Uvodna strana

 PROGRAM

 

Na osnovu člana 10. Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije,  XIV  Kongres, 27.maja 2010. godine, usvojio je 

 

P R O G R A M

 SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

 

UVOD

 

Složeni ekonomski, socijalni i politički uslovi u kojima Savez samostalnih sindikata Srbije deluje uslovljavaju da se Programom utvrđuju samo osnovne aktivnosti koje su najznačajnije za ostvarivanje prava i interesa zaposlenih – članova samostalnih sindikata. U vremenu koje je pred nama programski ciljevi i zadaci biće dopunjavani u zavisnosti od aktuelnosti, važnosti i potrebe da se najefikasnije reaguje i pronađu rešenja problema.

 

Zaštita i poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja i poštovanje sindikalnih prava i sloboda zaposlenih je osnovni i trajni programski zadatak Saveza. Stvaranje uslova za rad i socijalnu sigurnost, da zaposleni rade i žive od svog rada, u zdravim i bezbednim uslovima, uz učešće u socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju, jesu prioritetni ciljevi koje će Savez delovanjem na svim nivoima svoje organizovanosti i organizovanosti svojih članica pokušati da dostigne.

 

Strategijom delovanja Savez će nastojati da se postigne društveni konsenzus države, poslodavaca i sindikata o budućem ekonomskom i socijalnom razvoju, uz njegovo aktivno učešće u kreiranju i donošenju propisa u oblasti privrednog i radno-socijalnog zakonodavstva u procesu uključivanja u Evropsku uniju. Pri tome će upotrebiti sva raspoloživa, legalna i legitimna sredstva koja garantuju Ustav i ratifikovane međunarodne konvencije.

 

 Svoje programske ciljeve i zadatke Savez može u potpunosti ostvariti jedino u demokratskom, pravnom, ekonomskom i politički stabilnom ambijentu, bez kriminala i korupcije, uz poštovanje prava na rad i osnovnih ljudskih i sindikalnih prava. Zato će Savez insistirati da Srbija postane socijalno odgovorna i pravedna  država.

 

Imajući u vidu da je stalna reforma neminovnost i bitan preduslov za dalji razvoj i efikasno delovanje u znatno promenjenim društvenim okolnostima, Savez će se angažovati na stvaranju moderne demokratske i interesne organizacije, koja će još uspešnije ostvarivati svoju ulogu i ciljeve na zaštiti interesa i prava zaposlenih i svog članstva, čiji će zahtevi i stavovi u tripartitnom i bipartitnom socijalnom dijalogu biti najozbiljnije uvažavani.

 

U tom cilju, aktivnosti Saveza će u osnovi biti usmerene i koncentrisane na sledeće oblasti:

 

 

1. ZAŠTITA MATERIJALNOG I SOCIJALNOG POLOŽAJA

 

        U uslovima pada životnog standarda stanovništva, sve većeg siromaštva, velike stope nezaposlenosti, novog broja nezaposlenih koji će se javiti usled stečaja, prestanka rada pojedinih preduzeća, produbljivanja ekonomske krize, pred Savez samostalnih sindikata Srbije stavlja se zadatak da aktivnim delovanjem utiče na podizanje nivoa zaposlenosti i realnog standarda svojih članova, drugih zaposlenih, penzionera i svih građana.

Savez samostalnih sindikata Srbije insistiraće da se zarade i penzije redovno isplaćuju i da se od njih može pristojno živeti. Zarade moraju pratiti kretanje inflacije, a minimalna zarada ne sme biti niža od visine minimalne potrošačke korpe, odnosno najmanje 60 procenata prosečne zarade. Penzije moraju biti usklađivane sa kretanjem zarada i troškova života.

                Savez će preduzimati sve zakonom predviđene mere kako bi poslodavci redovno izvršavali svoje obaveze oko uplaćivanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Savez će insistirati da otpremnine ne budu isključivi način rešavanja viška radnika, već da se iznađu  rešenja kojima će biti osiguran nastavak rada i dugoročnija socijalna sigurnost radnika: novi proizvodni programi, dokvalifikacije, prekvalifikacije, zasnivanje radnog odnosa kod drugog poslodavca, uvođenje dopunskih delatnosti za angažovanje radnika i krediti koji će omogućiti razvoj malih i srednjih preduzeća.

U cilju što lakšeg zapošljavanja socijalno ugroženih kategorija, Savez samostalnih sindikata Srbije podsticaće: korišćenje pogodnosti koje su uvedene za poslodavce u pogledu zapošljavanja nezaposlenih, dodatno oslobađanje od poreskih obaveza prilikom investicionih ulaganja u nova zapošljavanja i stručna osposobljavanja, programe samozapošljavanja kroz jednokratne isplate novčanih naknada, korišćenje mikrokredita i drugo.

Savez  će se boriti za vraćanje  dostojanstva rada, da se radnik ne tretira kao trošak, već kao temeljna strategijska vrednost i najrentabilnija investicija u razvoj preduzeća.

SSSS će na svim nivoima organizovanosti insistirati da državni organi, organi lokalne samouprave, kao i poslodavci i njihova udruženja preduzimaju mere koje će svima omogućiti jednake mogućnosti i uslove za rad, zapošljavanje i lični razvoj, posebno  jednake mogućnosti za školovanje i napredovanje na poslu.

 

2. PRIVATIZACIJA

 

Neuspešnost dosadašnjeg toka privatizacije u Srbiji, pred Savez samostalnih sindikata Srbije nameće obavezu pojačanog angažovanja u završetku tog procesa.

                Savez samostalnih sindikata Srbije, u daljem sprovođenju procesa privatizacije, preduzeće sledeće aktivnosti:

1.     insistiraće da se preispitaju svi slučajevi privatizacija u kojima je došlo do povrede zakona i nepoštovanja kupoprodajnih ugovora i da se preduzmu, odnosno sprovedu sankcije u slučaju da novi vlasnik ne ispunjava ugovorom preuzete obaveze;

2.     pružaće pomoć sindikalnim organizacijama u vezi sa izradom socijalnih programa tokom pregovora sa kupcima preduzeća, pregovora sa Agencijom za privatizaciju i prilikom kontrole izvršenja ugovornih obaveza;

3.     pratiće realizaciju kupoprodajnih ugovora i preduzimaće mere i aktivnosti radi poštovanja preuzetih obaveza poslodavaca prema zaposlenima;

4.     pružaće pomoć sindikalnim organizacijama radi utvrđivanja i unapređenja postojećih pozicija sindikata u privatizovanim preduzećima: poštovanje kolektivnih ugovora i drugih opštih akata preduzeća;

5.     insistiraće da se privatizacioni prihodi prvenstveno koriste za pokretanje proizvodnje, razvoj malih i srednjih preduzeća, sve u cilju otvaranja novih radnih mesta;

6.     insistiraće da se privatizacija društvenih preduzeća završi do kraja 2010. god.

