Uvodna strana

                                                                                      

                                                                                                                                            Bojana Bijelović, predsednica

Beograd, 10. april 2012. godine

Forum MOR

ZАPOŠLJAVANJE MLADIH PRIORITET MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA

Svet se suočava sa sve jačom krizom u zapošljavanju mladih: izgledi za nezaposlenost mladih od 15 do 24 godine su tri puta veći nego kod starijih, i preko 75 miliona mladih širom sveta traži posao. MOR upozorava na “zaplašenu” generaciju na koje utiče opasna kombinacija visoke nezaposlenosti, povećane neaktivnosti i nesigurnih poslova u razvijenim zemljama, kao i trajno visok procenat zaposlenih sa veoma niskim zaradama u zemljama u razvoju.

Sumorna slika nezaposlenosti još je tamnija zbog velikog broja radnika koji rade poslove lošeg kvaliteta i loše su plaćeni, često u neformalnoj ekonomiji. Mnogi su siromašni: 152 miliona mladih radnika ima sirotinjska primanja, dok 28% svih radnika od 15 do 24 godine (njih 150 miliona) živi sa tek 1,25 dolara na dan. U nastaloj situaciji postoji pretnja da će nastati “izgubljena” generacija i velika je pretnja socijalnoj koheziji.

Iz tog razloga, tema zapošljavanja mladih biće jedan od prioriteta na Godišnjoj skupštini MOR u junu, gde će se čuti se glas mladih ljudi i uvažiti njihova mišljenja i iskustvo. U pripremi Godišnje konferencije MOR je u martu, “Mesecu zapošljavanja mladih”, sprovodila nacionalne konsultacije širom sveta. Kulminaciju će predstavljati Forum o zapošljavanju mladih sa mladim predstavnicima iz poslodavačkih, radničkih i omladinskih organizacija u Ženevi u maju 2012. godine.

Učesnici će podeliti iskustva i stavove o situaciji i diskutovati o praktičnim primerima uspešnih inicijativa koje su dovele do unapređenja dostojanstvenog rada za mlade. Teme će biti: analiza aspekata krize zapošljavanja mladih, omogućavanja pristupa mladih dostojanstvenom radu i razvoj partnerstava za više kvalitetnih poslova za mlade.

Program MOR za zapošljavanje mladih radi kroz globalnu mrežu tehničkih timova u svom sedištu u Ženevi i u više od 60 kancelarija širom sveta. Pruža pomoć državama u razvijanju usklađenih i koordiniranih aktivnosti za zapošljavanje mladih. Ovakav integrisani pristup kombinuje makro-ekonomske politike i ciljane mere koje se bave ponudom i tražnjom rada, kao i kvantitetom i kvalitetom zapošljavanja.


Beograd, 4. april 2012. godine

SAOPŠTENJE SEKCIJE MLADIH SSSS POVODOM DANA STUDENATA

U trenucima kada je u Srbiji teško naći prvi posao, kada postoji jaz između sistema obrazovanja i potreba tržišta rada, kada mladi napuštaju Srbiju u potrazi „trbuhom za kruhom“, studenti pokazuju veliku energiju i potencijal za promene. Studentske organizacije su uvek bile pokretačka energija promena i zdravih inicijativa potrebnih društvima u krizi. Mladi sindikalci podržavaju opravdane zahteve studenata i očekujemo da i zahtevi za podizanjem standarda u visokom obrazovanju, omogućavanje studiranja za sve socijalne grupe, nova ulaganja u obrazovanje i savremena klasifikacija zanimanja pokrenu pozitivne promene i omoguće bolje uslova studiranja i bolje izglede za zapošljavanje.


Beograd, 4. april 2012. godine

Napredna obuka za mlade sindikalce Move2Improve

U KRAGUJEVCU ODRŽANA RADIONICA O KOLEKTIVNOM PREGOVARANJU U PREDUZEĆU

Cilj trećeg u nizu seminara bilo je sticanje znanja o kolektivnom pregovaranju i usvajanje pregovaračkih veština. Polaznicima obuke prikazan je celokupan proces utvrđivanja strategije, formiranja pregovaračkog tima,  razvijanje strategija i vođenje pregovora do konačnih rezultata kao i sticanje znanja o svojim pravima i obavezama na radu.

Radionicu je otvorio Jugoslav Ristić, predsednik Veća SSS za grad Kragujevac istakavši stalnu podršku mladim sindikalcima i značaj edukacije mladih, koji će u budućnosti igrati značajnu ulogu u budućim pregovorima i aktivnostima sindikata.

Predavač je bio je Slaviša Radulović, pravnik u Veću SSS Leskovca i edukator UGT ISCOD i SSSS koji je započeo svoje izlaganje rečenicom “Za sindikate kolektivni ugovori nemaju alternativu”. U prvom delu seminara napravljen je kratak osvrt na pojam i karakteristike procesa pregovaranja, elemente pregovaranja, psihološke tipove pregovarača i pregovaračke stilove. Potom su detaljnije obrađena individualna i kolektivna prava zaposlenih, pravni okvir kolektivnih prava i kolektivnog pregovaranja, i definisanje prava i obaveza zaposlenih u samom kolektivnom ugovoru. Učesnicima je predstavljeno šta su sve kolektivna prava zaposlenih i šta sadrže kolektivni ugovori (opšti, granski - posebni, i pojedinačni – kod poslodavca).

Na samom kraju radionice izvedena je  vežba - simulacija pregovora, u kojoj su svi učesnici kroz praktičan rad i diskusiju pokazali izuzetan nivo znanja i razumevanja izloženih informacija i veštine pregovaranja stečenih tokom jednodnevne radionice.


Beograd, 2. april 2012. godine

Održana radionica za studente

ZAMKE U RADNOM ODNOSU – DOPRINOS SINDIKATA KVALITETNIJEM ZAPOŠLJAVANJU MLADIH

I ove godine, aktivisti Sekcije mladih SSSS održali su radionicu u saradnji sa studentskom organizacijom AIESEC. Radionica je namenjena studentima i mladima koji traže posao i praksu na predstojećem sajmu „Career days“, 19. i 20. aprila u BELEXPO centru. Predavanje i diskusija vođeni su 24. marta u prostorijama Opštine Savski venac, u Beogradu.

S obzirom na veliku nezaposlenost i pritisak na tržištu rada, mladi nemaju mogućnost da steknu relevantno radno iskustvo i podložni su izrabljivanju pod paravanom volontiranja, stažiranja i na druge načine. Na razgovorima za posao vrši se diskriminacija mladih, pogotovo žena koje planiraju da zasnuju porodicu. Aleksandar Marković, pravni stručnjak u Savezu samostalnih sindikata Srbije, davao je praktične savete mladima u vezi sa blanko-otkazima, zaštiti radnih prava i elementima ugovora o radu, dok je Bojana Bijelović izložila položaj mladih i govorila o ulozi sindikata.

Studenti i nezaposleni mladi dobili su konkretne odgovore na sva pitanja i visoko ocenili kvalitet radionice.


Beograd, 26. mart 2012. godine

 

Napredna obuka za mlade sindikalce Move2Improve

U KRUŠEVCU ODRŽANA RADIONICA O PRIMENI NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PROPISA

U Kruševcu je  17. marta 2012.  godine održana druga po redu radionica u projektu formiranja tima mladih edukatora SSSS Move2Improve. Pilot projekat formiranja tima edukatora Sekcije mladih SSSS podržava organizacija SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA.

Prvi deo radionice posvećen primeni Zakona o radu, vodila je šef pravne službe Veća SSS za grad Kruševac Zorica Savić Nikolić. Učesnicima je predstavljena uloga sindikata u zaštiti prava zaposlenih iz radnog odnosa. Govorilo se o razlici između definisanja radnog statusa zaposlenih kolektivnim ugovorima i ostalim opštim aktima koji se na osnovu odredbi zakona mogu pojaviti kao pravni okvir kolektivnih prava zaposlenih (pravilnici o radu). Uz Zakon o radu u najkraćim crtama učesnicima je predstavljen Zakon o štrajku i Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu.

Učesnici su imali vežbu “Povreda prava radnika u radnom odnosu - praktično reševanje problema”. Veći deo učesnika je nakon ove simulacije spoznao kakvi sve problemi mogu da se jave u sindikalnoj praksi i da je neophodno dobro poznavanje Zakona o radu.

U drugom delu radionice, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Nišu dr Goran Obradović predstavio je međunarodne izvore radnog prava kao i osnovne odlike konvencija MOR-a koje su od značaja za profesionalne organizacije radnika i uslove rada uopšte. Međunarodni radni standardi sadržani su u konvencijama i preporukama MOR i ukoliko su sadržani u ratifikovanim konvencijama predstavljaju pravno obavezujuće norme. Predavač je istakao da je Srbija ratifikovala svih 8 osnovnih, i 72 konvencije od ukupnog broja usvojenih konvencija.

Edukatori su  omogućili  interakciju učesnika i aktivnu  razmenu međusobnih iskustava što je od posebne  važnosti za formiranje  timova koji će sarađivati u budućnosti.


Beograd, 8. mart 2012. godine

 

Radionica Konferencije Sekcije mladih SSSS

MLADI I SINDIKAT – ANALIZA SADAŠNJEG POLOŽAJA

I ZAGOVARANJE UNAPREĐENJA STATUSA

U organizaciji Sekcije mladih SSSS i švajcarskog partnera SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA, 3. marta u Subotici održana je radionica za članove Konferencije Sekcije mladih SSSS. Cilj je bilo usvajanje veština zagovaranja i upoznavanje članova Sekcije sa rezultatima istraživanja „Mladi u sindikatu – 2012.“, prvog temeljnog istraživanja o mladima u/i sindikatu. Moderatori su bili istraživač Marko Stojanović iz Građanskih inicijativa i predsednica Sekcije Bojana Bijelović. Rezultati predstavljaju stavove i položaja mladih u sindikatu, i osnov su za planiranje konkretnih mera i aktivnosti usmerenih na unapređenje položaja mladih u sindikatu i društvu.

Neki od nalaza istraživanja su sledeći: većina mladih nije u sindikatu jer nisu zaposleni, zatim pretežno zbog nedovoljne informisanosti o sindikatu i zbog toga što ne prepoznaju dovoljno ulogu sindikata ili nemaju poverenja u snagu sindikata. Mladi smatraju da sindikat ne komunicira na njima razumljiv način, čemu ne doprinosi ni imidž sindikata. Ipak, mladi većinski prepoznaju ulogu sindikata u zaštiti prava radnika i većina smatra da sindikat jeste adekvatan mehanizam zaštite radnika.

Mladi se u sindikate učlanjuju iz pretežno sindikalnih razloga, a smatraju da najveću dobrobit od sindikata ostvaruju u vidu radničko-sportskih igara, jeftinijih namirnica i drugih sredstava, ostvarenih popusta na odmor i sl. Podaci upućuju da očekivanja mladih nisu sasvim ispunjena.

Mladi sindikalci će imati prilike da povedu akciju javnog zagovaranja unapređenja položaja svojih predstavnika. U aktivnoj diskusiji i razmeni stavova učesnika o predstavljenim sadržajima istraživanja, usvojen je predlog da predstavnici Sekcije u novom Statutu SSSS imaju članove u organima na svim nivoima sindikalnog organizovanja.


Beograd, 3.mart 2012. godine

 

Obuka za mlade sindikalce

U SUBOTICI ODRŽANA RADIONICA O SINDIKALNOM DELOVANJU

U Subotici je 2. marta održana prva od šest radionica u programu napredne obuke za mlade sindikalce, pod nazivom „Počeci i osnove sindikalnog delovanja“, čiji je cilj bio upoznavanje sa počecima sindikalnog organizovanja i strukturom, ulogom i sindikatom danas.

Sindikalnu omladinu je sa istorijatom radničkog pokreta upoznao Miloš Jadžić iz Centra za politike emancipacije. Kako bi razumeli masovne proteste koji se održavaju širom Evrope, učesnicima je bilo neophodno da saznaju nešto više o prvim političkim i socijalnim stremljenjima, Prvoj i Drugoj Internacionali, međuratnom periodu i savremenom radničkom pokretu.

Sekretar Veća SSSS Slavica Savić predstavila je kako SSSS izgleda danas, za šta se zalaže i koje vidove sindikalne borbe koristi da pomogne svojim članovima. Obavestila je mlade aktiviste o poslednjoj odluci Veća SSSS o neučestvovanju Saveza na predstojećim izborima i diskutovala sa mladima o okolnostima današnjeg sindikalnog delovanja u Srbiji. Odgovarajući na mnogobrojna pitanja o aktuelnim temama, Savić je najavila da će na jednoj od prolećnih sednica Veća SSSS glavna tema biti položaj mladih u sindikatu.

O strukturi, organizovanosti, ulozi i značaju SSSS govorio je Gradimir Ivanić iz stručne službe SSSS.  Učesnici su mogli nešto više da saznaju o tome šta je sindikat i zašto postoji, zašto je potrebno da se učlani u Samostalni sindikat, o sindikalnim pravima i slobodi,  reprezentativnosti sindikata, organizovanosti i delovanju SSSS , kao i zaštitnoj funkciji Saveza.

O tome kako izgleda rad Samostalnog sindikata na terenu i koji su najčešći problemi sa kojima se susreću sindikalci u svakodnevnoj borbi za prava radnika govorio je, kroz primere,   sekretar Veća SSS grada Subotice Ištvan Huđi.

Pilot projekat formiranja tima mladih sindikalnih edukatora podržala je organizacija SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA - Kancelarija u Srbiji.


