Uvodna strana

PRAVNA

29.12.2011

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

G-din, Mirko Cvetković, predsednik Vlade

PREDMET:            Amandman na Predlog Zakona o izmeni Zakona o sudskim taksama

Savez  samostalnih  sindikata Srbije, razmatrao je Predlog Zakona o izmeni Zakona o sudskim taksama i stao je na stanovište da Vladi Republike Srbije predloži da utvrdi sledeći

 

A M A N D M A N

na Predlog zakona o izmeni Zakona o sudskim taksama

opširnije


9.12.2011

Inicijativa za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 167. stav 1. tačka 1. i 168. stav 2. Ustava Republike Srbije («Službeni glasnik RS» br. 98/2006)  i člana 2., 50. i 51. Zakona o Ustavnom sudu («Službeni glasnik RS», br. 109/2007),  Savez samostalnih sindikata Srbije, Trg Nikole Pašića 5, Beograd, podnosi

Inicijativu za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 85. stav 1. Zakona o parničnom postupku

(„Sl. glasnik RS br. 72/2011) u delu koji glasi koji mora biti advokat

 

Obrazloženje

opširnije


2.11.2011

-Radna grupa za izradu Nacrta Zakona o javnim nabavkama

PREDMET: Sugestije u vezi izrade Nacrta Zakona o javnim nabavkama

Poštovani,

Imajući u vidu da je u toku izrada nacrta novog Zakona o javnim nabavkama, Savez samostalnih sindikata Srbije je stao na stanovište, da Vam uputi sledeće

 

SUGESTIJE

U VEZI IZRADE NACRTA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

I Sugestija

U članu 44. st. 2. važećeg Zakona, posle tačke 7, dodati tačku 8, koja glasi:

„-zaposlenima isplaćuje primanja, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom na snazi.“

Obrazloženje

opširnije


21.10.2011

PRIMENA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

REPUBLIKA SRBIJA

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

MINISTARSTVO PRAVDE

Nemanjina 22-26

Beograd 11000

 

Predmet: Molba za mišljenjem u vezi

primene Zakona o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011)

Poštovani,

Molimo Vas, da nam, u smislu člana 80 Zakona o državnoj upravi, dostavite mišljenje u vezi primene člana 85. Zakona o parničnom postupku („Sl.glasnik RS“, br. 72/2011), i to u vezi sledećeg:

Da li predstavnik sindikata može biti punomoćnik u parničnom postupku, imajući u vidu odredbu čl. 195 i 213 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05 i 54/09)“.

Obrazloženje

U članu 195 Zakona o radu, propisano je daprotiv rešenja kojim je povređeno pravo zaposlenog ili kada je zaposleni saznao za povredu prava, zaposleni, odnosno predstavnik sindikata čiji je zaposleni član ako ga zaposleni ovlasti može da pokrene spor pred nadležnim sudom“.  

Isto tako, u članu 213 Zakona o radu, propisano je da sindikalni predstavnik koji je određen da zastupa zaposlenog u radnom sporu sa poslodavcem pred arbitrom ili sudom ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada za vreme zastupanja.

Dakle, Zakon o radu, kao matični zakon u oblasti radnih odnosa, propisuje pravo predstavnika sindikata da zastupa člana sindikata ukoliko ga isti ovlasti.

Smatramo, da je isto razumljivo rešenje imajući u vidu da član sindikata upravo i plaća članarinu kako bi uživao pogodnosti članstva, odnosno besplatno zastupanje pred sudom.

Obzirom da Zakon o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011) stupa na snagu 1. februara 2012. godine, zbog potrebe organizacije naših aktivnosti, molimo da nam date odgovor na gore postavljeno pitanje, imajući sve navedeno u vidu.

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

PREDSEDNIK

Ljubisav Orbović


27.09.2011

U prilog izradi Zakona o zaštiti uzbunjivača

ZAHTEV SSSS AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Savez samostalnih sindikata Srbije se zalaže za zaštitu zaposlenih koji ukažu na povredu propisa koja ugrožavaju javni interes. U tom cilju je upućen zahtev Agenciji za borbu protiv korupcije.

