ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU
ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

13 Opširnije

"Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010

ZAKON O UTVRĐIVANJU MAKSIMALNE
ZARADE U JAVNOM SEKTORU

12 Opširnije

"Sl. glasnik RS", br. 93/2012

ZAKON O VOLONTIRANJU

11 Opširnije

"Sl. glasnik RS", br. 36/2010

ZAKON O ZAŠTITI GRAĐANA SRJ
NA RADU U INOSTRANSTVU

10 Opširnije

"Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon

ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG
ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA

9 Opširnije

"Sl. list SFRJ", br. 11/78 i 64/89, "Sl. list SRJ", br. 42/92, 24/94 i 28/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon

ZAKON O ŠTRAJKU

8 Opširnije

"Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon

ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU

7 Opširnije

"Sl. glasnik RS", br. 36/2010

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU

6 Opširnije

"Sl. glasnik RS", br. 125/2004

ZAKON O PRIBAVLJANJU I KORIŠĆENJU INOSTRANIH
SREDSTAVA ZA POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI I
ZAPOŠLJAVANJE POVRATNIKA SA RADA IZ INOSTRANSTVA

5 Opširnije

"Sl. list SFRJ", br. 22/78 i 54/86 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja

ZAKON O RADU

4 Opširnije

"Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA

3 Opširnije

"Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I
ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM

2 Opširnije

"Sl. glasnik RS", br. 36/2009

ZAKON O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA

1 Opširnije

"Sl. glasnik RS", br. 48/91, 66/91, 44/98 - dr. zakon*, 49/99 - dr. zakon**, 34/2001 - dr. zakon***, 39/2002, 49/2005 - odluka USRS, 79/2005 - dr. zakon, 81/2005 - ispr. dr. zakona i 83/2005 - ispr. dr. zakona