Beograd, 10.februar 2012. godine

 

Akcija organizacije mladih Italijana

„NAŠE VREME JE SAD“

Početkom februara, italijanski premijer Mario Monti je pokrenuo debatu o reformi tržišta rada koju treba dovršiti do kraja meseca i ocenio da „stalno zaposlenje više ne postoji“ i da je doživotni radni odnos „monoton“. „Mladi moraju da se naviknu da više nemaju radno mesto za ceo život“, kazao je Monti u jednoj televizijskoj emisiji i dodao da je "isto radno mesto celog života monotono" i da je „dobro menjati i prihvatati izazove“.

U znak protesta i dubokog neslaganja sa najavljenom politikom zapošljavanja na određeno i gubitak dostojanstvenih radnih mesta, mladi Italijani su 9. februara ispred Ministarstva rada u Rimu organizovali akciju. Postavili su Bar kod Erse i Maria „Protiv monotonije modernih života!“ i dvoje aktivista maskirali u premijera Montija i ministarku rada, koji serviraju koktele sa nazivima: „Čekajući posao na plaži”, „Flambirani stažisti”, „Zamrznuti ugovor“, „Štrajk soda“… poručujući Vladi da su mladima potrebne garancije a ne više fleksibilnosti, i da su spremni da žive monotonim životom!


Beograd, 9.februar 2012. godine

 

PROJEKAT "NAPREDNA ŠKOLA ZA MLADE SINDIKALNE AKTIVISTE SSSS"

- MOVE2IMPROVE-

Sekcija mladih SSSS u saradnji sa SOLIDAR Suisse - Swiss Labour Assistance po prvi put organizuje "Naprednu školu za mlade sindikalne aktiviste SSSS" - Move2Improve. Niz od 6 radionica, za cilj ima formiranje tima mladih sindikalnih edukatora, koji će nastaviti da razvijaju sindikalizam u svojim sindikalnim organizacijama i organizuju predavanja za potencijalno članstvo u srednjim školama, na fakultetima ili u drugim organizacijama. Projekat podstiče saradnju među sindikatima, razmenu iskustava,  povećanje učešća mladih u sindikatu, osmišljavanje i učešće u različitim akcijama, i širenje sindikalnih ciljeva. Obuka će se sprovoditi od marta do polovine maja 2012. godine.


Beograd, 9. februar 2012. godine

 

ZAHTEVI SKONUS „10-KA ZA SRBIJU“

Studentskа konferencijа univerzitetа Srbije (SKONUS), nаjviše predstаvničko telo studenata univerziteta Srbije, predstavilo je listu zahteva. „10-ka za Srbiju"је kampanja koja ima za cilj ispunjavanje zahteva studenata Srbije za reformu visokog obrazovanja u našoj zemlji. Prvi put  studenti svih univerziteta u Srbiji stoje jedinstveni u svojim zahtevima.

Ovo je kampanja za one koji studiraju sada, one koji će studirati sutra, ali i za sve građane koji znaju da je bolje obrazovanje najveća investicija u budućnost naše zemlje.

Među zahtevima se traži: da studenti koji u tekućoj školskoj godini ostvаre 48 ESPB bodovа imаju prаvo dа se finаnsirаju nа teret budžetа Republike Srbije, da troškovi studiranja budu transparentni i jasno definisani, da student koji studirа u „produženoj“ godini imа prаvo dа polаže ispite u mesecimа u kojimа ne postoje redovni rokovi, da se izdvajanja za visoko obrazovanje iz republičkog budžeta povećaju  na 1% i formira se Fond zа rаzvoj visokog obrаzovаnjа, da se u sistem finаnsirаnjа visokog obrazovanja uključi socijаlna dimenzija, kao i da se ukine stаrosna grаnica od 26 godinа zа benificije studenаtа s obzirom na opšte prihvaćeni princip celoživotnog učenja, i ogrаničenja za studente nа mаster i doktorskim studijаmа.
U pogledu zapošljavanja i perspektiva, SKONUS je zatražio hitno usvajanje Nacionalnog okvira kvalifikacija i da se šifrаrnik zаnimаnjа usklаdi sа Nаcionаlnom službom zа zаpošljаvаnje, kao i da se stvore zаkonski i institucionаlni okviri zа podsticаnje studentske prаkse i nаučno-istrаživаčkog rаdа.

Studenti najavljuju široku medijsku kampanju i tražiće podršku cele javnosti.


Beograd, 13. januar 2012. godine

 

POČELA PRIMENA ZAKONA O MLADIMA

U ponedeljak 16. januara 2012. godine počeo je da se primenjuje Zakon o mladima koji treba da unapredi društveni položaj mladih. Pod „mladima“ zakon podrazumeva sva lica od 15 do 30 godina. Procenjuje se da u Srbiji trećinu nezaposlenih čine mladi. Većina nije zasnovala porodicu, a veliki broj nekvalitetno provodi slobodno vreme.

Skupština Srbije u sklopu obeležavanja Međunarodne godine mladih usvojila je Zakon 5. jula 2011. godine. Predstavlja korak u stvaranju održivog institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike. Paralelno, stvoreni su svi zakonski uslovi za podršku institucija mladima, kako je predviđeno Nacionalnom strategijom za mlade. Ovaj strateški dokument označen je kao glavni za definisanje prioriteta, i predviđa obavezu učešća mladih u njenoj izradi i sprovođenju.

Po prvi put Srbija ima Zakon o mladima, i prvi put se definiše javni interes u oblastima omladinskog sektora koji će država finansirati, pri čemu se i nagrađivanje i stipendiranje smatraju javnim interesom.

Zakon uvodi Sаvet zа mlаde po prvi put, koji će činiti predstаvnici relevаntnih orgаnа držаvne uprаve, pokrаjinskog orgаnа uprаve nаdležnog zа pitаnjа mlаdih, nevlаdinog sektorа, kаncelаrija zа mlаde, predstаvnik nаcionаlnih mаnjinа, i stručnjаci. Predstаvnici mlаdih činiće nаjmаnje trećinu člаnstvа ovog sаvetа. Savet će imati savetodavnu ulogu.

Kаncelаrije zа mlаde kojih trenutno ima 124 i deluju u lokalnim samoupravama, dobijаju svoje utemeljenje u zаkonu. Predviđeno je i osnivanje Agencije za mlade, za realizaciju programa Evropske unije namenjenih mladima.

Zakon predviđa i da autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave dostavljaju izveštaj o sprovođenju akcionog plana uza sprovođenje akcionog plana na svojoj teritoriji.

Novi zakon mladima će omogućiti brže dobijanje stipendija i nagrada. Do sada je Ministarstvo omladine i sporta odlučivalo o finansiranju projekata, a sada to reguliše zakon. Sredstva za stipendije nisu unapred određena Zakonom pa će i dalje zavisiti od državnog budžeta.

Na snagu je stupio Pravilnik o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, na osnovu kog će se pratiti stanje u omladinskom sektoru i preduzimati mere za njegovo unapređenje. Sredstva iz državnog budžeta, kojima se ostvaruje javni interes iz oblasti omladinskog sektora, moći će da se daju samo evidentiranim udruženjima na osnovu konkursa. Sledi i objavljivanje Vodiča za primenu zakona.


Beograd, 13. januar 2012. godine

Seminar u Nišu

MOGUĆNOST UNAPREĐENJA POLOŽAJA MLADIH KROZ SINDIKALNO ANGAŽOVANJE

U Nišu je 25.12.2011. godine, uz podršku SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance - Kancelarija u Srbiji, održan seminar Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata grada Niša pod nazivom “Mogućnost unapređenja položaja mladih” sa temama: ‘Sindikat’, ‘Zakon o radu’ i ‘Zakon o mladima’, i ‘Omladinsko preduzetništvo’. Prisutne članove je pozdravila i poželela uspešan rad na seminaru predsednica Sekcije mladih SSS grada Niša Branka Banović. Predavač na seminaru je bio Marko Mladenović, koordinator Kancelarije za mlade u Svrljigu.

U prvom delu seminara prisutni su upoznati sa Zakonom o radu i pravima iz radnog odnosa, i sa Zakonom o mladima koji je Skupština Republike Srbije donela jula 2011. godine a stupiće na snagu 16. januara 2012. godine.

Kako je za mnoge akcije koje bi mladi možda i pokrenuli osnovni problem nedostatak finansijskih sredstava bilo je reči i o načinu pribavljanja sredstava kroz organizovanje neformalnih grupa koje podnose projekte.

Tema omladinskog preduzetništva izazvala je posebnu pažnju svih učesnika na seminaru. Kroz jednostavne i efektne primere predstavljeni su najvažniji koraci u realizaciji poslovnih ideja. Preduzetništvo podrazumeva otvaranje novih radnih mesta i utiče na poboljšanje položaja radnog čoveka (što je cilj i sindikata). Obuhvata proces od prepoznavanja zahteva tržišta i prilika preko kreiranja ideje, do dobre organizacije posla gde se uz razuman rizik (novac, vreme, rad, ugled) dolazi do uspešnog poslovanja.

Učesnici su zaključili da je ovaj seminar bio neophodan i da će im stečena znanja na ovom seminaru pomoći u daljem radu. Članovi su inicirali održavanje nekoliko seminara u 2012. godini na kojima bi se razmatrale teme poput mobinga, radnopravnog zakonodavstva, evropskog radnog zakonodavstva, i nadleženosti Međunarodne organizacije rada.


Beograd, 9. januar 2012. godine

Izveštaj sa seminara u Kruševcu

ULOGA SINDIKATA U ZAŠTITI PRAVA RADNIKA

U kruševačkom Domu sindikata 23.12.2011. godine u organizaciji Sekcije mladih SSSS za grad Kruševac i opštine Brus, Ćićevac, Ražanj i Varvarin i podršku SOLIDAR Suisse/Swiss Labur Assistance SLA, održan je seminar na teme “Mobing” i “Uloga sindikata u zaštiti  prava radnika”.

Cilj seminara bio je upoznavanje mladih sa pojavom mobinga i ulogom sindikata u prevenciji i otklanjanju pomenute pojave, upoznavanje sa ulogom sindikata i prepoznavanje uloge Sekcije mladih u delovanju sindikata. Na temu “Mobing” predavanje je održao Aleksandar Ilić iz udruženja “STOP-Mobing” a predavanje se sastojalo iz tri dela: šta je mobing i koji su uzroci nastajanja, kako sebe i druge zaštititi od mobinga i zakonska regulativa iz oblasti zabrane zlostavljanja na radu. Sa “Ulogom sindikata u zaštiti prava radnika” prisutne je upoznala Zorica Savić Nikolić, zaposlena u stručnoj službi SSSS za grad Kruševac i više opština sa osvrtom na samu ulogu sindikata, kako i na koji način sindikat štiti prava radnika, uz iznošenje primera iz dugogodišnje prakse stručne službe Veća SSSS za grad Kruševac i opštine u ostvarivanju i zaštiti prava zaposlenih.

Učešćem na seminaru mladi su stekli osnovno znanje koje im omogućuje da prepoznaju pojavu mobinga u svojoj radnoj organizaciji, šta preduzimati u takvim slučajevima i kome se obratiti za pomoć. Mladi su upoznati sa osnovnim sindikalnim mehanizmima za unapređivanje položaja zaposlenih, važnosti sindikalnog udruživanja i ulogom sindikata.

Pored predviđenih tema na seminaru se razgovaralo i o mogućnosti formiranja kancelarije-udruženje za zaštitu od zlostavljanja na radu u okviru SSSS za grad Kruševac i više opština a u čijem radu bi uzeli učešće članovi Sekcije mladih, Sekcije žena i drugi zainteresovani.


Beograd, 9. januar 2012. godine

SINDIKALNI AKTIVIZAM I ORGANIZOVANJE -

U Sremskoj Mitrovici je 18.decembra održan jednodnevni seminar sekcije mladih uz podršku organizacije Solidar Suisse – Swiss Labour Assistance, na temu “Sindikalni aktivizam i organizovanje”.  

Cilj seminara je bio da je da motiviše mlade ljude na nivou grada kako bi razumeli i pokrenuli sindikalni aktivizam, stekli znanja o mogućnostima organizovanih članova i njihovom uticaju na okolinu i promene .

S obzirom na to da je Sekcija mladih u razvoju te mladi sindikalni aktivisti poseduju osnovna znanja o sindikatu, neophodno je proširiti njihova znanja o sindikalnim aktivizmu, važnosti aktivnog uključivanja članova sindikata u zajednicu, i motivisati mlade da osmisle zajedničke akcije na teme od opšteg značaja,npr. prava mladih, rad na crno i slično.

Seminarom je obuhvaćen način organizovanja zaposlenih kroz vreme, važnost organizovanja u sindikat, kako pobediti princip (automatske) regrutacije članova, i sindikalni aktivizam.

Predavanja je vodila Silvija Bertok, predsednica Sekcije mladih SSS Vojvodine.

 

Učesnici su došli do sledećih zaključaka:

potrebno je razvijanje solidarnosti među članovima sindikata i sindikalnih organizacija, razvijanje sindikalne i društvene odgovornosti, podsticanje organizovanje sindikata u kompanijama gde ih još nema, intenziviranje edukacija - predlog je da se održavaju na mesečnom nivou počevši od februara 2012. godine, pokretanje saradnje sa lokalnom samoupravom I NVO organizacijama na lokalu, i proširivanje mreže mladih članova, i na kraju, održavanje akcija, promocija i performansa na javnim mestima gde se okupljaju mladi  

Učesnici seminara su pokazali izuzetnu rešenost da doprinesu boljem položaju mladih na nivou grada, pokrenu saradnju sa lokalnom samoupravom kako bi se poboljšao status zaposlenih u gradu, neophodnosti edukacije mladih po pitanju prava zaposlenih i borbe za bolje uslove na radnom mestu.