7.     u vezi sa privatizacijom javnih preduzeća, zalagaće se za:

-               zadržavanje većinskog vlasništva države u osnovnoj delatnosti,

-               obezbeđivanje opšteg konsenzusa šta i pod kojim uslovima neće biti privatizovano,

-               selektivno i pažljivo sprovođenje privatizacije javnih preduzeća, jer su u pitanju preduzeća koja imaju ogroman značaj za razvoj nacionalne ekonomije,

-               utvrđivanje minimalnog socijalnog programa koji obezbeđuje materijalnu i socijalnu sigurnost zaposlenih, kroz obezbeđivanje: obaveznosti nastavka kontinuiteta proizvodnje, zabrane iskazivanja viška zaposlenih u periodu od tri do pet godina, poštovanja zaključenog kolektivnog ugovora, određivanja adekvatnog iznosa otpremnine u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa, obezbeđenja odgovarajućih finansijskih sredstava za ekologiju i dr.

 

3. DELOVANjE PREMA NOSIOCIMA ZAKONODAVNE, EKONOMSKE I SOCIJALNE POLITIKE

 

Osnovni cilj delovanja SSSS u normativnom pogledu prema nosiocima zakonodavne politike biće stvaranje institucionalnog okvira sistema rada i socijalnog osiguranja, kako bi se stvorio delotvoran sistem radnih odnosa i socijalne sigurnosti zaposlenih i obezbedio ambijent u kojem će sindikat ostvariti efikasniju zaštitu prava zaposlenih i članova sindikata.

U tom cilju, Savez samostalnih sindikata Srbije će:

                -upućivati inicijative za donošenje zakona i drugih propisa, amamandmane na predloge zakona, primedbe i sugestije na nacrte zakona, učestvovati u izradi zakona i drugih propisa, podnositi inicijative Ustavnom sudu, sve u cilju poboljšanja materijalno-socijalnog položaja zaposlenih. Isto tako, insistiraće da pored zakona iz oblasti rada i socijalne sigurnosti i svi ostali zakoni koji se tiču prava zaposlenih budu prethodno predmet tripartitnih organa i da predstavnici Saveza budu uključeni od samog početka njihove izrade. 

                - insistirati da zakoni i drugih propisi iz oblasti rada i radnog položaja zaposlenih budu vođeni načelima: socijalne pravde i poštene konkurencije radnih sposobnosti, lojalnosti zaposlenih prema poslodavcu, ali i korektnom odnosu poslodavca prema zaposlenima. Isto tako insistiraće se na pravnoj državi i vladavini prava.

                -insistirati na daljoj primeni radnog prava Evropske unije u domaći pravni sistem  i da se, pri tom, moraju uvažavati osobenosti našeg društva i zastupaće stav da odredbe ovog prava propisuju samo minimum koji se nacionalnim pravom mogu proširivati. Isto tako, težiće se i primeni dobrih rešenja iz drugih stranih zakonodavstava u domaći pravni sistem.

                - raditi na pravnoj zaštiti novih pojavnih oblika ugrožavanja prava zaposlenih, kao što su: seksualno uznemiravanje, mobing, nedozvoljena kontrola zaposlenih putem video kamera, zbog čega će se SSSS u narednom periodu zalagati za sveobuhvatnu zaštitu prava zaposlenih na privatnost na radu i u vezi sa radom.

                - insistirati na efikasnijoj zaštiti manjinskih akcionara, kao i na zakonskom regulisanju saveta zaposlenih i učešća zaposlenih u upravljanju u privrednim društvima.

                - insistirati da u oblasti zapošljavanja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti Nacionalna služba zapošljavanja bude efikasan servis nezaposlenih, za blagovremenu isplatu novčanih naknada za vreme privremene nezaposlenosti, za dalje sprečavanje derogiranja prava zaposlenih, rešavanje nezaposlenosti kroz veće zapošljavanje i aktivnu politiku zapošljavanja, uz socijalni dijalog i socijalno zbrinjavanje zaposlenih koji su ostali bez posla.   

                - aktivno učestvovati u izradi Zakona o štrajku, zahtevajući efikasniju zaštitu učesnika u štrajku, regulisanje pitanje minimuma procesa rada kojim se u određenim delatnostima zabranjuje zaposlenim učešće u štrajku.

                - zalagati se za stvaranje ekonomskog ambijenta i uslova privređivanja koji omogućavaju povećanje proizvodnje i platežno sposobne tražnje, povećanje realnog standarda zaposlenih i ekološki zdravu sredinu.

                - ostvarivati čvršću saradnju sa inspekcijama rada na svim nivoima organizovanja radi učvršćivanja njenih ovlašćenja i preduzimanja mera za jačanje inspekcijskih službi

                - insistirati na formiranju posebnih radnih sudova, za smanjivanje dužine trajanja radnih sporova, za viši iznos novčanih kazni za neizvršenje pravnosnažnih odluka tog suda.

                - daljoj reformi sistema socijalne zaštite kroz unapređenje sistema i potpuniju zaštitu i položaj korisnika i efikasno zadovoljavanje potreba, uz utvrđivanje nivoa socijalne zaštite članstva i socijalnog raslojavanja.

                - zalagati se za očuvanje standarda penzionera, odnosno da prosečna penzija u Srbiji ne može biti niža od 60% prosečne zarade, jačanje materijalne osnove penzijsko-invalidskog osiguranja i sprečavanje daljeg smanjivanja prava penzionera.