 

REPUBLIKA SRBIJA

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

BEOGRAD

 

Zorana Marković, direktorka

 

Predmet: Zahtev Saveza samostalnih sindikata Srbije u vezi izrade Zakona o zaštiti uzbunjivača

 

Poštovani,

Savez samostalnih sindikata Srbija, kao reprezentativna i najveća organizacija zaposlenih, već duže vreme se zalaže za zaštitu zaposlenih koji ukažu na povredu propisa koja ugrožavaju javni interes, popularno zvanih „duvačima u pištaljku“ odnosno uzbunjivačima.

Iako ova lica nisu izložena riziku svoje sigurnost zbog ugrožavanja njihovih radnih prava, smatramo da je, ključna zaštita ovih kategorija lica, odnosno da je ključna zaštita njihovih prava iz radnog odnosa i po osnovu rada. U postupku te zaštite ove kategorije lica, kao zaposlenih, nadalje, smatramo da sindikat, mora imati nezaobilaznu ulogu jer je, nakon ukazivanja na nezakonitosti, na delu  ugrožavanje njihovih prava iz radnog odnosa i po osnovu rada.

Podsetićemo Vas da je Savez samostalnih sindikata Srbije uputio sugestije na Nacrt Zakona o poslovnoj tajni, upravo zahtevajući da lica koja objave poslovnu tajnu, a koja predstavlja kršenje javnog interesa, moraju uživati zaštitu.

Naposletku, radi zaštite prava iz radnog odnosa ovih kategorija lica, a što je neopohodno u procesu smanjenja korupcije, kao jednog od bitno preduslova ka priključenju naše zemlje Evropskoj uniji, Savez samostalnih sindikata Srbije Vam upućuje poziv za saradnju u postupku izrade zakonskog teksta o uzbunjivačima, u smislu dostavljanja radne verzije zakona, poziva za učešće na javnim raspravama i druge aktivnosti kako bi se izradio što kvalitetniji zakonski tekst.


20.09.2011

AMANDMAN NA PREDLOG ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI

I Amandman

Član 3 Predloga Zakona o javnoj svojini, menja se i glasi:

 

„U javnoj svojini su prirodna bogatstva, dobra od opšteg intresa za koja je zakonom utvrđeno da su u javnoj svojini, stvari koje koriste organi i organizacije Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i druge stvari koje su, u skladu sa zakonom u javnoj svojini, osim stvari organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.“

 

Obrazloženje

 

Razlozi zbog kojih smatramo da sredstva koja koriste organizacije obaveznog socijalnog osiguranja treba izuzeti iz režima državne svojine su sledeći:

Nesporno je da su u pitanju sredstva koja su se kroz doprinose slivala u organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, te su kao takva rezultat rada svih zaposlenih i samim tim se radi o specifičnosti tih sredstava, odnosno imovine organizacija socijalnog osiguranja.

Polazeći od činjenice da osiguranici obezbeđuju sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje, logično i jedino pravno ispravno jeste i da oni upravljaju tim sredstvima.

Ukoliko sve ove činjenice zanemarimo, dolazimo do situacije koja nas dovodi ne samo do pravne nesigurnosti, već i do nečega mnogo krupnijeg što bi se moglo nazvati otimanjem.

Pomenućemo samo da ukoliko se ova činjenica ne uzme u obzir krše se ne samo mnogi Zakoni, već direkto zadiremo u Ustav Srbije kojim je zagarantovano pravo svojine.

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE


9.09.2011

SSSS poslanicima Narodne skupštine

AMANDMAN NA PREDLOG ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Savez samostalnih sindikata Srbije uputio je poslanicima Narodne skupštine da u parlamentu, kao svoj, predlože Amandman na predlog Zakona o parničnom postupku.

 

I Amandman

U članu 85. Predloga Zakona o parničnom postupku, dodaje se novi stav 2. koji glasi:

«Stranku u postupku može zastupati i predstavnik organizacije čiji je stranka član».

Dosadašnji stavovi 2, 3 i 4 postaju stavovi 3,4 i 5.

 

O b r a z l o ž e nj e

Svaka organizacija se osniva radi ostvarivanja prava i interesa svojih članova. Sa druge strane, članovi tih organizacija putem osnivanja svoje organizacije kolektivno rade na ostvarenju svojih prava i interesa, odnosno putem članstva u organizaciji delotvornije rešavaju svoje sporove.