Beograd, 29. decembar 2011. godine

SEKCIJA MLADIH I U KRAGUJEVCU

Uz podršku Solidar Suisse – SLA, prvi formalni seminar-radionica Sekcije mladih SSS Kragujevca realizovan je 23. i 24.12.2011. godine., na temu upoznavanja sa sindikalnim radom i izgradnje tima Učesnici su na početku informisani o aktivnostima koje su realizovane u okviru SM SSSS u 2011. godini i doprinosu troje aktivista iz Sekcije mladih Kragujevca za razvoj Konferencije SM SSSS u 2011. godini.

Pored mladih sindikalaca, učestvovali su i predsednica Foruma žena Javnog komunalnog preduzeća i potpredsednik Studenske unije Srbije. Moderator Danijela Maljević je vodila interaktivnu radionicu i pružila priliku da se članovi SM SSS Kragujevca bolje upoznaju i uvide sa kojim resursima raspolažu. Već za par sati postignuta je dinamična atmosfera, i pokazalo se da mladi sinidkalci u Krgaujevcu raspolažu i znanjem i voljom, što je dobra podloga za očekivanja od naredne godine.

Radionica je imala četiri faze: 1. Stvaranje i održavanje tima 2. Način za aktivaciju članova tima 3. Uloga lidera u timu i delegiranje 4. Osnove strateškog planiranja i definisanje ciljeva. Jasno su izdvojeni ciljevi odnosno teme kojima bi se mogla baviti sekcija u narednom periodu, i to: nezaposlenost, omasovljavanje članstva (posebno mladih), reforma obrazovanja kroz saradnju sa Studenskom unijom, problem narkomanije i kulturne neobrazovanosti, hijararhijske reforme unutar samog sindikata (saradnja mladosti i iskustva), upoznavanje mladih sa radnim pravima ali i obavezama.

Drugog dana radionice učestvovao je i predsednik SSS Kragujevca Jugoslav Ristić, predstavljajući ukratko 106 godina istorije Samostalnog sindikata, njegov značaj i ulogu kao suštinske potrebe svakog društva. Naglasio je da SM ima potpunu podršku u svom radu. Diskutovao je sa mladima o stvarima koje koče uspešan rad sindikata i šta bi trebalo da se menja. Informisao je mlade sindikalce o okvirima kojima je Savez sindikata Srbije uredio formiranje sekcija mladih, kao i da je u novembru 2011. inicirao da predsednik Sekcije mladih bude ravnopravni član Veća SSS Kragujevca, čime daje dobar primer i drugim Većima SSSS. U nastavku održana je prva, konstitutativna skupština sa izborima za predsednika (Vladimir Kojić), potpredsednika (Marija Srećković) i Izvršni odbor Sekcije.

Za mlade sindikalne aktiviste Kragujevca radionica je predstavljala izuzetno iskustvo jer ih je ujedinila i osnažila za dalja delovanja. Pokazalo se da Sekcija mladih ima veliki potencijal, ali i veliku podršku.


Beograd, 27. decembar 2011. godine

ZAHUKTAVANJE ZA KRAJ GODINE

Zahvaljujući podršci organizacije Solidar Suisse – Swiss Labour Assistance i asistenciju Sekcije mladih SSSS, sekcije mladih nekoliko Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije iskoristile su poslednje dane decembra da samostalno organizuju seminare i radionice za mlade aktiviste.

Mladi u Sremskoj Mitrovici 18.12. održali su svoju prvu radionicu pod nazivom "Sindikalno organizovanje i aktivizam mladih“.

Sekcija mladih SSSS za grad Kruševac i opštine Ražanj, Ćićevac, Brus i Varvarin organizovala je 23.12. radionicu o zaštiti od mobinga.

Sekcija mladih SSS Kragujevca 23. i 24. decembra organizovala je dvodnevnu radionicu pod nazivom „Izgradnja tima“ kojom su postavljeni temelji formalnog organizovanja mladih aktivista, i održani su izbori za Izvršni odbor Sekcije mladih SSS Kragujevca.

I Sekcija mladih SSS grada Niša 25.12. organizovala je seminar na temu „Unapređenje položaja mladih – Zakon o radu i Zakon o mladima“. Akcenat je bio na omladinskom preduzetništvu.

Kraj godine je na najbolji način pokazao da je jednogodišnji rad Konferencije Sekcije mladih SSSS povećao mogućnosti  i aktivizam članova, doprineo razvoju i umrežavanju Sekcija, podizanju znanja kod mladog članstva i broj aktivista. U 2012. godini opravdano očekujemo dalje povećanje broja osnovanih sekcija mladih kako u granskim sindikatima tako i na teritoriji, i veći broj akcija.


Beograd, 22. decembar 2011. godine

Održan poslednji ovogodišnji semionar za mlade

IZRADA PREDLOGA PROJEKATA

U Kruševcu је 16. i 17. decembra održan poslednji seminar u 2011. godini za članove Konferencije i Sekcije mladih SSSS. Na inicijativu samih članova, tema je „Izrada predloga projekata“. Predavači su bili Tamara Vukov i Aleksej Stepanov iz Centra za studije socijalne demokratije i seminar je podržala Fondacija Fridrih Ebert.

Cilj seminara je bio da osposobi mlade sindikalne aktiviste da odrede opšte i specifične ciljeve  projekata, njihove rezultate i neophodne korake odnosno aktivnosti. Kroz rad u grupama učesnici su razrađivali realne teme, poput povećanja broja mladih u sindikatima, podizanja nivoa aktivizma, povećanja poverenja u sindikat i poboljšanja međusindikalne komunikacije i saradnje. Sticala se praksa u određivanju realnih dometa projekata i analize sopstvenih kapaciteta Sekcije. Donatori su vrlo važna komponenta za uspeh i realizaciju svakog projekta, pa se govorilo o tome kako se pronalaze i koliko je važno informisanje o njihovim ciljevima, zatim koje komponente treba da sadrži svaki budžet i naravno kako se i kada sprovodi evaluacija projekta. Tokom rada navođeni su praktični primeri, dileme i saveti,  i upoređivani sa dosadašnjim iskustvima SM SSSS u predlaganju projekata za fondacije.

Zajednički rad članova SM SSSS na temama od zajedničkog interesa pokazao se kao efikasan način za međusobnu saradnju, razumevanje i potrebe svih kao i iniciranje strategija i budućih akcija za unapređenje položaja mladih i rada Sekcije. Time su ispunjeni postavljeni ciljevi treninga koji se odnosi  na osmišljavanje i izradu projekata, i povezivanje učesnika iz različitih sektora.


Beograd, 19. decembar 2011. godine

UČEŠĆE MLADIH U SINDIKATIMA U SRBIJI

Sekcija mladih SSSS, Građanske inicijative i Zapadnobalkanski socio-ekonomski centar uz podršku organizacija Solidar Suisse – SLA i Fondacije Fridrih Ebert, započeli su prvo istraživanje o učešću mladih u sindikatima u Srbiji. Svrha ovog istraživanja je da obezbedi bolje razumevanje participacije mladih u sindikatima sa ciljem da sindikalne strukture postanu dostupnije i otvorenije za aktivno uključivanje mladih a što treba da vodi ka povećanju članstva mladih radnika/ca u sindikatima i njihovom većem učešću u radu i odlučivanju sindikalnih organizacija.

Istraživanje obuhvata sledeće tri celine:

1. Ispitivanje stavova i aktivističkog potencijala mladih putem dve ankete

2. Ispitivanje stavova i iskustava sindikalnih lidera i stavova i iskustava mladih sindikalaca/ki o učešću mladih u sindikatima putem intervjua i fokus grupa

3. Desktop analiza evidencija i načina vođenja članstva i regulatornog okvira za učešće mladih u sindikatima.

Pozivamo vas da preuzmete upitnik o motivaciji mladih članova sindikata kojim se ispituju njihove želje i mogućnosti da više učestvuju i utiču na rad svojih organizacija.

 

Anketu možete preuzeti OVDE (.doc) ili OVDE (.pdf) i poslati je popunjenu na adresu sekcija.mladih@sindikat.rs do 25.12.2011. godine.

 


Beograd, 21. novembar 2011. godine

Srpsko – nemački sindikalni susret:

BUDUĆNOST MLADIH U SINDIKATIMA

Friedrich Ebert Fondacija u Beogradu je u saradnji sa Sekcijom mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije 19. novembra organizovala prvi susret mladih sindikalaca Srbije i Nemačke, i međusobno upoznavanje sa strukturom sindikata, načinom rada i perspektivama mladih u sindikatu i društvu.

Ovoj radionici su prisustvovali predstavnici više sindikata iz obe zemlje. Nemačku delegaciju su predstavljali aktivisti iz sindikata VER.di (sindikat javnih službi), GEW (sindikat nauke i obrazovanja), IG Metall (sindikat metalaca) kao i omladina DGB-a (nemačke sindikalne centrale), dok su srpske sindikate predstavljali mladi iz Saveza samostalnih sindikata Srbije, Industrijskog sindikata i Konfederacije slobodnih sindikata.

opširnije


Beograd, 20. novembar 2011. godine

Održana radionica

SEKCIJA MLADIH SSSS U 2012. GODINI“

U Beogradu je 19-20.11.2011. godine, uz podršku SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA-Kancelarija u Srbiji, održana radionica Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije u 2012. godini.

Radionica se nadovezala na godišnju sednicu Konferencije Sekcije mladih SSSS (SM SSSS) na kojoj su predstavljene aktivnosti, rezultati i izazovi sa kojima su se mladi aktivisti susretali od konstituisanja Konferencije (novembar 2010. godine).

Rad Sekcije mladih SSSS u prethodnoj godini je  ocenjen kao veoma uspešan, u svakom pogledu. Među rezultatima se ističu viši nivo informisanosti članova Sekcije o sindikalnim aktivnostima i veće angažovanje kako u Sekciji tako i u sindikalnim organizacijama. Kao što je Planom rada i predviđeno, osnovano je nekoliko sekcija mladih, pre svega u Savezima samostalnih sindikata na teritoriji. Dalji proces formiranja mreža mladih aktivista će biti dobiti podsticaj nakon zaključka Sekcije mladih da se svim sindikatima predstavljenim u Konferenciji uputi poziv za određivanje predstavnika mladih zaposlenih.

O povećanju kapaciteta za aktivnije učešće mladih u različitim sindikalnim aktivnostima govore održane tribine u Kragujevcu i Nišu, predstavljanje na sajmovima zapošljavanja (Beograd, Novi Sad, Kruševac) i sajmovima nevladinih organizacija (Novi Sad, Beograd), zatim učešće u različitim projektima, konferencijama, radionicama partnerskih organizacija, i u inostranstvu. O jačanju Sekcije govore i prvo učešće i pehari osvojeni na Radničko sportskim susretima SSSS.

Nakon sagledavanja realnih mogućnosti, kapaciteta i potreba Sekcije, učesnici su kroz diskusiju i grupni rad izgradili zajednički stav, principe i vrednosti na kojima će raditi u narednoj godini. Među najvažnijim temama su umrežavanje i saradnja, promovisanje mladih u sindikatu i mladih sindikalnih lidera, dobar imidž i  vidljivost sindikata i Sekcije, i motivisanje članova na veće sindikalno angažovanje. Tako su nastali i predlozi akcija i projekti od kojih će se neki realizovati uz pomoć partnerskih organizacija.

O sve većem interesovanju i potrebama mladih sindikalaca govori i njihova inicijativa da se do kraja 2011. godine održi još jedan seminar i to na temu pisanja projekata, odnosno pretakanju ideja u realnost.

Stečena znanja na radionici će omogućiti članovima Sekcije da ostvare planirane ciljeve kao i ravnopravno učešće i aktivnu ulogu svih učesnika.


Beograd, 7. novembar 2011. godine

OD 650.000 NEZAPOSLENIH - 202.000 MLADI

U Srbiji ima oko 650.000 nezaposlenih, među kojima 202.000 mladih, a trenutna stopa nezaposlenosti iznosi 22 odsto, izjavio je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Jovanović.

Navedeni podaci su rezultat poslednje sprovedene ankete o radnoj snazi, kazao je Jovanović i dodao da trenutna stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosi 22 odsto.

"Prema prognozama eksperata koje je angažovala EU, očekuje se da će u Srbiji doći do poboljšanja na tržištu rada i smanjenja broja nezaposlenih", rekao je Jovanović.

On je ocenio da najveći problem predstavlja to što Srbija ima veliki broj nezaposlenih mladih ljudi, oko 202.000, starosti do 30 godina. Među njima, čak 20.000 ima fakultetsku diplomu.

Sajmovi zapošljavanja su odlična prilika za mlade ljude, rekao je Jovanović i dodao da teorijsko znanje sa fakulteta više ne igra ključnu ulogu u zapošljavanju, već da akademci moraju da imaju odgovarajuća praktična znanja.

Jovanović je podsetio da je ovogodišnji budžet za aktivne mere zapošljavanja bio oko šest milijardi dinara, ističući da budžet za zapošljavanje naredne godine još uvek nije definisan. Jedna od dobrih mera je, kako je kazao, nedavno usvojena Uredba o podsticanju zapošljavanja, zahvaljujući kojoj je povećan broj prijavljenih radnika. Zahvaljujući toj meri sada ima 7.000 novoprijavljenih radnika, precizirao je on.