                - zalagati se za dalju reformu sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.  Broj i struktura zaposlenih u zdravstvu treba da bude u funkciji ostvarivanja zakonom utvrđenih prava osiguranika. SSSS instira na redovnoj kontroli uplate doprinosa svih obveznika, uključujući i državu. Funkciju kontrole naplate doprinosa za zdravstveno osiguranje neophodno je vratiti u nadležnost Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 

 

4. JAČANjE SOCIJALNOG DIJALOGA

 

Socijalni dijalog, kroz uvažavanje mišljenja svih socijalnih partnera, jedan je od osnovnih postulata demokratije Evropske Unije. U stanju ruinirane ekonomije i osiromašenog društva, socijalni dijalog je najbolji način da zemlja izađe iz zone visokog socijalnog i političkog rizika i konačno otovori perspektivu daljeg razvoja demokratije i prosperiteta.  

Nesporno je da realan dijalog ravnopravnih socijalnih partnera, na svim nivoima, može da pomogne u sadašnjoj kritičnoj tački tranzicije našeg društva.

Neefikasnost funkcionisanja socijalnog dijaloga u Srbiji je rezultat oportunog ponašanja vladajućih struktura prema socijalnim partnerima, posebno prema sindikatima, marginalizovanja predstavnika Privredne komore i nedostatka kredibiliteta Unije poslodavaca.

                Socijalni dijalog, komunikacija i saradnja sa Vladom Srbije, udruženjima poslodavaca, nadležnim ministarstvima i drugim državnim organima, može biti korisna samo ako se dogovoreno poštuje.

                Strpljenje, taktičnost i mudrost u pregovaranju, usklađivanje zajedničkih i posebnih interesa, uz puno uvažavanje argumenata, realnih odnosa, uslova i mogućnosti, preduslovi su za istinski socijalni dijalog, na principima pune ravnopravnosti i partnerstva.

Stoga će se Savez samostalnih sindikata Srbije angažovati na:

§  intenziviranju napora da zaživi stvarni socijalni dijalog,

§  unapređivanju rada Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, koji treba da bude mesto pregovaranja i usaglašavanja stavova socijalnih partnera o svim pitanjima koja zadiru u materijalni i socijalni položaj zaposlenih,

§  iniciranju izmena zakonske regulative u cilju preciznijeg regulisanja odnosa između Narodne skupštine, Vlade Srbije i nadležnih ministarstava prema Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije,

§  insistiranju da u radu Socijalno-ekonomskog saveta učestvuju partneri koji su dokazali reprezentativnost na nivou Republike, saglasno odredbama Zakona o radu,

§  obrazovanju i intenziviranju rada Pokrajinskog i lokalnih socijalno - ekonomskih saveta u svim gradovima i opštinama na području Srbije,

§  uspostavljanju ravnopravnog i aktivnog partnerskog odnosa u uređivanju zakona i propisa iz sfere radnih odnosa, socijalnog osiguranja, uslova rada, tranzicije i privatizacije, politike cena i zarada i mera socijalnog programa, uz insistiranje da se zakoni i drugi propisi bitni za radni, socijalni i materijalni položaj zaposlenih ne mogu doneti bez konsenzusa svih socijalnih partnera,

§  jačanje pregovaračke snage sindikata, uz istovremeno uvažavanje sindikalnog pluralizma koji omogućava ravnopravni status svim reprezentativnim sindikatima, uz zajedničko organizovanje i delovanje na bitnim pitanjima zaštite radnih i sindikalnih prava,

§  razvoju socijalnog dijaloga u preduzećima i ustanovama, kao jednog od ključnih elemenata usaglašavanja i regulisanja interesa između sveta rada i kapitala, a posebno na:

­    neposrednom učešću, odnosno posredovanjem u ostvarivanju socijalnog dijaloga, kroz uvažavanje legitimnih interesa  i pozicija svih učesnika,

­    obukom sindikalnih aktivista da budu ravnopravni i kompetentni partneri u dijalogu oko predmeta pregovora, kao i sposobnosti vođenja dijaloga po svim pitanjima,

­    uspostavljanju i razvijanj korektne i kvalitetne komunikacije na liniji poslodavac-sindikat u cilju sprečavanja konfliktnih situacija, potpunije spoznaje problema i ubeđivanja u opravdanost zahteva, planova i preduzetih mera.

                Ukoliko se, međutim, ne uspostavi stvarni socijalni dijalog, Savez samostalnih sindikata Srbije će iskoristiti sve vidove sindikalne borbe i pritisaka na socijalne partnere, uključujući organizovanje protesta i štrajkova.

                                                      

5. RAZVIJANjE SISTEMA KOLEKTIVNIH UGOVORA

 

Savez samostalnih sindikata Srbije će nastaviti da se angažuje na uspostavljanju demokratskog modela kolektivnog pregovaranja.

Polazeći od usvojene Strategije za zaključivanje kolektivnih ugovora, primena zaključenog Opšteg kolektivnog ugovora, pregovaranje i zaključivanje novog Opšteg kolektivnog ugovora i granskih kolektivnih ugovora jeste imperativ koji se postavlja pred sve organe Saveza i samostalne sindikate grana i delatnosti, kao i pojedince u njima.

Strateški ciljevi biće usmereni ka rešenjima kojima se obezbeđuje poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih, poboljšanje uslova rada, sigurnost zaposlenja, zbrinjavanje viškova zaposlenih i sindikalnoj zaštiti.

Položaj Unije poslodavaca Srbije, kao jedinog reprezentativnog udruženja poslodavaca, pruža mogućnost Uniji da bez ikakvih argumenata ucenjuje sindikate prilikom pregovaranja, kao i u procesu zaključivanja kolektivnih ugovora, odnosno da kolektivno pregovaranje tumače kao fakultativnu mogućnost.  