Radi zaštite prava i interesa svojih članova, organizacija za svoje članove preduzima mnoge aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti jeste i organizovanje pravne pomoći, uključujući i zastupanje pred sudom.

Organizacija pruža pravnu pomoć na taj način, što zaposleni, diplomirani pravnik zastupa (na sudu) članove organizacije.

Prema članu 6. Zakona o radu («Sl. glasnik RS», 24/2005, 61/2005 i 54/2009) propisano je da je sindikat samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa.

U cilju zaštite prava i interesa zaposlenih, sindikat organizuje besplatnu pravnu pomoć svojim članovima, koja uključuje i zastupanje zaposlenih pred sudom, imajući u vidu delotvornost sudske zaštite. Treba imati u vidu, da u slučaju otkaza ugovora o radu, što je najčešći vid radnog spora, zaposleni nema dovoljno sredstava kojim bi platio pravnu pomoć, u vidu pružanja advokatskih usluga.

Predloženi amandman je i u skladu sa posebnim zakonom, odnosno Zakonom o radu, koji u članu 213 Zakona o radu, propisuje da sindikalni predstavnik koji je određen da zastupa zaposlenog u radnom sporu pred arbitrom ili sudom ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada za vreme zastupanja.

Dakle, poseban zakon, Zakon o radu, priznaje pravo sindikalnom predstavniku da zastupa zaposlenog u radnom sporu pred sudom.

Napominjemo da usvajanje ovog amandmana neće imati uticaja na budžetska sredstva.

PREDSEDNIK

Ljubisav Orbović


7.07.2011

SSSS UPUTIO ZAVODU ZA INTELEKTUALNU SVOJINU SUGESTIJE NA

NACRT ZAKONA O POSLOVNOJ TAJNI

n/r Branka Totić, direktor

Predmet: Sugestije na Nacrt Zakona o poslovnoj tajni

Poštovana,

U vezi Nacrta Zakona o poslovnoj tajni, upućujemo Vam sledeće sugestije na isti:

 

I Sugestija

U čl. 3 st. 1 Nacrta posle reči „informacija“ dodaje se „,ako drugim propisom nije drugačije određeno i“.

Obrazloženje

U smislu Nacrta Zakona, poslovnom tajnom se smatra bilo koja poverljiva poslovna informacija koja ima tržišnu vrednost zbog toga što predstavlja tajnu, a koja nekom fizičkom ili pravnom licu obezbeđuje prednost u odnosu na konkurenciju i za koju lice koje je poseduje preduzima razumne mere za očuvanje tajnosti. Tako poslovnom tajnom mogu da se štite različite vrste informacija kao što su: proces proizvodnje, finansijski podaci, planovi poslovanja, poslovne strategije...Isto tako, u smislu ovog Nacrta zakona, da bi se obezbedila zaštita poslovne tajne, nije potrebna nikakva formalna registracija takvih podataka, već se isti, po samom Zakonu, smatraju poslovnom tajnom.

Ovakva koncepcija Nacrta Zakona je u sukobu sa odredbama Zakona o radu i Opšteg kolektivnog ugovora, sindikat ima pravo da zna, u smislu ovih propisa, podatke od bitnog značaja za ekonomski i radno-socijalni položaj zaposlenih (plan proizvodnje, izveštaj o poslovanju poslodavca, profit i njegova raspodela...). Primera radi, navešćemo čl. 14 Opšteg kolektivnog ugovora koji propisuje da je poslodavac dužan da, pre izgradnje novih pogona i uvođenja novih procesa procesa rada, zatraži mišljenje sindikata o potrebnim, odnosno planiranim merama od buke, štetnih materija, vibracija i drugih štetnih uticaja na život i zdravlje zaposlenih.

Predloženom sugestijom u čl. 3 st. 1. Nacrta Zakona, iz kategorije poslovne tajne isključuju se samo oni podaci koje sindikat ima pravo da zna i koristi u svom sindikalnom radu, a koji su zajemčeni posebnim propisima iz oblasti rada. Tako je i učinjeno u st. 2 ovog člana (kada se poslovna tajna utvrđuje aktom poslodavca-privrednog društva), ali u praksi je moguće da određeni podaci nisu proglašeni poslovnom tajnom od strane poslodavca, ali bi bili poslovna tajna prema odredbama samog zakona.