Beograd, 28. oktobar 2011. godine

Pod pokroviteljstvom Fondacije Fridrih Ebert” održan seminar u Sremskim Karlovcima

EVROPSKE INTEGRACIJE

Seminar „Evropske integracije“ za sekcije mladih SSSS i ISS održan je pod pokroviteljstvom Fondacije Fridrih Ebert u Sremskim Karlovcima, 21 – 23. oktobra 2011. godine.

Predavači iz Beogradske otvorene škole (BOŠ) predstavili su Evropsku uniju, njen istorijat, institucije i razvoj. Na izuzetno interaktivan način postavljene su osnove znanja o dosadašnjim procesima u Uniji, njenim tekovinama, i procesima integracije koje obuhvataju region Zapadnog Balkana. Mladi sindikalci su saznali i neke od specifičnih politika EU, poput politike prema mladima i programima skrojenim za mlade, zatim Strategije 2020 koja je nasledila Lisabonsku strategiju usvojenu 2000. godine, i Instrumentu za pretpristupnu pomoć (IPA) koji Srbiji pomaže u jačanju institucija i civilnog društva. Veliko interesovanje izazvali su mitovi koje građani država članica gaje o EU, jedni o drugima, kao i predrasudama prema radu organa EU.

Mesto sindikata u procesu pridruživanja Srbije EU kao i značaj i organizaciju sindikata u Evropi približila je predstavnica Saveza samostalnih sindikata Srbije. Mladi su saznali da su reprezentativne sindikalne centrale iz Srbije članice Pan-evropskog regionalnog Veća (PERK), kao i o uticaju statusa Republike Srbije u procesu pridruživanja na status članstva sindikalnih centrala u Evropskoj konfederaciji sindikata (EKS). Naime, imaju status posmatrača do početka pregovora Srbije i Evropske unije.

Rasvetljeni su i uloga i nadležnosti Evropskog socijalno-ekonomskog komiteta, i upoređeni sa radom Socijalno-ekonomskog saveta Srbije. Govorilo se i o značaju evropskog socijalnog modela za identitet i razvoj EU.

Značaj ovog seminara je u približavanju ove sveobuhvatne, specifične i nadnacionalne organizacije mladima, i navođenju da razmišljaju o ulozi i uticaju organizacija zaposlenih u procesu pridruživanja.


Beograd, 28. oktobar 2011. godine

SINDIKALNA KOMUNIKACIJA I KAMPANJE

Na poziv koordinatorke Mreže mladih Jugoistočne Evrope (MM JIE), u saradnji sa Međunarodnom konfederacijom sindikata i Mrežom mladih Saveza sindikata Crne Gore, u Podgorici je 20-21. oktobra održana Konferencija „Sindikalna komunikacija i kampanje u promovisanju dostojanstvenog rada“. Mreža mladih JIE je regionalna struktura mladih u Pan-evropskom regionalnom veću (PERK). Konferencija je okupila 21 koordinatora i predstavnika struktura mladih iz 13 sindikalnih centrala, članica PERK-ove Mreže mladih JIE, radi razmene iskustva i informacija sa predstavnicima međunarodnih sindikalnih tela.

Koordinatorka PERK Mreže mladih JIE Ivana Prnjat, otvorila je Konferenciju zaključcima Ujedinjenih nacija da se mladi povlače sa tržišta rada, zastrašeni izgledima dugotrajne nezaposlenosti. Sve veći broj njih traži veću sigurnost u sticanju dodatnih kvalifikacija kroz nastavak školovanja.

Predsednica Odbora mladih PERK Daniela Aleksieva se takođe bavila temom mladih i nesigurnog rada, i predstavila kampanje i aktivnosti koje vode Međunarodna konfederacija sindikata (MKS) i njen evropski deo PERK. Učesnike konferencije je podsetila na Akcioni program Komiteta mladih PERK za 2010 – 2011. godinu i sledeće prioritete: organizovanje, učlanjivanje i integracija mladih u sindikatu, zatim zapošljavanje mladih i rodna ravnopravnost, i stručno obrazovanje i obuke.

Kristin Blom, koordinatorka međunarodnih kampanja u MKS, izvestila je učesnike Konferencije o obeležavanju 7. oktobra, Svetskog dana dostojanstvenog rada. Ove 2011. godine održano je čak 706 akcija u 97 država i učestvovale su stotine hiljada ljudi, kako na protestima, tako u javnim akcijama, tribinama i drugim aktivnostima. MKS ohrabruje članice da kampanje vode tokom cele godine, a ne samo na određene datume. Značaj međunarodne kampanje za dostojanstven rad je u jačanju jedinstva i solidarnosti radničkog pokreta, bez obzira na granice, jezike, religiju i druge razlike.

Učesnici iz regiona Jugoistočne Evrope su razmenili iskustva iz svojih zemalja povodom obeležavanja Svetskog dana dostojanstvenog rada, i zajednički zaključak je da međunarodne kampanje najbolje rezultate daju stavljanjem u lokalni kontekst. Dalje su diskutovali o rezultatima i nedostacima sindikalnih kampanja i zaključili da kampanje retko dovode do merljivog rezultata u smislu porasta broja članova, ali i da znatno doprinose vidljivosti sindikata, njihovoj afirmaciji, i izgradnji kapaciteta za javna partnerstva i široku podršku.

Na razmenu iskustava se nadovezao rad u grupama na različitim inicijativama što je pokazalo da u regionu JIE nastaju neke od najoriginalnijih kampanja. Jedna grupa je razvijala ideju o promovisanju mladih u organima sindikata, druga je fokus stavila na poboljšanje položaja posebne grupe – mladih profesionalnih vozača.

Posebnu pažnju je izazvala inicijativa „Novčić 'sindi' za dostojanstven rad“ koja bi nadovezivanjem na kampanje MKS angažovala sve njene članove širom sveta na uplatu minimalne svote, radi unapređenja položaja građevinskih i tekstilnih radnika angažovanih na pripremi Svetskog prvenstva u fudbalu.

I ovaj skup je pokazao da su razmene mišljenja i inicijativa na regionalnom i međunarodnom nivou, kao i njihova zajednička realizacija, jedan od najvažnijih instrumenata sindikalnog delovanja i razvoja.


Beograd, 18. oktobar 2011. godine

Održan Sajam zapošljavanja

AKTIVISTI SEKCIJE MLADIH U KRUŠEVCU

U organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Kruševcu je 12. oktobra održan Sajam zapošljavanja na kome je učestvovala Sekcija mladih SSSS za grad Kruševac i opštine Brus, Ćićevac, Ražanj i Varvarin.

Sekcija mladih je u okviru informativne kampanje koju podržava švajcarska organizacija Solidar Suisse - SLA na svom štandu delila posetiocima flajere i diskove SM SSSS, časopis „Sindikalni poverenik, promotivni materijal o štetnosti neformalne ekonomije i drugo.

Novoformirana Sekcija je po prvi put imala priliku da se predstavi i pruži pomoć mladim sugrađanima u vidu saveta prilikom zapošljavanja. Mlade je zanimalo koja su njihova prava prilikom zasnivanja radnog odnosa, šta treba da sadrži ugovor o radu, koje su obaveze poslodavaca prilikom upošljavanja radnika, šta sindikat pruža svojim članovima i druga pitanja u vezi sa radnim pravom.

Na štandu Sekcije mladih pravnik stručne službe Veća SSSS za grad Kruševac i više opština pružao je savetodavnu pravnu pomoć posetiocima Sajma. Za savete pravniku najčešće su se obraćala lica koja su izgubila posao ili su u sudskom sporu sa bivšim poslodavcima ali i nekolicina zaposlenih u stranoj firmi sa pitanjima kako da se učlane u sindikat.

U dvorani prepunoj ljudi u potrazi za poslom moglo se zaključiti da je tražnja za zaposlenima bila mala a da je broj onih koji će otići kući bez šanse zaposlenja veliki. Sekcija će nastaviti da se bori za bolji položaj mladih na tržištu rada, pruža im pomoć i podršku, i informiše ih o njihovim pravima.


Beograd, 17. oktobar 2011. godine

PRVO UČEŠĆE EKIPE SEKCIJE MLADIH

NA RADNIČKO SPORTSKIM SUSRETIMA SSSS

Po prvi put učešće u tradicionalnim Radničko sportskim susretima SSSS uzela je i ekipa Sekcije mladih. Sedmočlani sastav je u plivanju i pikadu osvojio dva ekipna pehara i dve pojedinačne medalje.

U ukupnom plasmanu Sekcija mladih SSSS zauzela je odlično 10. mesto u konkurenciji od 27 ekipa i oko 700 takmičara. Sledeće godine pehare očekujemo i u muškoj konkurenciji.


 

Beograd, 13. oktobar 2011. godine

Mladi u Srbiji

ČIM DIPLOMIRAJU ODMAH EMIGRIRAJU

Srbija je na drugom mestu u svetu po broju odlazaka mladih, odnosno odlivu mozgova, objavila je početkom ove godine Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Te podatke iznela je zamenica direktora ove organizacije u Srbiji Merilin Šmit, napominjući da je po odlivu mozgova od Srbije gora samo afrička država Gvineja Bisao.

Podaci o nezaposlenosti mladih u Srbiji su alarmantni, jer od pet osoba starosti između 18 i 25 godina, dvoje njih nema posao, upozorila je Šmitova i navela da je situacija u tom pogledu posebno loša na jugu Srbije. Posebno je alarmantno to što zemlja u Evropi, koja želi da postane članica Evropske unije ima takav odliv mozgova, upozorila je američka funkcionerka.

Gubitak koji Srbija ima odlaskom mladih stručnjaka u inostranstvo je nemerljiv. Ne radi se samo o novcu koji je uložen u njihovo školovanje, već o doprinosu koji bi oni mogli da daju da su ostali u zemlju.

Trend odlaska, nastavljen je i posle 2000. godine, a prema rečima prof. dr Branka Kovačevića, rektora Univerziteta u Beogradu, diplomci iz Srbije su cenjeni u inostranstvu, posebno medicinari, hemičari, fizičari, elektrotehničari..

Za školovanje jednog lekara država godišnje izdvaja oko 3.000 evra, a inženjera elektrotehnike oko 1.600 evra. Njihovo znanje koristi neko drugi, jer kod nas oni ne mogu da se zaposle. Tržište ne postoji, privreda ne radi, tako da oni ne mogu u svojoj zemlji primeniti ono što su naučili. S druge strane, u pojedinim evropskim zemljama postoji deficit kadrova, pa tako stručnjaci nedostaju Nemačkoj, Holandiji, Danskoj, Švajcarskoj, kaže Kovačević.

On ističe da odlazak lekara u inostranstvo može naneti veliku štetu u stvaranju nove generacije predavača na Medicinskom fakultetu. Za školovanje jednog dobrog stručnjaka treba minimum 10 godina, a prosek godina predavača na medicini je veći od 50, što je za evropske standarde nedopustivo.


Beograd, 27. septembar 2011. godine

U Zenici održana Regionalna konferencija

DOSTOJANSTVEN RAD ZA MLADE U JUGOISTOČNOJ EVROPI

U Zenici (BIH), 17.09.2011. godine održana je Regionalna konferencija o razmeni iskustava između nevladinih organizacija i sekcija mladih sindikata o dostojanstvenom radu za mlade ljude u jugoistočnoj Evropi. Organizatori konferencije su biliSolidar Suisse Swiss Labour Assistance” (nevladina organizacija) iz Švajcarske, a u radu Konferencije učestvovali su predstavnici nevladinih organizacija i sekcija mladih sindikata iz Bosne i Hercegovine, Švajcarske, Srbije i iz Prizrena i Peći.

Omladinski komunikativni centar iz Banja Luke je predstavio projekat pod nazivomIzaberi školu izaberi budućnost”. Istraživanja su pokazala da je prisutan visok procenat nezaposlenosti mladih osoba (58%).

opširnije


Beograd, 20. septembar 2011. godine

U Ankaranu (Slovenija), 15 - 17. septembra 2011.

ODRŽAN PRVI KAMP MLADIH SINDIKALACA ZEMALJA BIVŠE JUGOSLAVIJE

Regionalni sindikalni savet „Solidarnost“ koji čine reprezentatitivni sindikati zemalja bivše Jugoslavije, Osnivačkom poveljom potpisanom 1. aprila 2011. u Ljubljani predvideo je osnivanje Odbora mladih RSS za jesen 2011. godine. Pozivu Saveza slobodnih sindikata Slovenije (ZSSS) su se odazvali predstavnici mladih 7 centrala, a skup je održan zahvaljujući Regionalnoj kancelariji Fondacije „Fridrih Ebert“.

Na početku kampa predočena je situacija i položaj mladih na tržištu rada u zemljama Evropske unije i analizirani su trendovi koji se razvijaju pod uticajem svetske ekonomske krize.

opširnije


Beograd, 19. septembar 2011. godine

Protest mladih sindikata UNI:

POSAO ZA MLADE, PENZIJA ZA STARIJE

Mladi u međunarodnom sindikatu uslužnih delatnosti UNI održaće protest protiv nezaposlenosti mladih 19. septembra 2011. ispred Evropske komisije u Briselu.

Nezaposlenost mladih u EU dostiže rekordne razmere. Milione mladih pogođa nedostatak poslova (posebno dostojanstvenih!). U Španiji i Grčkoj polovina mladih ne može da se zaposli, a u Evropi je više od 50% u istoj situaciji. Stoga su neshvatljiva nastojanja EU da se podigne starosna granica za penzionisanje i stariji zadrže duže na radnim mestima, koja mladi toliko žele. Politike EU su doživele sraman poraz u skoro svim aspektima koji određuju budućnost mladih generacija. Mladi odbijaju da bez borbe postanu izgubljena generacija, i traže:

- Poslove za mlade, penzije za starije

- Dostojanstvene uslove rada za mlade

- Okončanje prakse privremenih poslova za mlade

- Besplatno obrazovanje, jer je jedino besplatno obrazovanje – demokratsko  

Mladi UNI pozivaju mlade Evrope da se zauzmu za svoju budućnost i podrže njihove zahteve 19. septembra na Trgu Šuman ispred zgrade Evropske komisije.