                Na osnovu ocene da je kolektivni ugovor nezamenljivi instrument uređivanja međusobnih odnosa sveta rada i sveta kapitala, aktivnosti Saveza biće usmerene:

·         da se svim dozvoljenim sindikalnim sredstvima insistira i obezbedi primena i poštovanje svih odredbi zaključenog Opšteg kolektivnog ugovora,

·         na sprovođenju usvojene Strategije za zaključivanje kolektivnih ugovora,

·         kroz izmenu Zakona o radu obezbediti da potpisnik Opšteg kolektivnog ugovora bude Vlada Republike Srbije,

·         na iniciranju izmene propisa, kako bi se Privrednoj komori utvrdio pregovarački suverenitet za zaključivanje kolektivnih ugovora, kao i stvaranju uslova da se u proces kolektivnog pregovaranja uključi više reprezentativnih udruženja poslodavaca,

·         na preduzimanju mera i aktivnosti u cilju zaključenja novog Opšteg kolektivnog ugovora,

·         da zajedno sa samostalnim sindikatima grana i delatnosti pronađemo odgovarajuće načine komuniciranja i pritiska na poslodavce i njihova udruženja, radi postizanja dogovora oko pregovaranja i zaključivanja posebnih – granskih kolektivnih ugovora,

·         da zajedno sa samostalnim sindikatima društvenih delatnosti, uz primenu svih dozvoljenih sindikalnih sredstava, obezbedimo da vlada i nadležna ministarstva izvrše svoje obaveze i kroz pregovore pristupe zaključivanju posebnih kolektivnih ugovora za pojedine društvene delatnosti i kolektivnih ugovora za javna preduzeća,

·         na doslednoj primeni kolektivnih ugovora na svim nivoima,

·         na većem učešću Socijalno-ekonomskog saveta i Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, u procesu pregovaranja i zaključivanja granskih kolektivnih ugovora,

·         na pružanju pomoći u pregovorima za zaključivanje granskih kolektivnih ugovora, a po zahtevu samostalnih sindikata grana i delatnosti,

·         na pružanju pomoći u pregovorima za zaključivanje posebnih kolektivnih ugovora za lokalne samouprave, a po zahtevu Saveza samostalnih sindikata Srbije na teritoriji,

·         na stručnom osposobljavanju sindikalnih aktivista za primenu zakonske regulative, u postupku pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora,

·         na preduzimanju odgovarajućih mera i potrebnih aktivnosti da se pitanje zaštite sindikalnih aktivista kod poslodavaca reguliše kolektivnim ugovorima ili zakonom, u skladu sa međunarodnim konvencijama, kao i da budu sankcionisani poslodavci koji ih ne budu sprovodili,

·         na prevenciji i učešću u rešavanju kolektivnih radnih sporova posredovanjem i učešćem u radu arbitražnih tela za prevenciju i rešavanje  konflikata.

 

6. DRUŠTVENO-ODGOVORNO POSLOVANjE

 

                U cilju povećanja i unapređenja društveno-odgovornog poslovanja u Srbiji, Vlada Republike Srbije, u okviru Ministarstva rada i socijalne politike, sa socijalnim partnerima kao pridruženim članovima, pristupila je izradi Nacionalne strategije (agende) Republike Srbije o društveno odgovornom poslovanju.

                Pri utvrđivanju Strategije pošlo se od potrebnog okvira za utvrđivanje društveno-odgovornog poslovanja u Republici, pri čemu se imalo u vidu stanje u toj oblasti, načela društveno-odgovornog poslovanja i vizija razvoja ovakvog poslovanja i analiza situacije, s tim što je težište na ciljevima i prioritetnim merama.               

Savez samostalnih sindikata Srbije smatra da je, u cilju društveno odgovornog poslovanja, neophodno u potpunosti poštovanje zakona i pridržavanje propisa iz radnog i socijalnog zakonodavstva i pravnih normi utvrđenih konvencijama Međunarodne organizacije rada, Evropskom socijalnom Poveljom i drugim međunarodnim aktima, domaćim zakonodavstvom, podzakonskim aktima i autonomnim izvorom prava. Važan element društveno odgovornog ponašanja je i izgradnja industrijskih odnosa i postojanje Opšteg kolektivnog ugovora, posebnih i pojedinačnih kolektivnih ugovora.

Ukoliko poslodavci i društvo u celini u potpunosti ne poštuje obaveze utvrđene navedenim aktima dolazi do narušavanja društveno odgovornog poslovanja.

Sindikat ističe činjenicu da veliki broj poslodavaca ne poštuje svoje obaveze u vidu plaćanja poreza i doprinosa za socijalno osiguranje, prava iz radno-pravne i socijalne oblasti, sa jedne strane, dok država, s druge strane, ne sprovodi odgovarajuću kontrolu i ne preduzima sankcije prema poslodavcima koji ne poštuju svoje zakonske obaveze, što su očigledni primeri društveno neodgovornog poslovanja.

U svojstvu socijalnog partnera, Savez samostalnih sindikata Srbije ističe da socijalni dijalog treba da bude osnovni postulat od kojeg se polazi prilikom rešavanja ekonomskih, privrednih i socijalnih pitanja, na regionalnom nivou i svim oblicima teritorijalnog organizovanja. Potrebno je da postoji više nivoa socijalnog dijaloga. Osnovni je onaj koji se sprovodi u okviru rada Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Takođe, obavezno moraju postojati socijalno-ekonomski saveti na nivou regiona. Mreža socijalno-ekonomskih saveta, kao ključnih institucija, treba da posluži postizanju dogovora između lokalne uprave, poslodavaca i sindikata, u cilju povećanja konkurentnosti privrede, afirmisanja socijalnih prava, rasta standarda zaposlenih, očuvanja i otvaranja novih radnih mesta. Kroz socijalni dijalog moraju se iznaći trajna rešenja  za dalje radno angažovanje zaposlenih, stvaranjem neophodnog društvenog ambijenta za rad preduzeća, očuvanje i otvaranje radnih mesta i smanjenje broja radnika čija je egzistencija vezana za tržište rada.

Socijalni dijalog mora da počiva na konvencijama MOR-a o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava, o pravima na organizovanje i kolektivno pregovaranje koje se odnosi na primenu principa prava organizovanja i kolektivnih ugovaranja. U potpunosti se mora poštovati suština i duh Povelje Evropske unije o osnovnim pravima radnika i Povelja o osnovnom humanitarnom pravu kao i Revidirana Evropska socijalna povelja.

 

Zaključen kolektivni ugovor između poslodavca i sindikata treba da bude društveni standard i jedna od pretppostavki za normalno funkcionisanje preduzeća.

 

U cilju poboljšanja društveno-odgovornog poslovanja u Srbiji neophodno je, pored ostalog, posvetiti pažnju inovativnom razvoju u oblasti industrije, tehnologije i usluga, jer bez tog aspekta razvoja teško će se postići željena dinamika ekonomskog napretka; razvijati demokratske, pravne, ekonomske, socijalne i kulturne institucije, koje predstavljaju temelj na kojem počiva svest o društveno-odgovornom ponašanju; unapređenje nomenklature koju izrađuje Privredna komora i druga poslovna udruženja.

