, prilozi, pokloni i sredstva iz drugih izvora.

Ako se samostalni sindikat Srbije izdvoji i organizuje van Saveza samostalnih sindikata Srbije, na taj sindikat ne može se preneti imovina ili deo imovine iz stava 1 ovog člana.

 

Član 59.

   Imovina oblika organizovanja u Savezu samostalnih sindikata Srbije koji se ukine ili prestane da postoji, prenosi se bez naknade neposredno višem obliku organizovanja.

 

Član 60.

         Savez samostalnih sindikata Srbije, samostalni sindikati Srbije i savezi samostalnih sindikata na teritoriji samostalno finansiraju svoju aktivnost.

         Savez samostalnih sindikata Srbije, samostalni sindikati Srbije i savezi samostalnih sindikata na teritoriji stiču nepokretnu imovinu, njome upravljaju i raspolažu uz saglasnost Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

        

Član 61.

   Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije, kao najviši organ između dva kongresa, opštim aktom reguliše upravljanje i raspolaganje imovinom Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 62.

   Članarina u Savezu samostalnih sindikata Srbije je jedinstvena i iznosi 1% zarade člana, odnosno 0,50 % penzije, odnosno 0,50 % naknade.

      Članarina iz stava 1. ovog člana raspoređuje se prema sledećim proporcijama i uplaćuje se na tekuće račune korisnika utvrđenih članom 4. stav 1. Statuta SSS Srbije, i to:

A) U sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata kod poslodavca na teritoriji Republike Srbije izvan AP Vojvodine, AP Kosova i Metohije i grada Beograda, članarina se raspoređuje preko tri virmanska naloga, i to:

1.       50% na tekući račun sindikalne organizacije samostalnog sindikata kod poslodavca,

2.       28% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata na teritoriji,

3.       22% na tekući račun samostalnog sindikata Srbije (granski sindikat).

B) U sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata kod poslodavca na teritoriji grada Beograda članarina se raspoređuje preko tri virmanska naloga, i to:

1.       50% na tekući račun sindikalne organizacije samostalnog sindikata kod poslodavca,

2.       33% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata Beograda,

3.       17% na tekući račun samostalnog sindikata Srbije (granski sindikat).

V) U sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata kod poslodavca na teritoriji Pokrajine Vojvodine, odnosno Kosova i Metohije, sredstva od članarine raspoređuju se preko četiri virmanska naloga, i to:

1.       50% na tekući račun sindikalne organizacije samostalnog sindikata kod poslodavca,

2.       10% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata Pokrajine Vojvodine, odnosno Kosova i Metohije,

3.       28% na tekući račun Saveza samostalnih sindikata na teritoriji,

4.       12% na tekući račun samostalnog sindikata Srbije (granski sindikat).

Samostalni sindikati Srbije dužni su da svakog radnog dana na tekući račun Saveza samostalnih sindikata Srbije prenesu 25% doznačenih sredstava od članarine.

Obavezuju se samostalni sindikati da procenat izdvajanja sredstava iz stava 3. ovog člana regulišu ugovorom sa Savezom samostalnih sindikata Srbije overenim kod nadležnog suda.

Sindikalne organizacije samostalnog sindikata mogu odlučiti da članarina iznosi i više od iznosa utvrđenog u stavu 1. ovog člana a u skladu sa statutom samostalnog sindikata.

Pravilnikom o materijalno-finansijskom poslovanju, imovini i fondovima sindikata i Saveza samostalnih sindikata Srbije utvrđuju se prava, obaveze i odgovornost  korisnika u raspolaganju članarinom.

 

Član 63.

Pravo uvida i kontrole primene člana 62. u sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata, samostalnim sindikatima, Savezu samostalnih sindikata na svim nivoima organizovanja imaju revizori koje imenuje Nadzorni odbor SSS Srbije.

Revizor je obavezan da o svim uočenim slučajevima kršenja primene člana 62. u roku od pet dana pismeno obavesti Nadzorni odbor SSS Srbije.