Beograd, 3. septembar 2011. godine

Održan seminar Sekcije mladih SSSS

RAZVOJ LIDERSKIH VEŠTINA I PRIMENA U SINDIKALNOJ PRAKSI

U Beogradu je 2. i 3. septembra 2011. godine održan seminar pod nazivom „Razvoj liderskih veština i primena u sindikalnoj praksi“  za članove Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije uz podršku Švajcarske organizacije za pomoć svetu rada (Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance).

Osnovni cilj seminara bio je da: 1) unapredi i poboljša sposobnost uspešne komunikacije; 2)  upozna osnovne komponente i principe definisanja ciljeva; 3) otkrije kako koristiti sopstvenu moć i uticaj pri ostvarivanju ciljeva; 4) ojača moral i učini da se učesnici osećaju zadovoljno;

Program seminara se sastojao od 5 modula  i to – Ciljevi i liderstvo (šta razdvaja uspeh od neuspeha), Uspešno organizovanje ljudi i upravljanje sobom, Različiti uglovi posmatranja –kako bolje razumeti sagovornike i Primanje  i davanje povratnih informacija o našim akcijama ili delima. Svi moduli sadržali su teorijsku osnovu, predstavljanje praktičnog iskustva, kao i praktičnu primenu na vežbama koje su organizovane u skladu sa tematskom celinom.

Razmenom mišljenja sa predavačem (Igor Stević) i iskustvom učesnika iz različitih oblasti rada učesnici su savladali nove veštine, proširili svoja znanja i otkrili nove afinitete.

Učesnicima su predstavljeni programi i tehnike za unapređenje i razvoj liderskih sposobnosti i veština i njihova primena u svakodnevnom životu i radu.

Primena predstvljenih  programa i tehnika  će osposobiti učesnike seminara da unaprede veštine i sposobnosti da efikasnije upravljaju osnovnim oblastima u životu i radu (upravljanje sobom, upravljanje ljudima, upravljanje resursima...), da spoznaju okruženje u kom rade, da prepoznaju pozitivne i negativne faktore koji mogu da utiču na rad i poslovanje organizacije i da na osnovu toga pripreme i donesu odgovarajuće strategije.

Osim toga, lideri treba da poznaju sebe, da prepoznaju svoje najbolje osobine i da ih dalje razvijaju i usavršavaju. Istovremeno, moraju da znaju svoje mane, da ih menjaju, otklanjaju shodno zahtevima koji se postavljaju.


Beograd, 12. avgust 2011. godine

SEKCIJE MLADIH SSSS I ISS OBELEŽILE DAN MLADIH U CENTRU BEOGRADA

Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije i Industrijskog sindikata Srbije obeležile su Međunarodni dan mladih akcijom „Naš dan – naš glas!“ na Trgu Nikole Pašića. U zajedničkoj akciji učestvovalo je 20-ak mladih sindikalaca iz nekoliko gradova a manifestaciju je podržala Fondacija Fridrih Ebert.

Izneti su podaci o teškom i neizvesnom položaju mladih u Srbiji na osnovu ranije sprovedenog istraživanja SM SSSS, i uz to su sugrađani u dijalogu sa mladim sindikalcima izlagali probleme sa kojima se susreću. Mladi koji imaju posao traže način da se sindikalno organizuju i zaštite, dok su posebno ugroženi nezaposleni između 15 i 35 godina koji čine čak 46,9% trenutno nezaposlenih. Treba pomenuti i dilemu budućih studenata i srednjoškolaca o profesionalnom usmerenju, kvalitetu obrazovanja i izvesnosti zaposlenja. Primećuje se i da na trenutak osamostaljivanja i zasnivanja sopstvene porodice znatno utiče radni status.

Mladi sindikalci u svojim akcijama traže pristojne plate, sigurnost radnog mesta i veća ulaganja u mlade. Ističu da mlade pravo glasa i odlučivanja podstiče na veće angažovanje u društvu i sindikatu i pomaže u oblikovanju stvarnosti kakvu zaslužuju.

Među porukama sindikatu i društvu pojavili su se i slogani: „U državi ima mnogo problema – zapošljavanje mladih nek’ ne bude dilema!“ kao i odgovor na poziv sindikatu: “Mladima je potreban spas, mora da se čuje njihov glas. Zato je tu sindikat naš, da se kroz njega čuje i glas vaš!“


Beograd, 10. avgust 2011. godine

Akcija sekcija mladih povodom Dana mladih

ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA I RADA

Uz podršku Fondaciju Fridrih Ebert, a u okviru Međunarodne godine mladih Ujedinjenih nacija, sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije i Industrijskog sindikata Srbije obeležiće Dan mladih 12. avgusta 2011. godine na Trgu Nikole Pašića u Beogradu.

Manifestacija će biti održana od 13:00 do 17:00 sati, pod sloganom „Naš dan – naš glas!“ i biće prilika da se mladi preko video-klipova i flajera upoznaju sa svojim pravima u radnom odnosu i aktivnostima sindikata. Istovremeno, imaće priliku da daju ocenu o položaju mladih u Srbiji i predlože kako da se poboljša. Cilj akcije je da se podstakne inicijativa mladih, kao i da njihovi predlozi nađu mesto i u zahtevima sindikata.

Mladi u Srbiji osećaju da nema dovoljno mogućnosti za dostojanstven život i razvoj i veliki broj razmišlja ili namerava da napusti Srbiju. Nezaposlenost je ključni problem, jer uzrokuje nemogućnost ostvarenja čak i osnovnih životnih potreba.

Jedan od važnih načina za poboljšanje položaja mladih jeste zaštita u okviru sindikata. Često im nedostaju instrumenti, iskustvo i pozicija da se u dijalogu sa poslodavcima izbore za legalan rad, redovne zarade, uplate doprinosa i prilike za usavršavanje. Susreću se sa ucenama kako bi sačuvali radno mesto, pogotovo mlade žene i mladi sa nižim obrazovanjem. Istovremeno, visoko obrazovani mladi rade poslove za koje nisu školovani, nemaju prilike da se usavršavaju i nisu plaćeni prema kvalifikacijama.

Akcija će omogućiti da se kroz dijalog i upoznavanje sindikata i mladih ojačaju zajednički zahtevi za unapređenje uslova života i rada.


Beograd, 15. jun 2011. godine

SEKCIJA MLADIH SSSNS NA SAJMU ZAPOŠLJAVANJA

Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada, u saradnji sa Sekcijom mladih SSSS i Švajcarskom organizacijom za pomoć svetu rada SLA, učestvovala je na Sajmu zapošljavanja koji se održao u Novom Sadu, 15.06.2011. godine.

Na drugom ovogodišnjem Sajmu zapošljavanja predstavilo se više od 28 poslodavaca sa preko 200 radnih mesta različitih profila. Sekcija mladih je kao socijalni partner Nacionalne službe za zapošljavanje na svom štandu u raznom reklamnom materijalu prezentovala  svoj rad. Promotivni materijal koji je Sekcija mladih SSSNS delila ogledao se u flajerima Saveza samostalnog sindikata grada Novog Sada, flajerima Sekcije mladih SSSS i SLA, javnom glasilu »Sindikalni puls«, olovkama, novinama »Sindikalni poverenik« i CD sa video klipovima.Posetioci našeg štanda ne samo što su se mogli informisati o radu Sekcije mladih, vec su bili i u mogućnosti čuti o tome sta predstavlja sindikat i koja je njegova uloga u društvu.Sekcija mladih je pomoću slajdova sa raznih manifestacija na kojima je učestvovala, potvrdila  tačnost onoga što su prezentatori Sekcije posetiocima kroz animaciju govorili.Video klipovima stranih izvođača dokumentovalo se posetiocima da sindikat ne postoji samo u Srbiji, već da u svim zemljama postoji sindikat i svima je dobro poznata sindikalna borba i solidarnost. 

Verujemo da smo uspeli skrenuti pažnju većini posetilaca, iako  nismo nudili posetiocima Sajma budući posao.Razgovarajući sa njima pozvali smo ih da nam se pridruže u članstvo kako bi na nekom od svojih budućih radnih mesta mogli iskoristiti i implementirati svoje znanje koje su zahvaljujući Sindikatu dobili kao njegovi članovi.Informisali smo ih o njihovim pravima i obavezama iz rada i po osnovu rada, kako bi bili spremni na odgovor u svakoj nepredviđenoj situaciji koju niko od nas ne može predvideti, niti silom nametnuti.


Beograd, 10. jun 2011. godine

Sa 100. zasedanja Međunarodne organizacije rada u Ženevi

PANEL - MLADI U SVETU: KA PROMENAMA

Mladi lideri iznose pred MOR da su potrebni poslovi, izražavajući i optimizam u budućnost

Mladi lideri iz celog sveta su pred godišnjom konferencijom Međunarodne organizacije rada (MOR) izneli da su potrebna radna mesta i poslovi, uz optimizam da će njihovi napori rezultirati zaposlenošću, društvima veće jednakosti i dostojanstvenim radom. Slogan pod kojim se odvija jubilarno 100. zasedanje Konferencije MOR je “Budućnost sa dostojanstvenim radom”.

Jedino što nikada ne smemo da uradimo je – da se predamo” stav je aktiviste iz Alžira, pozivajući mlade da nastave borbu za svoje ciljeve.

Obraćajući se skupu generalni direktor MOR Huan Somavia poručio je mladima: „Vi ste katalizatori za ceo svet” dodajući da promene koje su pokrenuli ne mogu biti zaustavljene. Kod ljudi će prevagnuti žeđ za dostojanstvom i socijalnom pravdom”.

Mladi lideri su učestvovali na panelu o mladima sa najvišim zvanicama u istoriji, što je njihove brige, ali i optimizam i nadu stavilo u prvi plan pred Konferencijom MOR. Mladi su spremni i željni da doprinesu stvaranju promena kada im se za to pruži prilika na radnim mestima, obukama i uključivanjem u političke procese.

Potrebno je da međunarodna zajednica bude na našoj strani. Potrebna nam je njena pomoć”, rekla je Samera Abdulah, zamenica urednika jemenskih novina Yamaniya, glasom drhtavim od emocija dok je govorila o nasilju koje je potreslo njenu zemlju.

Kada govorimo o izazovu… sve se vrti oko poslova i radnih mesta” rekao je Roberto Suarez Santos, stručnjak za zapošljavanje mladih u španskom Savezu poslodavaca, dodajući da je preko 40% mladih ljudi u Španiji trenutno nezaposleno. Najveća prednost mladih je njihov kapacitet za novine i preduzimanje rizika, pa je izazov u tome kako im pružiti više prilika da steknu iskustvo za bolje šanse u budućnosti i doprinos društvu.

Šampion mladih UN iz SAD, Monik Koleman, rekla je: Mladima je potrebna mudrost starijih a starijima je potrebna energija mladih”.

Oktavio Rubio Rengifo iz Odeljenja za mlade radnike Generalne konfederacije radnika Kolumbije rekao je da sindikati imaju važnu ulogu u predstavljanju nezaposlenih mladih, zapažajući da se sindikati moraju približiti nezaposlenima, radnicima na crno i naravno, mladim radnicima… Socijalni dijalog treba da uključi mlade ljude kada se raspravlja o pitanjima koja se njih tiču”.

Uprkos najvišim nivoima nezaposlenosti mladih ikada, procene MOR su da ima 81 milion mladih od 15 do 24 godine, g-đica Koleman, američka glumica i Šampion mladih kaže Nema mesta beznađu... ukoliko stvari ne gledamo iz pozitivne perspektive nećemo postići ni pozitivan rezultat“.

Alanda Kariza, mlada autorka i predsednica Leka za budućnost” u Indoneziji, rekla je: Mladi su snaga za promene i mora se paziti da ta promena bude na bolje“ dodajući da su najpotrebniji elementi više obrazovanja i preduzetnički duh.

Rubio Rengifo je dodao Međunarodna zajednica je previše fragmentirana... potrebi su nam istinski dijalog i usaglašavanje u međunarodnom sistemu“.

Mladi lideri pozivaju i na veću ulogu privrede u unapređenju obrazovanja, učenja i obuka, ističući da je potrebna povoljna klima za razvoj poslovanja“ i da je „ključ naš kapacitet za učenje“.

Panelisti iz Alžira, EgiptaTunisa i Jemena složili su se da međunarodna zajednica treba da pomogne njihove težnje ka ostvarenju socijalne pravde u regionu u kome su mladi ljudi posebno teško pogođeni nezaposlenošću. Naglasili su da se posle talasa protesta koji su njihov region uzdrmali početkom ove godine, njihove potrebe sada moraju ostvarivati rešavanjem glavnih problema kao što su nezaposlenost, prava radnika i socijalna sigurnost.

Nije dovoljno da se samo oslobodimo novog sistema, moramo izgraditi novi” kaže Maruan Šerif, koordinator za mlade radnike Generalne unije rada Tunisa. Istakao je otvaranje radnih mesta za prioritet, naglašavajući da je slogan na protestima bio: Radno mesto je pravo“.

Nazli Husein, egipatski student i aktivista koji je učestvovao na protestima u januaru, poziva međunarodnu zajednicu da podrži napore za ponovnu izgradnju i istakao da je „većina protesta – čak i onih u evropskim državama – više motivisana borbom za socijalnu pravdu nego za demokratiju. Mislim da ostvarenje socijalne pravde zahteva da se promeni čitav globalni sistem“.