               

7. BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

 

                Ustavom Republike Srbije, Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, većim brojem konvencija MOR-a i direktiva Evropske unije garantuje se bezbednost i zdravlje na radu kao jedno od osnovnih prava svakog zaposlenog. U tim propisima sadržani su brojni segmenti koji se odnose na obezbeđenje i unapređenje uslova rada i radne sredine kojima se obezbeđuje zaštita zdravlja zaposlenih, prevencija povreda, profesionalnih i drugih bolesti u vezi sa radom, u cilju povećanja motivacije zaposlenih za rad, očuvanje opreme i postrojenja, povećanje kvaliteta proizvoda i produktivnosti.

Ostvarivanjem tih ciljeva obezbediće se podizanje na viši nivo ukupnog kvaliteta života pojedinca kao i društva u celini, jer se poslodavcima dugoročnije posmatrano povećava profit, državi se smanjuju troškovi lečenja i rehabilitacije povređenih i bolesnih, smanjuje se broj invalida rada i pritisak na osiromašeni penzioni fond, a zaposleni će imati veću zaradu od koje će moći dostojanstveno da žive.

Upravo zbog toga su bezbednost i zdravlje na radu jedan od najvažnijih segmenta socijalne politike Evropske unije.

Na osnovu navedenog, Savez samostalnih sindikata Srbije će i u narednom periodu stalnu pažnju i aktivnosti posvećivati praćenju i angažovanju na unapređivanju bezbednosti i zdravlja na radu, i to: iniciraće i zahtevati doslednu primenu Nacionalne strategije za bezbednost i zdravlje na radu  2009 – 2012; zahtevaće dosledno sprovođenje Akcionog plana bezbednosti i zdravlja na radu  2009 – 2012; angažovaće se na edukaciji sindikalnih predstavnika za realizaciju uloge i zadataka sindikata u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; zahtevaće pooštravanje inspekcijskog nadzora u vezi sa primenom svih mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; angažovaće se u radu Saveta za bezbednost i zdravlja na radu na nivou Republike Srbije i na formiranju odgovarajućih tela na nivou lokalnih samouprava; kroz socijalni dijalog zahtevaće od ostalih socijalnih partnera preduzimanje svih mera iz svojih nadležnosti radi poboljšanja stanja u oblasti bezbednosti i  zdravlja na radu; insistiraće da se kod svakog poslodavca kroz potpisivanje Kolektivnog ugovora obezbedi aktivna uloga zaposlenih, izborom predstavnika zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu i formiranjem odbora za bezbednost i zdravlje na radu.

Savez će od svih poslodavaca zahtevati da dosledno primenjuju Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu, da donesu akta o proceni rizika i usklađuju koletivni ugovor sa Zakonom o bezbednosti i zdravlje na radu.

 

8. RADNO PRAVNA ZAŠTITA

 

Savez samostalnih sindikata Srbije će putem teritorijalnih oblika organizovanja koje je obrazovao organizovati i obezbediti pružanje besplatne radnopravne zaštite svim članovima kojima je ona potrebna.

Isto tako, Savez će organizovati periodične tematske i stručne susrete pravnika koji deluju u SSSS, radi koordinacije rada i dogovora oko zajedničke saradnje.

                Savez samostalnih sindikata Srbije će neposredno ili preko republičkih odbora samostalnih sindikata Srbije pružati stručnu pomoć sindikalnim organizacijama kod poslodavca, kao ROS-u grana i delatnosti i većima SSSS na teritoriji.

 

9. ORGANIZOVANjE PROTESTA I ŠTRAJKOVA

 

Savez samostalnih sindikata Srbije zalagaće se i ubuduće za jačanje i razvoj socijalnog dijaloga. Međutim, ukoliko on izostane, a izvršna vlast i poslodavci ne budu želeli da snose odgovornost za posledice mera koje će predlagati i sprovoditi, Savez i samostalni sindikati će kao i do sada preduzimati i druge metode sindikalnog delovanja.

U tom smislu, Savez samostalnih sindikata Srbije će organizovati štrajkove i različite oblike protestnih aktivnosti: uz stalno dograđivanje sopstvene strategije za organizovanje protesta i štrajkova; uz odgovorno procenjivanje, planiranje, organizovanje i vođenje protesta i štrajkova, koji će biti izraz solidarnosti, uz jedinstvo i snagu Saveza samostalnih sindikata Srbije i granskih sindikata; uz stvaranje pozitivnog stava i podrške medija, građana Srbije, drugih sindikata i međunarodnih sindikalnih centrala.

Jer, vlast se najviše plaši masovnih protesta koji imaju podršku javnog mnenja.

Prilagođavanje i razvijanje metoda i sredstava delovanja, kao i borba sindikalnih organizacija, sindikata, saveza samostalnih sindikata na teritoriji i Saveza samostalnih sindikata Srbije, mora biti odgovarajuća i primerena savremenim društvenim uslovima i potrebama ostvarivanja položaja ravnopravnog partnera u socijalnom dijalogu.

 

10. JAČANjE SAVEZA I SINDIKATA

 

Savez samostalnih sindikata može biti uspešan jedino ako se razvija i stalno prilagođava uslovima u kojima radi i živi članstvo sindikata. Savez i sindikati moraju se izgrađivati u organizacionom, kadrovskom i radnom smislu tako da su uvek sposobni da odgovore na zahteve članova i rešavanje njihovih problema.

 

a) Reforma i modernizacija

 

U cilju realizacije svojih izvornih funkcija, Savez će i ubuduće imati jasan princip i sistem organizovanja, uslove za formiranje organa, definisanje njihove nadležnosti, odgovornosti i stabilnog vida finansiranja. Aktivnom politikom insistiraće na striktnom poštovanju Statuta, uz konsekvance prema organizacijama i pojedincima koji ne poštuju utvrđene odredbe Statuta i Programa.

Zbog sve različitijih i sve težih uslova u kojima deluju sindikalne organizacije u privatizovanim preduzećima, Savez će zajedno sa granskim sindikatima, u skladu sa potrebama članstva i ostvarivanjem adekvatne uloge u procesu društvene tranzicije,  razvijati i druge oblike sindikalnog organizovanja koji su već poznati u savremenom svetu.