U potpunosti razumemo da je Nacrt Zakona urađen kao jedan od zahteva u procesu priključenja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, ali, smatramo, da taj proces mora biti u skladu sa nacionalnim pravom, a naročito Ustavom Republike Srbije, kojim je zajemčena sloboda sindikalnog delovanja (koja je razrađena odredbama Zakona o radu i Opšteg kolektivnog ugovora). S tim u vezi, može se postaviti i pitanje ustavnosti tako definisane poslovne tajne.

 

II Sugestija

U čl. 7 Nacrta Zakona dodaje se novi st. 4, koji glasi: „Zaposleni koji otkrije nadležnom državnom organu povredu zakona, korupciju, ugrožavanje bezbednosti i zdravlja građana a u vezi podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, neće se smatrati odgovornim za nezakonito pribavljanje, korišćenje i otkrivanje poslovne tajne“.

 

Obrazloženje

 Predloženom sugestijom ostvaruje se zaštita javnog interesa, koji je pretežniji od interesa poslovne tajne, odnosno zaštita zaposlenog, a u skladu sa propisima Evropske unije.

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

PREDSEDNIK

Ljubisav Orbović


21.04.2011

ZAKON O UDRUŽENJIMA SE NE PRIMENJUJE NA SINDIKATE

U vezi vaših pitanja koja nam postavljate, zbog nedoumice  koji se Zakon primenjuje na sindikate, a u vezi upisa u Registar upućujemo Vas na sledeće:

1. Savez SSS je još 22. septembra 2009. godine zatražio MIŠLJENJE nadležnog ministarstva.

2. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je 22. oktobra 2010. godine

    ODGOVORILO na naš zahtev.

Klikom na aktivna polja moguće je u .pdf preuzeti zatraženo mišljenje i odgovor.


4.08.2010

Zahtev ministru ekonomije povodom Zakona o stečaju

REGULISATI PITANJA VEZANA ZA „AUTOMATSKI STEČAJ“

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović uputio je pismo ministru ekonomije i regionalnog razvoja Mlađanu Dinkiću povodom Zakona o stečaju kojim nisu regulisana pitanja takozvanog automatskog stečaja, koja negativno utiču na radnopravni položaj zaposlenih.

opširnije


4.05.2010

 

Predsednik VSSS uputio dopis ministarki pravde

NEPRIMERENO DUGI RADNI SPOROVI

Predsednik VSSSS Ljubisav orbović uputio je 23.aprila dopis ministarki prvde Snežani Malović u kojem navodi da je razlog  obraćanja  neprimerena dužina sudskih postupaka u radnim sporovima (oko 3 godine),  koji se, prema članu  195 st. 3 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“,  24/2005, 61/2005 i 54/2009), moraju okončati u roku od 6 meseci.

U ovom pismu, između ostalog piše:

 "Kao što je poznato, neuspeli model privitizacije, tranzicija i aktuelna ekonomska kriza ostavljaju svoju posledicu i na radno-socijalni položaj zaposlenih. Posledica takvog stanja jeste i veliki broj štrajkova zaposlenih koji se dešavaju u Republici Srbiji....

Kompletan dopis ministarki Malović moguće je preuzeti u .pdf formatu klikom na donje aktivno polje opširnije.

opširnije

 ODGOVOR MINISTARSTVA (.pdf)

 

13.01.2010

Mišljenje Ministarstva rada

POSLODAVAC DUŽAN DA DOSTAVI SPISAK ČLANOVA

KOJIMA JE ODBIJENA SINDIKALNA ČLANARINA

Ministarstvo rada i socijalne politike smatra da je, na osnovu odredaba Zakona o radu i Opšteg kolektivnog ugovora, poslodavac dužan da na zahtev sindikata dostavi spisak članova sindikata kojima je odbijen iznos od zarade na ime sindikalne članarine.

Reč je o mišljenju tog ministarstva datog na zahtev Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.