Beograd, 4. jun 2011. godine

Održan seminar Sekcije mladih SSSS

NACIONALNO RADNO ZAKONODAVSTVO I KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata uz podršku Fondacije Fridrih Ebert organizovala je 3-4. juna seminar „Nacionalno radno zakonodavstvo i kolektivno pregovaranje“. Cilj seminara je bio edukacija mladih u sticanju novih znanja o bitnim pravima i instrumentima zaštite iz oblasti rada.

Inspektorka rada Jasmina Maričić Vukotić učesnike je detaljno upoznala sa značajem, suštinom i pravima prilikom  zasnivanja radnog odnosa i drugog radnog angažovanja kao i vrstama Ugovora o radu, učesnicima u njihovom zaključivanju, kao i sa problemima i zloupotrebama u praktičnoj primeni. Učesnici su upoznati sa pravima i slobodom udruživanja, pravima na pregovaranje kao razlogom za interesno udruživanje zaposlenih u sindikalne organizacije. Istaknuta je važnost postojanja Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova u preduzeću, posebno u slučajevima kršenja prava iz radnog odnosa.

Posebna pažnja bila je posvećena zakonskim pravima i obavezama zaposlenih i poslodavaca, analizi pojedinih slučajeva u preduzećima, nelogičnostima i nepravilnostima u primeni pojedinih ugovora o radu, nedorečenosti u tumačenju zakona te upućivanje u način rešavanja problema. Učesnicima je predstavljen rad Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, rad Inspekcije rada kao i rad sudova nadležnih za zaštitu prava iz radnog odnosa. Nakon toga učesnici su kroz radioničarski rad primenili prethodno stečeno znanje.

Potpredsednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije Božidar Todorović je prisutne upoznao sa značajem i suštinom kolektivnog pregovaranja, vrstama i značajem KU, učesnicima u zaključivanju, međusobnim odnosima KU prema zakonima i međusobnim odnosima između KU različitih nivoa. Sa učesnicima seminara je diskutovao o rešenjima spornih pitanja sa kojima se u praksi sreću. Istaknuta je važnost socijalnog dijaloga iz koga treba da proistekne i kolektivni ugovor kod poslodavca.

Kroz izlaganje o kolektivnim pregovorima za granu metalaca, učesnici su dobili savete o strategijama kako ostvariti ciljeve pregovora. Nakon toga su članovi Sekcije mladih SSSS predstavili su studije slučaja -  kolektivno pregovaranje u preduzećima.

Seminar je protekao sa velikom pažnjom učesnika i učestvovanjem u raspravama. Još jednom se pokazalo da seminari Sekcije mladih doprinose sindikalnom sazrevanju članova i povećanju interesovanja i kapaciteta za rad i aktivnosti sindikata.


Beograd, 1. jun 2011. godine

Održan Okrugli sto

POLOŽAJ MLADIH U DRUŠTVU I SINDIKATU

Sekcija mladih SSS grada Kragujevca uz podršku Sekcije mladih SSSS organizovala je 30. maja 2011. godine u Kragujevcu  okrugli sto „Položaj mladih u društvu i sindikatu“.

Sastanku su prisustvovali predstavnici mladih iz političkih partija, nevladinih i studentskih organizacija, Cekcije mladih SSS Srbije, kao i Jugoslav Ristić, predsednik SSS Kragujevca i Branko Petrašinović, sekretar SSS Kragujevca.

Jugoslav Ristić je, pozdravljajući skup,  istakao da organizacija koja ne misli o mladima nema ni svoju budućnost, predloživši mladima da između ostalog neguju i  saradnju sa političkim partijama kako bi lakše i efikasnije stigli do ostvarenja svojih interesa. Branko Petrašinović je izrazio očekivanje da će kroz angažovanje i rad u Sekciji mladih, aktivisti izrasti u kvalitetan sindikalni kadar koji će umeti na pravi način da se nosi sa budućim problemima sveta rada.

Vladimir Kojić, predsednik Sekcije mladih SSS Kragujevca, upoznao je prisutne video prezentacijom sa istorijom radničkog pokreta i sindikata, istakavši da snaga svakog sindikata leži u masovnosti, finansijskoj nezavisnosti, izboru kvalitetnih kadrova, solidarnosti i kvalitetnoj komunikaciji između članstva i rukovodstva, predstavljajući istovremeno razloge  za učlanjenje  u Samostalni sindikat. Ukratko, Sindikat može da zaštiti i unapredi sve njihove interese iz radnog odnosa.

Mara Đorđević iz Sekcije mladih SSS Srbije je video prezentacijom predstavila Anketu o položaju mladih u našoj zemlji (sprovedena u aprilu i martu 2011.) iz koje se vidi da je položaj mladih poražavajući, pre svega zbog broja mladih koji čekaju posao. U diskusiju su se uključili svi prisutni, otvorena su mnoga pitanja i moglo se zapaziti da je položaj mladih daleko teži i nepovoljniji u ovom trenutku nego što pokazuje anketa.

Nameće se zaključak da mladi na svojoj koži osećaju brojne nedostatke našeg društva jer mahom kreću od nule, nemaju „leđa“ niti sigurnu perspektivu, a mediji i informatičko društvo im pružaju uvid u funkcionisanje razvijenog sveta. Mladi znaju za bolje okruženje u kakvom žele da žive i spremni su da menjaju zatečeno stanje. Mladi moraju imati uslove za organizovanje, društveno delovanje, razvoj i ostvarivanje potencijala na ličnu i društvenu dobrobit. Odgovorni u društvu i u sindikatu moraju da prepoznaju potrebe mladih  i da veruju u mlade snage. Treba im dati šansu.

Sekcija mladih ima za cilj da se poboljša standard društva u čemu je jedan od važnih faktora poboljšanje informisanosti mladih – i o radu sindikata, kako je istaknuto na ovom skupu. Istaknuto je da mladi moraju sarađivati sa institucijama i organizacijama iz različitih sektora koje otvaraju mogućnosti za aktivno uključivanje mladih u društvo. Među ciljevima Sekcije mladih SSS Kragujevca biće i pomoć mladima tokom školovanja, i saradnja sa organizacijama okrenutim mladima.


Beograd, 28. maj 2011. godine

U belgijskom Overejsu održana Radionica

VEŠTINE ZA IZRADU PROJEKATA

Na zahtev Komiteta žena i Komiteta mladih PERB (Panregionalno Evropsko Veće), u saradnji sa MOR-ACTRAV (Program MOR za aktivnosti radnika) organizovana je trodnevna radionica (25-27. maja) za veštine izrade projekata. Seminar je bio namenjen aktivistima iz sindikalnih centrala-članica PERB iz Jugoistočne i Istočne Evrope, koji rade na projektima i oni koji se bave mladima i/ili pitanjima položaja žena. Pored predstavnica iz Srbije, učestvovali su predstavnici iz Makedonije, Crne Gore, Albanije, Bugarske, Ukrajine, Gruzije i Jermenije. Cilj seminara je uspostavljanje sindikalne mreže za projekte.

Paola Simoneti iz Međunarodne konfederacije sindikata (MKS) predstavila je učesnicima rad Mreže MKS na planu razvoja i saradnje (TUCDN) i različite mogućnosti za projekte u finansijskim okvirima Evropske unije. Generalni sekretar PERV Grigor Gradev informisao je učesnike o projektima PERV i istakao da se u ovom Regionu socijalni partneri marginalizuju i ostvaruju manji udeo u projektima. Тo dovodi do razlike u realnom značaju socijalnih partnera s jedne strane i njihove male vidljivosti sa druge strane. Julija Simeonova iz bugarskog sindikata KNSB približila je učesnicima kako da se planiraju aktivnosti, osmisli vremenski okvir, i isplanira budžet.

Učesnici su prema polju svog rada bili podeljeni u grupe za a) projekat mladih, i b) za projekat žena. U radu u grupama, učesnici su praktično uvećavali svoje veštine izrade projekata radom na tzv. logičkom okviru, sažetku projekta (concept note), planiranju aktivnosti i budžetu na potencijalno ostvarivim primerima. Grupe su pripremile nacrte dva projekta i odlučile da nastave sa zajedničkim radom i da uspostave mrežu za razmenu iskustava.


Beograd, 16. maj 2011. godine

Izveštaj sa seminara „Osnovna ekonomska obuka za sindikalne aktiviste“

ZLATIBOR 13. – 15. MAJA 2011.

U organizaciji Fondacije Fridrih Ebert na Zlatiboru održan je prvi deo ekonomske obuke za mlade sindikalce. Učestvovali su predstavnici Sekcije mladih SSSS, Sekcije mladih Industrijskog sindikata Srbije i granskog sindikata zdravstva „Nezavisnost“.

Predavač dr Miroslav Pušonja približio je mladima glavne ekonomske pravce i škole, ekonomske modele organizovanja država i elemente makroekonomije. Razjašnjene su neke od čestih dilema i pojmova, teorija igara i drugi modeli i instrumenti kojima se utvrđuju kretanja u savremenoj ekonomiji, kao i mesto sindikata u svemu tome.
 

Diskutovalo se o odnosu slobodnog tržišta i državnog intervencionizma, tokovima krupnog kapitala i njegovom uticaju na politiku i (ne)uspešnim privatizacijama.

Ovim seminarom šire se znanja, interesovanja i razumevanje mladih sindikalaca o sindikalnoj i široj društvenoj stvarnosti, kao i jačanje unutrašnje organizacije i kapaciteta za delovanje.


Beograd, 6. maj 2011. godine

PROGLAS

Komiteta mladih PERC za Dan rada 2011.

(PERC – Panevropsko regionalno Veće)

Danas slavimo Praznik rada u vremenu anti-radničkih politika i kada je globalni kapitalistički sistem u dubokoj i višestranoj ekonomskog krizi samog sistema – krizi koja je zahvatila sve oblasti: privredu, kvalitet života, kulturu, životnu sredinu i klimatske promene. Privatizacije, podrivanje socijalne sigurnosti  i smanjenje zarada i penzija zajednička su strategija svih evropskih vlada.

Podaci sa tržišta rada pokazuju ogromni porast nesigurnih poslova i rada „na crno“ u praktično svim državama Evrope i širom sveta. Mladi ljudi su posebno pogođeni procesom „neformalizacije“ rada, koja primorava milione mladih da žive uz ekonomsku nesigurnost. Oni plaćaju cenu „fleksibilizacije“ tržišta rada i najozbiljnije su pogođeni nezaposlenošću i nesigurnim radnim mestima, neadekvatnim obrazovanjem i obukom, eksploatacijom i diskriminacijom na radnom mestu.

Međunarodni dan rada (poznat i kao Prvi maj ili Praznik rada) je svetski dan na koji sindikalci na svim meridijanima obeležavaju borbu za osmočasovno radno vreme i slave ulogu radnika u borbi za demokratiju i socijalnu pravdu. To je i prilika da se obeleže rezultati socijalne i ekonomske borbe radničkog pokreta i osudi nastavak teškoća sa kojima se mnoge žene i muškarci bore za obezbeđenje svojih prava na pravdu, jednakost, humanost i održivost. Međutim, dok slavimo treba i da razmislimo gde smo sada, koliko smo napredovali i koliko još imamo da radimo da bismo postigli da ta prava i mogućnosti postanu sastavni deo naših ljudskih i radničkih prava.

Danas se suočavamo sa velikim izazovima i samo ako se svi ujedinimo i radimo zajedno možemo napraviti preokret ka boljoj budućnosti. Komitet mladih PERC podržava sve aktivnosti mladih u Evropi organizovane u znaku Prvog maja, sa ciljem ukazivanja da su mladi ljudi ujedinjeni u svojim zahtevima da se ostvari san o socijalnoj pravdi, jednakosti, podsticanju zapošljavanja, dostojanstvenim radnim mestima i dostojanstvenom životu za mlade žene i muškarce.

Komitet mladih PERC poziva sve:

Neka svaki dan bude kao Međunarodni dan rada!

Neka svako uradi nešto malo kako bi budućnost mladih žena i muškaraca bila svetla, jednaka, bezbedna i dostojanstvena!

 

1. maj 2011.

Daniela Aleksieva

Predsednica Komiteta mladih PERC

Sekcija mladih SSSS je članica Komiteta mladih PERC

Savez samostalnih sindikata Srbije je član PERC


Beograd, 28. april 2011. godine

Aktivisti Sekcije mladih SSSS posetili srednje stručne škole u Kruševcu

MLADI TRAŽE SINDIKALNU ZAŠTITU

U okviru projekta „Izgradnja partnerstva za smanjenje neformalne ekonomije u Srbiji“ aktivisti Sekcije mladih SSSS i pravnik Veća Kruševca 30. marta posetili su tri srednje škole u Kruševcu. Učenici završnih razreda Građevinske, Trgovačke i Ugostiteljske škole su informisani o radnom odnosu, praksi, probnom radu i sindikatu.

Razlog što su posete organizovane upravo u ovim školama je što su u tim zanimanjima primećuje najveći broj radnika „na crno“, ali i najveći broj uskraćivanja i kršenja radnih prava onih u redovnom radnom odnosu. Učenici koji su mahom već imali imali prilike za praksu, razumeju koliko su ugroženi sigurnost radnog mesta i dostojanstven život i rad. Jedan od zaključaka je da mladi u Srbiji traže zaštitu i podršku u sindikatu.

Projekat „Izgradnja partnerstva za smanjenje neformalne ekonomije u Srbiji“ finansira Evropska unija a vodi ga italijanska nevladina organizacija Progetto Sviluppo sa partnerima SSSS, UGS Nezavisnost i Unija poslodavaca Srbije.