Savez samostalnih sindikata Srbije mora nastaviti svoje profilisanje na osnovu iskustava sindikata iz evropskih zemalja i izgrađivanje imidža moderne i jake sindikalne centrale, sposobne da zaštiti interese zaposlenih. U tom smislu, nastaviće se i jačanje saveza na teritoriji gradova, okruga i opština, kao i povereništava u opštinama i stvaranje materijalnih, administrativno-tehničkih i kadrovskih uslova za ostvarivanje uloge određene Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Započeta reforma i modernizacija Saveza samostalnih sindikata i granskih sindikata treba što pre da rezultira efikasnom organizacijom koja će, u procesu dogovaranja i donošenja odluka, usaglašavati različite specifične interese članova granskih sindikata i, ne umanjujući autonomnost organizacija i grana, uobličiti ih u opšti jedinstven stav i akciju.

 

b) Omasovljenje članstva

 

Uz stalnu aktivnost na očuvanju postojećeg članstva, Savez će raditi na organizovanju novih sindikata u granama i delatnostima koje nisu zastupljene i ukrupnjavanju postojećih samostalnih sindikata  prema pretežnoj šifri delatnosti.

Zajedno sa granskim sindikatima, Savez će posebnu pažnju posvetiti organizovanom pristupu u regrutovanju i omasovljavanju članstva, pre svega u malim i srednjim preduzećima, ali i drugim sektorima u kojima poslodavci onemogućavaju sindikalno organizovanje i delovanje.

Uvažavajući masovnost kao osnovnu, udarnu i najvažniju snagu sindikata, Savez će, iskazivanjem jasnih stavova o svakom društvenom problemu, nastaviti aktivnosti na očuvanju i izgrađivanju pozitivnih stavova šire javnosti prema sindikalnoj politici i ciljevima Saveza. U tom smislu, zalagaće se za podmlađivanje rukovodstvene strukture učlanjivanjem u sindikate grana što većeg broja mladih i žena, u čemu posebnu ulogu moraju imati sekcije mladih i sekcije žena.

Zbog toga će najvažniji poslovi u oblasti kadrovske politike Saveza biti:

- sprovođenje kadrovske obnove i uključivanje u rad organa Saveza samostalnih sindikata Srbije mlađih i sindikalno opredeljenih aktivista;

- utvrđivanje kriterijuma za izbor članova i nosilaca funkcija u organizacijama i organima sindikata i Saveza samostalnih sindikata;

- utvrđivanje optimalnog broja kadrova u organima Saveza sindikata Srbije na teritoriji;

- vođenje evidencije kadrova u većima, povereništvima i republičkim odborima samostalnih sindikata (predsednici i sekretari).

 

Savez samostalnih sindikata učestvovaće i u drugim aktivnostima, posebno onim koje doprinose omasovljenju članstva:

U  cilju  obezbeđivanja što većeg uticaja sindikata na sva pitanja od značaja za položaj mladih u društvu, tokom školovanja, na tržištu rada i kod poslodavca, osnovni programski pravci delovanja Sekcije mladih SSSS biće usmereni u pravcu povećanja broja članova i širenja mreže sekcija mladih po granskom i teritorijalnom principu u skladu sa usvojenim aktima granskih sindikata, odnosno Saveza.

Sekcija mladih će se angažovati na razvoju mreže i integraciji mladih u sindikalne organizacije na svim nivoima organizovanja, edukaciji mladih o ulozi sindikata, značaju razvoja socijalnog dijaloga, ostvarivanju i zaštiti prava zaposlenih po osnovu rada, promovisanju ideje jednakih mogućnosti i pristojnog rada za mlade, sprečavanju diskriminacije na radnom mestu, borbi protiv rada u neformalnom sektoru (rad na crno), kao i na ostvarivanju njihovih radnih, socijalnih i sindikalnih prava i sloboda.

                Sekcija žena SSSS će u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem aktivnosti na jačanju društvenog položaja žena, njihovoj većoj zastupljenosti u sindikalnim organima, rodnoj jednakosti, ravnopravnosti pri zapošljavanju, zaštiti ženskih prava i prava materinstva, zabrani diskriminacije...

                Značajne aktivnosti biće posvećene obrazovanju i osposobljavanju sindikalnih aktivistinja, programskom i stručnom povezivanju sa svim ženskim nacionalnim i međunarodnim sekcijama žena i to aktivnim učešćem na skupovima koji bude organizovala Međunarodna organizacija rada, Međunarodna konfederacija sindikata, PERK-a i druge organizacije.

                U cilju promovisanja ideje obezbeđivanja Dostojanstvenog rada za sve zaposlene i građane u Srbiji, a u okviru kampanje koju su pokrenuli MOR i MKS, Savez će nastaviti da prigodnim manifestacijama obeležava Svetski dan dostojanstvenog rada – 7. oktobar.

                Savez će nastaviti sa organizovanjem Radničko-sportskih susreta koji su postali tradicionalna manifestacija koja okuplja veliki broj zaposlenih radi razvijanja fizičke kulture i rekreacije, razmene iskustava, kao i međusobnog upoznavanja i zbližavanja.   

Sindikat će se priključivati i drugim manifestacijama, inicijativama i humanitarnim akcijama koje doprinose poboljšanju životnog standarda radnika i ostvarivanju prava i interesa zaposlenih i članova sindikata.  

 

d) Finansiranje i fondovi

 

Savez i samostalni sindikati mogu uspešno obavljati svoju funkciju samo ako imaju stabilne, pouzdane i neposredne izvore finansiranja.

 

Osnovni izvor prihoda sindikata i Saveza i dalje treba da bude sindikalna članarina, sa precizno utvrđenom raspodelom na svim nivoima organizovanja i delovanja, uz obavezno definisanje mehanizama kojima će obezbediti dosledno poštovanje finansijske discipline.

 

Pored sindikalne članarine, prihodi će se obezbeđivati i od imovine, građevinskih objekata, zemljišta, odmarališta, hartija od vrednosti, kao i preduzetničke aktivnosti sindikalnih agencija i preduzeća.