U obrazloženju se navodi da, u skladu sa članom 207. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br.24/05, 61/05 i 54/09), zaposleni pristupa sindikatu potpisivanjem pristupnice.

Poslodavac je dužan da zaposlenom koji je član sindikata na ime sindikalne članarine odbije iznos od zarade na osnovu njegove pismene izjave i da taj iznos uplati na odgovarajući račun sindikata.

Članom 210 stav 1. Zakona predviđeno je da je poslodavac dužan da sindikatu obezbedi tehničko-prostorne uslove i pristup podacima i informacijama neophodnim za obavljanje sindikalnih aktivnosti.

Tehničko-prostorni uslovi za obavljanje aktivnosti sindikata utvrđuju se kolektivnim ugovorom ili sporazumom poslodavca i sindikata.

Opštim kolektivnim ugovorom („Službeni glasnik RS“, br.50/08, 104/08 i 8/09) u članu 54, pored ostalog, predviđeno je da je poslodavac dužan da sindikalnoj organizaciji kod poslodavca, bez naknade, posredstvom službi poslodavca odbije iznos sindikalne članarine od zarade zaposlenog i uplati ga na odgovarajući račun sindikata, u skladu sa statutom, kao i da vrši obradu podataka o uplati članarine i daje na uvid sindikalnom rukovodstvu.

Imajući u vidu navedene odredbe Zakona o radu i OKU, mišljenja smo da je poslodavac dužan da na zahtev sindikata dostavi spisak članova sindikata kojima je odbijen iznos od zarade na ime sindikalne članarine, navodi se u dopisu Ministarstva rada i socijalne politike.


18.11.2009.

 

Pismo Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja

PRIMEDBE NA PRAVILNIK

U vezi Radne verzije Pravilnika o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom, Savez samostalnih sindikata Srbije stao je na stanovište da uputi sledeće:

 

PRIMEDBE NA RADNU VERZIJU
PRAVILNIKA O
BLIŽEM NAČINU, TROŠKOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA PROCENU RADNE SPOSOBNOSTI I MOGUĆNOSTI ZAPOSLENjA ILI ODRŽANjA ZAPOSLENjA OSOBA SA INVALIDITETOM


27.08.2009.

 

Povodom najave JP “Železnica Srbije”

NOVO DUŽNIČKO ROPSTVO?

Nedavne najave pokretanja sudskih postupaka JP “Železnica Srbije” protiv radnika, koji su,nemajući drugih sredstava za odbranu svoje gole egzistencije, blokirali put, pokazuju svu tragičnost stanja našeg društva. Štaviše, izračunata je i visina štete koji bi radnici trebalo da plate.

Verovatno odgovorni iz JP “Železnice” misle da radnici redovno primaju zarade, da od te zarade mogu mirno sedeti kućama sa svojim porodicama, te da su iz čiste obesti blokirali prugu, pa da zbog tog svog hira treba da plate “štetu”. Pritom, postavljamo pitanje ko će radnicima njiihovu “štetu” nadoknaditi,  odnosno, ko će njima njihove ostvarene zarade isplatiti i šta njima drugo preostaje da učine da bi to ostvarili.

Međutim, ono što svakog od nas treba da zabrine jeste, da li su ove najave sudskih postupaka zapravo najava ponovnog uvođenja “dužničkog ropstva” i “goniča robova”, koja je odavno ukinuto. Pitanje sa pravom postavljamo, jer kako isti misle da ta potraživanja i naplate, kada dobro znaju da ako se potraživanje ne može dobrovoljno naplatiti, a očigledno zaposleni nemaju sredstava za to, sledi plenidba imovine i proterivanje radnika na ulicu.

Na kraju ostaje da se svi zapitamo, da li je slika sudskih izvršitelja, koji zbog ovakvih stvari isteruju radnike i njihove porodice iz domova na ulicu, slika Srbije u 21. veku.