Beograd, 8. april 2011. godine

Okrugli sto

POLOŽAJ MLADIH U SRBIJI

Sekcija mladih SSS grada Niša uz podršku Sekcije mladih SSSS organizovala je 7. aprila 2011. godine u Nišu okrugli sto „Položaj mladih u Srbiji“, na kome su predstavljeni rezultati istraživanja koje je sprovela Sekcija mladih SSSS. Okruglom stolu su prisustvovali aktivisti Sekcije mladih SSS grada Niša, članovi Konferencije SM SSSS i studenti nekoliko niških fakulteta.

Cilj skupa je bio upoznavanje učesnika sa rezultatima istraživanja i kroz aktivnu diskusiju razmene mišljenja koja su za rešavanje problema mladih od izuzetnog značaja.

Učesnici su dali svoje viđenje položaja mladih u Srbiji i istakli da je nacionalni okvir kvalifikacija neusklađen sa zakonima i da mladi nakon sticanja prakse i znanja u prvoj firmi odlaze na bolja radna mesta. S obzirom na to da je u Srbiji proces privatizacije širokog obima, u središtu pažnje je problem viška radnika, kao i rad na crno. Srbija je druga zemlja na svetu po broju mladih koji odlaze u potragu za radnim mestom čak i izvan svojih kvalifikacija, ali i zbog bolje plaćenih poslova u struci u inostranstvu. Mladi smatraju da bi povećanje zarada znatno smanjilo broj stručnjaka koji odlaze iz Srbije i pozivaju sindikat na veću podršku i solidarnost sa mladima.

Takođe je istaknuta potreba da se javnost više bavi problemima mladih koji su zaposleni kod privatnog poslodavca. Mladi  poslove u privatnim preduzećima rade obično privremeno. Često se opredeljuju za ove nesigurne poslove zbog visoke i dugotrajne nezaposlenosti a nakon određenog vremena nemaju iza sebe ni dan radnog staža. Prisutni su naglasili da ih interesuje osnivanje i rad sindikata u privatnim preduzećima, s obzirom na to da se mladi do 35 godina većinom zapošljavaju u tim firmama.

Došlo se do zaključka da su zapošljavanje mladih i modernizovanje obrazovnog sistema aktivnosti koje predstoje kako nadležnim institucijama i sindikatu, tako i samim mladima koji nemaju vremena da čekaju da neko drugi preuzme odgovornost za poboljšanje njihovih mogućnosti i njihove sudbine. Budući da pojedinci sami ne mogu da urade ništa što bi imalo širi društveni značaj, solidarnost i organizovanje mladih takođe su metode društvenog delovanja koje bi mladi trebali da koriste kako bi svoje šanse sa prostora čekanja i očajavanja prebacili na polje delovanja i nadanja.

Pošto je sindikat prepoznao većinu ovih problema, Sekcije mladih će u narednom periodu pojačati saradnju sa studentskim i drugim omladinskim organizacijama kako bi se položaj i kvalitet života i rada mladih unapredio.


Beograd, 7. april 2011. godine

„Career days“ 5 – 6. april, Hotel Continental, Beograd

PROMOVISANJE PRAVA MLADIH U RADNOM ODNOSU

Sekcija mladih SSSS u saradnji sa Švajcarskom organizacijom za pomoć svetu rada SLA pripremila je informativne materijale za mlade koji traže posao. Mladi retko nalaze zaposlenje koje odgovara njihovim kvalifikacija, rade slabije plaćene poslove i to na određeno vreme, nisu sigurni da li su im neka prava uskraćena, da li se uplaćuju doprinosi i da li teče staž. Kako bi doprineli podizanju svesti o zakonima garantovanim pravima kod mladih koji prelaze „iz klupa“ na tržište rada, Sekcija mladih je pripremila flajere i diskove koji sadrže najvažnije odredbe ugovora o radu, zakona o radu i informacije o sindikatu.

Sekcija će nakon Sajma edukacije, praksi i poslova studentske organizacije AIESEC učestvovati i na drugim sajmovima zapošljavanja u cilju zaštite i unapređenja prava mladih i približavanja sindikalnog rada i delovanja omladini.


Beograd, 4. april 2011. godine

RADIONICA ZAMKE U RADNOM ODNOSU

Aktivistkinje Sekcije mladih SSSS održale su 19. marta 2011. godine Radionicu za studente i nezaposlene koji traže priliku za zaposlenje na Sajmu edukacije, praksi i poslova „Career days“. Radionica je održana na Ekonomskom fakultetu u Beogradu u organizaciji studentske organizacije AIESEC i Sekcije mladih SSSS, radi pripreme mladih za „Career days“ (http://www.careerdays.rs/radionice.html).

Članovi Sekcije mladih predstavili su ugovor o radu, zakon o radu, posebne odredbe o zaštiti omladine i opšte uslove rada. Studenti su dobili odgovore i na pitanja o tipičnim kršenjima prava zaposlenih, pogotovo mladih i nezaštićenih radnika kao posebno ugrožene kategorije, kao i savete kako da se zaštite.

Aktivisti Sekcije mladih SSSS će dodatne praktične savete pružati na samom Sajmu 5. i 6. aprila u Hotelu Continental u Beogradu, i deliti informativne materijale u cilju podizanja svesti o pravima mladih radnika i unapređenja njihovog položaja. Projekat promovisanja prava mladih u radnom odnosu na sajmovima zapošljavanja Sekcija mladih SSSS sprovodi u saradnji sa Švajcarskom organizacijom za pomoć svetu rada (SLA).


Beograd, 1. april 2011. godine

POLOŽAJ MLADIH U SRBIJI

U organizaciji Sekcije mladih SSSS i Švajcarskog saveta za pomoć svetu rada (SLA), 11. marta 2011. godine, održana je Radionica na temu „Položaj mladih u Srbiji“ za članove Konferencije Sekcije mladih SSSS. Predstavljeni su rezultati Ankete o položaju mladih u Srbiji zbog upoznavanja sa dobijenim rezultatima i razmene mišljenja kroz aktivno učešće mladih sindikalnih aktivista.

Predstavljeni su institucije i dokumenti koji određuju ulogu države prema mladima, mladih prema društvu i načine za uspostavljanje partnerskog odnosa.

Učesnici Radionice su kao najveće probleme mladih označili: nedovoljnu informisanost, nekvalitetno provođenje slobodnog vremena, neusklađenost obrazovanja sa potrebama tržišta rada, i nezaposlenost. Kroz rad u grupama došlo se do nekih zaključaka i predloga:

- graditi mrežu sindikalnih aktivista za organizovanje tribina, koncerata, informisati i anketirati mlade putem interneta da bi se mladima pomoglo da brže dođu do posla;

- mladi često neadekvatno troše slobodno vreme zbog niskog životnog standarda u državi i prekovremenog rada. Mladima bi trebalo proširiti svest o korisnosti npr. volonterskog i humanitarnog rada, učešća u organizovanju tribina, koncerata, sportskih manifestacija, što bi doprinelo da mladi kvalitetnije provode svoje slobodno vreme;

- postoji nesklad između obrazovanja kadrova i tražnje na tržištu rada, tj. nedostatak privrednih aktivnosti ima za posledicu nemogućnost zapošljavanja postojećeg obrazovnog kadra. Mladima treba omogućiti adekvatnu praksu i podići svest o vrednosti prakse kako bi se što bolje pripremili za buduće zaposlenje. Takođe bi trebalo dodatno stručno usmeravati prilikom izbora zanimanja i tako uticati na kvalitet rada i brže zaposlenje;

- nezaposlenost i ekonomska kriza direktno utiču na standard mladih i država stoga treba više da ulaže u mladu radnu snagu i da pokuša da legalizuje rad radnika u sivoj ekonomiji kako bi se nezaposlenost smanjila. Mladi mogu i sopstvenim inicijativama doprineti smanjenju nezaposlenosti a time i poboljšanju standarda i perspektive za mlade.

Krajnji cilj ove Radionice je bio da se sindikat i sindikalno članstvo više angažuju na poboljšanju položaja mladih u Srbiji kroz:

-     poboljšanje informisanja mladih u svim oblastima

-     podsticanje zapošljavanja

-     sprovođenje naučnih istraživanja o mladima

-     razvijanje saradnje sa mladima

-     učešće mladih u donošenju odluka i osnaživanje mladih za inicijative i aktivnosti

 


Beograd, 1. april 2011. godine

REZULTATI ANKETE O POLOŽAJU MLADIH U SRBIJI

Od 7 – 17. februara 2011. godine Sekcija mladih SSSS sprovela je Anketu o položaju mladih koja je obuhvatila 779 mladih od 15 do 35 godina iz cele Srbije. Cilj ove Ankete, jednog od najobuhvatnijih istraživanja o mladima od 2004. godine, je utvrđivanje položaja i problema sa kojima se mladi suočavaju tokom školovanja, prilikom traženja posla i na samom radnom mestu, kao i u društvu uopšte.

Istraživanje je, između ostalog, inicirao podatak iz Ankete o radnoj snazi u Srbiji (oktobar 2010.) koji iznosi da se čak 50,1% ukupne nezaposlenosti odnosi na mlade od 15 do 35 godina! Visoka nezaposlenost mladima uskraćuje dostojanstven život i rad kakav imaju njihovi vršnjaci u Evropi.

Najviše anketiranih (46%) ima završenu srednju školu dok je visok i broj onih sa visokim obrazovanjem. Na neodređeno radi oko 70% a na određeno 30% ispitanika. Samozaposlenih je svega 5%.

opširnije>>


Beograd, 9. mart 2011. godine

AKTIVISTI SEKCIJE MLADIH SSSS

ODRŽALI SEMINAR O MOBINGU U A.D. GALENIKA

U A.D. „Galenicije 9. marta 2011. godine održan seminar o mobingu.

Na skupu koji je organizovala Sekcija mladih SSSS, prisustvovalo je 30 učesnika iz Sekcija mladih samostalnih sindikata „Galenike” i “Polimarka”.

Učesnicima seminara približeni su pravni i psihološki aspekti mobinga. Predstavljeno im je kako da prepoznaju i kako da se zaštite od mobinga, jer se mobing može sprečiti primarnom prevencijom, edukacijom, informisanjem, zaštitnim zakonodavnim odredbama i kroz sindikalnu praksu. Takođe im je prezentovan Zakon o mobingu, odnosno Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, kao ključni pravni akt kojim se država bori protiv nasilja na radnom mestu.

 


Beograd, 10. februar2011. godine

ANALIZA POLOŽAJA MLADIH U SRBIJI

Sekcija mladih SSSS sprovodi Anketu za mlade koja će poslužiti izradi Analize o položaju mladih u Srbiji.

Anonimna anketa je namenjena svim mladim osobama od 15 do 35 godina, bez obzira na njihovo obrazovanje, da li su radnom odnosu, član sindikata, i druge karakteristike.

Cilj Ankete je da se osim sagledavanja položaja, prioriteta i problema mladih u Srbiji, anketirani zapitaju da li ličnim angažovanjem mogu doprineti promeni situacije u društvu. Analiza rezultata Ankete će pokazati koji su glavni razlozi za novi talas odlaska mladih iz Srbije kao i njihove predloge za povećanje zaposlenosti i poboljšanje perspektive.

Analiza će biti predstavljena javnosti početkom marta i o njoj će diskutovati predstavnici relevantnih institucija i organizacija koje predstavljaju interese mladih.

Anketu (word, pdf) možete preuzeti ovde: http://www.sindikat.rs/odluke.htm i popunjenu dostaviti do 14. februara 2011. godine na jednu od adresa: bojanab@sindikat.rs ili maradj95@yahoo.com.


Beograd, 12. novembar2010. godine

Sekcija mladih SSSS

ODRŽANA KONSTITUTIVNA SEDNICA KONFERENCIJE

U Beogradu je održana prva sednica Konferencije Sekcije mladih kojoj je prisustvovalo 30 od ukupno 33 članova.

Konferencija je usvojila Pravila o radu Sekcije mladih, Plan rada za period 2010-2015. godine, a izabran je i Izvršni odbor.

Učesnike Konferencije pozdravio je potpredsednik Veća SSSS Duško Vuković, kojih ih je upoznao sa radom Saveza.

Tokom boravka u Beogradu, članovi Sekcije mladih su učestvovali u radu dvodnevnog seminara, koji je održan uz podršku nevladine organizacije „Swiss Labour Assistance“.

Radionica je omogućila upoznavanje članova, aktivnu razmenu ideja i određivanje prioriteta u narednom periodu.

Izvršni odbor Sekcije izradiće nacrt projekata i pripremiti aktivnosti u skladu sa listom dogovorenih prioriteta Konferencije Sekcije mladih SSSS.

PLAN RADA (.pdf)

PRAVILNIK  (.pdf)


Beograd, 11.avgust.2010. godine

 Povodom 12. avgusta- Međunarodnog dana mladih

SAOPŠTENJE

Mladi ljudi su među grupama stanovništva najžešće pogođenih posledicama globalne krize. Prepreke zapošljavanju i dostojanstvenom radu su veće nego ikada. Moraju se doneti hitna održiva rešenja i preduprediti rizik od „izgubljenih generacija“. Nedovoljno prilika za dostojanstvenim zaposlenjem na početku aktivnog radnog života može trajno ugroziti zapošljivost i budućnost mladih. Borba sa deficitom dostojanstvenih radnih mesta za mlade treba da bude prioritet politike tržišta rada, kao i rast zarada, donošenje granskih kolektivnih ugovora, poboljšanje sistema socijalne zaštite i uopšte porast kvaliteta života i rada.