 

U uslovima tranzicije poseban značaj dobija formiranje fondova, regulisanje njihovih izvora finansiranja, kao i korišćenje sredstava tih fondova. Savez će se zalagati i pružati podršku za formiranje štrajkačkih fondova na nivou sindikata delatnosti, kao i formiranje fondova solidarnosti na nivou teritorijalnih oblika organizovanja.

 

11. SINDIKALNO OBRAZOVANjE I OSPOSOBLjAVANjE ČLANSTVA I KADROVA,

INFORMISANjE, KOMUNIKACIJA I MARKETING

 

a. Obrazovanje i osposobljavanje

 

Obrazovanje i osposobljavanje članova i aktivista sastavni je deo koncepcije izgrađivanja modernih, demokratskih, efikasnih sindikalnih organizacija, koje će biti sposobne da budu aktivni i uticajni akteri tekućih društvenih procesa i da u tim procesima uspešno zaštite prava i interese sveta rada.

Potrebu organizovanog sistematskog rada na obrazovanju članstva i aktivista, nametnula je praksa, kao i iskustvo sindikata razvijenih zemalja Evrope i sveta.

U cilju jačanja kapaciteta u oblasti sindikalnog obrazovanja SSS Srbije će:

·         izraditi kratkoročni (jednogodišnji) i dugoročni (petogodišnji) plan sindikalnog obrazovanja;

·         nastojati da izgradi održivu edukativnu strukturu na nivou Saveza i mrežu edukatora u čijem  sastavu će biti i edukatori metodolozi;

·         razvijati redovnu saradnju sa univerzitetima, istraživačkim centrima u Srbiji, naučnim institutima, nevladinim organizacijama, međunarodnim sindikalnim organizacijama i obezbeđivati njihovo učešće na seminarima, okruglim stolovima, tematskim savetovanjima, tribinama i dr.;

·         pripremati tematske priručnike za pomoć sindikalnim aktivistima u radu;

obezbediti redovno i stabilno finansiranje sindikalnog obrazovanja i osposobljavanja.

 

b. Informisanje, komunikacija i marketing

 

Pravovremena i objektivna informisanost sindikalnih aktivista i članstva, kao i celokupne javnosti o stavovima i aktivnostima koje se vode u samostalnim sindikatima i Savezu – osnovni je preduslov efikasnog delovanja sindikata. Neophodno je privući pažnju političke i najšire društvene javnosti kako bi bio stvoren što plodotvorniji ambijent za donošenje odluka koje su u interesu radnika i organizacije. S obzirom na to da je javnost jedno od najjačih oružja sindikalne borbe, pomoć medija je od neprocenjive vrednosti.

Zbog toga će biti nastavljeni napori ka jačanju prisustva Saveza i granskih sindikata u medijima i privlačenju pažnje javnih glasila kako bi se što više zainteresovali za sindikalnu problematiku.

Poboljšanje saradnje s novinskim agencijama, štampanim i elektronskim medijima, kako na republičkom tako i na lokalnom nivou, trebalo bi da rezultira jačanju zastupljenošću naše organizacije i predstavljanju celokupnoj javnosti stavova SSSS i sindikata.  

Poseban značaj ima informisanje unutar Saveza, koje je potrebno značajno ojačati i unaprediti. Zato će biti nastavljena  direktna komunikacija sa sindikatima i većima SSS na teritoriji, kao i redovno dostavljanje svih odluka Veća i njihova prezentacija na sajtu, sve u cilju pravovremenog informisanja članstva.

Doprinos stalnom poboljšanju imidža naše organizacije u društvu daće i  redovna saopštenja za javnost, izjave sindikalnih lidera, intervjui i konferencije za novinare, organizovanje okruglih stolova i naučnih skupova, ali i što češće uključivanje sindikata u razne društvene procese i akcije i učešće u inicijativama i javnim raspravama.

Planirano je i redizajniranje sajta Saveza i dalje poboljšanje internet prezentacije, kao i svakodnevno ažuriranje vesti i informacija.

Nastaviće se sa aktivnostima na izradi sveobuhvatne sindikalne baze podataka koja se formira iz veća i povereništava, sa ciljem boljeg sagledavanja svih aktivnosti članstva i problema u radu, dobijanja novih ideja, kao i opštih podataka vezanih za teritorije gde članovi žive i rade. S tim u vezi, produbljivaće se saradnja s naučnim i stručnim institucijama koje u delovima svojih istraživanja i analiza tretiraju i sindikalna pitanja, a eksperti iz Saveza nastaviće sa učešćem u naučnim i istraživačkim timovima kada se obrađuju teme za koje je Savez zainteresovan.

 

12. SARADNjA SA DRUGIM SINDIKALNIM CENTRALAMA U SRBIJI

 

Poštujući izraženu volju i zahtev svog članstva za koordiniranjem akcija usmerenih na zaštitu i unapređenje zajedničkih interesa zaposlenih, Savez samostalnih sindikata Srbije, kao najveća sindikalna centrala u Srbiji, svestan je svoje odgovornosti da samo udruženim snagama sindikati mogu postati ravnopravni socijalni partner državi i poslodavcima. Zbog toga će Savez i ubuduće pozivati i druge sindikalne centrale na značajnije aktivnosti koje bude organizovao.

Polazeći od svojih obaveza i odgovornosti u zaštiti radnih, sindikalnih i širih ekonomskih i socijalnih prava kako članova tako i svih zaposlenih i penzionera, a imajući u vidu da se decenijska kriza može zaustaviti samo zajedničkom akcijom svih, Savez samostalnih sindikata Srbije nastaviće ranije započetu saradnju sa svim sindikalnim centralama organizovanim u Srbiji. U cilju bolje zaštite interesa članstva i podizanja kvaliteta sindikalne scene, Savez će na principima uvažavanja ravnopravnosti i solidarnosti podržati zajedničko organizovanje i vođenje značajnijih sindikalnih aktivnosti.

                Savez samostalnih sindikata Srbije uzdržavaće se od svakog postupka koji bi mogao naneti štetu drugim sindikatima, a u svim pojedinačnim slučajevima kršenja sindikalnih sloboda i prava, preduzimaće mere zaštite svojih članova, ali i svih ugroženih radnika.