Nadzorni odbor SSS Srbije obavezan je da po dobijanju pisanog obaveštenja u roku od 10 dana predloži Veću SSS Srbije, odnosno predsedniku SSS Srbije, primenu mera utvrđenih članom 53. Statuta SSS Srbije, odnosno da zatraži od nadležnih organa samostalnih sindikata Srbije sprovođenje opoziva predsednika sindikalne organizacije u roku od 30 dana.

U slučaju nesprovođenja mera, predsednik SSS Srbije predlaže Veću SSS Srbije donošenje odluke o preispitivanju članstva samostalnog sindikata u Savezu samostalnih sindikata Srbije.

 

X. STRUČNA SLUŽBA

 

Član 64.

 Zajednička stručna služba formira se za organe:

1.       Saveza samostalnih sindikata Srbije i samostalnih sindikata Srbije;

2.       Saveza samostalnih sindikata i samostalnih sindikata pokrajine;

3.       Saveza samostalnih sindikata grada Beograda i gradova iz člana 30.; i

4.       Saveza samostalnih sindikata formiranog na teritoriji.

 

 

Stručne službe obavljaju poslove:

1.       radno-pravne zaštite članova samostalnih sindikata,

2.       stručno-analitičke,

3.       obrazovanja i osposobljavanja,

4.       marketinga i informisanja,

5.       računovodstveno-knjigovodstvene, i

6.       administrativno-tehničke.

U Stručnim službama iz stava 1. ovog člana formira se služba pravne pomoći.

Služba pravne pomoći angažuje se na pružanju radno-pravne zaštite i zastupanju članova, pomoći sindikalnim organizacijama u ostvarivanju prava iz rada i po osnovu rada zaposlenih i njihovom bližem regulisanju kroz ugovore o radu, kolektivne ugovore i druge opšte akte, kao i obezbeđenju njihove primene i poštovanja.

Predsedništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije utvrđuje kriterijume za određivanje broja zaposlenih u Stručnim službama Saveza samostalnih sindikata formiranih na teritoriji.

U Stručnoj službi može se posebnim ugovorom angažovati agencija za obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova.

Službe mogu obavljati i druge poslove za samostalne sindikate Srbije i sindikalne organizacije u skladu s posebnim ugovorom.

 

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 65.

Izmenama i dopunama ovog statuta ne mogu se menjati Osnovna načela.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primenjuju se odluke Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 66.

     Samostalni sindikati Srbije i savezi samostalnih sindikata na teritoriji izvršiće usklađivanje svojih akata sa ovim statutom u roku od tri meseca od dana njegovog stupanja na snagu .

 

Član 67.

     Savez samostalnih sindikata Srbije čine sindikati Srbije, odnosno samostalni sindikati Srbije koji su na dan održavanja Dvanestog kongresa organizovani u Savezu samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 68.

     Izmene i dopune Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije, usvojene na XIII kongresu održanom 30. juna 2006. godine, postaju sastavni deo Statuta i stupaju na snagu osmog dana od dana usvajanja.

 

    *

                                                                                                   *                  *

 

                Odredbe Odluke o izmenama i dopunama Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije usvojene na sednici Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, 21. maja 2009. godine, koje nisu mogle biti unete u prečišćen tekst Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije:

 

 

Član 72.

Savez samostalnih sindikata Srbije čine samostalni sindikati Srbije koji su na dan održavanja XIII kongresa i donošenja Odluke o izmenama i dopunama ovog statuta 21. maja 2009. godine organizovani u Savez samostalnih sindikata Srbije.

 

Član 73.

Samostalni sindikati Srbije i savezi samostalnih sindikata na teritoriji izvršiće usklađivanje svojih akata sa Odlukom o izmenama i dopunama ovog statuta od 21. maja 2009. godine u roku od tri meseca od dana njenog stupanja na snagu .

 

Član 74.

Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli u sedištu Saveza samostalnih sindikata Srbije, izuzev odredbi o trajanju mandata kao i o broju članova Nadzornog i Statutarnog odbora Saveza samostalnih sindikata Srbije koje se primenjuju za naredni mandatni period.

 

 

                                                                                P R E D S E D N I K

                                                                 Saveza samostalnih sindikata Srbije

 

 

                                                                                                                            Ljubisav Orbović

 
Ova prezentacija je optimizovana za rezolucije od 800x600px i više, kao i za sve čitače novije generacije.
Verzija na Srpskom English version