Skoro tri puta je veća opasnost od nezaposlenosti za mlade a posebno mlade žene, tako udeo mladih od 15-34 godine u nezaposlenosti iznosi 39.6%. Takođe, mladi češće rade u neformalnoj ekonomiji i na privremenim i povremenim poslovima, ostvaruju niže prihode i niži nivo socijalne zaštite.

Mladi muškarci i žene su sadašnjost i budućnost za sindikate i društvo. Bez odgovornih, obrazovanih i angažovanih mladih ljudi neće biti održive budućnosti u kojoj su na prvom mestu ljudi, povećanje zaposlenosti i dostojanstven život.

Sekcija mladih SSSS ističe suštinsku ulogu mladih u aktivnom iskorenjivanju siromaštva, nezaposlenosti i problema u društvu, i poziva mlade ljude da sadašnju krizu preokrenu u priliku za bolju budućnost. Istovremeno od države očekuje da stvori uslove za veće zapošljavanje mladih i obrazovanih, koji ponovo u velikom broju napuštaju Srbiju i posao traže u drugim zemljama


Beograd, 3.mart.2010. godine

U Kotoru Održan sastanak Mreže mladih Jugoistočne Evrope

UTVRĐENE ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI

Sastanak Mreže sazvan je radi sumiranja rezultata rada sekcija mladih Regiona JIE u 2009. godini i utvrđivanja zajedničkih aktivnosti u 2010. godini.

Prisustvovali su predstavnici sekcija mladih iz 14 sindikalnih centrala JIE, a skup su otvorili generalni sekretar SSCG Zoran Masoničić, predsednica Komiteta mladih PERK Daniela Aleksijeva i predstavnica Regionalne kancelarije FES Ana Ljubojević.

Utvrđen je raspored narednih seminara, radionica i kampova u regionu tokom 2010. godine. Razmenjena su iskustva i razmotrene mogućnosti primene rešenja dobre prakse. Takođe su definisane prioritetne oblasti u kojima se može pojačati saradnja i organizovati zajedničke akcije, a dogovoren je i nastavak saradnje Mreže sa mladima nemačkog sindikata DGB.

Aleksieva je prenela preporuku MKS i PERK da mladi u sindikalnim delegacijama budu zastupljeni na Kongresu MKS u Vankuveru (jun 2010).

Za zamenika koordinatora SEE YN izabran je Jakov Babić (HUS).


Beograd, 25.12.2009. godine

Izveštaj sa seminara MOR u Torinu

KOMUNIKACIJA ZA MLADE SINDIKALNE AKTIVISTE

Tri aktivistkinje Sekcije mladih Veća SSSS učestvovale su, od 14. do 18. decembra, na seminaru o komunikaciji i komunikacionim veštinama organizovanog za mlade sindikalne aktiviste iz regiona Jugoistočne Evrope, koji je održan u Centru za obuku Međunarodne organizacije rada.

Predavači iz MOR, MKS, PERK i sindikata širom Evrope sproveli su obuku kroz praktične vežbe: pisanja saopštenja za štampu, pravljenja efektnih power point prezentacija, javnog obraćanja, veština prezentacije, i komunikacije sa interesnim grupama. Proširena su znanja o internetu i njegovim mogućnostima kao savremenom sredstvu komuniciranja. Predstavljene su uspešne kampanje i strategije za mlade iz Evrope i regiona Jugoistočne Evrope. Sekcije mladih Veća SSSS i UGS Nezavisnost predstavile su interesantan pilot-projekat MOR-a sproveden u Srbiji pod nazivom „Prava mladih na radnom mestu“.

Seminar će doprineti uspešnijem radu sekcija mladih i sindikalnih centrala, i intenzivnijem povezivanju i saradnji sekcija u našem Regionu.


Beograd, 25.12.2009. godine

Izveštaj sa Radionice Sekcije mladih DGB-a Saksonije

i sekcija mladih sindikata Jugoistočne Evrope (JIE)

u Drezdenu (Nemačka), od 30.11. – 03.12.2009.

Radionica Sekcije mladih DGB Saksonije i sekcija mladih sindikata Jugoistočne Evrope pod nazivom „Zajedno za socijalnu pravdu u budućnosti Evrope“, održana je uz podršku Regionalne kancelarije „Fridrih Ebert Fondacije“.

Domaćin, regionalna sekcija mladih DGB-a Saksonije, organizovala je predavanja o približavanju sindikata mladima i učlanjivanju mladih, i specifičnom nemačkom sistemu spajanja teorije i prakse tokom školovanja. Saveti mladih zaposlenih su specifičnost nemačkog uznapredovalog sistema i obezbeđuju sigurnu budućnost i štite položaj mladih. Sa radom ovih saveta grupa se praktično upoznala tokom posete fabrici Folskvagen, gde je organizovan sastanak sa predstavnicima saveta zaposlenih i granskog sindikata IG Metal.

Na kraju četvorodnevnih predavanja i diskusija, upoznavanja načina rada i organizovanja svih predstavljenih sekcija, učesnici su se saglasili da je temelj buduće saradnje podsticanje učlanjivanja, organizovanja i zaštite prava mladih u sindikatima. U perspektivi je dalje intenziviranje saradnje mladih DGB-a i mladih aktivista sindikata regiona JIE.


Beograd, 4.11.2009. godine

Konferencija „Zapošljavanje mladih u Srbiji“

NACIONALNI IZAZOV

U organizaciji Međunarodne organizacije rada (MOR) i Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj Republike Srbije (MERR) 30. oktobra je održana  Konferencija „Zapošljavanje mladih u Srbiji – nacionalni izazov“.

Centralne teme su bile zapošljavanje i zapošljivost mladih, reforma obrazovanja i kreiranje radnih mesta. Od 2007. godine MOR pruža tehničku pomoć Vladi RS kroz program jačanja kapaciteta pet ministarstava i nekoliko institucija za izradu politika zapošljavanja mladih, i akcionog plana za njeno sprovođenje. Akcioni plan za zapošljavanje mladih Vlada RS usvojila je u septembru 2009. Osim predstavnika državnih institucija, sopstvene projekte u okviru programa MOR predstavili su i socijalni partneri. Sekcije mladih SSSS i UGS Nezavisnost sprovele su pilot projekat „Prava mladih na radnom mestu“, namenjen obuci mladih sindikalnih, i aktivista građanskog društva koji će u daljem radu sa mladima nastaviti da primenjuju Vodič  i Priručnik o radnim pravima mladih. U okviru  pilot projekta izdata je i Brošura o pravima mladih na radnom mestu, namenjena svim mladim ljudima..


N. Sad, 13.avgust 2009.

Sekcija mladih u Novom Sadu obeležila

MEĐUNARODNI DAN MLADIH

Usvajanjem rezolucije 54/120 Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1999. godine, proglasila je 12. avgust Međunarodnim danom mladih, a u svetu se obeležava od 2000. godine. Ovaj dan je zamišljen kao dan kada je pažnja usmerena na probleme mladih, njihova prava, status i promene koje mladi čine u životu svoje zajednice. Širom sveta, omladinske organizacije i aktivisti obeležavaju ga kulturnim manifestacijama, sportskim takmičenjima, koncertima, radionicama i predavanjima.

U organizaciji Studentske unije Srbije i Ministarstva omladine i sporta, 12. avgusta je na novosadskom Štrandu održana manifestacija povodom Međunarodnog dana mladih. Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije uzela je učešće na ovogodišnjem skupu omladinskih organizacija i aktivista, kao jedan od prvih zajedničkih projekata nakon potpisivanja Sporazuma o trajnoj saradnji između SSSS i SUS.

Predstavnici Sekcije mladih su na svom štandu delili promotivni materijal protiv rada na crno i o pravu na dostojanstven rad, razgovarali sa posetiocima o osnovnim aktivnostima Sekcije mladih i SSSS u cilju poboljšanja položaja mladih u društvu, tokom školovanja, prilikom zapošljavanja i na radnom mestu, o pravima zaposlenih, a posebno mladih, kao i zaštiti koju im pruža SSSS.


Beograd, 30.07.2009. godine

Saradnja SSSS i Studentske unije Srbije

POTPISAN SPORAZUM O MEĐUSOBNOJ SARADNJI,

Polazeći od istovetnosti ciljeva – stvaranja uslova neophodnih za dalji razvoj i sveukupnu demokratizaciju društva, stabilizacije razvoja i raspodele troška reformi koji sada opterećuje i zaposlene i studente, predsednici SSSS Ljubisav Orbović i Izvršnog odbora SUS Nebojša Milić potpisali su Sporazum o međusobnoj saradnji. Ove dve, u svojim oblastima reprezentativne organizacije, će koordinirati  aktivnosti i nastupati kad god je moguće zajedno povodom:

-poboljšanja ekonomskog i socijalnog statusa studenata kao budućih zaposlenih i nosioca razvoj društva

-stvaranja uslova za reformu visokog obrazovanja kao i organa u kojima odlučuju studenti

-zaštite prava studenata

-stvaranja uslova za reformu tržišta rada  i preduzimanja mera aktivne politike zapošljavanja u cilju zadržavanja mladih i obrazovanih u zemlji.

 Prvi konkretizovan vid saradnje je podrška SSSS održavanju Međunarodnog dana mladih 12. avgusta 2009. i učešće Sekcije mladih SSSS na Sajmu omladinskih organizacija na Miletićevm trgu u Novom Sadu.


Beograd, 15.07.2009. godine

Panevropsko regionalno veće

PRVA KONFERENCIJA MLADIH

U sedištu PERV (Panevropsko regionalno veće) u Briselu, od 9-10. jula 2009. godine održana je Prva konferencija mladih PERV, kojoj je prisustvovalo 60 delegata iz 50 sindikalnih organizacija. Skupu su se, između ostalih, obratili zamenik generalnog sekretara MKS Jap Vinen i Grigor Gradev, izvršni sekretar PERV.

Na Konferenciji se raspravljalo o zapošljavanju mladih, sindikalnom organizovanju i predstavljanju mladih. Izneto je mnoštvo zanimljivih stavova, razmenjivana su mišljenja, problemi i dostignuća na nacionalnom i regionalnom nivou.

Tom prilikom izabrano je devetočlano predstavničko telo, Odbor mladih, da u svom dvogodišnjem mandatu odredi glavne probleme mladih pogođenih krizom, kao i potencijalna rešenja. Odborom će predsedavati Daniela Aleksieva (KNSB, Bugarska).


Beograd, 25.09.2008. godine

Sekcija mladih u susret 7. oktobru

SVETSKI DAN DOSTOJANSTVENOG RADA

 

- dostojanstven rad

- rad na crno

- pravo u službi mladih


Beograd, 12.08.2008. godine

Sekcija mladih učestvovala na manifestaciji SUS

MEĐUNARODNI DAN MLADIH

U organizaciji Studentske unije Srbije 12. avgusta ove godine na Adi je održana manifestacija povodom Medjunarodnog dana mladih. Učešće u ovoj manifestaciji je uzela i Sekcija mladih SSSS, a Savez samostalnih sindikata Srbije je finansijski pomogao održavanje ovog skupa. Na Adi se okupilo više od 40 omladinskih organizacija, koje su promovisale njihov rad.

 opširnije>>


Beograd, 17.06.2008. godine

SAOPŠTENJE

 

Da  li  znate  koliko  mladih  u  Srbiji  je  nezaposleno? Koliko  mladih ne može  sebi da  priušti  školovanje? Koliko  mladih  radi  na  crno?  Koliko  mladih  žena  nije  dobilo  posao  zbog  želje  da  postanu  majke?    Mi  znamo!

 

VREME  JE  

 

DA  SRBIJA ČUJE NAŠE  PROBLEME,

20. JUNA  NA  TRGU  NIKOLE  PAŠIĆA  U  18  ČASOVA.

 opširnije>>


Beograd, 1.06.2008. godine

 Mladi sa regionalnog kampa u Mađarskoj poručili:

VREME JE

Regionalni kamp za mlade sindikalne aktiviste, koji se tradicionalno organizuje u Mađarskoj, održan je i ove godine, po osmi put, od 28. do 30. maja 2008. godine, u organizaciji mađarskog sindikata MSZOSZ, a uz finansijsku pomoć Fondacije Friedrich Ebert.

Na "VIII DTKM kampu za mlade" je učestvovalo 32 mladih sindikalnih aktivista iz Srbije, Rumunije i Mađarske. Ispred Srbije, učestvovalo je 13 mladih, 8 predstavnika Saveza samostalnog sindikata Srbije i 5 predstavnika UGS "Nezavisnost".

 opširnije>>


Beograd, 26.05.2008. godine

 Mladi sindikalci u pridobijanju podrške javnosti

TEMELJ MODERNIZACIJE ORGANIZACIJE

 “Kako pridobiti podršku javnosti u zaštiti svojih prava?”, “Kako se predstaviti u medijima, pripremiti i održati govor?”, “Kako savladati tremu pred javni nastup?”, "Kako uspešno pregovarati?", samo su neka od pitanja sa kojima se mladi, neminovno, susreću skoro svakodnevno u svom radu i sindikalnoj borbi.

 opširnije>>


 

U cilju zaštite posebnih i specifičnih interesa i ostvarivanja prava mladih - članova samostalnih sindikata Srbije, Odlukom Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije,  a osnovu člana 45. Statuta SSSS, formirana je Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije, kao oblik delovanja mladih u Savezu samostalnih sindikata .

opširnije>>
Ova prezentacija je optimizovana za rezolucije od 800x600px i više, kao i za sve èitaèe novije generacije.
Verzija na Srpskom English version