Savez samostalnih sindikata Srbije biće otvoren za svaku komunikaciju, razmenu mišljenja i iskustava sa drugim sindikalnim centralama u Republici. Delovanje Saveza samostalnih sindikata Srbije prema drugim sindikalnim centralama sprovodiće se u pravcu utvrđivanja zajedničkih ciljeva uz poštovanje međunarodnih konvencija.

 

13. MEĐUNARODNA SINDIKALNA SARADNjA

 

U vremenu u kojem živimo borba protiv neoliberalne globalizacije i napor da se zajednički doprinese izgradnji socijalne Evrope predstavljaće osnovne kriterijume istinskog sindikalizma. Uspeh u ostvarenju tih ciljeva zahtevaće sve tešnju i širu povezanost sindikata na svetskom i evropskom planu. Uzimajući u obzir sve promene do kojih je tu došlo, kao i principe kojima se u svom radu rukovodi, SSSS će svoje međunarodne aktivnosti usmeriti u pravcu daljeg i potpunijeg uključenja u svetski i evropski sindikalni pokret. Savez samostalnih sindikata Srbije uticaće i na jačanje kako sopstvene, tako i pozicije međunarodnog sindikalizma u celini.

Težište svojih aktivnosti SSSS će staviti na razvijanje saradnje sa onim sindikalnim organizacijama i pojedinačnim sindikatima koji istinski predstavljaju radničke interese, spremni su da nam pomognu u reformskim naporima i koji ne odstupaju od principa poštovanja naše samostalnosti i osobenosti.

·                 Nastavićemo sa redovnim učešćem u radu Međunarodne konfederacije sindikata (MKS) kao glavnim predstavnikom radničkih interesa na svetskom nivou. S obzirom na snagu i ugled SSSS, težićemo ulasku u organe te organizacije.

·                 Intenziviraćemo i naše učešće u aktivnostima Panevropskog regionalnog saveta (PERK). Imenovanje stalnog predstavnika u Izvršnom savetu doprineće redovnijem praćenju situacije i uzajamnom informisanju.

·                 Produbićemo saradnju sa Evropskom konfederacijom sindikata (EKS) čiji smo postali članovi. Prioritet će biti kako informisanje o stanju u Evropskoj uniji i evropskom sindikalnom pokretu, tako i upoznavanje tamošnje javnosti sa našim problemima i stavovoma.

·                 U saradnji sa EKS radićemo na uspostavljanju mešovitog sindikalnog tela posvećenog produbljivanju saznanja vezanih za evropsko zakonodavstvo kojim se regulišu radni odnosi, socijalne  institucije i sindikalno delovanje, čime će biti povećane mogućnosti uticaja sindikata na proces integracije zemlje u EU.

·                 U težnji da se stekne potpuniji uvid u različita strujanja koja karakterišu međunarodnu sindikalnu scenu i želji da se doprinese što potpunijem objedinjavanju svih sindikalnih snaga u svetu, nastavićemo saradnju sa Svetskom sindikalnom federacijom (SSF).

·                 Radi doprinosa socijalnom dijalogu na svetskom nivou, nastavićemo sa redovnim učešćem na godišnjim konferencijama Međunarodne organizacije rada (MOR), kao i sa praćenjem rada vlade u oblasti ratifikacije i primene konvencija i preporuka MOR-a.

·                 S obzirom na značaj koji za privredni život zemlje i položaj zaposlenih imaju Svetska banka (SB) i Međunarodni monetarni fond (MMF), posebna pažnja biće posvećena odnosima sa tim organizacijama i pokušajima da se bar delimično koriguju njihovi stavovi čija realizacija neposredno utiče na život naših  radnika,  nezaposlenih i penzionera.

·                 Težićemo produbljivanju saradnje sa vladinim i nevladinim organizacijama koje se bore za jačanje sindikata, sveta rada u celini i socijalnog dijaloga.

·                 Radi neophodne razmene iskustava i uspešnijeg uticanja na procese donošenja odluka u raznim međunarodnim institucijama i organizacijama, i dalje ćemo raditi na učvršćivanju i uspostavljanju raznih oblika bilateralne saradnje sa sindikatima u Evropi i svetu.

·                 Posebna pažnja biće posvećena jačanju sindikalne saradnje na prostorima Zapadnog Balkana, kako učešćem u radu Foruma sindikata jugoistočne Evrope, tako i jačanjem odnosa sa pojedinačnim sindikatima u regionu.

·                 Pružaćemo podršku granskim sindikatima, teritorijalnim oblicima organizovanja, Sekciji žena i Sekciji mladih u njihovim naporima da se što uspešnije uključe u učestvuju u radu svetskih i evropskih sindikalnih struktura.

·                 Razvijaćemo projektne aktivnosti usmerene na reformu i jačanje naših kapaciteta, pri čemu će se posebna pažnja posvećivati odabiru tema koje će doprinositi našim reformskim naporima i jačanju i biti od istinskog interesa za naše članstvo.

 

 

14. ODNOS PREMA POLITIČKIM STRANKAMA I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

 

Zbog postojanja interesa da sindikalni zahtevi utiču na donošenje zakona i drugih odluka koje su od važnosti za materijalni i socijalni položaj i radno-pravnu sigurnost zaposlenih, nezaposlenih i penzionera, Savez samostalnih sindikata Srbije će u svom delovanju i dalje ostvarivati odgovarajuću saradnju sa političkim partijama i strankama koje imaju predstavnike u skupštini, vladi i drugim državnim organima i institucijama, uz uslov da druga strana uvažava samostalnost, nezavisnost i programske zadatke Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

U cilju realizacije programskih aktivnosti, Savez i samostalni sindikati aktivno će sarađivati sa međunarodnim fondacijama i nevladinim organizacijama kada za to postoji obostrani interes i korist za članstvo, iniciraće učešće u različitim projektima koji se pre svega odnose na uspostavljanje i razvijanje socijalnog dijaloga na svim nivoima, osposobljavanje i edukaciju članstva, razvijanje i podsticaj regionalne, međuregionalne i prekogranične saradnje.

 

***

                 U vremenu koje sledi, Programski ciljevi i zadaci biće dopunjavani u zavisnosti od aktuelnosti, važnosti i potrebe da Savez samostalnih sindikata Srbije najefikasnije reaguje i pronađe najbolja rešenja problema.
Ova prezentacija je optimizovana za rezolucije od 800x600px i više, kao i za sve čitače novije generacije.
Verzija na Srpskom English version