01 - 440

14.08.2009.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

 

PREDMET:     Inicijativa za dopunu Zakona o zapošljavanju i osiguranju

                                za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“ broj 36/09) po

                                hitnom postupku

 

                Poštovani,

                Imajući u vidu negativne posledice primene člana 73. stav 1. tačka 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti na materijalno-socijalni položaj nezaposlenih trudnica, a u cilju zaštite materinstva i davanja doprinosa podizanju nataliteta, predlažemo da se po hitnom postupku izvrši dopuna Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, u tekstu koji sledi:

                „Zakon o dopuni Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Član 1.

                 U članu 73. stav 1. tačka 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“ broj 36/09), na kraju teksta dodati zapetu i reči: „osim privremene sprečenosti za rad zbog održavanja trudnoće“.

                 Dodaje se tačka 2a, koja glasi:

                 „2a) privremene sprečenosti za rad utvrđene propisima o zdravstvenom osiguranju, zbog održavanja trudnoće za sve vreme trajanja te sprečenosti“.

 Član 2.

                                Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 23. maja 2009. godine.“

                                S  poštovanjem,

     PREDSEDNIK

Ljubisav Orbović


AMANDMANI NA PREDLOG ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU

I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

Tendencija smanjenja prava zaposlenih u socijalnoj oblasti nastavljen je i u oblasti osiguranja po osnovu nazeposlenosti. Isto tako, oblast zapošljavanja jedna je od oblasti koja je šireg značaja za sveokupni razvoj Republike Srbije i jedno je od aktivnosti delovanja Saveza samostalnih sindikata Srbije. To je i razlog što je SSSS uložio amandmane na Predlog zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti koji, između ostalog, imaju za cilj povećanje efikasnosti u postupku zapošljavanja i nesmanjivanje prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti.


ZAHTEV MINISTRU ZA RAD

Kako su organi državne uprave, na traženje fizičkih ili pravnih lica, dužni da daju mišljenja o propisima iz svoje nadležnosti, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović je , uputio zahtev  Rasimu Ljajiću, ministru rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije, u kome je tražio da mišljenja koje Ministarstvo rada i socijalne politike, izdaje u okviru delokruga svoje nadležnosti, budu objavljena na internet strani ovog Ministarstva, kako bi isti bilai dostupna svim građanima.


OCENA USTAVNOSTI

Saglasno odredbama Ustava Republike Srbije i Zakona o Ustavnom sudu, Savez samostalnih sindikata Srbije podneo je inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti člana 28. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu.

Odredbom člana 28. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu derogira se sistem kolektivnog pregovaranja u Republici Srbiji, čime se, međutim, povređuju odredbe Ustava i Konvencije Međunarodne organizacije rada. Iz tih razloga je i pokrenuta inicijativa za ocenu ustavnosti ove odredbe Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, sa predlogom da Ustavni sud utvrdi da ista nije u skladu sa Ustavom i međunarodnim konvencijama.


I N F O R M A C I J A

o primedbama Savezu samostalnih sindikata Srbije na Nacrt Zakona

 o civilnom vazduhoplovstvu, dostavljene nadležnom Ministarstvu

Savez samostalnih sindikata Srbije je razmatramo Nacrt zakona o civilnom vazduhoplovstvu, i dostavio Ministarstvu infrastrukture primedbe na odredbe ovog Zakona koje su od značaja za radnosocijalni položaj zaposlenih.


DOPIS AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

Na osnovu inicijative predsedništva Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Savez samostalnih sindikata Srbije uputio je dopis Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika u kojoj je obavestio o neusklađenosti odredbi člana 139. st. 2. Zakona o radu i člana 94. Zakona o stečajnom postupku, koja neusklađenost je u praksi izazivala onemogućavanje ostvarenje prava zaposlenih u postupcima pred Fondom solidarnosti Republike Srbije.

Povodom ovog dopisa, direktorka Agencije za licenciranje stečajnih upravnika  Vesna Gaćeša, obavestila je SSSS da će ova Agencija sačiniti Obaveštenje stečajnim upravnicima u ovom slučaju, koje će biti objavljeno na sajtu Agencije, www.alsu.gov.rs, kako bi se otklonile sve negativne posledice za ostvarenje prava zaposlenih u slučaju stečaja kod Fonda solidarnosti Republike Srbije.  
Ova prezentacija je optimizovana za rezolucije od 800x600px i više, kao i za sve čitače novije generacije.
Verzija na Srpskom English version